Ersättare Kristian Svensson. Övriga närvarande. Dag Åkesson. Kihlstrand. Ann-Margret (á'lofsson

Full text

(1)

Svenska kyrkan 'i' “14)

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS PARAGRAFER

EGENDOMSNÄMNDEN

§§13

-

26

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

NÄRVARANDE

Ordinarie ledamöter Ersättare

Anneli

Kihlstrand

Kristian

Svensson

Florian

Boboceaersättareför

Monica Molin Ulla

Malmgren

Ann

StenbergersättareförLennart Hallengren

Ann-Margret

Olofsson

Sune

Karlsson

ersättareför Mats

Berg Jan-Åke

Isaksson

Övriga närvarande Katarina

Hallenborg Martha Henriksson

Witt Malin Lilja

Lars-Ewert

Jönsson Hans

Törnlycke Dag Åkesson

Utses

att

justera: Ann-Margret

Olofsson

Justeringens

plats och tid:

Stiftskansliet,

Lund

Und

ers k 'ft

m er.'

Sekreterare

Katarina

Hallenborg

Ordförande

[ Mkr/dm

Kihlstrand

Justerande ': 1 /%W k)

5

M

Ann-Margret

(á'lofsson

ANSLAG/BEVIS

Protokolletärjusterat.Justeringhartillkännagivitsgenomanslag

Organ: Egendomsnämnden

Sammanträdesdatum: 2022-04-05

Datum föranslags Datumför anslags

uppsättande: 2022-04-

00

nedtagande: 2022-05- IQ,

Förvaringsplats för

protokollet: Stiñskansliet,Lund Underskrift:

GeMo. Gm

CeciliaGrue

Utdragsbestyrkande

(2)

Svenska kyrkan

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

2

(14)

DATUMFÖRMÖTET TID

2022-04-05 10:00

-

12:00

PLATS

Sessionssaien

§13

Upprop

Upprop genomförs.

§14

Val av protokollsjusterare

Ann-Margret

Olofssonutses attjustera protokollet.

§15

Fastställande av dagordning

Föreliggande dagordning fastställs.

§16

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut

Protokoll egendomsnämnden

2022-02-08.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(3)

Svenska kyrkan lå- 3

<14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 17

Information

Katarina

Hallenborg informeraromföljande:

- Förhandlingar försmedtvå projektöreravseende

vindkraftverk vid Liasjön

iOsby kommun.

- Förhandlingar avseende

vindkraftverk

i

Nävlinge

pågår fortfarande.

-Ipadskommerattbeställas ochalla kommerattfå svenskakyrkan-mailadresserattegendomsnämnden kan arbeta merdigitalt.

- Ett

separatmail kommeratt

skickas

ut

till alla

ledamöteravseendeinformationomarvodesbegäran, reseersättning ochersättning för förloradarbetsförtjänst.

Viktiga

datum:

-

Arrendatorsträff

Åkersberg

10/5 (anmälansenast21/4)

- Lunch

hosbiskopen eftersammanträdet den 6/9

-

Nationell utbildning för egendomsnämnder och -utskottiSollentunaden29/9

kl

11

-

den30/9

kl

14

Det blir

ingen studieresa den 6-7/9.

Dag Åkesson

informerar omdetpågåendeskogsbruket ochomvindfállen ochsnöbrott.Den 30 mars 2022 genomförde Södraenrevision utifrån

PEFC-certiñeringen

heltutananmärkningar.

Martha

Henriksson-Witt

informerarom att tre ärendenhänskjutits

till

arrendenämndenvarav ett är återkallatoch

två

pågår. Honberättarvidareattiveckan delas blomsterfröer ut

till

arrendatoreroch församlingar förattgynnaden

biologiska

mångfalden.

Lars-Ewert

Jönsson informerarom ettnytt vattenvårdsprojektiSkivarpsån.

Ån

skameandramer, få ökat översvämningsskyddoch ettområdestängslas förfårbete.

Hans

Törnlycke

informerarom attdetkommer ökatekonomisktstöd

för

dränering. Förvaltningenarbetar medvård-ochunderhållsplaner förgårdsarrendenatillsammansmedstiftsingenjörerna.

Anneli

Kihlstrand informerarom atthonvalts

till

ordförande

i ENSO.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A44/ 52»

(4)

Svenska kyrkan Ii- 4(14)

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÃMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

Beslutsärenden

§ 18 PLT 2022-0085

Tjänsteutlåtande Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021 Beslut

Egendomsnämnden beslutaratt

till

stiftsfullmäktige,medegettillstyrkande, överlämna resultat- och balansräkningsamtförvaltningsberättelse för prästlönetillgångamas förvaltning enligt bifogad

årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01

-

2021-1231 och hemställerattstiftsfullmäktige fastställer årsredovisningensamt denföreslagnavinstdispositionen enligtnedan.

Vinstdisposition,

kkr

Balanserad

vinst

från föregåendeår 76 737

Tillkommer

disponibeltårsresultat 74 734

Summa 151471

Egendomsnämnden föreslårattvinstmedlen disponeras på följandesätt:

-att

till

församlingar/pastorat utdela 37 010

- att

till

nationell

nivå

utdela 37 010

-attåterståendemedel överförsi

ny

räkning 77451

Summa 151 471

Ärendebeskrivning

Enligt

46 kap6 §kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångarnas förvaltningsenast den 1

juli

varjeåröverlämnas

till

församlingar/pastoratochkyrkostyrelsen.Iredovisningen skalldetför varje

församling/pastoratanges hur stortbeloppsommotsvarar församlingens/pastoratets andelinettovinsten.

Stiftet skall enligt 46 kap7§ kyrkoordningensenastisambandmed att det lämnarsin årsredovisning för prästlönetillgângamas förvaltning, betala utförsamlingamas/pastoratensandelarav nettovinstenpå denna förvaltning.

Balansomslutningenperbokslutsdagen var 1 829 miljoner kronor.

Årets

utdelningsbararesultat efterskatt var 74,7 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslårattavårets resultat på

74,7 miljoner kronor delas 74 miljoner kronorutochresterande0,7 miljoner kronor överförs

till

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

M4/

0

(5)

5

14

Svenska kyrkan 4-

( >

Sam manträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

balanseradevinstmedel. Den totala utdelningen

blir

74 miljoner kronor,

vilket

är sex

miljcner

mer än föregåendeår.

Densärskilda utjämningsavgifcen betalasdirekt

till Svenska

kyrkans nationella nivå.

Utdelningen

till

församlingarna kommerattskesenast den 1

juli

2022med370 kronorper andel.

Justerandes signatur

/

Utdragsbestyrkande

All/?4

(6)

Svenska kyrkan 4' 6 (14)

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TlD PLATS

2022-04-05

10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 19 PLT 2022-0048

Forsaljmng av byggnader på fastigheten Eslöv Väggarp

1:1

Beslut

Egendomsnämnden beslutarattavyttra byggnadsbeståndetpåprästlönefastigheten

Eslöv Väggarp

1:1 genomattavyttradennybildade fastigheten

Eslöv Väggarp

1:54.

Egendomsnämndenuppdrarvidareåtegendomsförvaltningens

chef Katarina

Hallenborg och

jordbrukstörvaltare Hans

Törnlycke

attslutföra försäljningeni samråd med egendomsnämndensordförande

Anneli

Kihlstrand.

Ärendebeskrivning

Fastigheten

Eslöv Väggarp

1:1 ärbelägen strax västeromÖrtofta ochhariettpar generationerarrenderats avfamiljen Olssonsom ett gårdsarrende.Under 2021 inkom arrendatom med enuppsägninghan önskade avträda arrendestället från ochmed den 14mars 2022.

Iarrendet haräven

Lilla

Harrie27:1 ingått. Sammanlagtharca 117hektaråkermark ingåtti arrendestället.

Jordbruksmarkenutannonserades under våren2021 ochär upplåten som ettettårigtsidoarrende.

Byggnadernapå denaktuella prästlönefastigheten har genom Lantmäteriförrättning styckats av ochden nybildade fastighetenheter

Eslöv Väggarp

1:54med ensammanlagdareal på2,34 hektar. Fastigheten bedömsvara attraktiv

vid

enförsäljningpå denöppna marknaden.

Ett

flertalintressenter har redan hörtav

sig,

däribland jordbruksarrendatornpå

Väggarp

1:1.

Mot

bakgrund avovanståendeföreslår förvaltningen attfastighetenförsäljspå denöppnamarknaden genomenauktoriserad mäklare

vilket

även medförattannonsen

ligger tillgänglig

påbostadssajten Hemnet, dettaföratt nå ut

till

såmånga spekulantersom

möjligt.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/rw aa

(7)

Svenska kyrkan :§-

7 (14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUM FÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05

10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 20 PLT 2022-0047

Forsaljnmg av byggnader på prästlönefastigheten Eslöv Slogstorp 13:2 Beslut

Egendomsnämnden beslutarattavyttra byggnadsbeståndetpåprästlönefastigheten

Eslöv

Slogstorp 13:2 genom attavyttradennybildade fastigheten

Eslöv

Slogstorp 13:4.

Egendomsnämnden uppdrar vidareåtegendomsförvaltningens

chef

Katarina Hallenborg och

jordbruksförvaltare Hans

Tömlycke

attslutföra försäljningeni samråd medegendomsnämndens ordförande

Anneli

Kihlstrand.

Ärendebeskrivning

Fastigheten Slogstorp 13:2 harfram

tills

den 14mars2022 upplåtitssom ett gårdsarrende

till

makarna Ohlsson. Arrendatorerna valdeunder2021 attsägauppsittarrendeför avträdeden 14mars2022.

Egendomsnämnden beslöt 2021-06-01

(§39)

om atterbjudajordbruksmarken (somettsidoarrende)

till

den intilliggandearrendatorn på

Eslöv

Hammarlunda7:1 och på så sättförstärkahans gårdsarrende.

Byggnadernapå denaktuella prästlönefastighetenhargenom Lantmäteriförrättning styckats av ochden nybildade fastighetenheter

Eslöv

Slogstorp 13:4, och har ensammanlagd areal på 1,15hektar. Fastigheten bedömsvara attraktiv

vid

enförsäljningpå denöppnamarknaden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

av 25%

(8)

Svenska kyrkan IEI 8

<14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÃMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05

10:00

-

12:00 Sessionssalen

§

21

PLT 2022-0068

Överlåtelse av arrenderätt prästlönefastigheten Stora Bjällerup 4:1 Beslut

Egendomsnämnden beslutarattgodkännaatt

Henrik

Jönssoninträder som medarrendator på

prästlönefastigheten Staffanstorp Stora

Bjällerup

4:1 per den 14mars2023och han delardärmed

Bengt

Jönssons rättigheter och skyldigheter

enligt

avtalet.

Ärendebeskrivning

Rubricerad prästlönefastighetarrenderas som sidoarrende

(36

ha) av

Bengt

Jönssonsedan2014.

Henrik

är son

till Bengt

Jönsson.

Isamband medarrendeförhandlingarna inför kommandearrendeperiod

(2023-2028)

hararrendatom framfört önskemålom atttain

Henrik

som medarrendator. Förvaltningen har ingetatterinramot förslaget.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

/nu 42%/

I

(9)

Svenska kyrkan -5- 9

(14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 22 PLT 2022-0097

Sammanträdesplan för Lunds stifts prästlönetillgångar 2023 Beslut

Egendomsnämnden beslutarattunder 2023 sammanträda den 7februari, 4 april, 30 maj,

5 september, 10oktoberoch5 december.

Ärendebeskrivning

Följandedatumföreslåsför egendomsnämndenssammanträde2023;den 7februari,4april, 30 maj, 5 september

(ev

studieresa5-6 september), 10oktober och5 december.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

M6/

5

(10)

Svenska kyrkan I:- 10

(14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖR MÖTET TlD PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 23 PLT 2021-0075

Information: Bildande av naturreservat

Dag Åkesson

informeraromLänsstyrelsensi

Blekinge

förslagatt

utvidga

naturreservatet

Valje

med prästlönefastigheten Sölvesborg 5:30. Fastighetenär en ö,

kallad

Prästholmen, medhöga naturvärden.

Förvaltningen förhandlarmedLänsstyrelsenom intrångsersättning för bildande avnaturreservatet.

§24

Information om kastpoolsanläggning på Karlskrona Hästaryd

5:1

Katarina Hallenborg

informerarom att

Svenska

Castingfo'rbundet inkommitmed enförfråganom att arrendera ca3 hektarmark förattanläggaenkastpoolsanläggning. Förvaltningenutreder ärendetvidare.

§25

Information om artskyddsdirektivet

Katarina

Hallenborgoch

Dag Åkesson

informerarom atttolkningen av artskyddsförordningen sombland annatinnebärattalla fåglarpå

individnivå

ska skyddasiskogsbruket.

Det

ärsvårtatttadennautvidgade hänsyn idet

dagliga

skogsbruketochäven ommedarbetarnainventerar och undersökerområden innan åtgärdergenomförsfinnsdeten

risk

attnågon fågelstörselleratt ettfågelboskadas.Det finns en

risk

att ensådan åtgärdkanmedförastraffrättsligt ansvar förmedarbetareeller arbetsgivare. Regeringenhar meddelat att deskyndsamtseröver tolkningen.

Lunds stiftsarbetsutskottkommeriegenskap av personalutskottattinformerasomovanstående av

Katarina

Hallenborgden6april 2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Alu @%

l

(11)

11

14

Svenska kyrkan 'i'

( >

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 26

Anmälan av delegationsbeslut

§20 Delegationsbeslut Bevattning Hammarlunda,

Ry

och Slogstorpberörande

PLT 2022-

Eslöv

Hammarlunda 7:1 0049:1

§ 21 Delegationsbeslut överenskommelse avseende inlösenavtalberörande

PLT 2021-

prästlönefastigheten

Trelleborg

Bösarp 12:1 0439:1

§22 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optofibernätpå berörande

PLT 2022-

prästlönefastighet Osby

Broby

55:1 0050:2

§23 Delegationsbeslut Dränering

Kävlinge Lilla

Harrie 27:1

PLT 2022-

0051:8

§24 Delegationsbeslut

Takbyte

på berörandefastighet

Eslöv

Borlunda1:1

PLT 2022-

0052:4

§ 25 Delegationsbeslut Jordbruksarrendeberörandedel av Höganäs

Väsby

13:1

PLT 2021-

0445:4

§26 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende elledningimark

PLT 2022-

berörandeprästlönefastighet

Kävlinge Ålstorp 4:1,

vägsamfálligheten

Ålstorp

5:3 0053:2

§ 27 Delegationsbeslut Jordbruksarrendeberörandedelav Hässleholm Matteröd

PLT 2021-

4:8 0426:4

§ 28 Delegationsbeslut avtalomupplåtelse av och ersättning för vågrätt på

PLT 2021-

prästlönefastigheten

Vellinge

Gessie 22:1 0080:4

§29 Delegationsbeslut Jordbruksarrendeberörande

Helsingborg Allerum

1:23

PLT 2021-

0465:4

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

:4/ az

V

(12)

Svenska kyrkan 'E-

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TlD PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§30 Delegationsbeslut

J

ordbruksarrendeberörande StaffanstorpKnästorp6:1

§31 Delegationsbeslut avseende nyanläggning av markvägpå berörande prästlönefastigheten

Vellinge Åkarp

2:1

§32 Delegationsbeslut avseende överenskommelseomändringledningsrätt av förnyelse av 400

kV-ledning

Söderåsen-Barsebäckpå berörande

Svalöv Tirup

7:1 samt

Kävlinge Karaby

46:1

§ 33 Delegationsbeslut Jordbruksarrendeberörandedelav Östra

Göinge Emmislöv

11:3

§ 34 Delegationsbeslut avseende komplettering av nyttjanderättsavtal förbrunn på berörandeprästlönefastigheten

Tomelilla

Hedeberga 14:1

§ 35 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende ñberoptik ledningimark på berörandeprästlönefastighet

Ystad

Marsvinsholm 1:10

§36 Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal avseende teleanläggningpå berörande prästlönefastighet Ostra

Göinge Broby

55:1,

Broby S:17

§ 37 Delegationsbeslut avtalsservitut för vattenledningpå berörande prästlönefastighet Skurup Svaneholm

2:2

§ 38Delegationsbeslut

J

ordbruksarrendeberörandedelavKristianstad

Lyngsjö

48:1

§ 39 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för kommunikationsledningimark på berörandeprästlönefastighet

Karlskrona Lindet

1:2

§ 40 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende kommunikationsledningi markpå berörande prästlönefastighet

Karlskrona

Kristianopel 1:1

PLT 2021-

0357:4

PLT 2020-

0015:16

PLT 2019-

0116:21

PLT

2021- 0358:4

PLT

2021- 0046:9

PLT 2022-

0063:2

PLT 2022-

0061:2

PLT 2022-

0060:6

PLT 2021-

0434:4

PLT 2021-

0450:3

PLT

2021- 0449:3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A10 @?

Z

(13)

Svenska kyrkan »I-

13 (14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TID PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 41 Delegationsbeslut jordbruksarrendeberörande

Trelleborg

Bösarp 12:1

PLT 2022-

0065:4

§ 42 Delegationsbeslut servitutsavtal avseende vattenledningimarkpå berörande

PLT 2022-

prästlönefastigheten

Ystad

Löderup 25:1 0064:5

§ 43 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för elledning

i

markpå berörande

PLT 2022-

prästlönefastighetenSkurup Ostra Vemmenhög 1:1 0066:4

§ 44 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optoflbernätpå berörande

PLT 2022-

prästlönefastigheten Östra

Göinge

Hjärsås12:1 0071:3

§ 45 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal avseende optofibernät påberörande

PLT 2022-

prästlönefastigheten Ronneby Ramsjötorp 1:5 0072:3

§ 46 Delegationsbeslut avtalomersättning avseendevågrätt för byggande aven

PLT 2019-

ekoduktpå berörandeprästlönefastigheten

Ängelholm

Hjämarp 1:1 0016:15

§ 47 Delegationsbeslut Arrendeavtal avseendebodberörandeKarlshamn

PLT

2022-

Torhamn 11:1 0076:3

§ 48 Delegationsbeslut

Beställning

av blomsterfröblandning för projektet "ökad

PLT

2022-

biologisk

mångfaldpåprästlönefastigheterna 2022" 0040:5

§49 Delegationsbeslut markupplåtelse för ñberoptiknätpåPrästlönefastigheten

PLT 2021-

Staffanstorp StoraUppåkra8:3 0452:4

§ 50 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för ñberoptiknätpå

PLT

2021- prästlönefastigheten Staffanstorp Stora Uppåkra 8:2 0451:5

§ 51 Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för fiberoptiknätpå

PLT

2021-

prästlönefastigheten

Burlöv Burlöv

7:1 0455:5

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

449%

é

(14)

Svenska kyrkan IH' '14

<14

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

EGENDOMSNÄMNDEN

DATUMFÖRMÖTET TlD PLATS

2022-04-05 10:00

-

12:00 Sessionssalen

§ 52 Delegationsbeslut Jordbruksarrendeberörandedelav

Ängelholm

Starby2:1

PLT

2022- 0062:4

§5 3Delegationsbeslut jordbruksarrendeberörande

Ystad

Löderup 25:1 del av

PLT

2022- 0081 :4

§ 54 Delegationsbeslut nyttjanderättsavtal avseende telekabel

i

markpå berörande

PLT

2021-

Östra

Göinge Kviinge

1:1 0442:4

§ 55Delegationsbeslut markupplåtelseavtal för ledningimark på

PLT

2022-

prästlönefastigheten Ronneby

Långsjöryd

1:1 0092:3

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

AW

(15)

Bilcgtjck § [(5

Årsredovisning

för

Lunds stifts prästlönetillgångar

845002-6839

Räkenskapsåret

2021

(16)

Lundsstifts prästlönetillgångar I

(32) Orgnr

845002-6839

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2021

Information

omverksamheten

Prästlönetillgångarna, somförvaltasav Svenska kyrkan,harsitt ursPrungifastigheter som donerats

till

kyrkan.

Enligt

traditionen brukar

Olof

Skötkonungsdopsessom början av Sverigeskristna tid.Kungens första åtgärd efter dopet var attskänkajordegendomar till Svenska kyrkansuppbyggnad. Flera av prästlönetillgångarna härstammar från medeltiden då byborochstormänrunt omiSverigeskänktejord ochskogför attkunna finansierabyggandet avkyrkorochavlöna prästerna.Blandannatbidrogdesom ägde egendommed attskänka ett tionde avsin avkastning tillprästens lön ochkyrkansunderhåll.

Alltj

ämtidagbidrar avkastningen från prästlönetiilgångarna, tillsammans medkyrkoavgifterna,

till

att finansieraSvenska kyrkansverksamhet.

Prästlönetillgångarnabestår av prästlönefastigheter, det

vill

sägajordochskog,samtav prästlönefonder.

Prästlönefonder utgörsavmedel somfrigörsnär prästiönefastighetersäljs.Prästlönetillgångarna har enligt9 §Lagen (1998:1591)om Svenska kyrkan

till

ändamålattbidra

till

deekonomiska

förutsättningarna förSvenska kyrkansförkunnelse ochskaförvaltasavSvenska kyrkansåsom

självständigatörmögenheter. Detinnebär attvarje prästlönetillgång, fastighet eller fond, ärsjäivägande, det

vill

säga ägs avsigsjälv.Denär ensjälvständigförmögenhet ochettstiftelseliknande rättssubjekt. De

13stiftsvisförvaltade prästlönetillgångarna ansesdock varochenutgöraetteget skattesubjekt.

Enligt

lag fårendast avkastningen fråntillgångarnaanvändasförändamålet.Dettaskagaranteraattden

förmögenhetsomprästlönetillgångarna utgör inte äventyras. Prästlönetillgångarnalyder, liksomandra juridiskapersoner,underjordförvärvslagen. Dettainnebär attförvärvav fastigheter frånfysiskapersoner

alltid skabalanseras genomförsäljningav

lika

mycketmarktill fysiskperson. Ipraktikenmedför dettaatt arealinnehavet endast kan utökas genomförvärvfrån andrajuridiskapersoner.

Svenska kyrkanharikyrkoordningen delegeratsittiörvaltaruppdragavprästlönetillgångarna

till

stiften.

1Lunds stiftharstiftsfullmäktige tillsattenegendomsnämnd förattförvaltaprästlönetiilgångarna.Det operativaarbetetutförs påavdelningen föregendomsförvaltning påLunds stiñskansii.

Egendomsnämnden har under verksamhetsåret 2021 beståttav sju ordinarie ledamöter och fem elsättare.

All

operativ personaläranställdav Lunds stiñsom sedan säljer tjänstertillprästlönetillgångarna.

Församlingarnainom stiftet har andelariprästlönetillgångarna efterhurstordelavtillgångarnasom härstammar från respektiveförsamling.

Av

denårliga avkastningsomförvaltningen genererar delas hälftenut

till

deförsamlingar som har andelaritillgångarnamedandenandrahälftentillfallerdet inomkyrkligautjämningssystemet och betalasin

till

nationellnivå.

Enligt

reglernaikyrkoordningen skaprästlönetillgångarna förvaltas såeffektivtsommöjligtoch ge bästa möjliga uthålligatotalavkastning. Dessutomska förvaltningenske på ettetisktförsvarbartsätti enlighet medSvenska kyrkansgrundläggande värderingar.Förvaltningenav prästlönetillgångarna skaenligt kyrkoordningen ocksåiskäligomfattningtahänsyntillnaturvårdensochkultunniljövårdens intressen.

Hällbarhetsarbeteti Lunds stiftär ettständigtpågåendearbetedärmansträvar efterattbalanserade ekonomiskaochsocialavärdena meddemiljömässiga.

Fakta

- Lunds stiftsprästlönetillgångar har sittsäteiLundskommun

,

Prästlönetillgångarnabestårav jord, skogoch fondmedel

- Lunds stiftsprästlönetillgångarförvaltarfondmedel

till

ettvärdeavcirka660miljonerkronor - Lunds stiftsprästlönefondföljerdeetiska placeringsreglersomfinnsi Svenska kyrkansnationella

finanspoliey

- Fastegendom som köps av medel ur prästlönefondenblirenprästlönefastighet

- Varjeårskaettbelopp motsvarande prästlönefondensvärdeminskningpå grund av inflationen avsättas

till

kapitalet

(17)

Lundsstifts prästlönetillgångar 2 (32) Org.nr 845002-6839

- Lundsstifts prästlönetillgångarförvaltar312 prästlönefastigheterocharealen uppgår

till

cirka

12 160 hektarjordbruksmarkochövrig marksamtcirka9700hektarskogsmark inklusiveimpediment - Lundsstifts pråstlönetillgängar bedriver inteegetjordbrukutanarrenderarutallmark,bådemedoch

utanbyggnader

- Lundsstifts prästlönetillgångar bedriverskogsbruki egenregi

RESULTAT OCH STÄLLNING

Resultatet för verksamheten kommer från prästlönefastigheterna och prästlönefonden.Åretsresultat, inklusiveförsäljningav prästlönefastigheter och före skatt, uppgår

till

171 miljonerkronor (93miljoner kronor föregående år).Denstoraavvikelsenfrån föregåendeårberorfrämst påattdetomfattande markbytet som genomförts medSveaskognuär slutregleratibokföringen.Resultatetvid försäljning av prästlönefastigheterärinteutdelningsbart,utantillförsprästlönefonden.Detutdelningsbara resultatet beräknas efteravdrag förskatt,värdesäkringav fonden ochrealisationsvinstvid fastighetsförsäljning. För bokslut 2021 är detta 75miljonerkronor(70 miljonerkronor föregående år). Skatten pååretsresultatär 9,9'miljonerkronor(9,7 miljonerkronor föregående är).Åretsutdelningsbara resultat är 19miljoner kronor högreänbudgeterat,

vilket

tillstörsta delen beror på högrerealisationsvinsterfrån värdepapper menocksåpå avsevärt lägre kostnaderför jordbruketän budgeterat samt på både högre intäkter och lägre kostnaderför skogsbruketänbudgeterat.

Underårethar31 hektar åker, 2 hektarskogoch 1 hektar tomt samttvåbyggnadsbestånd,

Svalöv

Tirup 7:1 ochLundGödelöv 6:1,avyttrats för sammanlagt 29 miljoner kronor. ITrelleborgskommun har 22 hektar åkerförvärvats för8miljonerkronor.

År

2014avtaladeLunds stifts prästlönetillgångar medNaturvårdsverketomett markbyte.Affären, som harsluttörts under 2021, innebärattettantalområden om sammanlagtcirka 360hektarskogmed höga naturvärden haröverförts

till

Naturvårdsverketoch

blivit

naturreservat. Som ersättning

fick

Lundsstifts prästlönetillgångar knappt 600 hektarproduktivskogsmark.

JORDBRUKET

Totaltomfattar jordbruketsförvaltning

vid

2021årsslut48 gårdsarrenden, 172 sidoarrenden,

38 anläggningsanendenoch32 övrigaupplåtelser såsom bostadsarrenden, hyresupplåtelser, tomträtter och lägenhetsarrenden. Densammanlagda arealen omfattarcirka 12160 hektar, fördelade påcirka

11 160hektar åker,cirka630hektarbeteochcirka370 hektar tomt och

övrig

mark.

Resultat

Resultatetför jordbruksförvaltningen blev42,3 miljonerkronor

vilket

är enökningjämförtmedresultatet 2020 på 40,2miljonerkronor. Resultatet är 5,7miljonerkronor högreänbudgeterat resultat,

vilket till

vissdel beror på ökade intäkter men framföralltförklaras med att kostnadernafördetunderhåll som utförts under 2021 är lägreän debudgeterade kostnadernaförplaneratbyggnadsunderhåll.

J

ordbruksarrendeintäktema ökade under 2021 med 0,8miljonerkronor.

Väsentliga

händelserunderåret

Även

2021 har på mångasättpräglats av Coronapandemin ochför jordbrukethar detbland annatmärkts genom attdeninhemska efterñ'ågan på livsmedelsprodukter harvarithög.Lundsstifts

prästlönetillgångars jordbruksverksamhet hardockinteupplevtnågondirektpåverkanavpandemin.

(18)

Lundsstifts prästiönetillgângar 3

(32) 0rg.nr

845002-6839

Totalthar70 arrendetörhandlingar genomförts under 2021,varav 16gårdsarrenden. Påtreav arrendeställena hargenerationsväxlingförberetts på såsätt attnästa generation inträtt som medarrendatorer. Dessutom genomfördes arrendeförhandlingar på54sidoarrenden.Under2021 utannonserades fastigheterna Höganäs

Väsby

13:1,

Eslöv

Väggar-p 1:1 samt

Kävlinge Lilla

Harrie27:1 som arrendelediga. Fastigheterna harvaritföremålföranbudsförfarande varefternyaarrendatorer har utsettsav egendomsnämnden. Väggarp1:1 och

Lilla

Harrie27:1 hartillsammans utgjortettgårdsarrende som genomavstyckning avbyggnaderna omvandlas

till

ettsidoarrendefrån och med den14mars2022.

Deflesta omförhandlade arrendeavtal har fåttennågothöjd arrendeavgift meniett parfallhar

arrendeavgiften lämnats oförändrad.Deavbetalningsplaner som beviljades 2018, till följd avatt detårets extrematorkamedfördeIikviditetsbristhosmångajordbrukare,harsamtligaslun'eglerats under 2021.

Laga

syn har genomförts på 14arrendeställen.

Underårethar fönsterbyte och åtgärder påtakgenomförts på arrendatorsbostaden påSkurup Svaneholm 2:2.Underhållsåtgärder har genomförts påtaksamt fasad påenstörre ekonomibyggnad påHöör

Håkantorp 1:2.Äldre avloppsanläggningarhar byttsutpåLandskronaAsmundtorp 14:1 samtLandskrona

Övra

Glumslöv 12:1 ochersattsmedminireningsverk. Vidaregenomfördessystemtäckdikningpå

TrelleborgFjärdingslöv 10:1 (18hektar) samt påÄngelholm Rebbelberga18:14(15hektar).

Arrendestället Lund Gödelöv6:1 somomfattade hus och24hektar åkervarunder2020utannonserad och affären slutfördes under 2021.Vidare förvärvadeprästlönetillgångarna22hektaråkermarkiTrelleborg som genom fastighetsregleringladessamman med prästlönefastighetenTrelleborg Västra Alstad 16:1.

Affärenslutfördes under 2021 ochföljden blevenförstärkning av gårdsarrendet påTrelleborg Västra Alstad 16:1.Byggnadernapå fastigheten

Svalöv

Tirup7:1 såldes

till

arrendatorn,

vilket

medför att arrendestället har övergått frånattvaraettgårdsarrende

till

ettsidoarrende.

Som ettledi prästlönetillgångarnas miljöarbete köptes under våren incirka1,210n blomsterfröer. Fröerna varensärskiltframtagen blandning vars egenskaper gynnar pollinerande insekter och

fältvilt

ochde erbjöds kostnadsfritt

till

samtligajordbruksarrendatorer. Läsmeromdettaunderrubriken

”Miljö-

och

klimatarbetet inom prästlönefastigheterna” samt

i

reportaget längst bakiårsredovisningen.

Trelleborgskommun har under 2021 utfört omfattande provborrningar påfyraprästlönefastigheter inom kommunen. Bakgrundenäratt kommunen utrederaktuellagrundvattennivåer och avser att skapanya dricksvattentäkter. Detär idagsläget inte känti

vilken

omfattning detta kommerattpåverkade aktuella prästlönefastigheterna påsiktmen det ärsannoliktatt detkommerattmedföravissabegränsningari brukningsmöjligheternafördefastigheter somfårdricksvattentäkter.

Marknaden

Precissom under 2020 fortsatte pandemin under 2021 attpräglamarknaden bådelokalt,nationellt och globalt. Den inhemska efterfrågan på livsmedelsprodukter harvaritfortsatthög

vilket

ocksåharbidragit

till

högre avräkningspriser. Skördeutfallet2021 blevnågotsämre änunder föregåendeårmen

prisnivåernalyfterejält, allramestökade rapspriset som

gick

upp med57 procentjåmförtmed2020.

Vid

ensummering av 2021 noterasexceptionellaprisökningar på el, gas och mineralgödselsamtidigtsom odlare

fick

bättrebetaltför spannmål ochraps.

De

goda priserna på skördade produkter kompenserade

till

en deldeökade priserna på insatsmedel.

Tyvärr

har inteekologiska livsmedel följtsammautveckling.

En

minskad efterfrågan av svenska ekoprodukter har lett

till

låga priser ochflera ekologiskaproducenter upplever sviktande lönsamhetisin produktion.Andelenbrukadekologiskareal ilandet bedömsenligt

”Ekologiska

Lantbrukarnas Marknadsrapport2021” minskaunder2022.

(19)

Lundsstifts prästlönetillgångar 4 (32) Org.nr 845002-6839

År

2023 förnyasjordbrukspolitikeniSverigeoch restenav

EU.

Den svenskaregeringen har under 2021 tagitfram

förlag

dennya strategiska planen mendenya villkorenfördesvenskajordbrukamahar ännuintefastställts.Detsomvaritkäntäratt dettroligenkommerattblinedskärningari dearealbaserade inkomststöden(”gårdsstöd”)jämförtmed tidigare stödnivåer.

Till

vissdelkommer nedskärningarnaatt kompenseras av nya riktade stödförmiljöinsatser.

PrisetjordbruksmarkiSkåne har fortsattattstiga. Påbördigaochattraktiva områden gjordes transaktioner med toppnoteringar på 700 000 kronor per hektarenligtuppgifter från

Skånegårdar.Efterfråganpåjordbruksmarkärfortsattmycketstor,inteminst på Österlenoch Söderslätt.Nordvästra Skåne upplever däremot inte samma prisuppgång på åkermark utan där har prisernalegatganskastabilt underdesenasteåren.

Jord; omsättning, kostnad, resultat

60,0 '6x: 50,0

o I

40'0

/ v

a1: 30,0 .2.

g

20,0

10,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Är

_Resultat _Kostnad _Omsättning

SKOGEN

Lundsstifts prästlönetillgångarsskogsinnehavomfattar

vid

åretsutgång,enligtajourförda

skogsbruksplaner,9436 hektarproduktiv skogsmarkoch276 hektarmyr-och bergimpediment.

Av

den produktivaskogsmarksarealen fördelarsiginnehavet med 6750 hektari Skåneoch 2 686 hektari Blekinge. Detekonomisktaktivaskogsbruket bedrivs på8278 hektar.

Frivilligt

avsatt skogsmarksareal för naturvårdande ändamål samt biotopskydd och reservat motsvarar 1 158hektar(12procent).

Virkesförrådetdomineras av gran 60 procent,lövskog25 procent samttall 15procent.

Fastighetsinnehavetärgeografiskspritt med många små fastigheter.Skogsförvaltningenupplåter 102 jakträtter.

Resultat

Skogsförvaltningenredovisar 2021 ett resultat före skatt på 14,6miljonerkronor(13,7 miljonerkronor föregåendeår)

vilket

är4,4 miljonerkronor högreänbudgeterat resultat. Resultatet motsvararen direktavkastningpå 1 761 kronor peraktivtbrukad hektarskogsmark(1 653 kronor föregående år).

Att

skogen presenteraretthögre resultatänbudgeterat beror

till

stor del på avsevärt mindre

granbarkborreskadoränbefarat, lägreavverkningskostnaderoch högre virkespriser.

(20)

Lunds stiftsprästlönetillgángar 5 (32) Org.nr 845002-6839

Skog; omsättning, kostnad, resultat

30,0

'0'C 25,0 oI-

.a I; 20,0

á; :

15 0

E

10,0' 2012 2013 2014 2015 2016År2017 2018

F

2019 2020 2021

_Resultat _Kostnad _Omsättning

Direktavkastning kr/ha

2500

2000

Kronor C

1500

1000

50

2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018 2019 2020 2021 År

0

Väsentliga

händelserunder året

Efter fleraårmedmereller mindre omfattande skador orsakadeavgranbarkborren fanns enviss osäkerhetibörjan avåret.Skadorna visadesig minskaoch mindre angreppänbefaratharkonstaterats.

Underårethar endastettfåtal större angrepp, påettbegränsat antalfastigheteri norraBlekinge,

konstaterats.Förskogsbruket innebar dettaattskogsförvaltningenkunnatläggastörrefokuspå ordinarie planerade åtgärder såsomgallringochföryngringsavverkning.

Coronapandemin har intepåverkatdenlöpande verksamheten under 2021 inågon störreutsträckning.

Underårethardetvaritenenorm efterfrågan på trävarorsåvälinomSverigesomglobalt

vilket

lett

till

rekordpriser.Avsättningenfo'rsågtimmerharvaritgod ochsågverkenharökat sin produktion

vilket

har resulteratimyckethögavirkespriser

till

Skogsägarna.

En

vissavmattning på marknaden har skett under densista delen avåret.Efterfråganoch avsättningen avskogsråvaraförväntasdockvara fortsatthög under detkommandeåretmenmed något sjunkande pris som följdavattmarknadenstabiliseras.

Underårethardetsåväl inom kyrkansorganisation som nationellt bedrivitsenintensiv debatt om SverigesochSvenska kyrkansskogsbruk. Debatten, som

blivit

alltmer polariserad, handlaromhur skogenskabrukas.

Att

skogen ärbetydelsefulltycksostridigt menvarkenforskarna eller debattörernaär överens omvilkenbrukningsmetod som ärbästeller på

vilket

sätt skogen gör mest nytta förklimatet.

Skogenbehövs somkolsänka,

vi

behöverdenråvara som skogen producerar och samtidigtärskogen av väsentligbetydelse fördenbiologiskamångfalden.

(21)

Lundsstifts prästlönetillgångar 6 (32) Org.nr 845002-6839

För skogsförvaltningenhardebatten i perioder skapat osäkerhet över förväntningarna påSvenska kyrkans skogsbruk. Pågrund av det ökande intresset och fokuset påkyrkans skogsbruktillsatte biskopJohan underåreten arbetsgrupp med deltagare frånLunds stiftskansli. Gruppens uppdrag är attaktivtinformera om ochsvara på frågor gällande skogsbruket.

Ett

exempelär attförvaltningenunderåretproducerattre informationsfilmersombeskriverhurskogsbruket bedrivs iLundsstift.

Avverkning

ochskogsvård

Förvaltningensmålsättningär attständigt anpassa och förbättra verksamheten så att lagar, förändringari certifieringskravsamtnyaförordningareñerföljs.

Årets avverkade totalvolym uppgårtill49 525 skogskubikmeter (52574skogskubikmeterföregående år).

Av

avverkad volymutgör 62 procentföryngringsawerkning(61 procent föregående år) och 38 procent utgörgallringsamt

”sök

och

plock”l

(29procentgallringoch10procent sök ochplockl föregående år).

Den avverkade volymenärlägreändenberäknadeårliga tillväxtenpådenbrukade arealen.Variationför enstakaårkan bero påvirkespriser,avsättningsmöjligheter, stormfa'llning, extrema vädersituationer eller insektsangrepp.

Lundsstifts prästlönetillgångar ägeringa avverkningsmaskiner.

Allt

maskinarbete sker som entreprenaduppdrag genomtillsvidareavtal. Förattutföra arbeteiprästlönetillgångarnasskogar ska anlitad arbetskrañuppfylladekravsomställs påettmiljömärktskogsbruk. Detställs inte barakrav utförandetutanäven på entreprenörensmaskinparkoch personalens kompetens.

Återplanteringochungskogsröjning läggergrunden

till

deframtidaskogarna. Underenomloppstid är det väsentligtatttidigtskapa braproduktionsförutsättningar genomenståndortsanpassning, men minst

lika viktigt

äratt avgränsa framtida hänsynsområden,viltremisseroch områdenlämpliga förlandskapsvård.

Arbetetutförs

till

övervägande del av egna anställda.

Underårethargallringutförts på 346 hektar (291 hektar föregående år).Ungskogsröjningharutförts på 222hektar (191 hektar föregående år) och plantering har utförts på 64 hektar (63 hektar föregående år).

Avverkning

60000

__ 50000

3

0

E 40000 :5 .g 30000

*utnu0 20000

"' 10000 '

0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Är

I

Föryngrawerkn

I

Gallring

I

Storm/GBB

1 Sökochplock ärenmetodför att bekämpa granbarkborrar. Metodengårut på attsökauppangripna granaroch plockabort dem ti'ånskogen och/eller oskadliggöragranbarkborramasavkommainnan den nya generationen ärfärdigatt lämna träden.Källa:

(22)

Lundsstifts prästlönetillgångar 7 (32) Org.nr 845002-6839

Åtgärdsredovisning

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Är

_Plantering _Röjning _Gallring _Föryngringsaw.

Lunds stiñsprästlönetillgångars skogsareal omfattar12procent områden medinriktningpå natur-eller landskapsvärd. På denna areal finnsingaavkastningskravoch åtgärder utförs enbartisyfteattbevara eller höjanatur- eller landskapsvärden.Lundsstifts prästlönetillgångar förvaltar förutom naturreservat,fyra kyrkoreservatsamtendelav Örnanäs kulturreservat.

Ett

kyrkoreservatär eninomStiftet intern avsättning av mark med höga naturvärden, oftautanformellt skydd, däregendomsnämndenisamråd med

länsstyrelsens naturvårdsenhet ellerSkogsstyrelsen, ansvararförskötseln. Ikulturreservatet Örnanäs hävdasvälbevarade spår och lämningar somvisarpå enensamgårdsutveckling.Kultun'eservatetinvigdes 2006ochliggeriÖrkenedsförsamling, Osbykommun,inordöstraSkåne.Deskogsområden som

respektive stiftavsattförnaturvårdandeändamålfinns publicerade på www.sk0gsindustrierna.se/hallbarhet/skogsbruk/frivilligt-avsatt-skog/kartal.

Virkesförsäljning

Lundsstifts prästlönetillgångar är medlem i Södra Skogsägarna,denstörstaförbrukarenav massavedi densydligastedelen av landet.Medlemskapetinnebärenstabilitetiverksamheten ochtryggar

avsättningen av massaved.Försäljningenav sågbara sortiment sker

till

sågverkiSkåneochSmåland.

Huvuddelenavvirketsäljs somleveransvirke. Detinnebärattskogsförvaltningenadministrerar försäljningavvirkesamtall operativplaneringochavverkningmed hjälp av anlitade entreprenörer och egen anställd personal.

MILJÖ- OCH KLIMATARBETE INOM PRÄSTLÖNEFASTIGHETERNA

Under2020 antog egendomsnämndenSvenska kyrkansfärdplan

för

klimatet. Färdplanen inkluderar även deför prästlönetillgångama gemensamma hållbarhetsmålenför förvaltningenavjordoch skog. Som ett lediklimatarbetet fastställdestifcsfullmäktige2020enny

Miljö-

ochklimatpolicy för Lundsstifts prästlönetillgångarsjord-ochskogsförvaltning.

Förvaltningenhariuppdragattimplementera

Miljö-

ochklimatpolicynidetdagligaarbetetochmåletär attmiljö-ochklimatarbetetskagenomsyra dendagliga förvaltningenav prästlönetillgångarna.Konkreta åtgärder och insatser inkluderasibudgetarbetet och framgår av verksamhetsplanenförrespektiveår.

(23)

Lunds stifts prästlönetillgångar 8 (32) Org.nr 845002-6839

Jordbruket

Isamband med arrendeuppskattningar gårjordbruksförvaltarnaregeibundetigenomenmiljöenkät tillsammans med gärdsarrendatorema isyfteattkartläggadejordbruksrelaterademiljöfrågorsomär möjligaattpåverka urettfastighetsägarperspektiv.Måletär attidentifiera miljötörbättrande åtgärder som kanoch bör genomföras på fastigheterna.Det kan

till

exempel handlaomatt bytautavloppsanläggningar, inventera möjligheterna för solpanelerpåtak ellerattidentifiera lämpligaområdenförnya våtmarker.

Somett lediprästlönetillgångarnas miljöarbete köptes det under våren incirka1,2ton av en speciellt framtagen blomsterfröblandning. Dennafröblandning, vars egenskaper gynnar poilinerande insekter och

fåltvilt,

erbjöds kostnadsfritt

till

samtligajordbruksarrendatorer.Ett 40-talarrendatorertogemot fröerna och sammanlagtsåddescirka 100 hektar blommor varshuvudsakliga syfteärattgynnadenbiologiska mångfalden.Satsningenvaruppskattad bland de arrendatorersomdeltogvarförprojektet kommeratt upprepas även under 2022.

Även

några församlingar

fick

fröerskickade

till

sig.

Skogsbruket

Skogenharstorbetydelse förklimatetgenom sin förmåga att ta uppkoldioxid,som är denviktigaste växthusgasen, genomattdenstående skogen lagrarinfångat koliträdensbiomassaoch genom den så kalladesubstitutionseffekten. Substitutionseffekten uppstår när produkter baserade på skogsråvara ersätter produkter med högre klimatbelastning, som

till

exempel stål, cement, plast ochfossilenergi.Närdessa produkterbytsutmot skogsråvaragerdetenpositiv inverkanpåklimatetgenomatt deklimatdrivande utsläppen avfossilt kolminskar.Dettainnebärattskogsbrukets åtgärder, skötselbeslut och metodval inte bara påverkar ekonomi ochvirkesproduktionutanockså fåren

tydlig

inverkandensåkallade

kolbalansen.Kolbalansen,tillsammans med substitutionseffekten, utgör ett mått på skogens klimatpåverkan.

Förvaltningensskogsbrukärsedanär2000miljömärkt enligt PEFCTMmedSödraSkogsägarnasom paraplyorganisation. Sedan2009årskogsbruket ävenmiljömärkt enligt

FSC® (FSCwC014i

10) i Stiftens Egendomsförvaltningars Förening

(STEF).

Certifiering av skogsmarkinnebärenmiljömärkningdär skogsägaren förbindersigattföljaställdakravoch accepterarkontrollaven utomstående, oberoende revisor. Detärocksåen garanti förvirkesköpareatt skogsägarenuppfyllerdekravsommarknadenställer påsågade trävaror och pappersprodukter.

Skogsbrukets miljöarbete styrs i stor utsträckning av stiftens gemensamma certifieringsförening.

STEF

leder, utbildar, bevakar ochutvecklarmetodersamt samordnar inventering och sammanstäilningför

skoglig

statistik.

AIia

kemiskabekämpningsmedel ärsedanfleraärborta frånförvaltningens skogsbruk.

Underåretharskogstörvaltningenutfört naturvårdsåtgärder omfattandecirka 30hektar. Åtgärdernahar

till

syfteattförstärkaoch/eller bevara höga naturvärdeniavsatta områden.

Egendomsnämnden har under året fattat beslut om samarbete medÄngeiholrnskommun avseende

gemensamt bildande av kommunalt naturreservatfastighetenAngelholmHjärnarp 1:1, omfattande ca i

12hektar. _ i

Den skogligaverksamhetensklimatpåverkan2021

Sedan2016beräknasochredovisasLundsstifts prästlönetillgängars skogligaverksamhets

klimatpåverkan

i

årsredovisningen.Redovisningenomfattarenberäkning av utsläpp avklimatgaserfrån skogstekniskaarbetensamt beräkning avkolinnehålleti ståendeochavverkadskog.

i

i i i.

i

i

i .I

i

ii

!

i

ISvenska kyrkansfärdplanförklimatet framgår att

"till

2022kommerengemensammetod, baserad

vedertagen vetenskap,

för

redovisningav utsläpp ochupptagav växthusgaser samt substiturionsejj'ekten, att implementeras inom

PLT för

att kunna

följa

klimatarbeletoch dessförbättringar”. Som ett första steg harprästlönetillgångsförvaltningamagemensamt anlitat

Roif

Björheden,Skogforsk, förattberäkna klimateffekter avskogsbruket. Resultatet förLunds stiftsprästiönetillgångar presenterasnedan.

(24)

Lundsstiftsprästlönetillgångar 9

(32)

Org.nr 845002-6839

Klimateffekter

av

skogsbruket

Lunds

stift

prästlönetillgångar år

20212

Lundsstifts prästlönetillgångarsskoglagrar 6,7miljonertonkoldioxidoch bindervarjeärytterligare 116000 tonkoldioxid. Skogenharettvirkesförrådcirka2,2 miljonermSSk (skogskubikmeter), motsvarande 3,3miljonertonkoldioxid.Dessutomfinns ettstort förrådavkoli stiftets skogsmark, motsvarande nästan3,4 miljonerton

C02.

Förrådet avmarkkolökar långsamt, med motsvarandecirka 900 ton

C02

perår.Skogens

tillväxt

är ensnabbare process. Årligen tillväxerskogen med80200m3sk

(i

16000 ton

C02)

medanavverkningochövriga avgångarunder 2021 lågpå nivån55000m3sk. Detta innebärattvirkesförrädet under 2021 ökat med24000m3sk.Detmotsvarar attytterligaredrygt 34 000 tonkoldioxidbunditsiniväxande skog.

Skogsbruketsfossilautsläpp ärcirka390 tonC02/år. Stiñets skogsbrukmedskogsvårdochavverkning, virkes-och persontransporter samtväghållningger upphov

till

utsläpp avkoldioxidfrån

förbränningsmotorer.För Lundsstiftsskogsbrukberäknadesattutsläppen totaltliggerpå 515 ton

koldioxidper år.Menreduktionskravet på motorbränslen innebärattendast390ton ärkoldioxid av fossilt ursprung.De viktigasteposternaärvirkestransport ochväghållningsom stårför51 procent av utsläppen samtavverkningoch terrängtransport med42 procent. Resterande7 procentutsläpp härrör från

persontransporter ocholikaskogsvårdsarbeten som markberedning, planteringochröjning.

Devirkesprodukter som stiftet sålt under 2021 har lett

till

att utsläppenav fossil koldioxidminskat med över 46 000 ton.

Våtmarker

En

våtrnark fyller flera

viktiga

funktionerur ettmiljöperspektiv.Våtmarkerär

viktiga

livsmiljöer fören

stor'mängdartervarfördespelarenstorrollför främjandet avdenbiologiskamångfalden. Dessutom fungerardesomnaturliga reningsverkoch bidrar

till

attminskatransportenav fosforochkvävefrån odlingslandskap

till

sjöar, vattendrag ochhav,

vilket

isin tur innebärattövergödningen minskar.

Förvaltningenställersig positiv

till

attmedverkavidvåtmarksprojekt.

ÖVRIGA VERKSAMHETER PÅ PRÄSTLÖNEFASTIGHETERNA

Fossilfri

energiproduktion

Lundsstifts prästlönetillgångar har som målatt

ijord-

ochskogsförvaltningenarbetaföratt upplåta lämpligmark ellerbyggnaderför hållbar energiproduktion.Liksommånga andrastiñharmanockså beslutat attverkaför omställningentillförnybar energi.Lundsstiftsprästlönetillgångarärsåledespositiva

till

blandannatuppförande avvindkraftverkoch

till

installation avsolcellerpå prästlönefastigheterna för attpåså sättbidra

till

produktionen av förnybar energi.

Vindkraft

Att

projekteraförvindkraftärettlångsiktigtarbete, mycketberoendepå delånga tillståndsprocesserna.

Lunds stifts prästlönetillgångar började arbeta medvindkraftsprojektering för cirka 15 årsedan och har sedandessvarit

delaktigai

projekteringenavettflertalvindkraftverk.

Vid

slutetav2021 fannsfyra driftsattavindkraftverkLundsstifts prästlönefastigheter. Detsenastevindkraftverketpå 2

MW

togsi driftLomma

Fjelie 24:]

under början av 2019. Ett verkstårpåTrelleborgÖnnarp 10:2 ochtvåmindre verkstårpåSvalöv Torriösa 22:1.

Förnärvarande utredsettvindkraftsprojektpåNävlingeåsen. Enprojektör

vill

fåtillståndatt byggaen vindkraftsparkomcirka 15verki området ochettavdeverkenskadå placeras på prästlönefastigheter.

Projektären har påbörjat tillståndsprocessenmendetärännuosäkertomvindkraftsparkenkommer att uppföras.

2UtdragutRolfBjörhedens, Skogforsk,rapport omLunds stifts skogsbruk

(25)

Lundsstifts prästlönetillgångar 10 (32) Org.nr 845002-6839

Lundsstifts prästlönetillgångar har kontaktatsavprojektörersomutrederenvindkraftsparksomtillstor del skulle liggapåenav prästlönefastighetemavid

Liasj

öniOsby. Egendomsnämnden harförklarat

sig

positiv

till

attförvaltningenarbetarvidaremedärendet.

Solceller

DetfinnsettstortintresseförattanläggasolcellsparkerpåLundsstifts prästlönetillgängars mark. Många projektörer söker mark som ärlämpligförsolcelleroch egendomsnämndenärpositiv

till

attskrivaavtal om anläggningsarrende försolcellerdär det bedöms lämpligt. Inte all markärlämpligförsolcelleroch förvaltningen har enrestriktivsyn påattta högt klassadjordianspråkfördetta ändamål.

Idecember2020skrev Lundsstifts prästlönetillgångar ett avtalomanläggningsarrende innebärandeatt en störresolcellsparkska anläggaspå enprästlönefastighet. Processen fram

till

attsolcellsparken

väl

är installeradärdock långoch detåterstår attsehur projektet fmtlöper.Ännuettavtal avseendeenstörre solcellsparkharförhandlats under 2021 men avtalet ärännuinteundertecknat.

Inom ramenförSvenska kyrkansfärdplanför klimatetharLundsstiftsprästlönetillgångartillsammans med1 1 andra prästlönetillgångarilandet ingått ett samarbeteom attgemensamtutvecklaettantal stora solcellsparker.Genom produktion av förnyelsebar el på prästlönefastigheter

vill

manbidra

till

attSvenska kyrkanuppnår målet om klimatneutralitetår2030.

Fastighetsutveckling

Lundsstifts prästlönetillgângar serfastighetsutvecklingoch exploatering som ennaturligdelav sin långsiktiga fastighetsförvaltning.

Att

samarbeta medolikaaktörerförattpåsiktöka värdet pålämpliga prästlönefastigheter bidrar

till

enhögreavkastning. Det finnsenkontinuerligefterfrågan på mark att bebygga. PrästlönetillgångarnaiLundsstift

vill

bidratillutbyggnaden av efterfrågade bostäderoch

till

samhällsutvecklingen iövrigtmenanser attdetskarådastorrestriktivitetmedattbyggapå

jordbruksmark.

Lundsstifts prästlönetillgångar harsedan2007samarbetat medNordrVillatomter

AB,

tidigareVeidekke Bostads

AB,

kringbostadsexploateringitre områden.

ProjektetiHököpingei

Vellinge

kommunärnuavslutat och området ärbebyggtmed bostäder.

Projektetpå fastighetenKyrkheddingeomfattandecirka8hektariStaffanstorps kommun har avslutats.

Avtalet

var villkoratoch senast den1 december 2021 skulle samtliga

villkor

avseendeblandannat detaljplan ochexploateringsavtal varauppfyllda.

villkoreniavtalet inte varuppfylldaitidförföll avtalet efterattegendomsnämnden valtattinte förlängadet.Området ärdock lämpligt förbebyggelse och detkan påsikt kommaatt bebyggas.

ProjektetiPåarpi Helsingborgskommun pågårännu. Köpekontraktavseende fem hektar markskrevsi december2020.Ansökanom detaljplan är inlämnad

till

Helsingborgskommun och processen pågår.

Generellt fördessa exploateringsprojektgällerattdetärlångsiktiga projektsomärsvåraattförutse eftersom överklagandenkan göraatt detalj planerna får justeras ochattdetdrar ut på tiden.När detaljplanernavälantagits ochvunnit lagakraft har marknadsläget betydelseförnärbyggstartsker.

Ledningsintrång

Lundsstifts prästlönetillgångar är verksamma inom enexpansivregion som kännetecknas av enhög befolkningstäthet ochettpositivtintlyttningsnetto.Somenföljdav dettafinnsettstortintressefrån diverse aktörer attolikasättfåtillträde

till

prästlönefastigheterförattlägganer

till

exempel vatten- och avloppsledningar, elledningar och framföralltfiberkablar.

(26)

Lundsstiftsprästlönetillgångar 11 (32) Org.nr 845002-6839

Lundsstifts prästlönetillgångararbetarkontinuerligtmed attförhandla med aktörernakring

vilken

intrångsersättning somskautgå som kompensationförden olägenhet som ledningarna medför ur ett fastighetsägarperspektiv. Genomattkonsekvent framställa sinakravnärförvaltningenframgångi sina förhandlingar föratterhållaskäligintrångsersättning.Minstlika

viktigt

äratterhålla korrekta kartor över ledningsdragningarna.Genomnoggrannregisterföringavledningarna minimerasriskenförframtida problem medtill exempelavgrävdakablar.

FINANSIELLA IN STRUMENT

Stiftsfullmäktigeantogimaj 2021 ennykapitalförvaltningspolicy för Lundsstifts prästlönetillgångar som ligger

till

grundför förvaltningenav prästlönefonden. IsinkapitalförvaltningeftersträvarLundsstifts prästlönetillgångarattvaraenansvarsñrll investerareoch placeringar bedöms efter både etiska och finansiellaaspekter.Förvaltningen skapräglasavbåde godetikochsocialtansvar och

kapitalförvaltningspolicynhänvisar

till

deetiskaplaceringsrcglernaifinanspolicyn för Svenska kyrkans nationeiianivå. Kapitalförvaltningspolicyninnehåller avkastningsmål samtregler för

portfölj sammansättning ochrisktagning. Den nya policynger bland annat utrymme förenhögre andel aktieräntidigare, liksom förenhögre andel utländska aktier.

Prästlönefonden

Den största delen av prästlönefonden förvaltassedanlångtidtillbakaavKammarkollegietsominom ramenförkapitaliörvaltningspolicyn sköttfördelningen mellan aktier, företagsobligationer och ränteplaceringari konsortieform. Under'2021 avveckladesräntekonsortiet

till

fördelfören störreandel aktier. Den del av prästlönefonden somärplaceradiaktierhosKammarkollegietär placerad i

aktiekonsortiet Spiran. Spiran ärettaktivt förvaltatkonsortium somendast placerar i svenska aktiersom ärgodkändaenligt Svenska kyrkansetiska placeringsregler. Detinnebär blandannatatt konsortietinte investerariföretag som utvinneroljaoch att manärmycket restriktivmed investeringarifossilabränslen.

Konsortietharocksåiprincipnolltolerans mot investeringar i företag som säljer ellertiiiverkarvapen ellertobak.

För

attöka riskspridningenplaceras upp

till

20procent av fonden i ettantal noggrant utvalda utländska aktier. Lundsstifts prästlönetillgångarhari samarbete medNordea byggtuppenaktieportfölj somföljer Svenska kyrkans etiskaplaceringsregler.

prästlönetillgångarna

-jord,

skogochfondmedel-ärengemensam förmögenhetsmassa har

egendomsnämndenvaltatt,på inrådanav såväl Svenska kyrkansnationellanivåsomKammarkollegiet, sejord-och skogsfastigheterna som lågn'skplaceringar motsvarande rånteplaceringar. Somenföljdav detta harstiftsfullmäktige beslutatattsuccessivthöja risken förkapitalplaceringarna genom attöka andelenaktier.Under2019-2021 harenförskjutninggjorts motenstörre andel aktier.Andelen aktier uppgår clock totaltsett

till

enmycketliten del avdentotala tillgångsmassan. Settenbart

till

fondmedelsförvaltningen är normallägetenligtpolicyn80 procent aktier och 20 procent räntebärande.

Prästlönetillgângarnaär sedan2014inskränktskattskyldiga. Detinnebärattendastinkomst av näringsverksamhet,det

vill

säga löpande inkomster avtillexempelskogsbrukochjordbrukbeskattas.

Alla

kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar ochkapitalvinsterärskattefria.

Även

realisationsvinster

vid

avyttringav prästlönefastigheterärskattefria. Resultatetavdeninskränktaskattskyldigheten blirett högreutdelningsbart resultat.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :