Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Full text

(1)

Sammanträdesdatum Blad

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 117

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 10.00-14.15

Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström (s)

Mats Granlund (s) Ulla Lundberg (s) Per-Anders Brännström (s), tjg ers.

Tommy Grundström (v) Martin Nilsson (c)

Övriga närvarande Heikki Kairento, chef teknik/miljö Annika Hedman, miljöinspektör Majvor Sellbom, sekreterare Sara Persson, byggnadsinspektör Cecilia Reinestam, planingenjör

Justerare Ulla Lundberg

Justeringens Förvaltningsbyggnaden 2010-09-21 plats och tid

Underskrifter Sekreterare Majvor Sellbom Paragrafer 76 -83

Ordförande Anders Harr

Justerare Ulla Lundberg

Anslag / Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2010-09-20

Datum då anslaget 2010-09-21 Datum då anslaget 2010-10-13

sattes upp tas ned

Förvaringsplats för Tekniska kontoret protokollet

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande

(2)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 118

Ärendeförteckning Mbhn § 76 Information

Mbhn § 77 Dnr 279/2009 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-08-31

Mbhn § 78 Dnr 299/2007 512

Arbetsmiljöverkets inspektion och föreläggande av räddningstjänsten i Arvidsjaur

Mbhn § 79 Dnr 199/2010 232

Föreläggande om ovårdad fastighet - xxx

Mbhn § 80 Dnr 294/2010 231

Bygglov för tillbyggnad av förråd/carport – Kontoristen 3

Mbhn § 81 Dnr 295/2010 233

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av en matvagn – Arvidsjaur 6:2

Mbhn § 82 Dnr 296/2010 214

Yttrande över planläggning av flerfamiljshus – kvarteret Hinden, Korpen och Vargen

Mbhn § 83

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(3)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 119

Information

Mbhn § 76

Information om ny plan- och bygglag

Riksdagen har beslutat att anta en ny plan- och bygglag (proposition 2009/10: 170 "En enklare plan- och bygglag"). Den nya lagen planeras träda i kraft den 2 maj 2011 och ersätter lagstiftning från 1987 och 1994.

Det centrala i förslaget till ny plan- och bygglag är bl.a. att lagstiftningen säkerställer att den som ansöker om bygglov ska få svar senast inom tio veckor, att kontrollen av byggandet skärps och att klimat- och miljöhänsyn tas i planeringsarbetet.

Sara Persson informerar om det nya förslaget och vad det kommer att innebära för kommunen.

Förvaltningschefens rapport

Förvaltningschef Heikki Kairento informerar om:

• Förslag till alternativa lokaler för räddningstjänsten mot bakgrund av ärendet om räddningstjänstens utryckningsväg

• Fällande dom mot allmän nedskräpning

______

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(4)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 120

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskydds- nämnden

Exp:

Kommunfullmäktige

Mbhn § 77 Dnr 279/2009 041

Delårsbokslut för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden, perioden 2010- 01-01 – 2010-08-31 har upprättats.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut för perioden 2010-01-01 – 2010-08-31 att överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(5)

Bilaga till miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut 2010-09-20 § 77

Verksamhetsberättelse miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden 2010- 01-01-2010-08-31 – mbhn

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden har haft tre arbetsutskott och fem nämndsammanträden varav ett extrasammanträde.

Förutom beslutsärenden har nämndens ledamöter via temat informerats om samiskt förvaltnings- område, uppväxtkoordinerat ledarskap, lokala trafikföreskrifter, avfallshantering och gröna nyckeltal. Vid nämndens junisammanträde besökte nämndens ledamöter Lyckans industriområde och ett antal övriga fastigheter i Arvidsjaurs samhälle.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har under våren yttrat sej till kommunstyrelsen över vindkraftsutredningen för Arvidsjaurs kommun. Vid nämndens sammanträde i april informerade representanter från Arvidsjaur Flygplats nämndens ledamöter om deras syn på etablering av vindkraftverk i kommunen. Slutligt beslut i vindkraftsfrågan kommer att fattas av kommun- fullmäktige.

Inom ramen för den nya strandskyddslagstiftningen har arbetet med upprättande av LIS områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) i kommunen påbörjats. Syftet med LIS områden är att stimulera utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara strändernas attraktionskraft.

Arbetet med översiktsplanen pågår och samrådsfasen har påbörjats.

Länsstyrelsen har under våren genomfört revision av kommunens lokala livsmedelskontroll.

Nämnden har ägnat mycket tid åt ärendet om ny lokal för räddningstjänsten mot bakgrund av räddningstjänstens utryckningsväg. Förslaget om nya lokaler rör både miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet (lokaler för räddningstjänsten) och kommunstyrelsens verksamhet (lokaler för gata/va, park och fastighet). Nämnden har förordat en flyttning av brandstationen till lokaler på Larstorps industriområde. Det krävs dock en samlokalisering på Larstorp av dessa verksamheter för att få totalekonomi i flytten. Lokalerna blir allt för stora och dyra för räddningstjänsten om enbart räddningen flyttar dit.

Ärendet har behandlats ett flertal gånger i miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen. Bl.a. har Arbetsmiljöverket inspekterat räddningstjänstens lokaler på Rapphönan.

Kommunstyrelsen beslutade i början av maj månad 2010 att låta utreda vad det skulle kosta att renovera nuvarande kommunförråd och bygga till lokaler till räddningstjänsten där.

Kommunstyrelsen beslutade även att låta utreda möjligheten för räddningstjänsten att vara kvar i nuvarande lokaler (ABC huset).

Kommunfullmäktige fastställde i juni 2009 driftbudgetramar för kommunens nämnder och styrelser 2010. Den ram som miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden erhöll av

kommunfullmäktige innebar en minskning av driftbudgtramen med 14 %, en miljon kronor. Enda sättet för nämnden att minska den föreslagna budgetramen med en så stor summa som en miljon kronor är att lägga ned räddningskåren i Glommersträsk. Vilka konsekvenser detta får har nämnden vid flera tillfällen redogjort för kommunfullmäktige. Nämnden har även mot bakgrund av detta vid två tillfällen begärt utökning av nämndens budgetram.

(6)

Som en följd av detta har kommunfullmäktige vid två tillfällen beslutat att utöka nämndens drift- budgetram. I oktober 2009 utökade kommunfullmäktige ramen med 700 tkr och i mars 2010 utökade kommunfullmäktige driftbudgetramen med ytterligare 100 tkr. I och med detta kan räddningsstyrkan/jourstyrkan i Glommersträsk bibehållas med tre man.

Plan- och Byggverksamhet

Planingenjören som varit barnledig jobbade under maj och juni månad 40% och började på heltid mitten av augusti. Vindkraftsamordnaren har haft 25% av tjänsten fram till juni månad.

En detaljplan för att planlägga ett fritidshusområde i Kilver har påbörjats samt ändring av

kvarteren Skarven 5,6 och 7 samt Trasten 6 och 7. Ändringen av detaljplan för kvarteret Lommen för att möjliggöra byggande av en Galleria ligger fortfarande på is. Förfrågningar gällande ändring av detaljplan av golfklubben har inkommit och skall eventuellt påbörjas efter beslut om detta.

Därtill kommer detaljplansändring av Glommersträsk 6:57, Haren 15, Jakob Larsa.-Gärdan 4 samt 3 andra planer, där Arvidsjaurhem är beställare.

Sammanlagt är 10 planer aktuella för ändring (gallerian ej inräknad).

Översiktplanearbetet har gått framåt. Översynen av LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden) är i full gång och samt fördjupning av samhället. Dokument är under upprättande, diverse samråd har hållits. Vinkraftsplan skall tids nog ut på samråd.

Ändringen av detaljplanen på kvarteret Lappstaden 2 – Ringelsta för att möjliggöra för vård- och trygghetsboenden har antagits av kommunfullmäktige.

Totalt har 191 byggbeslut tagits hittills, varav 128 genom delegationsbeslut. Antalet fattade beslut är något färre än förra året vilket beror på färre antal inkomna ärenden under perioden. Två ärenden om strandskyddsdispenser har behandlats och beslutats.

Utskick för påminnelser om Energideklaration har påbörjats under våren, men mycket arbete kvarstår för att gå igenom och följa upp detta till fullo. Påminnelser eller uppföljningar kring efterlevnaden av obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har inte hunnits med under perioden.

Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. Utvärdering har utförts och redovisats till nämnden.

Utvärderingen visar på ett medelvärde om 4,05 på en femgradig skala. Det är det näst sämsta resultatet sedan mätningen började år 2001. Sämsta medelvärdet är 3,95 (år 2002) och bästa medelvärdet 4,34 (2009) vilket är det bästa resultatet sedan mätningen började år 2000, och över det mål som nämnden fastställt på 4,1. Medelvärdet för förra årets enkät var 4,26.

Riksdagen har beslutat om en Plan- och bygglag som träder i kraft 2 maj 2011. Den kommer att kräva större kommunalt ansvar i byggprocessen, framför allt i tillsynen. Idag utförs i princip ingen tillsyn på byggarbetsplatser.

Boverkets Byggregler, BBR har reviderats ett flertal gånger senaste året (energihushållning, verifierbara funktionskrav mm). Från årsskiftet 2010/2011 planeras även det nationella konstruktionsregelverket, Boverkets konstruktionsregler, BKR, att helt ersättas av det idag parallella regelverket Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. Detta arbete kommer också att föranleda till ändringar i BBR..

(7)

Trafiksäkerhet

Den lokala trafiksäkerhetsgruppen, LOTS gruppen har träffats två gånger under perioden varvid aktuella trafikfrågor, projekt och trafikärenden diskuterats. Kommunen har via LOTS gruppen under våren medverkat i en temavecka om hastighet tillsammans med Polisen och NTF.

Kommunen har i dag ansvar för att samla alla trafikföreskrifter som meddelats i kommunen i en trafikliggare. I denna trafikliggare finns kommunens, Länsstyrelsens och Trafikverkets (tidigare Vägverkets) föreskrifter för gator och vägar inom kommunen samlade. Regeringen har beslutat att från och med den 1 januari 2011 ska alla trafikföreskrifter i Sverige vara samlade i en för riket Rikstäckande Databas för Trafikföreskrifter (RDT) som Transportstyrelsen ansvarar för.

I denna databas ska samtliga lokala trafikföreskrifter som kommunen, Länsstyrelsen och Trafikverket beslutat om finnas och vara sökbara. Syftet med databasen är bl.a. att öka tillgängligheten, få en effektivare rättstillämpning samt få en bredare användning av den information som finns samlad.

Regeringen beslutade i mitten av juni månad att förlänga ikraftträdandet av databasen från tidigare fastställt datum,1 juli 2010, till 1 januari 2011. Detta för att ge berörda myndigheter ytterligare tid att skriva om sina föreskrifter.

Arbetet med att skriva om trafikföreskrifter för Arvidsjaurs kommun (som kommunen beslutar om) har pågått under våren och dessa finns nu inlagda och sökbara i den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter (RDT). Trafikföreskrifterna (60 stycken) har beslutats av nämnd och via delegation av nämndens ordförande. Länk till databasen finns utlagd på kommunens hemsida.

Ett förslag till taxa för transportdispenser har upprättats av nämnden och antagits av kommunfullmäktige.

Hälsoskydd

Ett ärende angående klagomål på pelletseldning har föranlett några besök samt telefonsamtal.

2 stycken ärenden om klagomål på vedeldning har handlagts. 5 bostadsinspektioner har utförts, 3 förfrågningar angående skadedjur inomhus har inkommit till miljö och byggenheten.

Radonmätning har utförts i 5 stycken fastigheter.

14 stycken tillstånd till installation av värmepump har utfärdats, en ansökan om att lägga ner kollektorslang för värmepump i Larstjärn har ej beviljats.

Bassängbadprov har tagits som planerat.

Av köldmedierapporteringen som görs varje år har flera företag inkommit för sent med rapporten eller inte följt de föreskrivna kontrollintervallen. Företag som är sena med rapporteringen ska betala en miljösanktionsavgift på 1000 kr, företag som ej följt kontrollintervallet ska betala en miljösanktionsavgift på 5000 kr. Avgiften tillfaller staten. Nämnden har beslutat om

miljösanktionsavgift för sju företag. Handläggningstiden av köldmedierapporter har överskridit den budgeterade tiden.

27 ansökningar om längre tömningsintervall av slamavskiljare har handlagts varav ett beslut har överklagats till Länsstyrelsen. Tre kompostanmälningar och två ansökningar om befrielse från obligatorisk sophämtning har inkommit. Två ansökningar om enskild avloppsanläggning har inkommit. Under sommaren har två klagomål om bristfälliga avloppsanläggningar och ett klagomål på slamtömning inkommit.

En bullermätning beträffande trafikbuller har utförts och med anledning av detta har

polismyndigheten tillskrivits i ärendet. Två stycken övriga yttranden till Polismyndigheten ang offentliga tillställningar har upprättats.

(8)

Ett boende för Thailändska bärplockare i gamla skolhemmet i Moskosel har haft stora sanitära brister. Detta ärende har föranlett 6 stycken inspektioner för 2 stycken miljöinspektörer och detta ärende har tagit mycket tid i anspråk. Detta ärende har överskridit den budgeterade tiden för tillsyn av vandrarhem avsevärt. Antalet Thailländska bärplockarei Moskosel denna höst uppskattas till ca 300-400 personer. Flera ärenden under året har varit av sådan art att två stycken miljöinspektörer måste närvara vid inspektionerna, detta tar resurser från övrig verksamhet. Miljöinspektörerna har även fungerat som jour för Arjeplogs, Malå och Sorsele kommuner under någon vecka denna sommar.

En anmälan om att vildkatter finns i Arvidsjaur samt en anmälan om skabbräv har överlämnats till kommunens skyddsjägare.

Livsmedel och dricksvatten

Kontroll av livsmedelsanläggningar, provtagningar och registreringar T.o

.m.

20 10- 08- 31

Enligt kontroll plan (t.o.m.

2010-12- 31)

Procent i förhållan de till årlig kontrollpl an

Antal besök1:

- Riskklass 2 2 2 100%

- Risklass 3 12 23 52%

- Riskklass 4 8 10 80%

- Riskklass 5 11 6 183 %

- Totalt: 33 41 80 %

Anläggningar som efter 1:a besöket blev:

- utan anmärkning (ingen A*)

3 - -

- med anmärkning (max 3 A)

7 - -

- underkända (>3 A el. 1 AA**)

18 - -

Antal uppföljningar 12 15 80 %

Anläggningar som blev utan anmärkning efter uppföljning

- - -

Antal aktiviteter2:

- Riskklass 2 6 - -

- Risklass 3 58 - -

- Riskklass 4 15 - -

- Riskklass 5 15 - -

Antal livsmedelsprov 10 - -

- varav omprov 0 - -

Antal registreringar 15 15 100%

1. Med besök avses fysisk närvaro på plats, det vill säga revisioner, inspektioner m.m.

2. Med aktiviteter avses alla övriga händelser såsom granskning av handlingar, samråd anmälningsärenden, remisser, muntliga kontakter och liknande

* A = Avvikelse, ** AA = Allvarlig avvikelse

Av tabellen ser man att vi till och med 31 aug utfört 80 % av det totala antalet besök vi sagt att vi ska klara enligt kontrollplanen för året. Det som drar upp det totala antalet besök är riskklass 5 anläggningarna där vi besökt 11 anläggningar i stället för som planerat 6. I år prioriteras riskklass 5 anläggningarna eftersom det förra året bara genomfördes ett besök av planerade åtta.

(9)

Som det ser ut i nuläget kommer vi nog inte att klara att följa planen för riskklass 3

anläggningarna eftersom vi redan nu vet att minst 16 anläggningar ska följas upp. Av de 18 anläggningar som blev underkända vid första kontrollen är 11 vattenverk.

Under perioden har vi haft två livsmedelsverksamheter som varit mycket tidskrävande avseende bl.a. antalet inspektioner, kontakter med andra myndigheter, jurister, media och övrig

handläggning. Den ena anläggningen var ett bärplockarboende och den andra en restaurang. Ena verksamheten är också anmäld för brott mot livsmedelslagen. Nämnden beslutade om ett

föreläggande förenat med ett löpande vite om 100 000 kr för restaurangen. Vid uppföljning konstaterades att alla brister inte var åtgärdade och en ansökan om utdömande av en del av vitet (10 000 kr) har skickats till Förvaltningsrätten i Luleå. För livsmedelsverksamheten i

bärplockarboendet togs ett beslut om förbud att släppa ut livsmedel på marknaden, vilket innebar att företaget endast tilläts att ha en enklare hantering.

Klagomål på otillåten livsmedelsverksamhet (rökeri) har inkommit och är under bevakning.

Vi har tagit 10 livsmedelsprov. Proven ingår som en del i årets PIK-projekt där kommunerna i Norrbotten har kontrollerat kvaliteten på ätfärdiga kalla sallader och smörgåsar. Nio verksamheter har registrerats under perioden.

Årets riksprojekt är provtagning av Listeria monocytogenes i kylda ätfärdiga produkter. Vi har anmält oss till projektet.

Den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket för år 2010 kommer att ta en del extratid i

anspråk. Detta beror på att mängden uppgifter som ska inrapporteras har ökat samt att uppgifterna måste översättas med en rapporteringsnyckel. Ett nytt stödsystem för rapporteringen krävs i förlängningen, men det finns inte än.

Miljöskydd

Yttrande till pågående vindkraftsutredning samt arbete i samband med ansökan om tillstånd för vindkraftverk på Hornliden har tagit mycket tid i anspråk. Fjorton stycken

miljötillsynsinspektioner har utförts. En anmälan från Arvidsjaurs energi om att elda hästgödsel har handlagts. En miljöinspektör deltar i Länsstyrelsens tillsynsgrupp. Ett ärende angående USA:s provverksamhet på RFN har handlagts. En utbildningskväll angående energibesparing för företag har genomförts.

Ett anmälan har inkommit om att biltestbanor av is smälter saktare än den övriga sjöisen och när isbanor som är 100 meter långa följer med vårfloden kan de orsaka skador på stränderna och närliggande bebyggelse.

Två yttranden angående hantering av kemikalier har upprättats.

Två täktinspektioner har genomfört under perioden. Två täkter/delar av täkter ska efterbehandlas under året. Vi har godkänt efterbehandlingen i en täkt. Alla miljörapporter har inkommit. Två inkom för sent. Nämnden har beslutat om miljösanktionsavgift för dessa. Ett yttrande till Länsstyrelsen angående ansökan om täkttillstånd har avgetts.

Under perioden har en anmälan om uppställning av asfaltverk handlagts. Ett föreläggande att ta hand om avfall efter ett tidigare uppställt asfaltverk har också utfärdats. Uppställning av krossverk ingår i de flesta täkttillstånd och anmäls därför sällan.

Två ärenden angående förorenad mark samt två ärenden om vattenverksamhet har handlagts.

Ett ärende om eventuellt utsläpp av diesel till en tjärn har föranlett en inspektion.

(10)

Naturvård

Gröna Nyckeltalen för år 2009 har sammanställts och lagts ut på hemsidan. Vi har yttrat oss till Skogsstyrelsen i 9 ärenden om skogsgödsling. 11 stycken ärenden angående nedskräpning har handlagts.

I juli inträffade fiskdöd i sjön Samuelsviken. Vatten- och fiskprover har tagits, men någon slutsats om varför fiskdöden har inträffat kan inte dras ännu. Fisken visade tecken på en icke-smittsam svampinfektion. SVA och Länsstyrelsen har varit inkopplade i ärendet, och samtliga tror att det rör sig om någon slags tillfällig miljöstörning.

Även i år har det varit algblomning i Renträsket, dock inga hälsofarliga blågröna alger.

Klagomål från fritidsfiskare angående brunfärgat vatten i Byskeälven har inkommit. Vattenprover har tagits i Byskeälven och från utgående vatten från Saltmyran. Ärendet har överlämnats till Länsstyrelsen för vidare handläggning och kontakt har tagits med miljökontoret i Skellefteå i ärendet.

Räddningstjänst

Ansvarig på stationen har varit sjukskriven en längre tid. Trots detta har det fungerat bra då personal från Arjeplog gått in och jobbat mer fysiskt på plats.

Två brandmän genomgår utbildning i ”Räddningsinsats” på Sandön. Två ur personalen slutade under april månad och ytterligare två under juli/augusti, vilket inte är bra. Det är svårt med rekrytering. Vi har blivit tvungna att omfördela i grupperna och ligger i dag på ett minimum vad det gäller personal. Då det gäller befäl (arbetsledare) går rekryteringen trögt.

Förslag till ny etablering av brandstation har stöts och blöts och i skrivande stund så finns det inget slutligt beslut. Arbetsmiljöverket har tillsynat brandstationen och titta på de problem som skyddsombud har anmält. Resultatet av detta har inte kommit till oss för kännedom ännu.

Under perioden 2010-01-01 2010-08-31 har räddningstjänsten ryckt ut 45 gånger på olika uppdrag, till största del trafikolyckor och bränder. Vi har varit förskonade då det gäller

skogsbränder, endast någon liten gräsbrand har inträffat. Ett antal automatlarm utan brand har räddningstjänsten åkt på och i vissa fall kommer ägaren/innehavaren att få betala för detta på grund av slarv/misskötsel. Totalt har räddningstjänsten nyttjat cirka 275 timmar för dessa uppdrag.

Tillsyn av olika objekt i kommunen fortlöper, främst då det gäller kommunens fastigheter och vissa företag .

_____

(11)

Arvidsjaurs kommun

Uppföljning 2010

5 MILJÖ- BYGG OCH RÄDDNING 1001-1009

Tkr 2010 2009

Budget Redovisat % Redovisat

Förändr

i % Prognos

Personal 6 033 3 541 59 3 906 -9 5800

Verksamhet 2 420 1 487 61 1 646 -10 2400

Internhyror och kapkostn 640 427 399 640

Summa kostnader 9 093 5 455 60 5 951 -8 8840

Intäkter -1 435 -979 68 -911 7 -1440

Netto 7 658 4 476 58 5 040 -11 7400

Periodens resultat 629 78

Verksamhet

Nämnden har haft tre arbetsutskott och fem nämndssammanträden. Utöver detta har nämnden via teman informerats om samiskt förvaltningsområde, uppväxtkoordinerat ledarskap, lokala trafikföreskrifter, avfallshantering samt gröna nyckeltal.

Länsstyrelsen har genomfört revision av kommunens livsmedelstillsyn. I stort sett anser Länsstyrelsen den fungerar bra men man påpekar att volymen är för liten, det vill säga att det finns för lite personella resurser.

Bygglovsverksamheten har genererat 192 beslut, dock har inga större byggnationer startats under året.

Planverksamheten är fortsatt intensiv.

Det har varit väldigt lite utryckningar för räddningstjänsten.

Händelser av betydelse

De tematiska tilläggen till Översiktsplanen Vindkraft och LIS, det vill säga ”Landsbygdsutveckling i strandnära områden” har varit och är omfattande arbetsområden för nämnden.

Kommunen har ansvar för de lokala trafikföreskrifterna, cirka 60 stycken, och de besluten har hittills förvarats i en liggare. Trafikhandläggaren har skrivit om och digitaliserat alla dessa beslut och de finns numera i den Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter (RDT) vilket underlättar hanteringen betydligt.

Besluten finns nu tillgängliga digitalt för alla och envar.

Ett boende för bärplockare i Moskosel stängdes av miljöförvaltningen på grund av stora sanitära problem i fastigheten.

I juli inträffade fiskdöd av viss omfattning i Samuelsviken, Moskosel. Fiskdöden avklingade tämligen omgående. Det visade sig att fisken drabbats av en icke smittsam svampinfektion vilken i sin tur tros ha orsakats av någon miljöstörning, oklart vilken.

Ekonomi

(12)

Utfallet ligger under budget huvudsakligen på grund av att det varit väldigt få utryckningar för räddningstjänsten. Och de få som varit har i allmänhet krävt väldigt korta insatser.

Prognos

Vi prognosticerar att understiga budgeten med en kvarts miljon kronor under förutsättning att det inte sker mycket resurskrävande händelser inom räddningstjänstens område.

Personal

De två medarbetare som varit barnlediga har börjat arbeta igen.

Sjuktalen är i stort sett noll.

Måluppfyllelse och kvalitet inklusive nyckeltal

Den årliga bygglovsenkäten gav betyget 4,05 på en femgradig skala vilket är det näst sämsta betyget i enkätens tioåriga historia. Betyget uppnådde inte nämndens mål på 4,1.

33 tillsynsbesök på livsmedelsanläggningar har gjorts vilket följer vår interna plan. Denna interna plan fyller dock endast drygt 60 % av det verkliga behovet. Ett halvdussin restauranger fick underkänt vid första

besöket men de allra flesta av dessa fick godkänt vid uppföljande besök.

De gröna nyckeltalen för 2009 har sammanställts och lagts ut på hemsidan.

Räddningstjänsten har haft totalt 45 utryckningar under året vilket får betecknas som väldigt lite.

Framtiden

Införandet av den nya Plan- och Bygglagen har försenats men kommer nu att börja gälla i maj 2011.

Den kommer att innebära mycket mer handläggning av de enskilda byggärendena. Detta innebär i sin tur att mer personella resurser kommer att krävas och att avgifterna för bygglov måste höjas kraftigt.

Anders Harr Ordförande

(13)

Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2010

15 Miljö- bygg- och

hälsoskyddsnämnden

1001- 1008

Tkr 2010 2009

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat

Förändr

i % Prognos

Personal 159 99 62 97 2

Verksamhet 30 2 7 11 4

Summa kostnader 189 101 53 108 -6

Intäkter 0 0 0

Netto 189 101 53 108 -6

Periodresultat 25 1

Kommentarer:

Nämnden har haft fem sammanträden av åtta totalt, dvs för att följa budget borde man ligga på 63 % förbrukning.

Budgeten kommer att hållas.

Heikki Kairento Förvaltningschef

(14)

Arvidsjaurs kommun Uppföljning 2010

Ledningsfunktionen, Miljö- och byggenheten Period 1001-1008

Tkr 2010 2009

Budget Redovisat Förbr i% Redovisat

Förändring

i % Prognos Personal 2 207 1 385 63 1 453 -5

Verksamhet 455 237 52 277 -14 Internhyror, kap kostn 0 0 0

Summa kostnader 2 662 1 622 61 1 730 -6

Intäkter -1 095 -771 70 -712 8

Netto 1 567 851 54 1 018 -16

Periodresultat 194 157

Kommentarer:

Personalkostnaderna ligger strax under budget delvis på grund av att årets löneökningar inte finns med i redovisade siffror.

Verksamhetskostnaderna ligger under budget.

Intäkterna ligger strax över budget. Årsavgifterna är periodiserade.

Budgeten kommer att hållas.

Heikki Kairento Förvaltningschef

(15)

Arvidsjaurs kommun

Uppföljning 2010

57 RÄDDNINGSTJÄNST Period 1001-1008

Tkr 2010 2009

Budget Redovisat Förbr i % Redovisat

Förändring

i % Prognos

Personal 3 529 2 011 57 2 356 -15

Verksamhet 1 935 1 249 65 1 359 -8

Internhyror, kap kostn 640 427 67 399 7

Summa kostnader 6 104 3 687 60 4 114 -10

Intäkter -340 -209 61 -200 5

Netto 5 764 3 478 60 3 914 -11

Periodresultat 365 -79

Kommentarer:

Det har varit väldigt lite utryckningar under året varför personalkostnaderna ligger under budget.

Verksamhetskostnaderna ligger ungefär på budget.

Budgeten kommer sannolikt att underskridas.

Hans-Eric Jonsson Räddningschef

(16)

Mål för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden år 2010 – Delårsbokslut 2010-08-31

Kvalitet

Ökad kvalitet inom kommunens tjänsteutbud

Mål

nr

Vad Hur Vem När

1 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 4,1 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för bygglovsverksamheten

Anonym enkät i februari till alla som sökt bygglov under året innan.

Bygglovsinspektör En gång per år

2 Att vid en årlig anonym enkät erhålla minimum 3,8 i

genomsnitt på en 5-gradig skala för miljötillsynen och

livsmedelstillsynen

Anonym enkät skickas ut oktober till alla som haft någon form av tillsyn inom miljö- och livsmedelsområdet

Miljöinspektör samt livsmedelsinspektör

En gång per år

3 Att ha noll fall av

matförgiftningar orsakade av restaurangbesök per år

Effektiv rådgivning och tillsyn Livsmedelsinspektör En gång per år

4 Att delta i minst två trafiksäkerhetsprojekt eller trafiksäkerhetsaktiviteter per år

Tillsammans med NTF, Polis, Vägverk och LOTS grupp genomföra aktuella mätningar, aktiviteter och informationer som rör trafiksäkerhet

Nämndssekreterare Löpande under året

5 Att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador samt verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder

Enkät till företag och enskilda som fått utbildning i

brandkunskap eller tillsyn av verksamhet/byggnad 

Räddningschef En gång per år

2(2)

(17)

Utvärdering - Kvalitet enligt måluppfyllelse

Mål nr 1 - Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. En totalbild av enkätsvaren visar att majoriteten av svaren ligger högt i betyg. Medelvärdet för år 2009 är 4,05 vilket är sämre än

föregående år. Medelvärdet för förra årets enkät var 4,34 – det bästa resultat sedan mätningen påbörjade 2000.

Kundundersökningen och utvärdering av detta mål har 20010-06-16 § 72 behandlats av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Nämnden överlämnade i samband med detta , beslut och utvärdering till kommunfullmäktige.

Mål nr 2 – Enkäterna inom miljö- och livsmedelsområdet kommer att skickas ut till hösten.

Mål nr 3 – Ingen matförgiftning är inrapporterad under perioden.

Mål nr 4 – Kommunen har tillsammans med LOTS gruppen (den lokala trafiksäkerhetsgruppen) medverkat i en temavecka om hastighet som Polisen och NTF genomfört under vecka 17. Under denna vecka har Polisen skärpt hastighetsövervakningen. Kommunen/LOTS gruppen har informerat och delat ut broschyrer för att uppmärksamma trafikanterna på vilken ökad risk de tar när de kör för fort. Det har även genomförts en enkätundersökning om hastighetens betydelse för trafiksäkerheten och miljön.

Mål nr 5 – Enkäten kommer att skickas ut senare.

(18)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 121

Arbetsmiljöverkets inspektion och föreläggande av räddningstjänsten i Arvidsjaur

Exp:

Heikki Kairento Hans-Eric Jonsson Kommunstyrelsen f.k.

Mbhn § 78 Dnr 299/2007 512

Arbetsmiljöverket har 2010-04-28 genomfört en inspektion av räddningstjänsten i Arvidsjaur. Som en följd av detta överlämnade Arbetsmiljöverket 2010-05-12 en underrättelse där kommunen gavs möjlighet att yttra sej i ärendet.

Kommunen lämnade 2010-06-02 in ett yttrande till Arbetsmiljöverket.

Mot bakgrund av ovanstående har Arbetsmiljöverket 2010-09-01 beslutat att förelägga kommunen att senast 2010-11-15 vidta ett antal åtgärder.

Föreläggandet är förenat med ett vite av 200 000 kronor.

De åtgärder som föreläggandet innefattar berör räddningstjänstens utryckningsväg, räddningstjänstens garage samt tillgång till utrymmen för förvaring av privata kläder.

Vid nämndens sammanträde informerar förvaltningschef Heikki Kairento om att A-hälsan är vidtalad och ska göra en riskanalys av in- och utryckningsvägen till räddningstjänstens arbetslokaler (brandstation).

Arvidsjaur Energi är, som fastighetsägare, vidtalad vad gäller åtgärder för att förbättra inomhusklimatet i brandstationens garage.

Frågan om utrymme för förvaring av privata kläder kommer räddningschefen att utreda.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(19)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 122

Föreläggande om ovårdad fastighet - xxx

Mbhn § 79 Dnr 199/2010 232

xxx ansökte 2010-06-02 om bygglov i efterhand för redan utförd fasadändring på fastigheten xxx i Arvidsjaurs samhälle.

Fasadändringen består i att byggnadens fönster och dörr har beklätts med plåt.

Byggnaden ligger inom detaljplanelagt område efter Storgatan i centrala delar av Arvidsjaur tätort.

Enligt 8 kap. 3 § PBL krävs i områden med detaljplan bygglov bl.a. för att byta fasadbeklädnad. En åtgärd av sådant slag ska enligt 3 kap. 10 § PBL utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara och enligt 3 kap. 1 § PBL ska byggnader ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. Miljö- och byggenheten har vid besök 2010-06-15 kunnat konstatera att byggnadens tak är i dåligt skick, att en hängränna saknas och att målarfärgen på murstocken flagnat. Enligt 3 kap. 10 § PBL skall byggnaders yttre hållas i vårdat skick.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2010-06-16 § 61 följande:

att med stöd av PBL kap 8 § 11 besluta att bygglov inte kan beviljas för den uppförda fasadändringen på grund av att utformningen med plåtbeklädnad för fönster och dörr förvanskat byggnadens yttre form och allmänna karaktär och därmed också bebyggelsemiljön i området i stort

att med stöd av 10 kap 14 § plan- och bygglagen förelägga xxx att senast 2010-08-01 ha tagit bort den olovligt utförda plåtbeklädnaden samt att senast 2010-09-01 ha åtgärda byggnadens yttre genom att åtgärda tak, hängränna och murstock.

forts.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(20)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 123

Exp:

xxx

Mbhn § 79 Dnr 199/2010 232

Vid miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens sammanträde 2010-09-20 konstateras att den olovligt utförda plåtbeklädnaden på fastigheten är borttagen. Däremot har ej byggnadens yttre åtgärdats såsom tak, hängränna och murstock.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att med stöd av 10 kap 14 § plan- och bygglagen förelägga xxx att senast 2011-06-01 förbättra byggnadens yttre genom att åtgärda tak, hängränna och murstock

att därest ej ovanstående åtgärder är vidtagna senast 2011-06-01 återuppta ärendet för beslut om föreläggande med vite.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(21)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 124

Bygglov för tillbyggnad av förråd/carport –

Kontoristen 3

Exp:

Sökanden

Mbhn § 80 Dnr 294/2010 231

Runar Lindberg, Gamla Landsvägen 76, 933 34 Arvidsjaur ansöker om bygglov för tillbyggnad av förråd/carport på fastigheten Kontoristen 3 i Arvidsjaurs samhälle.

För området gäller detaljplan (25-ARS-58) med ändring av bestämmelserna, akt P85/56.

Detaljplanen för området föreskriver bostäder. Enligt detaljplanens bestämmelser får fastigheten bebyggas med en huvudbyggnad och en gårdsbyggnad om högst 200 m2 tillsammans.

Ansökan avser en tillbyggnad av befintligt förråd. Befintligt förråd på 16 m2 är till viss del (4,5 m2) placerad på, så kallad punktprickad mark som inte får bebyggas. Bygglov för detta erhölls 1986-10-31. Förrådet ska byggas till med ett skärmtak på 19,2 m2. Cirka 9,6 m2 av tillbyggnaden hamnar inom punktprickat område. Totalt blir det 14.1 m2 som hamnar på punktprickad mark. Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsyta på 178 m2. Detta resulterar i en total byggnadsyta om ca 213 m2. Den maximala byggnadsytan kommer därmed att överskridas med 13 m2.

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sej i ärendet. Ingen erinran har inkommit.

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 11 § sista stycket får bygglov lämnas för åtgärder som innebär mindre avvikelser från detaljplanen, om avvikelserna är förenliga med planens syfte.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bevilja bygglov

att godkänna mindre avvikelse från detaljplan.

_____

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från denna dag.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(22)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 125

Tidsbegränsat bygglov för uppställning av en matvagn – Arvidsjaur 6:2

Exp:

Sökanden

Mbhn § 81 Dnr 295/2010 233

Jack Santipop, Norrselevägen 2D, 920 70 Sorsele ansöker om tidsbegränsat bygglov för uppställning av en matvagn på fastigheten Arvidsjaur 6:2 (Skarinlunden) i Arvidsjaurs samhälle.

Nämnden anser att fastigheten Arvidsjaur 6:2 (parken Skarinlunden) ej är lämplig för uppställning av en matvagn. Lämpligare placering kan till exempel vara Köpmantorget där det finns torgplatser eller Lommen 17 (Lilla Eden).

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov på fastigheten Arvidsjaur 6:2 (Skarinlunden) då nämnden anser att Skarinlunden ej är lämplig för uppställning av en matvagn.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(23)

Sammanträdesdatum Sida

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 126

Yttrande över planläggning av flerfamiljshus –

kvarteret Hinden, Korpen och Vargen

Exp:

Arvidsjaurhem AB Cecilia Reinestam Hans-Eric Jonsson Lantmäteriet f.k.

Mbhn § 82 Dnr 296/2010 214

På uppdrag av Arvidsjaurhem AB har Monarken 2010-09-20 upprättat förslag till lämpliga områden i Arvidsjaurs samhälle för nyproduktion av flerfamiljshus i fyra våningar.

De områden som föreslås är:

Kvarteret Hinden – Cirka 90 lägenheter fördelat på tre hus och tre etapper Kvarteret Korpen – Cirka 30 lägenheter fördelat på ett hus

Kvarteret Vargen – Cirka 30 lägenheter fördelat på två hus

Vid nämndens sammanträde diskuteras höjden på byggnaderna och vikten av att den anpassas till räddningstjänstens utrustning alternativt att byggnaderna utförs så att räddningstjänsten kan utföra räddningsinsatser på ett godtagbart sätt.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att ställa sej positiv till att det påbörjas en planläggning av ovanstående områden

att beträffande våningshöjd ska samråd ske med räddningschefen i god tid innan planhandlingar upprättas.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(24)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2010-09-20 127

Redovisning av delegeringsbeslut och meddelandeärenden

./.

Mbhn § 83

I Delegeringsbeslut

Enligt bilaga lista 2010-06-07 – 2010-09-08 §§ 189-327

II Meddelandeärenden

- SKL cirkulär 10:37 – Sotningsindex (./.)

- Regeringskansliet 2010-05-20 – Skrivelse om Biologisk mångfald(./.) - Naturvårdsverket 2010-06-10 – PM om naturvårdsverkets bedömning

om organiserad bärplockning (./.)

- Lst beslut 2010-06-04 – Dispens från förbud med motordrivna fordon i terräng vid Svärdälven och Långträskälven

(flottrestaurering)

- Lst beslut 2010-06-04 ställd till O2 Vindkomaniet – Begäran om komplettering av ansökan (./.)

- Faktablad från Naturvårdsverket om goda exempel om ny biobränsledriven fjärrvärmepanna - Arvidsjaurs Energi AB (./.)

- Kf beslut 2010-06-28 § 104 – Driftbudgetramar 2011(./.).

III Övrigt / Information

Kompetensutveckling/kurser

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i detta protokoll

att lägga meddelandeärendena och informationen till handlingarna.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(25)

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2007-2010

Sammanträde: 2010-09-20

Ordinarie ledamöter:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Anders Harr 1 2 Dick Holmström 1 3 Mats Granlund 1 4 Henrik Johansson - 5 Ulla Lundberg 1 6 Tommy Grundström 1 7 Martin Nilsson 1

Ersättare:

§ §

Namn Närvarande Ja Nej Avst. Ja Nej Avst.

1 Vakant

2 Harry Sundberg 3 Loran Postolovski 4 Susanne Lindberg 5 Per-Anders Brännström 1

6 Leif Enberg

7 Jan Björklund

SUMMA

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :