Delårsrapport för kvartalet juli september 2011 och perioden januari - september 2011

Full text

(1)

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt oljeföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika oljereserver om 638 miljoner fat och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av

bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern. Bolagets depåbevis handlas på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AOIL.

Delårsrapport för

kvartalet juli – september 2011 och perioden januari - september 2011

Tredje kvartalet 2011

 Intäkterna uppgick till 794,4 MUSD (581,0 MUSD).

 EBITDA uppgick till 173,9 MUSD (129,7 MUSD).

 Resultatet före skatt uppgick till 84,1 MUSD (105,7 MUSD).

 Omvärdering av valutaswapavtal påverkade resultatet före skatt med -18,9 MUSD.

 Resultatet efter skatt uppgick till 63,1 MUSD (85,4 MUSD).

 Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,36 USD (0,49 USD). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,33 USD (0,45 USD).

 7,1 miljoner fat olja raffinerades (6,5 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 4,2 miljoner fat (4,3 miljoner fat).

 Kolvinskoyefältet sattes i produktion.

Niomånadersperioden 2011

 Intäkterna uppgick till 2 257,3 MUSD (1 613,6 MUSD).

 EBITDA uppgick till 454,2 MUSD (319,9 MUSD).

 Resultatet före skatt uppgick till 274,1 MUSD (211,0 MUSD).

 Omvärdering av valutaswapavtal påverkade resultatet före skatt med -19,1 MUSD.

 Resultatet efter skatt uppgick till 209,1 MUSD (165,0 MUSD).

 Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,18 USD (0,94 USD). Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,11 USD (0,89 USD).

 20,2 miljoner fat olja raffinerades (18,1 miljoner fat) och råoljeproduktionen uppgick till 12,1 miljoner fat (11,9 miljoner fat).

 Emissioner av obligationslån i rubel om 530 MUSD i februari och juni 2011.

 Repsol och Alliance Oil bildar ett joint venture för prospektering och produktion i Ryssland.

Utsikter 2011

 Nuvarande upstreamproduktion om 64.000 fat olja per dag och downstreamvolym om 75.000 fat per dag

 Produktionsprognos om 26,5 miljoner fat (volymmål 25 miljoner fat) för

downstreamsegmentet och 18,0 miljoner fat (volymmål 20 miljoner fat) för

upstreamsegmentet.

(2)

2 Bästa aktieägare,

Under tredje kvartalet 2011 var marknadsförutsättningarna fortsatt gynnsamma. Priset på Ural-oljan handlades över 100 USD per fat, en liten minskning jämfört med andra kvartalet 2011. Den ryska rubeln försvagades gentemot den amerikanska dollarn. Resultatet inom upstreamsegmentet ökade till följd av högre produktion. Efterfrågan på oljeprodukter var säsongsmässigt stark för downstreamsegmentet och lönsamheten förbättrades genom att bolaget effektivt kunde tillvarata lägre råoljekostnader.

Den operationella effektiviteten förbättrades väsentligt. Alliance Oil Company producerade 4,2 miljoner fat olja och raffinerade 7,1 miljoner fat olja under det tredje kvartalet 2011. EBITDA och operativt kassaflöde, före förändringar i rörelsekapital, ökade med mer än 40% jämfört med föregående kvartal, och med 35%

jämfört med samma period 2010. Nettoresultatet ökade med 13% jämfört med andra kvartalet i år, trots att resultatet belastades med icke kassaflödespåverkande poster - valutakursförluster och omvärdering av swapavtal.

Inom upstreamsegmentet steg intäkterna jämfört med andra kvartalet i år, huvudsakligen till följd av större försäljningsvolymer. Segmentets EBITDA stärktes 3% jämfört med föregående kvartal. Under tredje kvartalet borrades 11 brunnar. På Kolvinskoyefältet inleddes produktionen i september. Till dags dato har 18 brunnar satts i produktion på fältet och produktionen uppgår för närvarande till 24 000 fat per dag.

Produktionen från Kolvinskoyefältet uppgick under tredje kvartalet till 0,4 miljoner fat.

Inom downstreamsegmentet stabiliserades efterfrågan på oljeprodukter och kapacitetsutnyttjandet vid Khabarovskraffinaderiet var fortsatt högt. Lägre exportpriser och försvagningen av den ryska rubeln medförde att segmentets intäkter sjönk med 8% jämfört med föregående kvartal. EBITDA fördubblades nästan jämfört med andra kvartalet 2011.

Utsikter

Vi är optimistiska inför marknadsutvecklingen under de kommande kvartalen. Efter lanseringen av Kolvinskoyefältet förväntar vi oss ökande intäkter och förbättrade operativa kassaflöden tack vare ökad produktion, lägre skatter och gynnsamma priser inom upstreamsegmentet. Inom downstreamsegmentet ser vi fortsatt stark efterfrågan på oljeprodukter men fortsatta fiskalt tryck på resultatutvecklingen till följd av de högre exportskatter som infördes den 1 oktober 2011.

Alliance Oil producerar idag 64 000 fat olja per dag, vilket är 40% högre än den genomsnittliga

produktionen under det tredje kvartalet. Vår prognos är att årsproduktionen av råolja 2011 kommer uppgå till omkring 18 miljoner fat. Det är mer än föregående år men lägre än vårt volymmål om 20 miljoner fat, huvudsakligen till följd av produktionsstarten på Kolvinskoyefältet senare under tredje kvartalet och vårt beslut att stabilisera produktionen på rådande nivå för att utvärdera brunnarnas inledande produktion och uppdatera fältets geologiska modell. Inom downstreamsegmentet är kapacitetsutnyttjandet vid

Khabarovskraffinaderiet trots lågsäsong fortsatt högt, med en raffineringsvolym om 75 000 fat per dag. Vår prognos är att vi under 2011 kommer raffinera 26,5 miljoner fat råolja, att jämföras med volymmålet om 25 miljoner fat.

Vi räknar med att underteckna avtalet om bildande av ett Joint venture tillsammans med Repsol före årsskiftet, vilket kan möjliggöra ytterligare förvärvsdriven tillväxt.

Alliance Oils främsta fokusområden under de kommande kvartalen är intäkts- och kassaflödestillväxt samt att ytterligare höja den operativa effektiviteten.

Arsen Idrisov

Verkställande direktör

(3)

3

Finansiell översikt

(Belopp i TUSD)

3 kvartalet 2011

2 kvartalet 2011

Niomånaders- perioden

2011

Niomånaders- perioden

2010

Rörelsens intäkter 794 368 784 238 2 257 287 1 613 564

Kostnad för såld vara -560 894 -591 537 -1 614 211 -1 159 636

Rörelseresultat 133 925 86 159 337 593 225 439

Finansiella intäkter/kostnader, netto -31 421 -8 962 -47 592 -15 337

Valutakursförlust/-vinst, netto -18 401 -253 -15 902 873

Inkomstskatt -21 031 -20 917 -64 957 -45 980

Resultat efter skatt 63 072 56 027 209 142 164 995

EBITDA 173 865 124 073 454 232 319 863

Operativt kassaflöde före förändringar i

rörelsekapital 177 862 125 379 462 004 321 496

Summa kassaflöde från den löpande

verksamheten 220 533 -747 311 181 48 557

Summa skulder (vid periodens slut) 1 567 314 1 664 991 1 567 314 992 945

Likvida medel (inkl spärrade medel)

(vid periodens slut) 243 627 283 330 243 627 270 295

Nettoskuld (vid periodens slut) 1 323 687 1 381 661 1 323 687 722 650

Summa eget kapital (vid periodens slut) 1 903 882 2 149 158 1 903 882 1 749 823 Alliance Oil-koncernens intäkter uppgick under kvartalet 1 juli – 30 september 2011 till 794,37 MUSD (580,99 MUSD) och under niomånadersperioden 1 januari – 30 september 2011 till 2 257,29 MUSD (1 613,56 MUSD). Intäkterna inkluderar försäljning av oljeprodukter och råolja samt övriga intäkter.

Kostnad för såld vara uppgick till 560,89 MUSD (407,53 MUSD) under kvartalet och till 1 614,21 MUSD (1 159,64 MUSD) under niomånadersperioden. Kostnad för såld vara inkluderar produktionskostnader för råolja och oljeprodukter, avskrivningar och kostnader för övrig försäljning.

Finansiella kostnader, netto, inklusive valutaeffekter från omvärdering av swap-avtal om 18,87 MUSD, uppgick under kvartalet till 31,42 MUSD (1,46 MUSD) och till 47,59 MUSD (15,34 MUSD) under

niomånadersperioden inklusive valutaeffekter från omvärdering av swap-avtal om 19,11 MUSD (not 10).

Valutakursvinster/-förluster netto uppgick till -18,40 MUSD (11,43 MUSD) under kvartalet och till -15,90 MUSD (0,87 MUSD). Valutakursvinster/-förluster, hänförliga till koncerninterna lån, uppgick under niomånadersperioden till -34,70 MUSD (-10,88 MUSD) netto efter skatt och har redovisats mot totalresultatet.

Genomsnitt för 3 kvartalet 2011

Genomsnitt för 3 kvartalet 2010

Genomsnitt för niomånadersperioden 2011

Genomsnitt för niomånadersperioden 2010

Per 30 september 2011

Per 31 december 2010 Valutakurser

ryska rubler

(RUB) per USD 29,05 30,62 28,77 30,25 31,88 30,48

Koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick under kvartalet till 61,16 MUSD motsvarande 0,36 USD per aktie (84,02 MUSD och 0,49 USD per aktie). Koncernens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick under niomånadersperioden till 202,72 MUSD motsvarande 1,18 USD per aktie (161,40 MUSD och 0,94 USD per aktie).

Prospektering och produktion (upstream)

Alliance Oil Company Ltd:s upstreamverksamhet återfinns i tre ryska regioner: Timano-Pechora-, Volga- Ural- och Tomskregionen samt i Kazakstan.

Intäkter från försäljning av råolja uppgick under kvartalet till 132,10 MUSD, vilket var en ökning om 48%

jämfört med tredje kvartalet 2010 (89,37 MUSD). Ökningen av intäkter från försäljning av råolja berodde på större försäljningsvolymer och högre nettopriser. Under niomånadersperioden ökade intäkter från

försäljning av råolja med 35% från 278,21 MUSD niomånadersperioden 2010 till 376,13 MUSD

niomånadersperioden 2011. Ökningen av intäkter från försäljning av råolja berodde på högre nettopriser.

(4)

4 Jämfört med andra kvartalet 2011 (120,92 MUSD) ökade Intäkterna med 9%, vilket huvudsakligen berodde på ökade exportvolymer, vilket kompenserade för lägre nettopriser.

Under tredje kvartalet gick 63% (54%) av försäljningen på export, 2% (6%) exporterades till OSS-länder och 35% (40%) såldes på den ryska marknaden.

Försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive ryska marknaden, exklusive koncernintern försäljning, framgår av tabellerna nedan:

Tredje kvartalet 2011

Export OSS-Export Ryssland Totalt

Försäljningsvolym (fat) 1 610 580 53 948 887 866 2 552 394

Bruttopris (USD/fat) 109,64 62,06 57,23 90,40

Nettointäkt (USD/fat) 53,21 62,06 48,50 51,76

Försäljningskostnader (USD/fat) 6,74 12,29 3,05 5,57

Nettopris (USD/fat) 46,47 49,77 45,45 46,19

Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) 85 694 3 348 43 062 132 104

Tredje kvartalet 2010

Export OSS-Export Ryssland Totalt

Försäljningsvolym (fat) 1 198 343 141 463 893 882 2 233 688

Bruttopris (USD/fat) 73,73 78,78 42,07 61,38

Nettointäkt (USD/fat) 43,44 38,47 35,65 40,01

Försäljningskostnader (USD/fat) 5,69 4,75 4,55 5,17

Nettopris (USD/fat) 37,75 33,72 31,10 34,84

Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) 52 056 5 442 31 870 89 368

Niomånadersperioden 2011

Export OSS-Export Ryssland Totalt

Försäljningsvolym (fat) 4 076 088 280 952 2 457 900 6 814 940

Bruttopris (USD/fat) 108,95 60,37 59,63 89,16

Nettointäkt (USD/fat) 57,64 60,37 50,53 55,19

Försäljningskostnader (USD/fat) 6,76 14,51 3,38 5,86

Nettopris (USD/fat) 50,88 45,86 47,15 49,33

Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) 234 962 16 962 124 206 376 130

Niomånadersperioden 2010

Export OSS-Export Ryssland Totalt

Försäljningsvolym (fat) 3 887 529 667 159 2 826 344 7 381 032

Bruttopris (USD/fat) 74,59 71,73 39,44 60,87

Nettointäkt (USD/fat) 40,82 37,61 33,42 37,69

Försäljningskostnader (USD/fat) 5,67 6,42 3,40 4,87

Nettopris (USD/fat) 35,15 31,19 30,02 32,82

Intäkter från försäljning av råolja (TUSD) 158 670 25 095 94 445 278 210

Nettointäkterna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt från bruttopriset för inhemsk rysk försäljning eller genom att exkludera exportskatten från bruttopriset för export till OSS och övriga länder. Nettopriserna erhålls genom att exkludera mervärdesskatt (för inhemsk rysk försäljning), kostnader för järnvägstransport och via pipeline eller

exportskatt, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för exportförsäljning) eller transportkostnader, mäklarprovision och vissa andra kostnader (för OSS-export) från bruttopriset.

Kostnaderna för oljeproduktion uppgick under kvartalet till 86,34 MUSD, vilket motsvarar en ökning om 29% jämfört med tredje kvartalet 2010 (66,85 MUSD). Kostnaderna för oljeproduktion uppgick under niomånadersperioden till 258,36 MUSD, vilket var 35% högre än under motsvarande period 2010 (191,55 MUSD). Ökningen berodde huvudsakligen på högre produktionsrelaterade skatter under perioden samt produktionsstarten av Kolvinskoyefältet. Produktionsskatter och andra skatter ökade från 130,31 MUSD under niomånadersperioden 2010 (kvartal 3, 2010: 45,53 MUSD) till 171,29 MUSD under

(5)

5 niomånadersperioden 2011 (kvartal 3, 2011: 59,15 MUSD) till följd av det högre råoljepriset. Kostnaderna för oljeproduktion för tredje kvartalet var i linje med andra kvartalet 2011 (83,94 MUSD).

Avskrivningarna för upstreamtillgångar uppgick till 29,49 MUSD (25,51 MUSD) under kvartalet och till 85,92 MUSD (71,93 MUSD) under niomånadersperioden. Olje- och gastillgångar skrivs av baserat på bevisade och sannolika reserver. Underlaget för avskrivningarna inkluderar ledningens uppskattningar om

kommande utvecklingskostnader. Ökningen i avskrivningar berodde på uppdaterade bedömningar av kommande utvecklingskostnader i slutet av 2010 och produktionsstarten av Kolvinskoyefältet.

Upstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan:

3 kvartalet 2011

3 kvartalet 2010

Niomånaders- perioden 2011

Niomånaders- perioden 2010

Försäljningsvolym, (fat) 3 975 831 4 238 020 11 708 386 11 760 048

till externa kunder 2 552 394 2 233 688 6 814 940 7 381 032

till koncerninterna bolag 1 423 437 2 004 332 4 893 446 4 379 016

Intäkt per sålt fat, (USD/fat) 48,57 36,25 50,96 35,30

Produktionskostnader råolja per sålt fat,

(USD/fat) 29,14 21,79 29,41 22,41

Produktionskostnader 6,81 5,03 7,43 5,21

Produktionsskatter och andra skatter 14,88 10,74 14,63 11,08

Kostnad inköpt olja

0,03

-

0,01 -

Avskrivningar och nedskrivningar 7,42 6,02 7,34 6,12

Försäljnings- och administrationskostnader samt

övriga intäkter/kostnader, netto (USD/fat) 6,24 4,80 6,58 5,02

EBITDA per sålt fat (USD/fat) 20,61 15,68 22,31 13,99

Upstreamsegmentets operativa data baseras på total försäljningsvolym, både till externa kunder och koncernintern försäljning.

EBITDA per sålt fat baseras på finansiell information enligt IFRS.

Rörelseresultatet för upstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 53,93 MUSD (40,86 MUSD) och under niomånadersperioden till 176,91 MUSD (92,25 MUSD).

Alliance Oil Companys oljereserver och oljeproduktion per region framgår av tabellen nedan:

Bevisade och sannolika

reserver Råoljeproduktion

(i fat)

31 december 2010

3 kvartalet 2011

3 kvartalet 2010

Niomånaders- perioden 2011

Niomånaders- perioden 2010

Timano-Pechoraregion 394 757 000 1 461 695 1 467 658 4 135 619 3 700 963

Volga-Uralregion 171 480 000 1 827 650 1 855 713 5 294 891 5 549 076

Tomskregion 56 105 000 732 222 774 454 2 231 491 2 231 908

Kazakstan 15 922 000 170 149 155 534 474 080 425 481

Totalt 638 264 000 4 191 716 4 253 359 12 136 081 11 907 428

Den genomsnittliga dagsproduktionen under kvartalet uppgick till 45 562 fat (46 232 fat) och till 44 455 fat (43 617 fat) under niomånadersperioden.

Av kvartalets produktion var 37% undantagen från produktionsskatt (25%) och under niomånadersperioden var 35% undantagen (23%).

Timano-Pechoraregionen

Två produktionsbrunnar sattes i produktion på North Kharyagafältet, varav en också borrades under tredje kvartalet.

(6)

6 På Kolvinskoyefältet borrades tre brunnar och 17 brunnar sattes i produktion. Borrning av ytterligare fem brunnar påbörjades, och beräknas vara avslutade under fjärde kvartalet 2011.

I september 2011 färdigställdes infrastrukturen och produktionen inleddes på Kolvinskoyefältet. Den 146 kilometer långa pipeline som förbinder Kolvinskoyefältet med Kharyagaterminalen och Transneftsystemet, via Lukoils transportanläggningar togs i drift och fylldes med olja från. LLC Kolvinskoye. Den dagliga oljeproduktionen vid fältet uppgick i september till 22 126 fat. Under det tredje kvartalet uppgick produktionen från Kolvinskoyefältet till 431 791 fat.

Volga-Uralregionen

Fem produktionsbrunnar borrades, varav två på Novo-Kiyevskoefältet och en vardera på

Solnechnoyefältet, Kovalevskoyefältet och Kulturnenskoyefältet. Åtta brunnar sattes i produktion. Borrning av ytterligare fem brunnar påbörjades i regionen, vilka förväntas bli slutförda under fjärde kvartalet.

Kazakstan

Två produktionsbrunnar borras och sattes i produktion på Zhanatalapfältet.

Joint venture med Repsol

I juni 2011 undertecknade Repsol och Alliance Oil Company en avsiktsförklaring att ingå ett joint venture inom prospektering och produktion i Ryssland. Alliance Oil kommer äga 51% och Repsol 49%.

Transaktionen är avhängig förhandling om slutliga avtalsvillkor samt erforderliga godkännanden från myndigheter och bolagsorgan och slutliga avtal beräknas tecknas i slutet av 2011.

Raffinering och marknadsföring/försäljning (downstream)

Koncernens downstreamverksamhet inkluderar oljeraffinaderiet i Khabarovsk samt ett nätverk av Alliance- bensinstationer, oljeproduktsdepåer och hamnterminaler, alla belägna i ryska Fjärran Östern och Östra Sibirien.

Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under tredje kvartalet till 647,06 MUSD, vilket motsvarar en ökning om 35% gentemot tredje kvartalet 2010 (478,40 MUSD) och låg i linje med försäljningen under det andra kvartalet 2011 (648,07 MUSD). Intäkter från försäljning av oljeprodukter uppgick under

niomånadersperioden 2011 till 1 838,89 MUSD (1 302,93 MUSD), motsvarande en ökning om 41%.

Ökningen berodde på högre marknadspriser och högre volymer.

Av försäljningen av oljeprodukter under andra kvartalet gick 42% på export (31%), 40% till grossistledet (55%) och 18% såldes i detaljistledet genom det egna nätverket av bensinstationer (14%).

Externa försäljningsvolymer och erhållna priser på export- respektive ryska marknaden framgår av tabellerna nedan:

Tredje kvartalet 2011

Export

Grossist- marknaden

Detaljist-

marknaden Totalt

Försäljningsvolym (fat) 2 987 928 2 835 856 1 226 819 7 050 603

Nettopris (USD/fat) 67,07 101,63 129,14 91,77

Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) 200 402 288 222 158 436 647 060

Tredje kvartalet 2010

Export

Grossist- marknaden

Detaljist-

marknaden Totalt

Försäljningsvolym (fat) 2 097 242 3 685 678 964 212 6 747 132

Nettopris (USD/fat) 51,42 71,90 109,45 70,90

Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) 107 849 265 012 105 536 478 397

(7)

7 Niomånadersperioden 2011

Export

Grossist- marknaden

Detaljist-

marknaden Totalt

Försäljningsvolym (fat) 9 073 053 7 982 777 3 264 813 20 320 643

Nettopris (USD/fat) 70,12 99,42 125,30 90,49

Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) 636 169 793 644 409 074 1 838 887

Niomånadersperioden 2010

Export

Grossist- marknaden

Detaljist-

marknaden Totalt

Försäljningsvolym (fat) 7 157 058 8 686 059 2 698 446 18 541 563

Nettopris (USD/fat) 53,07 72,57 108,51 70,27

Intäkter från försäljning av oljeprodukter (TUSD) 379 801 630 312 292 817 1 302 930 Under kvartalet raffinerades 7,13 miljoner fat olja vid Khabarovskraffinaderiet (6,51 miljoner fat) och under niomånadersperioden raffinerades 20,18 miljoner fat olja (18,11 miljoner fat olja).

Produktionskostnaderna för oljeprodukter uppgick för kvartalet till 433,05 MUSD, vilket motsvarar en ökning om 43% gentemot tredje kvartalet 2010 (303,05 MUSD). Produktionskostnaderna för oljeprodukter ökade från 867,19 MUSD under niomånadersperioden 2010 till 1 234,63 MUSD under niomånadersperioden 2011. Ökningen av kostnaderna berodde huvudsakligen på högre råoljepriser och högre transporttariffer för råoljetransport (vilka fastställs av ett statligt monopol). Produktionskostnaderna var 7% lägre än andra kvartalet 2011 (467,63 MUSD). Minskningen berodde huvudsakligen på lägre råoljepriser.

Produktionskostnaderna för oljeprodukter inkluderar kostnader för inköpt råolja från externa parter vilka uppgick till 206,87 MUSD (147,97 MUSD) för kvartalet och till 609,89 MUSD (409,93 MUSD) för

niomånadersperioden. Downstreamsegmentets totala kostnader för inköpt råolja från externa parter och upstreamsegmentet uppgick under kvartalet till 266,25 MUSD (200,63 MUSD) och under

niomånadersperioden till 825,68 MUSD (545,66 MUSD).

Transportkostnaderna för kvartalet uppgick till 131,80 MUSD (113,44 MUSD) och för niomånadersperioden till 389,21 MUSD (305,40 MUSD). Ökningen av transportkostnaderna orsakades huvudsakligen av högre tariffer.

Raffineringskostnader uppgick under kvartalet till 20,39 MUSD (12,06 MUSD) och under

niomånadersperioden till 52,71 MUSD (35,48 MUSD). Ökningen orsakades huvudsakligen av större raffineringsvolymer och förändringar i produktmixen till mer lätta oljeprodukter.

Avskrivningarna för raffineringstillgångar uppgick till 5,58 MUSD (4,84 MUSD) under kvartalet och till 17,04 MUSD (12,00 MUSD) under niomånadersperioden. Avskrivningarna för försäljnings- och icke

produktionstillgångar uppgick till 4,89 MUSD (3,62 MUSD) under kvartalet och till 13,69 MUSD (10,60 MUSD) under niomånadersperioden.

Rörelseresultatet för downstreamverksamheten uppgick under kvartalet till 89,62 MUSD (60,10 MUSD) och under niomånadersperioden till 191,26 MUSD (148,46 MUSD).

(8)

8 Downstreamsegmentets operativa data framgår av tabellen nedan:

3 kvartalet 2011

3 kvartalet 2010

Niomånaders- perioden 2011

Niomånaders- perioden 2010

Försäljningsvolym, (fat) 7 050 603 6 747 132 20 320 643 18 661 887

till externa kunder 7 050 603 6 747 132 20 320 643 18 541 563

till koncerninterna bolag - - - 120 324

Intäkt per sålt fat (USD/fat) 91,77 70,90 90,49 70,34

Produktionskostnader per sålt fat (USD/fat) 70,63 54,88 72,20 54,88

Raffineringskostnader 2,89 1,79 2,59 1,90

Transport – råolja för raffinering 18,69 16,81 19,15 16,36

Kostnad för råolja inköpt för raffinering 37,76 29,74 40,63 29,23

Kostnad för oljeprodukter inköpta för

återförsäljning 6,25 2,94 4,38 4,02

Produktionsskatter 4,25 2,88 4,61 2,73

Avskrivningar och nedskrivningar av

raffineringstillgångar 0,79 0,72 0,84 0,64

Försäljnings- och administrationskostnader samt

övriga intäkter/kostnader, netto (USD/fat) 7,96 6,62 8,33 6,99

EBITDA per sålt fat (USD/fat) 13,97 10,12 10,80 9,11

Downstreamsegmentets operativa data baseras på total försäljningsvolym, både till externa kunder och koncernintern försäljning.

EBITDA per sålt fat baseras på finansiell information enligt IFRS.

Moderniseringen av Khabarovskraffinaderiet fortskred ytterligare. Per 30 september 2011 uppskattas att projektet under ledning av Technicas Reunidas var till 78% var färdigställt. Designarbeten och

kontraktering av utrustning var till 90% slutförda och konstruktionsarbeten var till över 30% utförda.

Tekniska specifikationer av hydrocracker och hydrotreater har slutförts. 13 tankar och en administrationsbyggnad färdigställdes under rapportperioden.

Bolagets växande bunkerverksamhet har i februari expanderats genom förvärv av CJSC Gavanbunker, en hamnterminal i Khabarovskregionen. De förvärvade tillgångarna inkluderar bland annat en

omlastningsanläggning för järnvägtransporter samt lagringstankar för lätta och tunga oljeprodukter med kapacitet om 23 000 kubikmeter. Gavanbunker omsätter årligen omkring 250 000 ton oljeprodukter.

I maj 2011 slutförde koncernen förvärvet av 40% av aktiekapitalet av Lia Oil S.A., ett till koncernen närstående bolag som handlar mer råolja och oljeprodukter. Förvärvslikviden uppgick till 20 MUSD.

Förvärvet finansierades 2010.

Investeringar, Finansiering och Likviditet

Investeringar

Koncernens investeringar i olje- och gastillgångar under kvartalet uppgick till 129,11 MUSD (60,93 MUSD).

Investeringarna fördelade sig på Timano-Pechora-, Tomsk- och Volga-Uralregionen samt Kazakstan med 102,32 MUSD (34,84 MUSD), 1,35 MUSD (2,67 MUSD), 23,50 MUSD (17,33 MUSD) respektive 1,94 MUSD (6,09 MUSD). Under niomånadersperioden uppgick koncernens investeringar i olje- och gastillgångar till 446,17 MUSD (216,05 MUSD).

Koncernens investeringar i raffineringstillgångar uppgick till 46,76 MUSD (48,73 MUSD) under kvartalet och till 229,96 MUSD (126,79 MUSD) under niomånadersperioden. Koncernens investeringar i försäljnings- och icke produktionstillgångar uppgick till 9,08 MUSD (14,01 MUSD) under kvartalet och till 17,36 MUSD (19,68 MUSD) under niomånadersperioden.

Aktiverad och erlagd ränta på lån uppgick till 41,39 MUSD (23,21 MUSD) under kvartalet och till 72,74 MUSD (42,04 MUSD) under niomånadersperioden.

(9)

9 Finansiering

I februari 2011 emitterade OJSC “Alliance” Oil Company, ett dotterbolag till Alliance Oil Company Ltd., ett obligationslån om 5 miljarder ryska rubel (motsvarande cirka 170 MUSD vid dåvarande växelkurs).

Obligationslånet har en löptid på tre år med förfall i februari 2014 och en årlig ränta om 9,25%.

I juni 2011 emitterade OJSC “Alliance” Oil Company ett obligationslån om 10 miljarder ryska rubel (motsvarande cirka 360 MUSD vid dåvarande växelkurs). Obligationslånet har en löptid på tio år med en femårig säljoption. Den årliga räntan för de inledande fem åren uppgår till 8,85%.

Obligationer om 3 miljarder ryska rubel har genom swap-avtal växlats till amerikanska dollar för att erhålla en lägre räntesats och balansera exportintäkter. Värdeförändringen på swapavtalet redovisas som en finansiell kostnad i resultaträkningen och uppgår under niomånadersperioden till en förlust om 19,11 MUSD före inkomstskatt och berodde på den ryska rubelns försvagning mot den amerikanska dollarn.

Motsvarande rubelobligationer omvärderades inte, varför ingen motsvarande vinst redovisas.

Likviditet

Per 30 september 2011 och 31 december 2010 uppgick koncernens likvida medel till 243,63 MUSD respektive 178,10 MUSD inklusive spärrade medel om 53,68 MUSD respektive 79,32 MUSD.

Per 22 november 2011, uppgår koncernens likvida medel till 197,17 MUSD, inklusive spärrade medel om 30,11 MUSD.

Under kvartalet återbetalades lån om 31,87 MUSD.

Per 30 september hade koncernen tillgång beviljade, ej utnyttjade krediter om totalt 657,09 MUSD.

Finansiella nyckeltal

30 september 2011 30 september 2010

EBITDA 1 för de senaste 12

månaderna, TUSD 572 760 410 022

Räntabilitet på eget kapital 2 14% 20%

Räntabilitet på sysselsatt kapital 3 14% 19%

Skuldsättningsgrad 4 82% 57%

Soliditet 5 47% 55%

Andel riskbärande kapital 6 51% 60%

Räntetäckningsgrad 7 3,17 5,16

EBITDA/ränteutgifter 8 4,22 4,52

Skuld/EBITDA9 2,74 2,42

EBITDA, periodens resultat och räntekostnader för de senaste 12 månaderna har använts för att beräkna de finansiella nyckeltalen.

Moderbolaget

Moderbolagets resultat uppgick till -128,62 MUSD (8,26 MUSD) under kvartalet och till 459,58 MUSD (-10,07 MUSD) under niomånadersperioden.

Per den 30 september 2011 och 31 december 2010 uppgick moderbolagets likvida medel till 3,10 MUSD respektive 0,32 MUSD.

Organisation

Styrelsen består av styrelseordförande Eric Forss, ledamöterna Arsen Idrisov (verkställande direktör), Claes Levin, Fred Boling, Fernando Martinez-Fresneda, Raymond Liefooghe och Isa Bazhaev.

Den 30 september 2011 och 31 december 2010 uppgick moderbolagets aktiekapital till 171,5 MUSD, motsvarande 171 528 414 utestående aktier med ett kvotvärde om 1 USD per aktie.

(10)

10

Definitioner av finansiella nyckeltal

1. EBITDA (vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar), definieras som koncernens rörelseresultat plus avskrivningar och nedskrivningar av olje- och gastillgångar och goodwill om tillämpbart, minus resultat vid försäljning av aktier i dotterbolag om tillämpligt samt andra väsentliga engångsposter på resultaträkningen.

2. Räntabilitet på eget kapital definieras som koncernens resultat dividerat med eget kapital vid periodens slut.

3. Räntabilitet på sysselsatt kapital definieras som resultat före skatt plus räntekostnader plus/minus valutakursvinster/- förluster dividerat med totalt sysselsatt kapital (genomsnittet av senaste periodslutens balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder).

4. Skuldsättningsgrad definieras som koncernen lån i förhållande till redovisat eget kapital.

5. Soliditet definieras som koncernens redovisade egna kapital (inklusive minoritetsägares andel) i procent av balansomslutningen.

6. Andel riskbärande kapital definieras som summan av koncernens redovisade egna kapital (inklusive minoritetsägares andel) och uppskjuten skatteskuld dividerat med balansomslutningen.

7. Räntetäckningsgrad definieras som resultat före skatt plus räntekostnader plus/minus valutakursvinster/-förluster dividerat med räntekostnader (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter).

8. EBITDA/ränteutgifter definieras som koncernens EBITDA dividerat med ränteutgifter (både aktiverade och kostnadsförda ränteutgifter).

9. Skuld/EBITDA definieras som koncernens lån dividerat med EBITDA.

Definitioner av operativa nyckeltal

Råolja

 Intäkt per sålt fat olja definieras som intäkterna från råoljeförsäljning dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder.

 Produktionskostnader per sålt fat olja baseras på volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder, exklusive råolja inköpt för vidareförsäljning.

 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar

transporttariffer och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder.

 Avskrivningarna baseras på DeGolyer and MacNaughtons (D&M) uppskattningar i enlighet med PRMS reservdefinitioner av utvinningsbara bevisade och sannolika reserver och kommande investeringar.

Oljeprodukter

 Intäkt per sålt fat oljeprodukter definieras som intäkter från försäljning av oljeprodukter dividerat med volymen råolja som sålts till både koncerninterna och externa kunder.

 Produktionskostnader per sålt fat definieras som operativa kostnader (inklusive inköpt råolja och andra tjänster för koncerninterna bolag) dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder.

 Försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader, netto, per fat inkluderar transportkostnader för oljeprodukter och andra försäljnings- och administrationskostnader samt övriga intäkter/kostnader dividerat med volymen oljeprodukter som sålts till både koncerninterna och externa kunder.

(11)

11

Konsoliderad finansiell delårsinformation i sammandrag

RESULTATRÄKNING

(Belopp i TUSD) Not

3 kvartalet 2011

3 kvartalet 2010

Niomånaders- perioden 2011

Niomånaders- perioden 2010

Rörelsens intäkter

Försäljning av råolja 132 104 89 368 376 130 278 210

Försäljning av oljeprodukter 647 060 478 397 1 838 887 1 302 930

Övriga intäkter 15 204 13 225 42 270 32 424

794 368 580 990 2 257 287 1 613 564

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader – råolja -86 337 -66 846 -258 355 -191 554

Produktionskostnader –

oljeprodukter -433 050 -303 048 -1 234 625 -867 188

Kostnad för övrig försäljning -6 445 -7 283 -18 269 -16 957

Avskrivningar av olje- och gastillgångar samt

raffineringstillgångar -35 062 -30 351 -102 962 -83 937

Bruttoresultat 233 474 173 462 643 076 453 928

Försäljningskostnader -73 878 -57 619 -224 616 -171 868

Administrationskostnader -16 599 -14 486 -54 568 -40 059

Avskrivning av försäljnings- och

övriga icke produktionstillgångar -4 888 -3 624 -13 687 -10 596

Övriga rörelsekostnader, netto -4 184 -1 961 -12 612 -5 966

Rörelseresultat 133 925 95 772 337 593 225 439

Finansiella intäkter/kostnader,

netto 10 -31 421 -1 463 -47 592 -15 337

Valutakursförlust/-vinst, netto -18 401 11 429 -15 902 873

Resultat före inkomstskatt 84 103 105 738 274 099 210 975

Inkomstskatt 3 -21 031 -20 350 -64 957 -45 980

Resultat efter skatt 63 072 85 388 209 142 164 995

Hänförligt till:

Aktieägare i moderbolaget 61 156 84 024 202 717 161 399

Minoritetens andel 1 916 1 364 6 425 3 596

Resultat per aktie (USD)

Resultat per aktie 4 0,36 0,49 1,18 0,94

Resultat per aktie efter

utspädning 4 0,33 0,45 1,11 0,89

(12)

12

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

(Belopp i TUSD)

3 kvartalet 2011

3 kvartalet 2010

Niomånaders- perioden 2011

Niomånaders- perioden 2010

Periodens resultat 63 072 85 388 209 142 164 995

Övrigt totalresultat:

Valutakursvinst/-förlust på koncerninterna

lån -119 954 21 605 -41 678 -12 025

Omräkning till rapportvaluta -206 774 33 503 -76 116 -7 667

Inkomstskatt hänförlig till poster inom

övrigt totalresultat 18 224 -2 036 6 980 1 145

Övrigt totalresultat efter inkomstskatt: -308 504 53 072 -110 814 -18 547

Periodens totalresultat -245 432 138 460 98 328 146 448

Hänförligt till:

Aktieägare i moderbolaget -250 033 137 096 89 218 142 852

Minoritetens andel 4 601 1 364 9 110 3 596

(13)

13

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING

(Belopp i TUSD) Not 30 september 2011 31 december 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5 3 048 765 2 528 244

Immateriella tillgångar 2 145 3 840

Goodwill 11 213 11 728

Uppskjuten skattefordran 28 912 25 319

Övriga anläggningstillgångar 45 605 48 453

3 136 640 2 617 584

Omsättningstillgångar

Lager 180 645 141 316

Kund- och övriga kortfristiga fordringar 93 333 117 135

Moms och andra skattefordringar 7 208 011 135 766

Aktuella inkomstskattefordringar 14 605 9 876

Förskottsbetalningar 89 236 98 003

Övriga finansiella tillgångar 94 300 49 629

Spärrade medel 8 53 682 79 322

Likvida medel 189 945 98 777

923 757 729 824

SUMMA TILLGÅNGAR 4 060 397 3 347 408

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 9 171 528 171 528

Övrigt tillskjutet kapital 1 104 035 1 103 845

Övriga reserver -454 599 -341 100

Balanserat resultat 1 043 354 839 716

1 864 318 1 773 989

Minoritetsägares andel 39 564 31 307

1 903 882 1 805 296

Långfristiga skulder

Långfristiga lån 10 1 512 458 912 471

Uppskjuten skatteskuld 180 344 178 031

Avsättning för återställningskostnader 29 601 15 960

Övriga långfristiga skulder 15 384 -

1 737 787 1 106 462

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån 10 54 856 127 134

Övriga skulder och upplupna kostnader 299 187 248 281

Aktuella inkomstskatteskulder 4 439 1 607

Övriga skatteskulder 60 246 58 628

418 728 435 650

SUMMA SKULDER 2 156 515 1 542 112

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 060 397 3 347 408

(14)

14

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(Belopp i TUSD)

Niomånadersperioden 2011

Niomånadersperioden 2010

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 274 099 210 975

Justering för:

Avskrivningar och nedskrivningar 116 649 94 533

Finansiella kostnader, netto 47 592 15 337

Valutakursförlust/-vinst, netto 15 902 -873

Andra icke kassapåverkande poster 7 762 1 524

Operativt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 462 004 321 496

Förändringar i rörelsekapital -71 907 -227 126

Kassaflöde från rörelsen 390 097 94 370

Betalda räntor -26 089 -15 355

Betald inkomstskatt -52 827 -30 458

Kassaflöde från den löpande verksamheten 311 181 48 557

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -766 230 -404 565

Förvärv/avyttring av investeringar i dotterbolag -11 706 -

Utgivna lån -40 000 -67

Kortfristiga placeringar -30 015 -29 787

Likvid från avyttring av kortfristiga placeringar 30 076 -

Kassaflöde från övriga investeringar, netto 8 040 6 217

Kassaflöde från investeringsverksamheten -809 835 -428 202

Finansiering

Likvid från emissioner, netto efter transaktionskostnader 1 055 538 738 167

Återbetalning av lån -476 149 -464 910

Förvärv av minoritetsandelar I dotterbolag -1 217 -3 963

Utdelningar i dotterbolag - -6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 578 172 269 288

Valutakursförändringar i likvida medel och omräkning till

rapportvaluta -13 990 -11 418

Förändring av likvida och spärrade medel 65 528 -121 775

Likvida och spärrade medel vid periodens början 178 099 392 070

Likvida och spärrade medel vid periodens slut 243 627 270 295

(15)

15

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

(Belopp i TUSD)

Aktie- kapital

Övrigt tillskjutet kapital

Valutakursvin- ster/-förluster på koncerninterna lån, netto efter skatt

Omräkning till rapportvaluta

Options- premie konvertibla skuldebrev

Balanserat

resultat Totalt

Minori- tetsägares

andel

Totalt eget kapital Eget kapital per den

1 januari 2010 171528 1105848 -114970 -224214 22271 616644 1577107 29651 1606758

Periodens resultat - - - - - 161399 161399 3596 164995

Övrigt totalresultat - - -10880 -7667 - - -18547 - -18547

Periodens totalresultat - - -10880 -7667 - 161399 142852 3596 146448

Ägarförändringar i

dotterbolag - -1686 - - - - -1686 -2138 -3824

Avyttring av dotterföretag - - - - - - - -51 -51

Optionsprogram - - - - - 492 492 - 492

Eget kapital per den

30 september 2010 171528 1104162 -125850 -231881 22271 778535 1718765 31058 1749823

Periodens resultat - - - - - 60822 60822

515 61337

Övrigt totalresultat - - -2856 -2784 - - -5640 - -5640

Periodens totalresultat - - -2856 -2784 - 60822 55182

515 55697

Ägarförändringar i

dotterbolag - -317 - - - - -317 -266 -583

Optionsprogram - - - - - 359 359 - 359 Eget kapital per den

31 december 2010 171528 1103845 -128706 -234665 22271 839716 1773989 31307 1805296

Periodens resultat - - - - - 202717 202717

6425 209142

Övrigt totalresultat - - -34698 -78801 - - -113499

2685 -110814

Periodens totalresultat - - -34698 -78801 - 202717 89218

9110 98328

Ägarförändringar i

dotterbolag - 190 - - - - 190 -362 -172

Utdelning i dotterbolag - - - - - - - -491 -491 Optionsprogram - - - - - 921 921 - 921 Eget kapital per den

30 september 2011 171528 1104035 -163404 -313466 22271 1043354 1864318 39564 1903882

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :