Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 71-84

Full text

(1)

Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 8.30-12.30 Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M)

Harald Lagerstedt (C) Madeleine Bagge (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)

Övriga deltagare Susanna Almqvist, exploateringsingenjör, § 71 Karin Andersson, markförvaltare, § 74

Marcus Andersson, utvecklingsstrateg Helena Arnesten, stadsbyggnadschef, § 77 Carl Bartler, kommundirektör

Jan Bengtsson, projektledare, § 77 Jonas da Silva, avdelningschef, §§ 82, 83 Maja Frögård, Decode, § 78

Agneta Gustafsson, ekonomisamordnare, § 75 Jens Otterdahl Holm, t.f. ekonomidirektör, §§ 75, 76 Anita Kryh, avdelningschef, § 72

Magnus Källström, avdelningschef, §§ 71, 73, 74 Henrik Lundahl, kanslichef, §§ 82, 83

Tord Martinson, § 73

Daniel Modiggård, Hallandstrafiken, § 72 Claes Premmert, projektledare §§ 77, 78 Håkan Strömberg, socialchef, §§ 82, 83 Marie Tomingas, kommunekolog, § 74 Kristina Törnström, projektledare, § 73 Cecilia Werner, kommunikatör, § 77 Bo Westerlund, Decode, § 78

Utses att justera Jana Nilsson

Sekreterare Marcus Andersson Paragraf 71-84

Ordförande Ann-Charlotte Stenkil

Justerande Jana Nilsson

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 mars 2016

Datum då anslaget sätts upp 10 mars 2016 Datum då anslaget tas ned 1 april 2016 Förvaringsplats för

protokollet

Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15

Underskrift Marcus Andersson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 71 Dnr KS 2015/0475

Tilldelning av Mandarinen 2 Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. tilldela Wästbygg/Maleryd/Arkitema rätten att teckna avtal med Varbergs kommun för exploatering av Mandarinen 2.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet har den 6 oktober 2015, § 427, beslutat att godkänna förslag till inbjudan till markanvisningstävling för fastigheten Mandarinen 2.

7 stycken tävlingsbidrag inkom i rätt tid, varav 6 stycken uppfyllde ställda kvalificeringskrav.

Samtliga kvalificerade bidrag har betygsatts efter samma bedömnings- matris av representanter från stadsbyggnadskontoret, samhällsutvecklings- kontoret, hamn och gatuförvaltningen och mark och exploateringsenheten.

Högst poäng i den sammantagna bedömningen erhöll förslagen från Wäst- bygg/Maleryd/Arkitema och Serneke/White. Båda bidragen fick genom- gående höga poäng trots att förslagen helt skilde sig åt avseende markdis- ponering och olika, efterfrågade lösningar.

Wästbygg/Maleryd/Arkitemas förslag innehållet ett stort antal yteffektiva lägenheter som tilltalar olika målgrupper, en låg hyressättning per BOA och kreativa förslag till utformning av gemensamma ytor med fokus på möten.

Förslaget innehåller en väl redovisad beräkning av en grönytefaktor om minst 0,62 jämte goda förslag på cykelfrämjande åtgärder och även ett eko- nomiskt aktivitetsbidrag för att främja ökad gemenskap.

Övervägande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 januari 2016 föreslagit att Wästbygg/Maleryd/Arkitema tilldelas rätten att teckna avtal med Varbergs kommun för exploatering av Mandarinen 2.

Det är förvaltningarnas samlade bedömning att bidragen i stort varit väl genomtänkta men också särskiljande vad gäller ambitionsnivå och risk- tagande. Det står också klart att det ur bedömningshänseende verkligen är viktigt att exploatören tar tillvara möjligheten att tydligt redogöra för hur det inlämnade förslaget till exploatering möter kommunens kommunice- rade krav och önskemål.

Med grund i förslagets erhållna poäng och med beaktande av projektets genomförbarhet anser samhällsutvecklingskontoret att Wästbygg/- Maleryd/Arkitema ska tilldelas möjlighet att teckna avtal med Varbergs kommun för exploatering av fastigheten Mandarinen 2. Exploatören för- utsätts exploatera efter de kriterier som ställts och efter de förslag som

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

redovisats i tävlingsbidraget, vilket säkerställs i efterföljande avtal mellan parterna.

Wästbygg är genomförande part, tillika kommunens blivande avtalspart, Maleryd är förvaltande part och Arkitema bidrar till projektet i egenskap av arkitekt.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 72

Dialog med Hallandstrafiken AB Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Hallandstrafiken informerar om ändringar i kollektivtrafiken och arbetet med kollektivtrafikplan 2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 73 Dnr KS 2014/0198

Vägplan för gång- och cykelväg mellan Morup och Ås, Falkenbergs och Varbergs kommun Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. i yttrande till Trafikverket avseende vägplan för gång- och cykelväg mel- lan Morup och Ås, Falkenbergs och Varbergs kommun inte ha några invändningar mot vägplanen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Trafikverket Region Väst har upprättat förslag till arbetsplan för anläggning av ny gång- och cykelväg på delen Morup och Ås i Falkenbergs och Varbergs kommun.

Gång- och cykelvägen utgör en del av Kattegattleden.

Syftet med gc-vägen är att öka trafiksäkerheten i området samt att ta till vara och skydda landskapets natur- och kulturvärden. Gång- och cykel- vägen planeras bli 2,5 meter bred och smalnas av till 2,0 meter på de smala sektionerna. Gång- och cykelvägen kommer att anläggas intill befintlig väg, antingen avskild från denna med så kallad gcm-stöd eller med en tre meter bred skiljeremsa. Inom Varbergs kommun, kommer gång-och cykelvägen att byta sida vid ett tillfälle.

Vägplanens miljökonsekvensbeskrivning godkändes av Länsstyrelsen den 28 september 2015. Landskapet är rikt på såväl naturvärden som kultur- och friluftsvärden. Väster om väg 768, inom utredningsområdet förekom- mer bland annat Natura 2000-områdena Galtabäck-Lynga och Utteros naturreservat. Hela utredningsområdet omfattas av riksintresse för det rör- liga friluftslivet. Inget riksintresse för kulturmiljövård finns inom utred- ningsområdet. Tre vattendrag på sträckan inom Varbergs kommun omfat- tas av strandskydd.

Konsekvenserna, med inarbetande skyddsåtgärder bedöms för samtliga miljöaspekter utom landskapsbild, friluftslivet och naturresurser som små och negativa. Konsekvenserna för upplevelsen av landskapet bedöms vara ytterst små och negativa, på grund av de mindre intrången i landskapsele- ment i direkt anslutning till vägen, medan konsekvenserna för tillgänglig- heten för gående och cyklister i området bedöms som stora och positiva.

För naturresurser bedöms konsekvenserna sammantaget som måttliga till följd av att jordbruksmark tas i anspråk.

Kommunstyrelsen har den 24 november 2015, § 244, beslutat att godkänna av Trafikverket upprättat avtal mellan kommunen och Trafikverket avse- ende medfinansiering, kommunens andel 13,5 mkr, av etapp av Kattegatt- leden från kommungränsen mot Falkenberg till Ås i Varbergs kommun.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Övervägande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 föreslagit att i yttrande till Trafikverket avseende vägplan för gång- och cykelväg mellan Morup och Ås, Falkenbergs och Varbergs kommun inte ha några invändningar mot vägplanen.

Fastigheten Björkäng 1:20 berörs enligt förslaget inte av intrång av gång- och cykelvägen då den i stället föreslås ligga på befintlig bro för att mini- mera intrång på tomtmark.

Övergången från den östra sidan av väg 768 till den västra sidan sker vid Utteros, i korsningen med Tvååkers gata, väg 755. Vägen går därefter på den västra sidan fram till Lerjans väg och vidare upp till Kagabäcksvägen.

En trafiksäker cykelöverfart kommer att byggas vid Björkängs camping. Vid ett antal ställen kommer det att byggas passager så att det går att nå gång- cykelvägen från motstående sida av vägen.

Ny bro för gång- och cykelvägen kommer att byggas över Tvååkers kanal strax söder om övergången till den västra sidan av väg 768.

Hamn- och gatuförvaltningen och samhällsutvecklingskontoret har tagit del av och lämnat synpunkter under arbetet med arbetsplanen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Trafikverket

Samhällsutvecklingskontoret

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 74 Dnr KS 2016/0077

Arrendeupplåtelse för betesdrift i Träslöv Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. godkänna upprättat förslag till arrendekontrakt.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun äger ett stort område betesmark i Nedregården-Storens, del av fastigheterna Varberg Träslöv 37:1 och 3:2. Området utgör ett gam- malt hagmarksområde med friluftsvärden samt natur- och kulturvärden som är av stort bevarandevärde. 2013–2014 genomfördes en omfattande restaurering av området i enlighet med upprättad skötselplan. För att hålla de värdefulla hagmarkerna öppna arrenderades området ut som betesmark.

Nuvarande arrendator har det senaste året inte nyttjat området för bete och stora delar har därmed vuxit igen. På uppmaning av samhällsutvecklings- kontoret överlåter nuvarande arrendator området till ny arrendator som bedriver jordbruk, köttproduktion samt ekologisk odling i Träslöv.

Under normala förutsättningar tecknas inte ett nytt arrendekontrakt om rättigheten ska överlåtas på oförändrade villkor. I förevarande fall behövde flera villkor omarbetas för att stämma överens med rådande förutsättningar varför ett förslag till nytt arrendekontrakt har upprättats i samförstånd med tilltänkt arrendator.

Arrendeupplåtelsen föreslås ha en upplåtelsetid om fem år med början den 1 januari 2016, en uppsägningstid om åtta månader och med förlängnings- perioder om fem år i sänder. Arrendeavgiften är 2 500 kronor per år men föreslås reduceras till 1 250 kronor per år i avvaktan på beviljad ansökan om gårdsstöd. Ny period för gårdsstöd avseende bete söks under 2016 och kan erhållas från och med 1 november 2016.

Övervägande

Samhällsutvecklingskontoret har med tjänsteutlåtande den 10 februari 2016 lämnat till arrendekontrakt.

Samhällsutvecklingskontoret ser positivt på möjligheten att få en kontrolle- rad och noggrann skötsel av de markområden som har höga natur- och kulturvärden. Området som föreslås upplåtas till ny arrendator är tämligen stort och i behov av underhållsinsatser för att återställas till välskött

betesmark.

Avtalsperioderna föreslås löpa om fem år i sänder. Orsaken till denna något längre arrendeperiod, är de krav som jordbruksverket ställer för att bevilja gårdsstöd samt miljöersättning för skötsel och bevarande av betesmarker och slåtterängar. Arrendatorn behöver således minst föreslagen avtalslängd för att kunna uppbära ekonomiskt stöd för marken.

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Liksom för andra marker där det saknas gårdsstöd vid utarrenderingstill- fället, föreslås arrendeavgiften sänkas med 50 % tills stöd beviljats. Den nye arrendatorn avser söka stöd för 2016 och framåt med grund i upprättat arrendekontrakt.

Den största vinsten av redovisat förslag är avtalstecknande med en arren- dator som delar kommunens målsättning att restaurera avsedd betesmark för bevarande av värdefulla natur- och kulturvärden men även arrendatorns verksamhetsinriktning är ett värdefullt inslag. Föreslagen arrendeupplå- telse bidrar till att uppfylla Varbergs miljömål, antagna av kommunfull- mäktige den 18 mars 2008, § 56.

Det aktuella markområdet omfattas av FÖP Stadsområdet, antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 2010, § 69. Området har inte markerats som utvecklingsområde för bebyggelse utan ska för framtiden bevaras som natur- och friluftsområde. För att hålla de värdefulla hagmarkerna öppna bör de hävdas genom bete.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 75 Dnr KS 2016/0072

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2015 för kommunens donationsstiftelser

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för verksamhetsåret 2015 för kommunens donationsstiftelser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Årsredovisningar och räkenskapssammandrag 2015 för kommunens donationsstiftelser överlämnas för godkännande.

Övervägande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 4 februari 2016 föreslagit att godkänna upprättade årsredovisningar och räkenskapssammandrag för verksamhetsåret 2015 för kommunens donationsstiftelser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 76

Information - bokslut 2015 Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret informerar om bokslut 2015 för Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 77 Dnr KS 2014/0276

Avstämning - stadsutvecklingsprojektet Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Stadsutvecklingsprojektet informerar om resultatet från workshop om hamnen och Västerport.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 78

Redogörelse av Decode-projektet Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Projektledarna för Decode-projektet informerar om genomförda workshops avseende boendeformer och integrering, kulturens roll i stadsutvecklingen samt trä och vision Varberg 2025.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 79 Dnr KS 2016/0076

Nytt vägnamn i Tvååkers-Ås Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. till nytt vägnamn i Tvååkers-Ås fastställa Rorsmansvägen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Med hänvisning till 2013 lagakraftvunnen detaljplan över Grytåsvägen med flera fastigheter kommer vissa förändringar av vägnätet att ske.

Ombyggnaden av vägnätet medför bland annat att nuvarande Matrosvägen stängs av för genomfart och kommer att sluta där cykelväg tar vid. Jung- mansvägen kommer att istället för att mynna ut i Grytåsvägen, vika av ner mot Skepparevägen. Östra delen av nuvarande Jungmansvägen får ett nytt vägnamn. På bifogad karta redovisas de nya gatusträckningarna i olika fär- ger.

Övervägande

Stadsbyggnadskontoret föreslår att den nya vägen kallas Rorsmansvägen för att anknyta till närliggande vägnamn såsom Jungmansvägen, Skeppare- vägen med flera.

Samråd har skett med Tvååkers hembygdsförening.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt namnför- slaget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 80 Dnr KS 2016/0075

Nytt vägnamn i Tofta Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1. till nytt vägnamn i Tofta fastställa Särskullevägen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

I samband med avstyckning av nya fastigheter från Tofta 1:75 har önskemål framkommit om eget vägnamn. Fastigheterna belägna utmed denna väg använder idag Rannevägen som adress. Rannevägen viker även av österut vilket kan skapa förvirring och det kan vara svårt att hitta till rätt adress.

Ägaren till Tofta 1:32 föreslår att vägen kallas Särskullevägen efter närbe- lägna Särs kulle.

Övervägande

Stadsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande den 4 februari 2016 föreslagit att till nytt vägnamn i Tofta fastställa Särskullevägen. Kontoret anser att det är ett bra förslag med ett eget vägnamn som dessutom har god anknytning till platsen.

Samråd har skett med Lindberga hembygdsförening.

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och tillstyrkt namnför- slaget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Ks

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 81

Rapport från regionalt samarbete Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om

 Styrelseprotokoll från Samordningsförbundet i Halland den 28 januari 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 82

Skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg – privata HVB-boenden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. översända skrivelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om förslag på skrivelse till Inspektionen för vård och omsorg om förtydligande av instruktioner vid tillståndsgivning till etablering av privata HVB-boenden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Inspektionen för vård och omsorg

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 83

Information - evakueringsboende Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen informerar om evakueringsboende.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum

Ks au § 84

Meddelanden

Dnr KS 2016/0049-1 Samordningsförbundet Hallands protokoll den 28 januari 2016.

Dnr KS 2016/0052-1

Länsstyrelsens beslut den 16 februari 2016 om invändiga putsarbeten i Tvååkers kyrka.

Dnr KS 2016/0052-2

Länsstyrelsens beslut den 12 februari 2016 om arkeologisk förundersökning gällande tf ID Boplats 2, inom Trönninge 17:1, Lindberg.

Dnr KS 2012/0472-15

Länsstyrelsens beslut den 16 februari 2016 om dispens från biotopsskydds- bestämmelserna enligt miljöbalken för borttagning av stenmurar på fastig- heterna Trönninge 32:7, 32:1 och 10:6.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :