Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Full text

(1)

 

       

   

Miljö- och byggnadsnämnden 

Protokoll 2013-01-21  

   

Tid och plats Måndagen den 21 januari 2013, Åsasalen, 13.30 - 15.20

Tjänstgörande Per Lindholm (M) ordförande

Ledamöter Karin Salomonsson (S) vice ordförande Stephan Karlsson (S)

Elijah Hamilton (KD) Torsten Johansson (C )

Ersättare Harald Takvam (KD) Lars-Åke Svensson (C ) Hans Hermansson (S)

Övriga närvarande

Kenneth Füreder, miljöchef

Lisa Johansson, miljöinspektör § 2

Peter Robertsson, kommunarkitekt §§ 3 – 7 Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare Karin Salomonsson

Datum för

justering 2013-01-24 Paragrafer: 1-13

Underskrifter Sekreterare Eivor Hardinsson

Ordförande Per Lindholm

Justerare Karin Salomonsson

(2)

 

Anslag omjustering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-01-21

Datum då anslaget

sätts upp 2013-01-25 Anslaget tas

ned: 2013-02-15

Förvaringsplats för

protokollet Miljö- och byggnadskontoret

Underskrift

Eivor Hardinsson

(3)

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll 2013-01-21

 

 

3

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ärendeförteckning

§ 1 Anmälan av delegeringsbeslut

§ 2 Kontrollprogram för Gölmossen enligt länsstyrelsens beslut från 2012- 10-03 (dnr 551-47587-12)

§ 3 Förlängning av tidsbegränsat bygglov för vindmätmast, Alandsköp 1:47

§ 4 Upphävande av beslut om avslag för ändrad användning till gatukök, Markaryd 14:5

§ 5 Ansökan om strandskyddsdispens för informationsskylt, Markaryd 9:1

§ 6 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad, Ulvaryd 2:59

§ 7 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av ridhus, Hylte 1:14

§ 8 Uppföljning av tillsynsplan 2012

§ 9 Tillsynsplan 2013

§ 10 Prioritering av detaljplanearbetet

§ 11 Preliminärt bokslut 2012

§ 12 Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten

§ 13 För kännedom

(4)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 1

Anmälan av delegeringsbeslut

Dnr2013/10.002

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning

Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut om bygglov, marklov, slutbevis/besked, startbesked samt anmälan fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson

D PR 396/12 - D PR 414/12, D PR 1/13 - DPR 10/12, D PR 12/13, D PR 14/13 - D PR 17/13.

Beslut om anmälan, färdigställandeskydd och/eller byggfelsförsäkring, slutbevis/besked och startbesked fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

D UM 59/12 - D UM 72/12, D UM 1/13 - D UM 6/13

Beslut fattat av miljö- och byggnadsnämndens ordförande Per Lindholm

Ordf 01/13 Markaryd 14:1 Bygglov för nybyggnation av spårövergång, perronger och anläggning av spårområde

Ordf 02/13 Markaryd 14:3 m fl Tillåtelse att återanvända det överskott av schaktmassorna som uppkommer inom entreprenadområdet på fastigheten Markaryd 14:3 m fl.

Tillstånd att inrätta avloppsanordning av typen infiltration fattat av hälsoskyddsassistent Ingrid Borg-Svantesson

VA 14/2012 Grysshult 1:30

Godkännande av förrättningar fattade av miljöchef Kenneth Füreder G 12460 Avstyckning från Mjäryd 2:43

G 12475 Avstyckning från Klint 1:41

G 12484 Fastighetsreglering berörande Boda 1:37 och 1:38

Tillsyn av räddningstjänsten enligt lag om skydd mot olyckor Dnr 2012000067 Mellangård 17

Beslut om registrering av livsmedelsanläggning fattat av livsmedelsinspektör Lars-Bertil

(5)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2013-01-21

 

 

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 1 forts

Pettersson

RLBP 1/13 Bofinken 18 Café och restaurangverksamhet

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-11

Delegationsbeslut 2012-12-10 - 2013-01-10 fattade av kommunarkitekt Peter Robertsson Delegationsbeslut 2012-12-10 - 2013-01-04 fattade av byggnadsinspektör Ulf Möller

(6)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 2

Kontrollprogram för Gölmossen enligt länsstyrelsens beslut från 2012-10-03 (dnr 551-47587-12)

Dnr2012/209.436

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 9 och 19 §§ miljöbalken (1998:808) Scan Peat AB, org. nr: 556611-5720 att utföra egenkontroll enligt kontrollprogram daterat 2012-12-17.

Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning

Länsstyrelsen har den 3 oktober 2012 lämnat tillstånd enligt miljöbalken till Scan Peat AB att bedriva torvtäktverksamhet på fastigheterna Exhult 1:29 och Sånna 1:31 i Markaryds kommun. Tillståndet medger en total utbrytning av 1 000 000 m3 växttorv och ett maximalt årligt uttag av 40 000 m3. Tillståndet gäller till och med den 30 september 2037.

ScanPeat AB inkom till miljö- och byggnadskontoret i Markaryds kommun med förslag till kontrollprogram för Gölmossen enligt beslut från 2012-10-03 (551-4758-12). Bolaget ska under utredningstiden utvärdera föreslagen reningsteknik. Utredningen ska omfatta provtagning av allt utgående vatten från mossen samt i referenspunkt under minst 3 år då dikning/brytning pågår. Provtagning ska ske vid minst 6 tillfällen per år uppdelat på mars, maj, juli, augusti, september samt november. Dessutom ska minst två prov vid hög- respektive lågflöde tas innan någon form av markberedning påbörjas. Dessa inledande prover kan tas vid valfri tidpunkt men fördelaktigast är det om de tas under månaderna angivna ovan.

Provtagningen ska minst omfatta analyser av följande parametrar:

-pH -färgtal

-suspenderande ämnen -alkalinitet

-konduktivitet -totalfosfor -totalkväve -ammoniumkväve

-totalt organiskt kol (TOC)

-biokemisk syreförbrukning (BOD7) -flöde

-temperatur

Analyserna ska ske enligt gällande standard.

(7)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2013-01-21

 

 

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 2 forts

Halten av suspenderande ämnen i utsläpp av vatten från verksamheten får under prövotiden inte överstiga 15 mg/l beräknat som momentant riktvärde. Om riktvärdet överskrids ska åtgärder vidtas så att riktvärdet åter kan hållas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-08

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808).

Scan Peat AB, Kontrollprogram gällande torvtäkt inom fastigheterna Exhult 1:29 och Sånna 1:31 i Markaryds kommun

Beslutet expedieras till:

Scan Peat AB

(8)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 3

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för vindmätmast, Alandsköp 1:47

Dnr2008/484.233

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar förlängning och ändring av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för vindmätmast på fastigheten Alandsköp 1:47. Det tidsbegränsade lovet varar till och med 2015-10-01. Avgift för beviljat tidsbegränsat bygglov skall vara 13.860:- kronor. För beviljat tidsbegränsat bygglov gäller förutsättningar preciserade under rubriken "För lovet gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning

Från E.ON Vind AB, Carl Gustavs Väg 1, 205 09 Malmö, har inkommit ansökan om förlängning av tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov för en mätmast på fastigheten Alandsköp 1:47. Tidsbegränsat bygglov har tidigare beviljats om 4 år till och med 2012-10-01 och ansökan avser att förlänga lovet med ytterligare 3 år till och med 2015-10-01. Vidare avser ansökan att höja befintlig mast från dagens 96 meter till en höjd av maximalt 120 meter i syfte att samla in vinddata från en högre höjd än tidigare.

Ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas om maximalt 5 år i taget och förlängas till en sammanlagd tid av totalt 10 år, vilket innebär att 4 år av löptiden har tagits i anspråk och att denna kan förlängas med maximalt ytterligare 6 år. Av de kvarvarande 6 åren av löptiden väljer E.ON Vind att ansöka om en förlängning av 3 år. Avgift för förlängning av tidsbegränsat bygglov skall vara 13.860:- kronor.

Berörda sakägare har givits möjlighet att lämna synpunkter på ansökan till och med 2012-09- 28 varvid fyra synpunkter har inkommit till Miljö- och byggnadskontoret. Av dessa inkom två inom yttrandetiden och två efter yttrandetidens slut.

För lovet gäller följande:

- Bevilja förlängning av tidsbegränsat bygglov för 3 år till och med 2015-10-01.

- Avgift för beviljat bygglov skall vara 13.860:- kronor.

- Som kontrollansvarig godtas anmäld Stefan Dahlstrand, DUWAB Byggkonsult AB, Ängalagsvägen 645, 269 91 Båstad.

- Lovet omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap. och 9 kap. Plan- och bygglagen, detta fritar ej byggherren från skyldigheter under annan lagstiftning.

- Byggherren skall skriftligen meddela Miljö- och byggnadskontoret när byggarbetena påbörjas samt när desamma avslutas.

- Teknisk samråd bedöms ej som erforderligt.

(9)

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll 2013-01-21

 

 

2

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 3 forts

- Bevis om byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd bedöms ej som erforderligt då byggnationen ej avser bostadsändamål.

- Byggherren föreläggs att följa den av kommunen upprättade kontrollplanen gällande minimikrav för kontrollplan, vilken bifogas till detta beslut.

- Innan slutbesked kan utfärdas skall byggherren inlämna föreskriven kontrollplan, vederbörligen undertecknad samt arkivvärdiga ritningar.

- Då det tidsbegränsade bygglovet kan förlängas med ytterligare 3 år skall byggherren om ytterligare förlängning av lovet önskas, ansöka om förlängning innan gällande lov löper ut.

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov, 2012-04-24 Erinran, 2012-08-31

Erinran, 2012-09-24 Erinran, 2012-10-08 Erinran, 2012-12-06

Tjänsteskrivelse 2012-12-18

Beslutet expedieras till:

E.on Vind Sverige AB Berörda sakägare Kontrollansvarig Klaganden

(10)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 4

Upphävande av beslut om avslag för ändrad användning till gatukök, Markaryd 14:5

Dnr2012/379.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden upphäver tidigare beslut MBN § 140/2012 och att ansökan om bygglov för ändrad användning inte är nödvändig för den pågående verksamheten. Nämnden beslutar vidare att samverkan skall ske med Smålands Museum vad gäller renovering av q- märkta byggnader.

Bakgrund och sammanfattning

Sökanden har valt att överklaga Miljö- och byggnadsnämndens beslut MBN § 140/2012 beträffande avslag för ändrad användning av lokaler till gatukök. Med anledning av överklagan och då det framkommit uppgifter som förändrat förutsättningarna beträffande behovet av att ansöka om bygglov för ändrad användning, lyfts ärendet till ny behandling av miljö- och byggnadsnämnden.

Då det finns två byggnader på fastigheten Markaryd 14:5 har en förväxling skett av vilken byggnad respektive ändring tillhör. Miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut MBN

§140/2012 baseras på att verksamheten i lokalen för gatuköket har förändrats, vilket inte är fallet utan gatuköksverksamheten har endast varit vilande. Detta innebär att gatuköket är att betrakta som en pågående verksamhet och av den anledningen inte kräver ansökan om bygglov för ändrad användning.

Dagens sammanträde

Miljö- och byggnadsnämnden anser att en samverkan med Smålands Museum skall ske vad gäller renovering av q-märkta byggnader.

Beslutsunderlag

Överklagan av beslut, 2013-01-10 Tjänsteskrivelse, 2013-01-10

Beslutet expedieras till:

Sökanden

Smålands Museum

(11)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

   

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 5

Ansökan om strandskyddsdispens för informationsskylt, Markaryd 9:1

Dnr2012/440.237

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillfällig byggskylt på fastigheten Markaryd 9:1 och ger kommunarkitekten i uppdrag att bevilja tidsbegränsat bygglov för densamma under förutsättning att ingen erinran inkommer under den kvarvarande yttrandetiden. Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.000:- kronor.

För strandskyddsdispensen gäller vad som preciserats under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en informationsskylt på fastigheten Markaryd 9:1 utmed väg 117. Avsikten är att uppföra informationsskylten genom ett tidsbegränsat bygglov under arbetstiden med grävningsarbeten utmed väg 117 och tryckning av kablar under vägen. Ansökan om tidsbegränsat bygglov avser perioden fram till och med 2014-10-30.

Som särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispens framhålles att skyltens tänkta placering avskärmas från stranden av befintliga vägar, nämligen väg 117 och Anders Anderssons Väg.

Av denna anledning bedöms ej åtgärden innebära något hinder för allmänhetens tillträde till strandlinjen och inte heller inverka negativt på djur- och växtlivet.

Berörda sakägare har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökan till och med den 8:e februari 2013.

För strandskyddsdispensen gäller följande:

- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning.

- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats efter senast fem år från den dag beslutet vinner laga kraft.

- För beviljad strandskyddsdispens gäller handlingar instämplade 2012-12-14 och 2013-01-14.

- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tänkta åtgärden.

- Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det att Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas därför om att avvakta tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

- Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.000:- kronor.

Beslutsunderlag

(12)

MBN § 5 forts

Ansökan om tidsbegränsat bygglov, 2012-12-14 Ansökan om strandskyddsdispens, 2013-01-14 Tjänsteskrivelse, 2013-01-14

Beslutet expedieras till:

Sökanden Länsstyrelsen

(13)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

   

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 6

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad, Ulvaryd 2:59

Dnr2012/447.232

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av industribyggnad med tillhörande markarbeten samt ger kommunarkitekten i uppdrag att bevilja bygglov och marklov för den tänkta tillbyggnaden. Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.000:- kronor.

För strandskyddsdispensen gäller vad som preciserats under rubriken "För strandskyddsdispensen gäller följande" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Bakgrund och sammanfattning

Från sökanden har inkommit en ansökan om tillbyggnad av befintlig industribyggnad med marklov och tillhörande strandskyddsdispens på fastigheten Ulvaryd 2:59. Tillbyggnaden avser ca 1.500 kvadratmeter byggnadsyta på den befintliga byggnadens nordöstra sida.

Tillbyggnaden avses uppföras inom strandskyddsområde från ett ej namngivet vattendrag vilket passerar fastighetens norra hörn samt löper längs väg E4. Fastigheten Ulvaryd 2:59 omfattas av detaljplan M146 med tillhörande ändring ÄM146, byggnationen innebär inte någon avvikelse mot gällande detaljplan.

Som särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispens anförs att marken redan tagits i anspråk för industriändamål, vidare också att marken avsetts för industriändamål i detaljplan. Av denna anledning bedöms ej åtgärden innebära något hinder för allmänhetens tillträde till strandlinjen och inte heller inverka negativt på djur- och växtlivet.

För strandskyddsdispensen gäller följande:

- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning.

- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats efter senast fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.

- För beviljad strandskyddsdispens gäller handlingar instämplade 2012-12-18.

- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tänkta åtgärden.

- Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från den dag då Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas därför om att avvakta tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

- Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 5.000:- kronor.

Beslutsunderlag

(14)

MBN § 6 forts

Ansökan om bygglov och marklov, 2012-12-18 Ansökan om strandskyddsdispens, 2013-01-14 Tjänsteskrivelse 2013-01-15

Beslutet expedieras till:

Sökanden Länsstyrelsen

(15)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

   

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 7

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av ridhus, Hylte 1:14

Dnr2013/22.233

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av ridhus på fastigheten Hylte 1:14 samt ger kommunarkitekten i uppdrag att bevilja bygglov för tillbyggnaden under förutsättning att ingen erinran inkommer under den kvarvarande yttrandetiden. Förutsättningar knutna till beviljad strandskyddsdispens preciseras under rubriken "För strandskyddsdispensen ska gälla" i avsnittet Bakgrund och sammanfattning.

Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor.

Bakgrund och sammanfattning

Från Dan Adolfsson (Markaryds Ryttarförening) har inkommit en ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnation av befintligt ridhus på fastigheten Hylte 1:14.

Tillbyggnaden avser ca 1.422 kvadratmeter och innefattar nytt stall med boxar samt ridhus med invändig läktare. Byggnationen är tänkt att utföras mellan ca 85 till 95 meter från Grytån beroende på mätpunkt längs den tänkta fasaden. Utöver Grytån berörs även tillbyggnaden av en mindre damm ca 90 meter från tillbyggnadens närmaste punkt till vattensamlingen.

Som särskilda skäl för att bevilja en strandskyddsdispens anges följande:

- Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

- Ansökan avser en pågående verksamhet och tillbyggnaden kan därför inte ske på någon annan plats.

Berörda sakägare har givits möjlighet att yttra sig över ansökan till och med 2013-02-08.

För strandskyddsdispensen ska gälla:

- Dispensen fritar ej sökanden från skyldigheter under annan lagstiftning.

- Dispensen upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom 2 år och avslutats efter senast 5 år från den dag beslutet vinner laga kraft.

- För beviljad strandskyddsdispens gäller handlingar instämplade 2013-01-14 och 2013-01-16.

- Dispensen medger ingen rätt att påbörja den tänkta åtgärden.

- Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det då Länsstyrelsen tagit del av beslutet. Sökanden uppmanas därför om att avvakta tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.

- Avgift för beviljad strandskyddsdispens skall vara 1.500:- kronor.

Beslutsunderlag

(16)

MBN § 7 forts

Ansökan om bygglov, 2013-01-14

Ansökan om strandskyddsdispens, 2013-01-06 Tjänsteskrivelse, 2013-01-16

Beslutet expedieras till:

Sökanden Länsstyrelsen

(17)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

 

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 8

Uppföljning av tillsynsplan 2012

Dnr2012/98.012

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av uppföljningen.

Bakgrund och sammanfattning

I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelsverkets tillsynskungörelse finns krav på att tillsynsmyndigheten årligen ska upprätta en tillsynsplan samt regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten. Tillsynsplanen ska visa på vilka uppgifter som prioriteras under året. Efter årets slut ska planen följas upp och utvärderas.

Behovsutredningen för 2012 antogs av nämnden den 12 december 2011och tillsynsplanen för 20112 antogs den12 mars 2012. Som underlag för utvärdering av tillsynsplan 2012 används de delar som är klara av sammanställningen Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2012, diariesystemet Winess och inspektionsrapporter. Uppföljning av tillsynsplanen är viktig för att få så bra underlag som möjligt vid upprättande av framtida behovsutredningar och tillsynsplaner.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-11

Uppföljning av Tillsynsplan för 2012.

(18)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 9

Tillsynsplan 2013

Dnr2013/19.012

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till tillsynsplan för 2013.

Bakgrund och sammanfattning

I miljöbalken och livsmedelsverkets tillsynskungörelse finns krav på att en tillsynsplan ska upprättas årligen och den ska avgöra vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. Av planen framgår att resursbehovet uppgår till ca 4 900 timmar och tillgängliga resurser uppgår till ca 4 850 timmar. Skillnaden utgör ca 1 % och får anses vara marginell då tidsåtgång för ärendetyper är uppskattningar.

Nämnden prioriterar tillstånds- och anmälningsärenden samt nationella och regionala projekt inom ämnesområdena.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-08 Tillsynsplan för 2013.

(19)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

 

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 10

Prioritering av detaljplanearbetet

Dnr2012/236.210

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden antar upprättat förslag till prioritering av detaljplanearbetet.

Bakgrund och sammanfattning

För närvarande pågår arbeten med 13 detaljplaner och ytterligare två planer ska påbörjas.

Sedan förra prioriteringen har en detaljplan (Skafta 1:13) gått upp till fullmäktige för antagande och två planer har varit ute för samråd (Alandsköp och Sporrsmeden).

Förslag läggs om följande prioritering av detaljplanearbetet för de kommande sex månaderna.

1. Skafta 1:13, Skafta 1:36, och Misterhult 2:18-sv.

2. Anderslövsområdet,Furan 8, Bofinken 18 och 19 och Skafta 1:47 samt 1:6.

3. Alandsköps vindpark, Andsjödal och Intäppeområdet.

4. Linnean, Nåthults vindpark, Skararps vindpark, Prästtorp, Sporrsmeden och norra delen av Tovhult.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2012-11-20

(20)

  1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 11

Preliminärt bokslut 2012

Dnr2011/227.041

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.

Bakgrund och sammanfattning

För 2012 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet preliminärt ett överskott på 208 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 433 kkr lägre kostnader och 225 kkr lägre intäkter än budgeterat.

Av överskottet härrör huvuddelen från miljö- och hälsoskyddsverksamheten där vi haft en utvecklingsanställning under tiden vi haft en föräldraledighet. Av underskottet på intäktssidan härrör huvuddelen från lägre bygglovsintäkter än budgeterat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-10.

Preliminärt bokslut 2012

(21)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

   

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 12

Analysrapporter över dricksvatten och bassängbadvatten

Dnr2013/9.470

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden lägger med godkännande rapporterna till handlingarna.

Sammanställning Dricksvatten

2012-11-20 Typ Resultat Hylte vv, Timsfors p.st FK T

2012-12-04

Grönö vv, råvatten MB EB Grönö vv, nät Shell FK/MB IRI/T Hylte vv, ink råvatten FK/MB EB/EB Grönö vv, utg drv FK/MB EB/T Hylte vv, utg drv FK/MB T/T

Enskilda brunnar 2012-12-04

Hannabad FK/MB T

Bassängbadvatten

2012-12-04

Hannabadet, simbassäng MB IRI Hannabadet, rehab MB IRI Hannabadet, bubbelpool MB UR Hannabadet, leklandskap MB IRI

2012-12-18

Hannabadet, simbassäng MB IRI Hannabadet, bubbelpool MB UR Hannabadet, rehab MB IRI Hannabadet, leklandskap MB IRI

BP = Barnprov MB = Mikrobiologisk FK = Fysikalisk kemisk UR = Understiger riktvärden ÖR = Överstiger riktvärden

(22)

MBN § 12 forts

IRI = Inom rekommenderade intervaller T = Tjänligt

TA = Tjänligt med anmärkning OT = Otjänligt

EB = Ej bedömt Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-11

(23)

        

  Protokoll 

Miljö- och byggnadsnämnden

2013-01-21

 

   

1(23)

1

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

MBN § 13 För kännedom

Dnr2013/8.400

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning Växjö Tingsrätt

Mark- och miljödomstolen 2012-12-12

- Avslår överklagandet om bygglov för komplementbyggnad på fastigheten Oshult 1:26.

Länsstyrelsen 2012-12-06

- Inte överpröva strandskyddsdispensen för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Ulvaryd 2:34.

2012-12-17

- Överklagande av beslut § 109 om avslag för byggnation av takkupa på fastigheten Hjortronet 4.

2013-01-08

- Avser inte pröva kommunens beslut om att antaga detaljplanen för Skafta 1:13.

- Ingen invändning mot att anlägga damm på fastigheten Hässlehult 1:5.

Ungdomsinskottet 2012-12-04

- Protokoll från sammanträde 2012-12-04 Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2013-01-11

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :