• No results found

MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknik

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknik"

Copied!
62
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2018-05-30

HEMSÖ DEVELOPMENT

MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknik

Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning

(2)

MUR (MARKTEKNISK

UNDERSÖKNINGSRAPPORT) GEOTEKNIK

Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning

KUND

Hemsö Development Åsa, Nordell Holmstrand

asa.nordell.holmstrand@hemso.se

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle

Besök: Norra Skeppargatan 11 Tel: +46 10 7225000

WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

Fredrik Eriksson

fredrik.p.eriksson@wsp.com 010-722 78 82

David Stenman

david.stenman@wsp.com 010- 722 51 64

UPPDRAGSNAMN

Österåker översiktlig geoteknisk undersökning

UPPDRAGSNUMMER 10266305

FÖRFATTARE Fredrik Eriksson DATUM 2018-05-30 REV.DATUM

GRANSKAD AV David Stenman GODKÄNND AV Fredrik Eriksson

(3)

INNEHÅLL

1 OBJEKT 4

2 ÄNDAMÅL 4

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN OCH

REDOVISNING 4

4 STYRANDE DOKUMENT 5

5 ARKIVMATERIAL 5

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 5

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 5

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 6

6.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 6

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 6

6.5 POSITIONERING 6

7 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 6

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR 6

7.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING 6

7.3 PROVHANTERING 7

8 GEOTEKNISK LABORATORIEUNDERSÖKNING 7

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 7

8.2 PROVFÖRVARING 7

9 RITNINGAR OCH BILAGOR 7

(4)

1 OBJEKT

WSP Sverige AB har på uppdrag av Hemsö Development AB, utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt. För aktuellt område se figur 1.

2 ÄNDAMÅL

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag inför framtagande av detaljplan.

3 UNDERLAG FÖR

UNDERSÖKNINGEN OCH REDOVISNING

För planering av fältarbeten har SGUs jordartskarta och jorddjupskarta studerats samt arkivmaterial, markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik Västra Kanalstaden, Tyréns 2015-07-10.

För redovisning har en grundkarta dat. 2017-01-12 använts, den är erhållen från Österåkers kommun.

Figur 1, Aktuellt område för geoteknisk undersökning, kartmaterial är från lantmäteriets kartfunktion, maj 2018.

(5)

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

För standarder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument Fältplanering SS-EN 1997-2 och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Fältutförande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok och

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: Fältundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning för prov-

tagning med standardprovtagare och

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande

dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13, tabell CB/1

Skrymdensitet SS 02 71 14, utgåva 2

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgåva 3

Konflytgräns SS 02 71 20, utgåva 2

Konförsök (skjuvhållfasthet) SS 02 71 25, utgåva 1

CRS-försök SS 02 71 26

5 ARKIVMATERIAL

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik Västra Kanalstaden, Tyréns 2015-07-10.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersökningsområdet ligger i Österåkers kommun, strax nordöst om

(6)

6.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER

Anläggningar för idrott finns inom området. Nedgrävd infrastruktur återfinns i området i form av ledningar och kablar både intern och externa.

6.3 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Generellt sett består jorden av finkornig jord på friktionsjord/berg.

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Från arkivmaterial har en grundvattenyta återfunnits på nivån ca +0,5 i undersökningsområdet.

6.5 POSITIONERING

Inmätning av geotekniska sonderingspunkter har utförts av WSP april 2018.

Använt höjdsystem är RH 2000. Inmätningen har mätklass B.

7 GEOTEKNISKA

FÄLTUNDERSÖKNINGAR

WSP Sverige AB i Gävle har under april 2018 utfört geotekniska

fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultatet av undersökningarna redovisas i ritningarna G101 –G104.

Fältundersökningen har utförts av Marcus Hessman och Robin Wahlgren.

7.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH PROVTAGNINGAR

Tabell 4: Utförda undersökningar

Sondering/provtagning antal typ/anmärkning

Kolvprovtagning 3 4 nivåer

I de jordprover som analyserats ur geoteknisk synpunkt har inga indikationer på miljöföroreningar påträffats (såsom avvikande färg eller lukt). Inga prover har skickats för miljöanalys.

7.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 5: Kalibrering

Utrustning Kalibrerat datum

(7)

7.3 PROVHANTERING

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:96 geoteknisk fälthandbok.

8 GEOTEKNISK

LABORATORIEUNDERSÖKNING

Laboratorieundersökningen utfördes i av MRM geolabb i Stockholm under april och maj 2018.

Kompletterade laboratorieundersökningen utfördes av MRM Konsult AB under november 2017,respektive mars 2018.

8.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Tabell 6: Sammanställning av utförda laboratorieundersökningar.

Metod antal typ/anmärkning

Jordartsbestämning 21

Konflytgräns 11

Vattenkvot 11

Konflytgräns 11

Skrymdensitet 32

CRS-försök 11

8.2 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum.

Proverna sparas i 6 månader efter utförd rutinundersökning.

9 RITNINGAR OCH BILAGOR

Namn Beskrivning Storlek Skala

G101 Planritning A1 1:500

G102-G104 Sektionsritning

A1 Höjd 1:100 Längd 1:500 Bilaga 1:

Labbundersökningar

Rutinundersökning

A4 -

Bilaga 2:

Labbförsök

CRS-försök

A4 -

(8)

VI ÄR WSP

WSP Stab

121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm WSP.COM

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport &

Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 36 500 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 3 700 medarbetare.

(9)

2018-05-30

HEMSÖ DEVELOPMENT AB

PM GEOTEKNIK

Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning

(10)

PM GEOTEKNIK

Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning

KUND

Hemsö Development AB

KONSULT

WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle

Besök: Norra Skeppargatan 11 Tel: +46 10 7225000

WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm http://www.wspgroup.se

KONTAKTPERSONER

Fredrik Eriksson 010- 722 78 82

fredrik.p.eriksson@wsp.com

David Stenman 010- 722 51 64

David.stenman@wsp.com

PROJEKT Östra kanalstaden UPPDRAGSNAMN

Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning

UPPDRAGSNUMMER 10266305

FÖRFATTARE Fredrik Eriksson DATUM 2018-05-30 ÄNDRINGSDATUM

GRANSKAD AV David Stenman GODKÄND AV Fredrik Eriksson

(11)

INNEHÅLL

UPPDRAG 4

1.1 BAKGRUND 4

1.2 PLANERAD BYGGNATION 4

1.3 DOKUMENTETS SYFTE 5

1.4 FRÅGESTÄLLNING 5

1.5 ARKIVMATERIAL 5

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 6

MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 6

1.6 GEOTEKNIK 6

1.6.1 Tidigare undersökningar 6

1.6.2 Nu utförd undersökning 6

MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 6

1.7 JORDLAGERFÖLJD 6

1.8 GRUNDVATTENNIVÅER 7

1.9 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 7

1.10 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 7

1.10.1 Spänningsanalys 7

1.10.2 Pågeånde sättningar 10

1.10.3 Resultat sättningsberäkning 11

SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 11

GEOTEKNIKSA SYNPUNKTER TILL NÄSTA SKEDE 12

(12)

UPPDRAG

1.1 BAKGRUND

På uppdrag av Hemsö Development AB, har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för östra kanalstaden i Österåker, se figur 1.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk utredning kartmaterial från Lantmäteriets karttjänst (april 2018.)

1.2 PLANERAD BYGGNATION

På aktuell fastighet planeras skolbyggnader, inget underlag på byggnadens utformning finns idag. För att minska risken för översvämning från Östersjön och förhindra skador på byggnader och infrastruktur föreslås åtgärder enligt utredning av Structor dat. 2018-03-28. Översiktligt belyser rapporten två typer av huvud lösningar en vall och höjning av markytan.

För aktuellt läge för planerad tomt se figur 2.

(13)

1.3 DOKUMENTETS SYFTE

Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt redogöra för de geotekniska och geologiska förutsättningarna på aktuellt område. Genom att kompletterat tidigare utförda undersökningar från Tyréns 2015, med en bedömning av hur sättningskännslig jorden är vid en eventuell markhöjning.

Utredningen ska ligga som underlag inför uppförande av detaljplan.

Denna handling är ej framtagen som ett underlag för projektering.

1.4 FRÅGESTÄLLNING

Följande frågeställningar har funnits med genom arbetet.

· Sättningsstorlek för olika fyllnadsnivåer.

· Vad blir konsekvensen av sättningarna.

· Hur kan sättningarna följas upp och hanteras.

· Ge förslag på hur man utreder och undersöker släntstabiliteten mot ån.

1.5 ARKIVMATERIAL

Översvämningshantering Östra kanalstaden etapp 2, Översvämning av Östersjön utförd av Structor daterad 2018-03-28.

Figur 2 Svart streckat område visar planerad tomt för skolbyggnad

(14)

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i Österåkers kommun, strax nordöst om Kalkviken. Väster om undersökningsområdet återfinns Åkers kanal, norr om området återfinns bebyggelse av flerbostäder. I öster angränsar området till en lokalgata. I söder angränsar området till en fotbollsplan.

Marknivån i de punkter där sonderingarna är utförda ligger mellan +1 och +1,5 (RH 2000).

Undersökningsområdet består idag av hårdgjorda ytor, gräsytor och anläggningar för idrott, som fotbollsplaner och tennisplaner.

Externa och interna ledningar och kablar finns inom området.

MARKTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

1.6 GEOTEKNIK

1.6.1 Tidigare undersökningar

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts av Tyréns för området, Kanalstaden. Inefattande dokumenten.

PM Geoteknik – Västra Kanalstaden, Österåkers kommun, uppdragsnummer 258313, daterad: 2015-07-10.

MUR (markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik, Västra Kanalstaden, Österåkers kommun, uppdragsnummer 258313, daterad: 2015-07-10.

1.6.2 Nu utförd undersökning Fältundersökningen utfördes i april 2018.

För redovisning av geoteknisk fältundersökning hänvisas till MUR (Markteknisk undersökningsrapport), daterad 2018-05-25.

MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

1.7 JORDLAGERFÖLJD

Utifrån utförda sonderingar bedöms jorden överst bestå av fyllning blandat med mulhaltig finkornigjord som vilar på sulfid haltig gyttjig lera ovan friktionsmaterial.

Mullhaltig finkornig jord alternativt fyllning

De områden med hårdgjorda ytor bedöms jorden ytligt bestå av fyllning.

De områden som består av grönyta bedöms bestå av mullhaltiga finkornig jord med en mäktighet om ca 0,2-0,3 m.

(15)

Gyttjig sulfidhaltig lera

Under fyllnadsmaterial, alternativt den mullhaltiga jorden, utgörs den naturliga jorden av en lera med innehåll av gyttjig sulfidhaltig lera.

Lera har en mäktighet mellan 7 och 19 m.

Uppmätta vattenkvoter för leran är ca 50-140 %. Konflytgränsen är ca 50 % till 130 %.

Materialtyp mellan 4B – 5B, tjälfarlighetklass mellan 3-4.

Densitet för leran är mellan 1,3-1,7 ton/m3.

Den odränerad skjuvhållfasthet är mellan 18 och 35 kPa, enligt konförsök.

Leran bedöms utifrån tidigare utförda sonderingar övergå till att ha en fastare karaktär efter ca 5-6 m djup.

Fast botten

Djupet till fast botten har enligt arkivmaterial erhållits på djup om ca 7- 20 m från markytan.

1.8 GRUNDVATTENNIVÅER

Utifrån Tyréns undersökning bedöms grundvattnet ligga ca +0,5 (RH 2000).

1.9 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Marken i området är relativt plan. Väster om fastigheten rinner en kanal.

Kanalens geometri och vattennivåer är ej närmare undersökta.

När beslut om hur markhöjning alternativt vall skall utföras enligt förslag från Structon behöver stabiliteten utredas. Dessa föreslagna åtgärder bedöms påverka områdets stabiliteten negativt ,då leran bedöms ha en relativt låg skjuvhållfasthet enligt Tyréns undersökning från 2015.

1.10 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Området är extremt sättningskänsligt.

Sättningsberäkningar har utförts i GS Sättningar, kan ses i bilaga 1.

Resultatet har verifieras genom handberäkningar.

Leran i området är normalkonsoliderad vilket innebär att marken ej kan belastas utan att sättningar uppstår.

1.10.1 Spänningsanalys

Utifrån spänningsanalys ses att den övre delen är normalkonsoliderad till lätt överkonsoliderad och mot djupet bli normalkonsoliderad se figur 3-5.

Pågående sättningar är troliga då sättningar sker när leran har en OCR 1-1,3 enligt figur 3-5 kan ses att så är fallet mot djupet.

(16)

Figur 3, Spännings analys, data från punkt 18W001, blå är Sigma 0, Röd är Sigma´ C, grön är Sigma´.

(17)

Figur 4, Spännings analys, data från punkt 18W002, blå är Sigma 0, Röd är Sigma´ C, grön är Sigma´.

(18)

1.10.2 Pågeånde sättningar

Hur stor del av den pågående sättningen som har skett kan inte sägas med exakthet, inte heller hur stora sättningar som kan förväntas.

Då krävs att man vet tillfället då marken först blev uppfylld och med hur mycket. Samt jorden egenskaper vid tillfället för belastning.

Utifrån analys av spänningsdiagram och översiktliga beräkningar bedöms det pågående sättningarnas storlek till ca 5- 15 cm.

Figur 5, Spännings analys, data från punkt 18W003, blå är Sigma 0, Röd är Sigma´ C, grön är Sigma´.

(19)

1.10.3 Resultat sättningsberäkning

För att bedöma vilka sättningar som kan förväntas har förslag på fyllnadshöjder från Structors rapport använts vid beräkningar. Enligt

rapporten finns två förslag om att höja marken till +2,25 alternativt +3,3 (RH 2000).

Vi markhöjning upp till +2,25 (RH 2000), blir höjning av markytan med ca 1,25 m.

Vid markhöjning upp till +3,3 (RH 2000), blir höjning av markytan med ca 2,3 m.

Resultatet ger en uppskattning om den förväntade totalsättningen om 200 år.

Krypsättningar är inte beaktade. Sättningarna anges i ett intervall detta beror på att lerans mäktighet varierar mellan ca 7 -19 m samt osäkerheter i antaganden om pågående sättningar samt att krypsättningar kan ske i jorden. Resultat av sättnings beräkningar vid det två olika förslagen av markhöjningar se tabell 1.

Tabell 1 Förväntade marksättning efter 200 år.

All sättning förutsätts komma från ny last/markhöjning (m)

Hela den bedömda pågående sättningen samt sättning genererad från ny last/markhöjning (m) Förväntad sättning vid

markhöjning om 1,2 m

Ca 0,5-0,8 m Ca 0,6-0,9 m

Förväntad sättning vid markhöjning om 2,3 m

Ca 1-1,3 m Ca 1,1-1,4 m

SLUTSATSER OCH

REKOMMENDATIONER

Byggnaderna kommer att behöva Pålgrundläggas för att inte ta skada av sättningar.

Förslagen från Structor kan brytas ned i två lösningar att höja marken alternativt bygga en vall. Structor har också förslagit kombinationer av de båda lösningarna.

En markhöjning om ca 1,2 m kommer utifrån beräkningar att ge en sättning i storleksordningen 0,7-1 m. Där det krävs 200 år för att dessa sättningar skall realiseras. Efter 10 år bedöms ca 20 % av sättningarna skett, på 50 år bedöms ca 50 % av sättningarna skett.

En markhöjning om ca 2,3 m kommer utifrån beräkningar att ge en sättning i storleksordningen 1-1,5 m. Där det krävs 200 år för att dessa sättningar skall realiseras. Efter 10 år bedöms ca 20 % av sättningarna skett, på 50 år

(20)

vara extra känsliga då en differentialsättning kommer att uppstå om byggnaderna är pålgrundlagda.

Vid en markhöjning och de förväntade sättningarna kommer hårdgjorda ytor t.ex. asfalterade ytor och platt belagda ytor efter 1-5 år upplevas ojämna och med tiden bli obrukbara. Om ytor kan tillåtas anläggas med grusmaterial kan det justeras med nytt grus när de upplevs ojämna.

För att förhindra skador av sättningar kan jordförstärkning tillämpas alternativt att förbelastning med vertikaldränering och pegeluppföljning.

Utifrån beräkningar om sättningar vid markhöjning rekommenderar vi att marken höjs så lite som möjligt. Höjs hela marknivån bedöms att större ytor kommer behöva förstärkas. Då fortgående sättningar kommer att pågå i underliggande jord. Vid en markhöjning i utredd storlek kommer sättningar pågå under lång tid och i betydande storlek. Vilket medför att ett problem byggs in, t.ex. varje ny ledning som skall läggas efter det att markhöjningen är utförd, kommer kräva en förstärkning av jorden.

Höjs inte marken kan sättningar i storleksordningen 5-15 cm förväntas under de kommande 50 år pga. bedömning att pågående sättningar sker i jorden.

GEOTEKNIKSA SYNPUNKTER TILL NÄSTA SKEDE

Följande rekommendationer är inte heltäckande utan skall ses som utvalda frågor som bör beaktas i nästa skede.

Som tidigare nämnts behövs ledningstråk och hårdgjorda ytor förstärkas vid en markhöjning. En möjlig förstärkning kan vara KC-pelare, vilket består i att kalk blandas in i jorden, detta gör att leran får högre hållfasthet och blir mindre sättningskännslig. En alternativ förstärkning kan vara markhöjning tillsammans med vertikaldränering och peglar, vilket är en metod för att påskynda sättningen genom att dränera leran med vertikaldräner. Peglar installeras på befintlig marknivå för att följa upp sättningsförloppet.

Vertikaldräneringen och uppföljning med peglar utförs under byggnadsfasen.

Följande förstärkningar kräver mer undersökningar i fält.

Dessa förstärkningar av jorden måste detaljprojekteras.

Utifrån Structors rapport kan en vall vara ett alternativ för att skydda fastigheten mot översvämning. En sådan konstruktion kommer att behöv utredas sett till totalslänt stabilitet dels pga. den relativ låga

skjuvhållfastheten samt avståndet till kanalen.

(21)

VI ÄR WSP

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 T: +46 10 7225000 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och

teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader med stöd av global expertis. Som tekniska experter och strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.

Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport

& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 medarbetare. wsp.com

(22)

GeoSuite Settlement Report Project data

10266305

Österåker översiktlig geoteknisk

Comment:

Contractor:

Project number:

Project name:

Description:

File name:

Data från CRS-försök 18W001

Sättningsberäkningar på KOLVPROV 18W001

\\corp.pbwan.net\SE\Projects\5520\10266305 - Österåker Översiktlig geoteknisk undersökning\4_CAD\G\POSTGRAF.DBF\Data från CRS- försök 18W001.sxml

Date modified: 2018-05-29 15:31 Calculation name:

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

Bilaga 1

(23)

Summary

Point No 1, Sättningsberäkningar Österåker 1,2 m höjning av markytan

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 0,782

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(24)

Soil layers

Point No 1, Sättningsberäkningar Österåker 1,2 m höjning av markytan Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

50 25

1 0,8

9,7 255

600 14,2

3,2

50 20

1 0,8

9,7 255

600 14,2

30 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3 0,0192 3,2

3 0,0192 0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

55 29

1 0,8

8,9 269

700 13,3

5,2

55 25

1 0,8

8,9 269

700 13,3

20 3,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,1923

5,2

3,8 0,1923

3,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(25)

73 45

1 0,8

9 341

1200 14,2

7,2

73 29

1 0,8

9 341

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,3 0,0208

7,2

3,3 0,0208

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

80 52

1 0,8

10,5 295

1600 15,4

10,2

80 45

1 0,8

10,5 295

1600 15,4

30 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,5 0,0234

10,2

3,5 0,0234

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 10-15 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

152 104

1 0,8

12,9 500

2000 16

19

107 52

1 0,8

12,9 500

2000 16

88 10,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

4 0,0082 19

4 0,0082 10,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(26)

Pore pressure

Point No 1, Sättningsberäkningar Österåker 1,2 m höjning av markytan

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Normal 94,00

10,00

Normal 104,00

11,00

Closed boundary 184,00

19,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(27)

Load stresses

Point No 1, Sättningsberäkningar Österåker 1,2 m höjning av markytan

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

22,50 0,00

22,49 8,34

22,49 10,53

22,48 12,07

22,48 13,30

22,47 14,35

22,47 15,27

22,46 16,09

22,46 16,84

22,45 17,53

22,44 18,18

22,44 18,79

22,44 19,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(28)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, Sättningsberäkningar Österåker 1,2 m höjning av markytan

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:32 Data från CRS-försök 18W001

(29)

GeoSuite Settlement Report Summary

Point No 2, Sättningsberäkning Österåker 2,3 m höjning av markytan

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 1,377

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(30)

Soil layers

Point No 2, Sättningsberäkning Österåker 2,3 m höjning av markytan Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

50 25

1 0,8

9,7 255

600 14,2

3,2

50 20

1 0,8

9,7 255

600 14,2

30 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3 0,0192 3,2

3 0,0192 0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

55 29

1 0,8

8,9 269

700 13,3

5,2

55 25

1 0,8

8,9 269

700 13,3

20 3,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,1923

5,2

3,8 0,1923

3,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(31)

73 45

1 0,8

9 341

1200 14,2

7,2

73 29

1 0,8

9 341

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,3 0,0208

7,2

3,3 0,0208

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

80 52

1 0,8

10,5 295

1600 15,4

10,2

80 45

1 0,8

10,5 295

1600 15,4

30 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,5 0,0234

10,2

3,5 0,0234

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 10-15 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

152 104

1 0,8

12,9 500

2000 16

19

107 52

1 0,8

12,9 500

2000 16

88 10,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

4 0,0082 19

4 0,0082 10,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(32)

Pore pressure

Point No 2, Sättningsberäkning Österåker 2,3 m höjning av markytan

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Normal 94,00

10,00

Normal 104,00

11,00

Closed boundary 184,00

19,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(33)

Load stresses

Point No 2, Sättningsberäkning Österåker 2,3 m höjning av markytan

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

42,50 0,00

42,49 6,62

42,49 8,35

42,48 9,57

42,48 10,54

42,47 11,36

42,47 12,08

42,46 12,73

42,46 13,32

42,45 13,86

42,45 14,37

42,44 14,84

42,44 15,29

42,43 15,71

42,43 16,11

42,42 16,50

42,42 16,87

42,41 17,22

42,41 17,56

42,40 17,89

42,40 18,21

42,39 18,52

42,38 18,82

42,38 19,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(34)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 2, Sättningsberäkning Österåker 2,3 m höjning av markytan

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 15:23 Data från CRS-försök 18W001

(35)

GeoSuite Settlement Report Summary

Point No 1, Sättning vid markhöjning om 1,2 m

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 0,752

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(36)

Soil layers

Point No 1, Sättning vid markhöjning om 1,2 m

Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

43 25

1 0,8

9,7 252

600 14

3,2

43 10

1 0,8

9,7 252

600 13,8

30 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

2,9 0,0192

3,2

2,9 0,0192

0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

62 35

1 0,8

9 290

1100 14

5,2

62 25

1 0,8

9 290

1100 14

20 3,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,0192

5,2

3,8 0,0192

3,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(37)

74 40

1 0,8

9,5 341

1200 16,8

7,2

74 35

1 0,8

9,5 341

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,3 0,0176

7,2

3,3 0,0176

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

69 62

1 0,8

10,5 223

1600 16,8

10,2

69 40

1 0,8

10,5 223

1600 16,8

30 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,7 0,029

10,2

3,7 0,029

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 10-15 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

140 100

1 0,8

12,9 350

2000 17

16

107 62

1 0,8

12,9 223

2000 17

58 10,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

4 0,0082 16

4 0,0082 10,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(38)

Pore pressure

Point No 1, Sättning vid markhöjning om 1,2 m

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Normal 94,00

10,00

Normal 104,00

11,00

Closed boundary 154,00

16,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(39)

Load stresses

Point No 1, Sättning vid markhöjning om 1,2 m

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

22,20 0,00

22,19 7,91

22,19 9,99

22,18 11,45

22,18 12,62

22,17 13,61

22,17 14,48

22,16 15,26

22,16 15,97

22,16 16,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(40)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, Sättning vid markhöjning om 1,2 m

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:13 Data från CRS-försök 18W002

(41)

GeoSuite Settlement Report Summary

Point No 2, Sättning vid markhöjning om 2,3 m

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 1,284

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(42)

Soil layers

Point No 2, Sättning vid markhöjning om 2,3 m

Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

43 25

1 0,8

9,7 252

600 14

3,2

43 10

1 0,8

9,7 252

600 13,8

30 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

2,9 0,0192

3,2

2,9 0,0192

0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

62 35

1 0,8

9 290

1100 14

5,2

62 25

1 0,8

9 290

1100 14

20 3,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,0192

5,2

3,8 0,0192

3,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(43)

74 40

1 0,8

9,5 341

1200 16,8

7,2

74 35

1 0,8

9,5 341

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,3 0,0176

7,2

3,3 0,0176

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

69 62

1 0,8

10,5 223

1600 16,8

10,2

69 40

1 0,8

10,5 223

1600 16,8

30 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,7 0,029

10,2

3,7 0,029

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 10-15 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

140 100

1 0,8

12,9 350

2000 17

16

107 62

1 0,8

12,9 223

2000 17

58 10,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

4 0,0082 16

4 0,0082 10,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(44)

Pore pressure

Point No 2, Sättning vid markhöjning om 2,3 m

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Normal 94,00

10,00

Normal 104,00

11,00

Closed boundary 154,00

16,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(45)

Load stresses

Point No 2, Sättning vid markhöjning om 2,3 m

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

42,20 0,00

42,19 6,28

42,19 7,92

42,18 9,07

42,18 9,99

42,17 10,77

42,17 11,46

42,16 12,07

42,16 12,63

42,15 13,15

42,15 13,63

42,14 14,08

42,14 14,50

42,13 14,90

42,13 15,28

42,12 15,65

42,12 16,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(46)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 2, Sättning vid markhöjning om 2,3 m

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:11 Data från CRS-försök 18W002

(47)

GeoSuite Settlement Report Summary

Point No 1, Sättningsberäkning markhöjning 1,2 m

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 0,501

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(48)

Soil layers

Point No 1, Sättningsberäkning markhöjning 1,2 m Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

51 29,5

1 0,8

9,9 273

800 13,7

4,2

45 21

1 0,8

9,7 252

600 13,7

40 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,9 0,0252

4,2

2,9 0,0252

0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

62 32

1 0,8

9,5 385

1200 14

5,2

62 30

1 0,8

9,5 385

1200 14

10 4,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,02

5,2

3,8 0,02

4,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(49)

72 40

1 0,8

10,6 375

1200 16,8

7,2

72 36

1 0,8

10,6 375

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,5 0,016

7,2

3,5 0,016

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

75 50

1 0,8

10,5 400

1600 16,8

9

75 40

1 0,8

10,5 400

1600 16,8

18 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,7 0,029

9

3,7 0,029

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(50)

Pore pressure

Point No 1, Sättningsberäkning markhöjning 1,2 m

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Closed boundary 84,00

9,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(51)

Load stresses

Point No 1, Sättningsberäkning markhöjning 1,2 m

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

22,50 0,00

22,49 7,91

22,49 9,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(52)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, Sättningsberäkning markhöjning 1,2 m

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:21 Data från CRS-försök 18W003

(53)

GeoSuite Settlement Report Summary

Point No 2, Sättningsberäkning markhöjning 2,3 m

Time [years]

Displacement [m]

Depth [m]

200,0000 0,989

0,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(54)

Soil layers

Point No 2, Sättningsberäkning markhöjning 2,3 m Layer Cl [Chalmers without creep, Log based (strain)]

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

0,2

300 150

1 0,8

12 20000

20000 17

5 0,00

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,5 0,1

0,2

3,5 0,1

0,00

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 0,5-2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

51 29,5

1 0,8

9,9 273

800 13,7

4,2

45 21

1 0,8

9,7 252

600 13,7

40 0,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,9 0,0252

4,2

2,9 0,0252

0,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 2-4 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

62 30

1 0,8

9,5 385

1200 14

5,2

62 30

1 0,8

9,5 385

1200 14

10 4,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1[-]

a0[-]

M'[-]

[kN/m2]ML [kN/m2]M0

Soil Weight [kN/m3]

layersSub- Depth

[m]

3,8 0,02

5,2

3,8 0,02

4,2

Beta_k [-]

k_init [m/years]

Depth [m]

Layer Cl 4-6 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(55)

72 40

1 0,8

10,6 375

1200 16,8

7,2

72 36

1 0,8

10,6 375

1200 14,2

20 5,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,5 0,016

7,2

3,5 0,016

5,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

Layer Cl 6-10 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

75 50

1 0,8

10,5 400

1600 16,8

9

75 40

1 0,8

10,5 400

1600 16,8

18 7,2

sig_pL [kN/m2]

sig_pc [kN/m2]

a1 [-]

a0 [-]

M' [-]

ML [kN/m2]

M0 [kN/m2]

Soil Weight [kN/m3]

Sub- layers Depth

[m]

3,7 0,029

9

3,7 0,029

7,2

Beta_k k_init [-]

[m/years]

Depth [m]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(56)

Pore pressure

Point No 2, Sättningsberäkning markhöjning 2,3 m

Time: 0,0 years

Ground water level: 0,60 m below ground surface

Condition Pore pressure [kPa]

Depth [m]

Drainage 0,00

0,00

Drainage 0,00

0,10

Drainage 0,00

0,20

Drainage 0,00

0,50

Drainage 0,00

0,56

Drainage 0,00

0,60

Normal 2,00

0,80

Normal 14,00

2,00

Normal 34,00

4,00

Normal 54,00

6,00

Closed boundary 84,00

9,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(57)

Load stresses

Point No 2, Sättningsberäkning markhöjning 2,3 m

Time: 0,0 years

Ex. stress [kPa]

Depth [m]

42,50 0,00

42,49 6,28

42,49 7,92

42,48 9,00

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(58)

Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 2, Sättningsberäkning markhöjning 2,3 m

D is pl ac em en t [m ]

GeoSuite Settlement, version: 15.2.0.0 2018-05-29 16:26 Data från CRS-försök 18W003

(59)
(60)
(61)
(62)

References

Related documents

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A..

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Tyréns AB har på uppdrag av Östra Göinge kommun utfört geotekniska undersökningar i samband med projektering av nytt skolkök och matsal i Broby.. Östra Göinge kommun planerar

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal