UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Full text

(1)

UNDER BESKYDD AV HANS MAJESTÄT KONUNGEN

SVERIGES ÄLDSTA RIDKLUBB

2012

VERKSAMHETS- OCH

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

(2)

I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012 ... 3

II. VERKSAMHETSÅRET 2012 ... 5

III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING 2012 ... 7

A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ... 7

B. RESULTATRÄKNING 2012 ... 9

C. BALANSRÄKNING 2012 ... 10

D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER ... 12

IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER ... 18

V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA ... 19

A. KLUBBENS AKTIVITETER ... 19

B. TÄVLINGSSEKTIONEN ... 22

C. JAKTSEKTIONEN ... 23

VI. UNGDOMSSEKTIONEN ... 25

A. UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHET 2012 ... 25

VII. RIDSKOLORNA ... 29 Verksamhetens art och inriktning

Stockholms Fältrittklubb (SFK) är en ideell förening för ridsportintresserade. SFK är medlem i Svenska Ridsportförbundet, och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet. Det innebär att SFK följer Ridsportförbundets stadgar och regler bl.a. i syfte att främja ridningen i Sverige. SFK är huvudman och ansvarig gentemot medlemmarna beträffande ridverksamhet och därmed anslutna aktiviteter för sina medlemmar på Ryttarstadion belägen på fastigheten N Djurgården 1:1 på

Storängsbotten i Stockholms Stad. Det sker genom att SFK köper externa tjänster från ridskolor som verkar vid Ryttarstadion och som SFK har slutit ett samarbetsavtal med.

SFK räknas till Sveriges äldsta ridklubb med start 1886 då den instiftades på förslag av H.K.H. Prins Carl. Kungliga Djurgårdsförvaltningen arrenderar sedan 1966 ut mark, efter uppmaning från H.M.

Gustaf VI Adolf, till fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB som förvaltar ridanläggningarna.

SFK har 9 procent av kapitalet och 50 procent av rösterna i Ryttarstadion AB.

(3)

I. FAKTA STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB 2012

STYRELSEN 2012

Ordinarier ledamöter: Lars Hansén (ordförande), Lotta Lagerberg (vice ordförande), Cecilia Lilliehöök (skattmästare), Haike Degenkolbe (sekreterare), Lovisa Boström, Kajsa Blomgren (avgått), Helena Perneborg (ersatt Kajsa Blomberg), Joanna Sieradzska, Sophia Karlsson (ungdomssektionen) och Vera Ranow (ungdomssektionen).

Suppleanter: Botilda Levin, Angelika Gyllenhoff, Kristina Schauman, Maria Julia dos Santos, Annica Södergren, Johanna Ståhlgren (ungdomssektionen) samt Lisa Månsson (ungdomssektionen)

ADJUNGERADE HELA VERKSAMHETSÅRET Adjungerande: Eva Tillmar (SR), Hanna Askered (ÖR) REVISORER

Hans-Christer Gillquist, Lars Blomberg, Peter von Fábry-Eichner (suppleant). Lars-Åke Andreasson avgick som revisor under året.

VALBEREDNINGEN

Tore Dagerhamn, Sophie Nachemson-Ekwall (sammankallande), Annika Elmlund samt Johan Gyllenhoff.

SAMMANTRÄDEN

Styrelsen har tom 2012-12-31 haft 20 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande.

ANSTÄLLDA

Kanslist: Mimmie Boghammar

Fritidsledare, genom samarbete med Ryttaralliansen inom Stockholm Stad: Josefine Edefur (SR) samt Mikaela Thunholm (ÖR fram till och med sommaren 2012)

MEDLEMMAR 2011 2012

Totalt: 906 756

Varav ständiga medlemmar: 62 62

Varav 0-20 år: 474 419

Varav fyllda 21 år: 432 337

Antalet licenserade tävlingsryttare: 55 51

(4)

USEK:S STYRELSE

STOCKHOLMS RIDHUS UNGDOMSKOMMITTÉ

Sophia Karlsson (ordförande), Joanna Siederazda (vice ordförande), Amanda Bergström(kassör), Lisa Månsson (sekreterare), Norea Normelli (ledamot), Mirjam Boumadi (ledamot)

ÖSTERMALMS RIDSKOLA UNGDOMSKOMMITTÉ

Vera Ranow (ordförande), Alba Gawell (kassör), Cassandra Lawrence (ledamot), Johanna Ståhlgren (ledamot), Nike Grapengiesser (ledamot), Ellen Lidström (ledamot), Emma Skeppstrand (ledamot)

(5)

II. VERKSAMHETSÅRET 2012

För Stockholms Fältrittklubb blev 2012 ett år präglat av nystart.

Men först en genomgång av det som verkligen varit i centrum under 2012 – klubbaktiviteter och ridning!

SFK var under året en tävlingsklubb och arrangerade fyra tävlingar där kvalitet, säkerhet och allra mest glädje var i fokus. Det ordnades en lokal hopptävling, två klubbmästerskap i både dressyr och hoppning samt en intern dressyrtävling.

I juni firades 100-års jubiléet av Stockholms Olympiaden 1912. I samarbete med Svenska Ridsportförbundet representerade SFK ridsporten med tre ekipage på Stockholms Stadion.

Den fälttävlan i samband med jubiléet som klubben planerat att genomföra tillsammans med Equestrian Games Sweden AB (EGS), ett av SFK och Livdragonernas Ridsportförening samägt aktiebolag, fick tyvärr ställas in, på grund av stora regnmängder som gjorde underlaget otjänligt och därmed tävlingen alltför riskfylld.

Klubben har även genomfört ett antal förjakter under hösten samt, den årliga och uppskattade Hubertusjakten i november med 43 deltagande ekipage, den 116:e i ordningen, med efterföljande Hubertusbal.

Totalt tävlade 51 ryttare, på olika nivåer och discipliner, för klubben under 2012. Klubben representerades med egna lag i div II och III i Dressyr-Allsvenskan och i division III i Hoppallsvenskan. På nationell och elitnivå har systrarna Sara, Anna och Emma Skeppstrand representerat SFK med stora framgång.

För andra året i rad deltog klubben i ett samarbete med Stockholm International Horse Show som bl. a.

innebar att medlemmar erbjöds rabatterade biljetter till uppvisningen i Globen i november. Klubben gavs även utrymme att marknadsföra sig under tävlingshelgen.

Under föregående år ändrades tolkningen för huvudmannaskapet för lokala kommunala och statliga aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet och hur dessa skall administreras. Många ridklubbar förlorade sina LOK-stöd. SFK är en av få ridklubbar som erhöll LOK-stöd för verksamhetsåret 2011. Stöden betalades ut under våren 2012.

Styrelsen har också genomfört omfattande arbete för att höja säkerheten och säkerställa att klubben har korrekta försäkringar. Bland annat har elsäkerheten förbättrats väsentligt.

Under året har SFK tillsammans med försvarsmakten och Bågskytteklubben, som alla har nyttjanderätt till Gravslättsområdet, haft möten med Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) för att planera hur området bäst kan utnyttjas. Bland annat har behovet av hästhagar, dränering, belysning och ytterligare förrådsbyggnader diskuterats. Målet är att göra området prydligare, säkrare samtidigt som större externa evenemang såsom Stockholm Maraton ska kunna genomföras i anslutning till området.

RYTTARSTADION AB

SFK är A-aktieägare i fastighetsbolaget Stockholm Ryttarstadion AB (Ryttarstadion AB) med 9 procent av aktierna och 50 procent av rösterna. Fastighetsbolaget arrenderar marken vid Ryttarstadion

(6)

av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och hyr ut byggnaderna på området till bl.a. två ridskolor. I fastighetsbolagets styrelse sitter till lika delar representanter från SFK (A-aktieägare) och fastighetsbolagets övriga aktieägare (B-aktieägare).

Nyttjanderätten till området Ryttarstadion uppläts ursprungligen till SFK av Kungliga Djurgårdens Förvaltning med stöd av kungahuset för att säkerställa möjligheterna till att kunna utöva ridsport i centrala Stockholm. För att säkerställa ekonomin bildades ett fastighetsbolag.

Av Fastighetsbolagets stadgar går det att utläsa att ”Bolagets verksamhet skall ha till föremål att i Stockholm uppföra ridhusbyggnad samt bedriva ridhusrörelse men även fastighetsförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet”. När Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt Tant Ellas Ponnyridskola stod utan stallar i början av 1960 talet var behovet akut av en större ridanläggning.

Kungliga Djurgårdens Förvaltning upplät då i ett arrendekontrakt ett markområde till Stockholms Ryttarförbunds Fastighetsbolag (nuvarande Stockholm Ryttarstadion AB). Kung Gustaf VI Adolf fastslog att arrendet till Djurgårdsförvaltningen skulle vara lågt så länge mark och byggnader huvudsakligen användes för ridsporten. För att finansiera bygget och driften av ridanläggningen byggdes kommersiella kontors- och verkstadslokaler under ridhuset, dessa skulle säkra fastighetsbolagets ekonomi.

SFK:s medlemmar gav vid årsmötet 2012 den nyvalda klubbstyrelsen i uppdrag att verka för att SFK skall få ett större inflytande på ryttarstadions ridanläggning. Detta i enlighet med det ursprungliga syftet (beskrivet ovan).

Styrelsen har under året lagt ned ett omfattande arbete i denna fråga där målet har varit att etablera en dialog med B-aktieägargruppen baserad på ömsesidig respekt och förståelse för varandras ägarintressen.

SFKs huvudsakliga intresse med sitt ägande i Ryttarstadion AB är att säkerställa fortsatt ridverksamhet på anläggningen så att ridsport kan utövas av alla åldrar, ryttare med egna hästar liksom ridskoleelever på ett säkert vis och till rimliga priser.

Som alltid gäller det att blicka framåt. Att det finns ett engagemang och entusiasm bland klubbens medlemmar råder det inte någon tvekan om. Och det finns många idéer.

I juni 2013 kommer bland annat elit/nationella tävlingar i fälttävlan gå av stapeln på Ryttarstadion i Equestrian Games Sweden AB’s (EGS) regi. I augusti 2013 kommer klubben återigen att arrangera hopptävling på gröna banan. Även klubbmästerskap i både dressyr och hoppning kommer att hållas samt interna tävlingar där grannklubbarna inbjuds att delta.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggs- upplysningar. Föreningen visar ett positivt resultat för räkenskapsåret. Alla belopp uttrycks i svenska kronor om annat inte anges.

Vi tackar för det stöd vi fått av medlemmarna och ser fram emot en fortsatt verksamhet i positiv anda.

Dessutom vill styrelsen tacka alla och en var som på olika sätt bidragit till att tävlingar, kurser, clinics, familjedagar, jubileumsfirande, förjakter, hubertusjakt, luciatåg, spökövernattning och mycket mer har kunnat genomföras under året. Det är tillsammans vi gör SFK till en framgång!

(7)

III. EKONOMI OCH FÖRVALTNING 2012 A. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2012 var totalt 763 personer medlemmar i föreningen vilket är en minskning med drygt 15 procent jämfört med året innan (906). Klubben bedriver ett nära samarbete med ridskolorna Stockholms Ridhus och Östermalms Ridskola. Dock är det bara Stockholms Ridhus som tillhandahåller uppsutten och avsutten verksamhet från och med 2012-07-01. Det pågår en omfattande ungdomsverksamhet i ridskolan och genom ridskolan köper föreningen bl.a. teori- och ridtjänster, som i sin tur leder till att ridskolan kan erbjuda klubbens juniorer rabatterade lektionsavgifter.

SAMARBETEN UNDER ÅRET

Föreningen har sökt och erhållit statliga och kommunala LOK-stöd för den uppsuttna samt avsuttna verksamheten för klubbens juniorer i samarbete med Östermalms Ridskola, Stockholms Ridhus samt ungdomssektionen.

Föreningen har ett samarbete med 69:ans Bingo och erhåller därigenom del av bingoverksamhetens vinst (35 268 kr under 2012). Bidraget från 69:ans bingo har sjunkit med 50 procent sedan 2011 vilket är ett betydande vinstbortfall vilket förmodligen beror på ett sviktande intresse för Bingo i dagens samhälle.

Vidare har föreningen sökt bidrag hos ett flertal stiftelser och fonder samt hos Ridsportförbundets Idrottslyftet. Dessa pengar har finansierat ett projekt som klubben drivit i samarbete med Östermalms Ridskola och Stockholms Ridhus, "Lära med djur". Projektet "Lära med djur" har skett i samarbete med särskolan Min Skola för elever med en funktionsnedsättning av psykisk/neurologisk karaktär som t ex Aspergers syndrom, ADHD, ADD, autism och liknande. Vi har också erhållit bidrag för att finansierat hästens dag den 6/6 vilket var ett mycket välbesökt arrangemang, särskilt av barnfamiljer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET OCH EFTER ÅRETS SLUT Föreningens ekonomi och förbättringar

Under året som gått har Styrelsen sett över säkerhet och ekonomi för Föreningen.

Företagsförsäkring och el- brandbesiktning

Vi har tecknat en företagsförsäkring för klubbens byggnader (Ungdomsstugan, Tältstallet samt Domarhuset). I och med tecknandet av försäkringen så gjordes även en el- och brandbesiktning av dessa byggnader som ledde till stora åtgärdskrav från försäkringsbolaget. Tältstallet åtgärdade sina krav på egen bekostnad, i enlighet med avtalet mellan SFK och Tältstallet, men SFK fick även omfattande åtgärdskrav för Ungdomsstugan och Domarhuset, för att försäkringen överhuvudtaget skulle gälla. Klubben beslöt att åtgärda fel och brister till en kostnad av 25 000 kr.

Föreningens ekonomi är till 100 % för medlemmarna och klubbens överlevnad

(8)

Styrelsen har inte belastat föreningen med några representationskostnader, styrelsemiddagar eller övriga förmåner utan styrelsen har helt arbetat för att finansiera verksamheten, med stort fokus på Ungdomsverksamheten. SFK har nödgats anlita juridisk expertis pga ägartvisten i Ryttarstadion AB, varför vissa juridiska kostnader uppkommit. Styrelsen bedömer dock att det pågående arbetet inom Ryttarstadion AB är nödvändigt för att säkerställa klubbens existens och framtid.

Projektredovisning

Alla projekt som SFK har genomfört under året har på förhand budgeterats och projektredovisats (tex. tävlingar och hästens dag) och samtliga projekt har gått med någon form av vinst till klubben.

LOK stödet

Det Statligt Lokala aktivitetsstödet (nedan kallat LOK-stöd) är SFK:s enskilt största bidrag för ungdomsverksamheten. Riksidrottsförbundet informerade klubben i november att den fått avslag för LOK-stödet för innevarande år. Det handlar om 189 056 kr avseende båda ridskolorna. Den nya styrelsen påbörjade ett omfattande arbete med att överklaga beslutet. Föreningen tog över huvudmannaskapet för ungdomsverksamheten och ett avtal har upprättats mellan SFK och Ridskolorna efter rekommendationer från Riksidrottsförbundet. Under 2012 reglerades samtliga utestående LOK stöd och vi ser härmed ingen risk att vi skall hamna i en liknande situation som i 2011.

God likviditet men vi måste ha aktiva medlemmar

Klubben har en god likviditet men det är viktigt för klubben att fortsätta ha ett högt antal aktiva medlemmar så att vi kan fortsätta att erhålla LOK stöd och andra bidrag för vår verksamhet.

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

2009 2010 2011 2012

Nettoomsättning 1,176,965 1,845,586 5,101,455 5,513,448

Offentligrättsliga bidrag 518,315 496,506 273,217 594,817

Bingo 65,162 44,006 63,050 35,268

Årets resultat -140,420 115,626 -23,395 67,936

Eget kapital 279,821 395,447 372,052 438,988

Antal anställda 0,2 0,2 0,2 0,2

Styrelsen förslår att 438,988 kr balanseras i ny räkning. Någon avsättning till reserverade medel eller till bundet eget kapital föreslås ej.

(9)

B. RESULTATRÄKNING 2012

Stockholms Fältrittklubb Org.nr 802005-3040

Not 2012-01-01 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Verksamhetsintäkter

Försäljning av Ridlektioner 3,881,480 4,511,350

Medlemsavgifter 180,470 156,710

Aktivitetsbidrag 594,817 109,404

Tävling och jakt intäkter 148,766 104,088

Sponsorer /bidrag 418,368 70,850

Uthyrning tältstallet 144,823 100,000

Annan uthyrning 34,210 37,168

Diverse övriga intäkter 110,514 11,855 Summa röresens intäkter 5,513,448 5,101,455

Verksamhetens kostnader

Inköp av Ridlektioner 1 -3,881,480 -4,511,350

Övriga verksamhetskostnader -950,144 -128,924

Övriga externa kostnader -649,183 -442,216

Personalkostnader 2 -102,586 -114,561

Avskrivningar 3 -6,693 -11,287

Summa rörelsens kostnader -5,590,086 -5,208,338

Rörelseresultat -76,638 -106,883

Resultat från finansiella poster

Resultat aktier i intresseföretag 5 137,500 118,200

Reservation för eventuellt aktieägartillskott Ränteintäkter

-15,000

7,074

-43,000 8,288

Summa resultat från finansiella poster 144,574 83,488

Resultat efter finansiella poster 67,936 -23,395

Årets resultat 67,936 -23,395

(10)

C. BALANSRÄKNING 2012

Stockholms Fältrittklubb Org.nr 802005-3040

Not 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 2 0 6,693

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i intresseföretag 3 74,000 74,000

Summa anläggningstillgångar 74,000 80,693

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager av priser etc. 16,890 43,566

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos intressebolag 0 20,283

Övriga fordringar 4,030 57,321

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40,060 30,754

44,090 108,358

Kassa och bank 882,328 747,908

Summa omsättningstillgångar 943,308 899,832

Summa tillgångar 1,017,308 960,525

(11)

Not 2012-12-31 2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5

Bundet eget kapital 82,498 82,498

Reservfond 50,334 50,334

132,832 132,832

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 372,052 395,447

Årets resultat 67,936 -23,395

439,988 372,052

Summa eget kapital 572,820 504,884

Reserverade medel

Ryttarstödsfond 27,948 29,948

Investeringsfond 150,000 150,000

Summa reserverade medel 177,948 179,948

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 121,394 19,586

Skuld till intressebolag 15,000 0

Övriga skulder 7,400 136,054

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 122,746 140,053

Summa kortfristiga skulder 266,540 295,693

Summa eget kapital och skulder 1,017,308 980,525

(12)

D. REDOVISNINGS PRINCIPER & NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Stockholms Fältrittklubbs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisning av intäkter

Intäkter periodiseras enligt god redovisningssed.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden.

vilken har bedömts till 3-10 år. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Not 1 Inköp av ridlektioner

Dessa post avser inköp av ridlektioner för ungdomar mellan 7 - 20 år från ridskolorna.

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

2012 2011

Löner och andra ersättningar:

Kanslipersonal 63,410 76,840

Totala löner och ersättningar 63,410 76,840

Sociala kostnader 22,513 27,282

(varav pensionskostnader) 0 0

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter

och pensionskostnader 85,923 104,122

Medelantal anställda

Medelantal anställda 1 1

varav män 0% 0%

(13)

Not 3 Maskiner och inventarier 2012 2011

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 218,564 218,564

218,564 218,564

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början - 211,584 - 200,297

Årets avskrivning enligt plan - 6,980 - 11,287

- 218,564 - 211,584

Planenligt restvärde vid årets slut - 6,980

Not 4 Andelar i intresseföretag

2012-12-31 2011-12-31

Ingående värde 74,000 74,000

Lämnat aktieägartillskott 15,000 43,000

Nedskrivning av aktier - 15,000 - 43,000

Utgående värde 74,000 74,000

Namn Org.nummer Kapital Röster

Bokfört värde

Ryttarstadion Fastighets AB 556753-1636 9% 50% 49,000

Equestrian Games Sweden AB 556815-9676 50% 50% 25,000

(14)

Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag

2012-12-31 2011-12-31 Aktieutdelning Ryttarstadion Fastighets AB

109,500 118,200 Nedskrivning/uppskrivning av aktier i SEG AB 28,000 - 43,000

137,500 75,200

Not 6 Eget kapital 2012-12-31 2011-12-31

Ingående balans 504,884 528,279

504,884 528,279

Årets resultat efter disposition 67,936 - 23,395

67,936 - 23,395

Utgående balans 572,820 504,884

Stockholm den 18 februari

Lars Hansén Ordförande

Haike Degenkolbe Sekreterare

Helena Perneborg Ledamot

Vår revisionsberättelse har 2013

Lotta Lagerberg Vice Ordförande

Lovisa Boström Ledamot

lämnats den 19/2 2013

Cecilia Lilliehöök Skattemästare

Joanna Sieradzska Ledamot

Hans-Christer Gillquist Lars Blomberg

Av SFK vald revisor Av SFK vald revisor

(15)

Specifikation intäkter

2012-01-01 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31

Försäljning ridlektioner 3,881,480 4,511,350 Medlemsavgifter 180,470 171,310 Kommunala aktivitetsbidrag 102,625 273,217 Statliga aktivitetsbidrag 492,192 - Ryttaralliansens bidrag 50,000 - Övriga bidrag 333,100 7,800

Bingo 35,268 63,050

Uthyrning tältstallet 144,823 100,000 Vidarefakturering el 99,313 - Uthyrning skåp, skåplås 34,210 36,668

Försäljning klubbmaterial 50

Grönt kort utbildning 11,200 9,850

Intäkter ÖR/SR sektionerna

Tävlingsintäkter:

Försäljning cafeteria 15,991 9,462 Jakt/fältritt 71,779 7,906 Anmälningsavgifter 45,841 81,540 Klubbaktiviteter 12,640 - Intäkter för veterinär - 5,180 Diverse övriga intäkter 2,516 2,485

5,513,448 5,279,868

(16)

Specifikation kostnader

Övriga verksamhetskostnader 2012-01-01 2011-01-01

2012-12-31 2011-12-31 Inköp ridlektioner 3,881,480 4,511,350 Träningsbidrag 10,000 2,000 Ryttaralliansen bidrag SR 25,000 - Ryttaralliansen bidrag ÖR 25,000 - Aktivitetsbidrag SR 189,114 73,466 Aktivitetsbidrag ÖR 212,544 104,947 Uppköp ridlektioner och teorilektioner "Lära

med Djur" 287,000 - Klubbmaterial 38,085 1,762 Fritidsledare SR 509 338 Fritidsledare ÖR 864 1,145 Ungdomssektionen 3,003 - Ungdomssektionen SR 938 - Ungdomssektionen ÖR 1,875 -

Undomsverksamheten ÖR/SR 4,982

Kostand ÖR/SR sektionen (ej aktivitetsbidrag) 6,177 Cafeteria 15,855 9,114

Jakt/fältritt 63,206

Plaketter/rosetter 48,675 7,045 Priser 473 4,824 Premier - 9,670 Tävlingsprogram 3,360 - Domare 4,400 14,532 Banbyggare 500 9,396 Veterinär/ambulans - 6,170 Funktionärer 1,666 1,547 Hinderbana 1,300 500 Tältbodar 495 1,355 Högtalare/ bedömning 2,800 2,900 Utrustning/maskiner 295 4,550 Förbrukingsmaterial 2,796 - Utsmyckning - 121 Administration - 151 Lag och övrig tävlings avgifter 7,750 7,250 Övriga kostnader 2,641 38,377

4,831,624 4,823,669

(17)

Övriga externa kostander

Lokalhyra o arrende 43,712 36,599 Elektricitet 74,329 93,734 Försäkringskostnader lokaler 6,492 - Reparation/ underhåll av lokaler 29,964 10,954 Övriga lokalkostnader 52,840 55,000 Hyra för inventarier 14,308 14,273 Förbrukningsinventarier 299 130

Frakt/transport

Dataprogram 4,404 5,686 Förbruknings material 2,963 698 Reparation/ underhåll av inventarier - 5,875 Resekostnader - 90 Kostnadersättning bil mm 1,000 12,248 Reklam, PR, Annons 18,322 - Sammankonster/ representation 95 22,341 Uppvaktning 3,260 1,000 Årsmöte 6,288 - Klubbaktiviteter 7,430 - Kontorsmaterial 7,084 6,606 Telefon/internet 10,062 9,636 Porto 7,301 10,083 Företagsförsäkringar 22,814 26,804 Nedskrivning kundfordran (EGS) 20,283 - Utbildning övrig 22,140 376 Utbildning/ Grönt kort 13,424 9,899 Utbildning ungdom 23,200 11,200 Konsult/Advokat arvoden 151,500 2,500 Service avgifter 6,264 5,683 Bankkostander 2,150 6,530 Övriga kostnader för främmande tjänster 1,080 4,196 Föreningsavgifter 92,800 73,680 Kostnader ej redovisade förskott 3,000 1,500 Div övriga kostnader 375 9,914

649,183 437,234

Personalkostnader

Lön 63,410 76,840

Semesterlön 8,243 9,989 Sociala avgifter 22,513 27,282 Arbestmarknadsförsäkringar 8,419 450

102,585 114,561

(18)

Total 5,583,392 5,375,464

IV. SAMARBETEN OCH SPONSORER

Vi tackar våra samarbetspartners och sponsorer under året.

PARTNERS:

69ans Bingo (Bingoalliansen) Ryttaralliansen

SPONSORER:

Stadsdelsnämnden Stockholm stad, Förenings- och fritidsenheten, Idrottsförvaltningen, Riksidrottsförbundet,

Svenska Ridsportförbundet,

Östermalm Ridskolas projekt ’Lära med djur’ för neurologiskt funktionsnedsatta barn har fått bidrag från:

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Oscar Hirsch Minne,

Stiftelsen Timmermansorden, Bångs Minne,

C.F. Lundströms stiftelse,

Stadsdelsnämnden Stockholm stad, Förenings- och fritidsenheten, Idrottsförvaltningen, Riksidrottsförbundet,

Svenska Ridsportförbundet, Idrottsutbildarna (SISU)

(19)

V. ÅRETS VERKSAMHET OCH SEKTIONERNA A. KLUBBENS AKTIVITETER

Klubbsektionens årsberättelse 2012

Klubbsektionen har med stor hjälp av många medlemmar och styrelsemedlemmar haft ett mycket aktivt 2012 och styrelsen vill tacka alla för deras ovärderliga insatser.

Året klubbaktiviteter startade den 19 februari med en välbesökt och mycket uppskattad Clinic med Pontus Westergren, årets hopptränare 2008. Pontus demonstrerade sitt system för utbildning av häst och ryttare i hoppning och gav därefter med hjälp av fyra av ridskolornas ridlärare träningstips för hur man arbetar för att förbättra sin teknik och balans..

Bild: Pontus Westergren

Även vår svenska dressyrstjärna Kristian von Krusenstierna besökte SFK på Ryttarstadion den 18 mars 2012 och visade allt från det viktiga grundarbetet till fin piaff och passage och delade med sig av många användbara tips på hur man arbetar med hästar på olika utbildningsnivåer. Till hjälp hade Kristian två av klubbens tävlingsryttare i dressyr, Anna Skeppstrand och Ingela Carholt samt ridskoleleven Emmy Polbratt från Stockholms Ridhus.

(20)

Bild: Kristian von Krusenstierna

Under 2012 har klubbsektionen också anordnat tre mycket välbesökta gröna kort-kurser under ledning av Eva Bjurenhed för att möjliggöra att fler unga lovande ryttare kan påbörja sin tävlingskarriär.

Hästens dag den 6 juni med solsken och värme blev en riktig succé med långa ringlande köer till den mycket uppskattade ponnyridningen, en hisnande uppvisning i hoppning av ”otäcka” hinder med Östermalms ridskolas juniorhoppgrupp samt Anki McPhearsons uppvisning av hoppning på fasta hinder på hästen Ingvor. Dagen kröntes av utdelningen av Kaptenen Åke Sjöstedts minnespris och andra priser till våra duktiga SFK:s medlemmar. Ordföranden serverade grillad fläskfilé med spetskålsallad och många medlemmar fann nya ridtillbehör på loppmarknaden.

(21)

Bild: Prisutdelning (Marianne Loodin, Anna Skeppstrand, Sara Skeppstrand, Emilia Perneborg, Lars Hansén och Sara Wiechel)

SFK deltog också vid 100-års jubiléet av OS 1912 på Stadionfesten den 9 juni med ”prova på”- aktiviteter (tex. ponny ridning). På kvällen visade tre stycken SFK dressyrekipage upp ett antal olika dressyrmoment till hela stadions stora förtjusning.

Den 16 september anordnade SFK i samarbete med Stockholms Ridhus en höstupptakt med Hästens dag. Inbjuden denna gång var Anna Nordin som gjorde en fantastisk demonstration och uppvisning av Working Equitation. Några ekipage från ridskolan fick också prova.

En funktionärs- och säkerhetsutbildning anordnades också den 18 september under ledning av Svenska Ridsportförbundet för att utbilda SFK:s medlemmar i att på bästa sätt förbereda och anordna tävlingar.

Utbildningen var välbesökt och bidrog till de fina lovord vi fått från Ridsportförbundet för de tävlingar vi hållit på Ryttarstadion under året.

Klubbsektionen har även lanserat den nya klubbkollektionen med jackor, hoodies, t-tröjor, fleecetröjor, kepsar, schabrak, mm som finns att beställa direkt på SFK:s hemsida.

Klubbsektionen tackar för ett aktivt och lärorikt 2012 och ser redan fram emot 2013.

(22)

B. TÄVLINGSSEKTIONEN

År 2012 bjöd på många fina framgångar för våra ekipage på tävlingsbanorna runt om i Sverige vilket vi tycker är mycket roligt! Det är härligt att SFK representeras på allt från Falsterbo Horse Show till inbjudningstävlingar på Djurgårdens ridskola och allt där emellan.

Vi har under året anordnat två klubbmästerskap, en lokal tävling och några mindre interna tävlingar.

KM i dressyr gick av stapeln under Kristi himmelsfärdshelgen. De tävlande valde program utifrån på vilken nivå de normalt tävlar. Vi fick se många fina ritter, bland annat bjöd Sara Skeppstrand på en Grand Prix-uppvisning..

Under våren representerades SFK av två lag i allsvenskan i dressyr. Emma Skeppstrand, Botilda Levin och Amelie Svalling kom till final i division 2 och slutade på en 9:e placering. I division 3

representerades SFK av Synnöve Almér, Camilla Eklund och Lovisa Boström. SFK kom på en 10:e plats vilket tyvärr inte räckte till final.

Årets höjdpunkt för tävlingssektionen var SFK Sommarcup som vi genomförde med bravur den 19 augusti. Tävlingarna hölls på Gröna banan och tack vare alla fantastiska funktionärer och det strålande väder blev detta en minnesvärd dag. Vi har fått mycket beröm både från överdomaren men även från Ridsportförbundet för att vi gemomförde en utmärkt tävling med hög säkerhet. STORT tack till alla funktionärer som hjälpte till att göra denna tävling möjlig!

Hösten fortsatte sedan i hoppningens tecken.

SFK tog en sjätteplacering i finalen i division III. Det blev en spännande avslutning där laget länge låg på en fjärdeplats men halkade ner då klassens sista två ryttare var felfria. Laget bestod av Anki MacPherson, Viktoria Elmlund och Lovisa Boström.

Foto: Norea Normelli

En kall novemberdag var det dags för KM i hoppning och klubbens egna stilhoppningsdomare Benny Säldemar ställde upp och dömde ekipagen. SFK förespråkar stilhoppning då det är en bra träning inför riktiga tävlingar. Det handlar om att kunna vara effektiv och rida mjukt och följsamt i en bra rytm.

Tävlingen flöt på mycket bra och även i år bjöds vi på spänning, stor glädje och några små tårar.

Tävlingssektionens sista aktivitet var en intern dressyrtävling i december. Eva Brink ställde upp som domare och vi kan konstatera att ridskolans hästar är fina tävlingshästar och står sig bra i konkurrens med privathästarna.

Tävlingssektionens ambition är att på sikt driva större tävlingar men SFK behöver få bra rutin på tävlingar av mindre slag innan SFK kan ta steget och våga arrangera större evenemang. För att SFK ska lyckas med detta behöver vi allas engagemang!

Med önskan om ett fortsatt gott tävlingsår 2013/ Tävlingssektionen

(23)

C. JAKTSEKTIONEN

Jaktsäsongen är ett arrangemang för att främja gemenskap och kamratskap. Den inleddes, som traditionen bjuder, sista lördagen i september 10.00 på Skeppare Dahls äng i Lill-Jansskogen. Master och därmed ansvarig för den uppsuttna delen var

kapten Claes Hermanson.

Hubertusjakten, vilken avslutas med bal på Kavallerikasern, K1, avreds på rätt dag, 3:e november. Efter 30 km ritt samt närmare 50 språng över hinder på Norra och Södra

Djurgården tog Hakim Bedziri, Livdragonerna, rävsvansen och vann därmed Hubertusjakten.

Förutom rävsvansen får Jaktvinnaren härbärgera, till nästa Hubertusjakt, en miniatyr av S:t

Markushästen, skänkt av den tidigare Mastern, redaktör Bengt Gustafson. SFK:s mest

prestigefyllda pris är Bäste/bästa Jaktkamrat, vilken röstas fram av ryttarna som träffas innan Hubertusbalen för att rösta. Till Bäste jaktkamrat

i år valdes Ronnie Walldén som därmed får sällskap, i ett år, med en statyett, Carl XII, vilken skänktes 1927 av generalmajoren, greve Reinhold von Rosen, för att alltid vandra. Fjolårets Bäste Jaktkamrat, Charlotta Mantell, erhöll en miniatyr av Carl XII.

Under resterande tid av året träffas vi och rider ut tillsammans, i familjetempo, varför skaran av ryttare utökas. Vi har genomfört, Vårritt med start i Ulriksdals Slottspark, ut mot Järvafältet. Vårvinterritt då vi träffades på Aspviks Gård och red Lennartsnäshalvön runt. Vitsippsritt, Höstritt och Glöggritt på Södra Djurgården.

Söndagen 28 april, träffades vi på Källhagens Värdshus för att under en brunch tacka vår avgående ordförande, stallmästaren, överste Lars-Olof Nilsson som har uppmuntrat samt framförallt, då vi hade stora motgångar, stöttat oss på ett storartat sätt. Lars-Olof tilldelades SFK:s jakt- och förtjänstmedalj i guld samt SFK:s miniatyrstandar.

SFKs Hedersledamot och dess ordförande 1970 – 1982, advokaten Sven Hedvall gick ur tiden i slutet av 2011 i en ålder av 90 år. Sven var en stor eldsjäl och påhejare av ridning, både som tävling och

gemenskap samt en mycket bra organisatör. Vi fick nekrologer

publicerade i SvD samt DN. Till begravningen hedrade SFK Sven med en stor krans.

Vår, alltid glade, Bäste Jaktkamrat år 1987, hamnkapten Gustaf Wilson lämnade oss också. Kondoleanser till familjen samt var några av oss närvarande på begravningen.

Utförligare referat finns på hemsidan, www.sfk.a.se

Ansvariga för Jaktsektionen har varit Marianne Loodin och Jörgen Gustafson samt kontaktman i styrelsen Angelika Gyllenhoff. Utan Tore Dagerhamn och Roland Åkerlund stod vi oss slätt.

(24)
(25)

VI. UNGDOMSSEKTIONEN

A. UNGDOMSSEKTIONENS VERKSAMHET 2012

Verksamhetsberättelse Stockholms Fältrittklubbs Ungdomssektion 2012 VÅR

 Alla hjärtansdag tävling

 Frågesport

 The Quest

 Maskeradhoppning

 Ryttiskampen

 Brännbollsturnering

 Brännbollsövernattning

Vi drog igång året med vårt årliga årsmöte som hölls nere i klubbrummet. Mötet var välbesökt av engagerade barn och ungdomar från klubben.

Årets första aktivitet var en alla hjärtansdag tävling som hölls i februari, då deltagarna fick likadana hjärtan att dekorera till sina favorithästar. Snyggaste och kreativaste hjärtat vann och vinnaren belönades med ett litet pris i form av geléhjärtan.

I början av mars så var det dags att kora stallets hästvetare och det gjordes med hjälp av en frågesport. Vi hade sex olika kategorier med fyra olika svårighetsgrader.

Då det var långt till höstens spökövernattning anordnade US ”The Quest” i slutet av mars. Detta blev en kväll fylld av mystik och läskigheter, som uppskattades väldigt mycket av deltagarna.

På långfredagen, under påskhelgen i april, hade vi den årliga maskeradhoppningen. Alla lag hoppade en lätt bana på 40cm till musik de själva valt. Maskeradhoppningen var till för att ha kul och trevligt tillsammans, något vi i US ständigt strävar efter. Det bjöds på en hel del roliga nummer, fina kostymer och massor av godis.

(26)

I Ryttiskampen som varade under en dag i slutet av april tävlade två lag mot varandra. De möttes i fem olika grenar och dagen avslutades med en avgörande final.

Sommaravslutningen arrangerade US i samband med brännbollsövernattningen som ägde rum i början av maj. Hela helgen bjöd på fantastiskt fint väder, vilket var väldigt uppskattat. Under kvällen grillade vi korv & marshmallows samt övade en hel del brännboll. Dagen efter ställde vi upp i

brännbollsturneringen som anordnades av Distriktets Ungdomssektion, DUS. Turneringen ägde rum på Gärdet och förutom SFK så var det en hel del andra klubbar, från Stockholmsområdet på besök.

SFK hade sin alldeles egna hejarklack med ”pompoms” och matchande SFK t-shirtar, som styrelsen bidragit med. Ett av SFK-lagen slutade på en andra plats!

(27)

(28)

HÖST

 Godisjakt

Övernattning

 Luciaträningar

 Julpynt

 Luciafrukost

Luciashow

Vi rev igång den nya terminen efter sommaren med en godisjakt. Två och två letade ungdomarna efter lappar i skogen. Efter en viss tid kunde de byta lapparna mot godis.

Efter lång väntan fick barnen och ungdomarna äntligen sin efterlängtade spökövernattning.

Övernattningen var väldigt lyckad och uppskattad av både oss i US och av de deltagande barnen. I slutet av övernattningen utvärderade vi den tillsammans med alla deltagare och kom fram till att det bästa var lekarna i ridhuset. Det sämsta var att vi var tvungna att gå och lägga oss.

Inför årets luciashow så anordnade US en del träningar, så att både vi och de deltagande barnen skulle lära oss låtarna. Detta år satsade vi på mer internationella låtar, vilket funkade jättebra.

För att göra stallet mer juligt hade vi en julpyntstävling i mitten av december. Hästarna blev nöjda och stallet blev fint. Vinnarna presenterades på luciashowen och togs i år hem av Anna Allerstav och Alva Holmström, som pyntat Santas box.

På luciashowsdagens morgon ställde vi upp bord och stolar i stallgången så att vi kunde äta

luciafrukost tillsammans med hästarna. Vi åt god frukost och sjöng igenom låtarna inför luciatåget, som ägde rum senare samma dag.

Årsavslutningen blev som vanligt luciashowen, den brukar ligga runt andra advent. Under luciashowen hade vi bland annat prisutdelning för årets stallbästis och julpyntstävlingen,

hoppuppvisning och US-spex. Allt avslutades med det sedvanliga luciatåget. En mysig afton i stallet som var lagom lång för en gångs skull.

(29)

VII. RIDSKOLORNA

STOCKHOLMS RIDHUS

Under våren 2012 och hösten 2012 har följande barn-och ungdomsverksamhet genomförts av Stockholms Ridhus i samarbete med SFK:

Uppsutten verksamhet

- Lektionsridning alla veckodagar från nybörjarnivå till avancerad nivå

- Förberedande termin för barn som vill börja rida – en blandning av teori och praktik för att barnen ska bekanta sig med ridsporten som idrott för att sedan börja i vanlig lektionsverksamhet

- Prova på-ridning med varje vecka för nybörjare - Extrakurser i hoppning ca 1g/månad

- Hopp special (1 g i veckan för ungdomar som vill förkovra sig i hoppning med målet att kunna delta på externa tävlingar

- Tävlingar för barn och ungdomar på ”blåbärsnivå” i hoppning och dressyr - Hopptävlingar

- Dressyrtävlingar

- Deltagande i tävlingar på grannklubben Djurgårdens Ryttarförening (hoppning och dressyr), instruktör har medföljt och hjälpt ungdomarna med förberedelser, transporter och genomförande.

- Extrakurser i dressyr ca 1 g /månad för dressyrinstruktör, med sikte på framtida tävlande Avsutten verksamhet

- Dagligen: häst- och stallvårdskurser för barn och ungdom under ledning av ungdomsledare eller ridskolans personal

- Miniclinics med löshoppning under ledning av hopptränare - Mimicinics med tömkörning under ledning av instruktör - Kurser i dekorativ hästvård inför tävling

- Prova att anordna egen tävling – förberedelse för att kunna genomföra egna arrangemang under ledning av instruktör eller fritidsledare

- Teori i samband med ridningen för samtliga barn- och ungdomsgrupper -

Verksamhet för funktionshindrade ungdomar

- I samarbete med Östermalms Ridskola har Stockholms Ridhus fortsatt den verksamhet för ungdomar med olika funktionshinder som Östermalms Ridskola tidigare bedrev. Elever från Min Skola (Särgymnasieskola med elever som har diagnoser som bl a ADHD och Asberger) har genom projektet Lära med djur fått möjlighet till utveckling både i ridning och

hästhantering – och också utvecklats som människor genom umgänget med hästar och allt som därtill hör.

(30)

ÖSTERMALMS RIDSKOLA

Under våren 2012 har följande barn-och ungdomsverksamhet genomförts av Östermalms Ridskola i samarbete med SFK:

Uppsutten verksamhet

- Lektionsridning alla veckodagar från nybörjarnivå till avancerad nivå

- Ridlekis – för barn som ännu inte börjat rida – en blandning av lek, teori och praktik för att barnen ska bekanta sig med hästar och ridning under lättsamma former.

- Extrakurser i hoppning ca 1g/månad - Hopp special

- Dressyr special

- Tävlingar för barn och ungdomar på ”blåbärsnivå” i hoppning och dressyr - Hopptävlingar

- Dressyrtävlingar Avsutten verksamhet

- Dagligen: häst- och stallvårdskurser för barn och ungdom under ledning av ungdomsledare eller ridskolans personal

- Miniclinics med voltige under ledning av tränare - Kurser i dekorativ hästvård inför tävling

- Teori i samband med ridningen och i form av clinics för samtliga barn- och ungdomsgrupper -

Verksamhet för funktionshindrade ungdomar

- Östermalms Ridskola har under våren 2012 fortsatt den mycket uppskattade verksamheten för ungdomar med olika funktionshinder . Elever från Min Skola (Särgymnasieskola med elever som har diagnoser som bl a ADHD och Asberger) har genom projektet Lära med djur fått möjlighet till utveckling både i ridning och hästhantering – och också utvecklats som människor genom umgänget med hästar.

I samband med den pågående hyrestvisten med Stockholms Ryttarstadion AB beslutade Östermalms Ridskola att lägga ner sin verksamheten efter vårterminens slut 2012 och enbart driva frågan om hyresavtal och skadestånd vidare i Stockholms Tingsrätt. Därefter har ridskolan på olika sätt samarbetat med Stockholms Ridhus – projektet ”Lära med djur”

fortsätter på Stockholms Ridhus under projektledning av Hanna Askered.

Figur

Updating...

Referenser

  1. dan, www.sfk.a.se
Relaterade ämnen :