Värmande läsning. 1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott)

Full text

(1)

Värmande läsning

Varsågod. Här kommer kalkylen som visar hur mycket du kan spara i just din fastighet.

Studera siffrorna, och du inser snart att du sparar stora pengar, samtidigt som du gör miljön en tjänst.

Har du några frågor om kalkylen är du välkommen att kontakta oss.

I din fastighet föreslår vi:

Denna kalkyl visar vad du kan spara i både

pengar och miljö genom att installera en värmepump

Fasadentusiasterna Kolartorp 2:12

1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott)

Återförsäljare Rördoktorn AB nynäsvägen 3 136 47 HANINGE

Jörgen Jansson

Email jorgen@rordoktorn.se Tel 08/7771500

Tel 070/8731391 Fax 08/7454899

VPW2100 – Verifierat beräkningsprogram

I Svanen-certifieringen ingår, förutom miljökrav på produkten, även en granskning av

beräkningsprogrammet samt verifiering och test av produkternas prestanda. Produkttesterna utförs på det oberoende testlaboratoriet SP(Sveriges Tekniska forskningsinstitut). Detta är vi ensamma om på marknaden.

2013-11-11

http://www.vpw2100.com/af/vpw2100__calculate.asp?lngLangID=1

(2)

VPW2100

ID 2013-11-11 10:12:23

Energianvändning

Varmvatten

Typ av värmepump

Värmekälla

Värmesystemet Vald placering

Haninge kommun - Handen

Väderdata levererat av METEONORM

Nybyggnation eller Toppeffektberäkning Befintligt hus eller Befintlig förbrukning Detta hus skall uppfylla kraven i BBR19

n m l k j i n m l k j

Hus:

Hustyp:

Villa

1-plan souterränghus

Byggnadsår:

Uppvärmd yta:

m 2014

220

Toppeffekt inkl. VV 8,8 kW med elpris 1,35 kr/kWh .

Antal hushåll 1 st med nuvarande rumstemperatur 20 ° C

Antal pers/hushåll 4 med

n m l k j i

Dusch

n m l k j

Badkar

n m l k j

Bubbelbad ger VV-behov 4500 kWh

Berg-/Jord-/Sjövärme

n m l k j i

Frånluft

n m l k

j n m l k j

IVT PremiumLine

Manuellt val 1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott) Standard VBX

n m l k

j n m l k j i

utan VBX-funktion med FTX Markförhållande (Tips: Länk SGU)

Sjövärme Normalt berg/normal jord

Slangtyp och brinevätska PEM 40/Etanol

Geoenergi

n m l k j

i n m l k j

Frånluft

n m l k j

Grundvatten AUTO °C

Framledning 35 °C vid utetemp DUT °C

Önskad effekttäckning 80 %

Husets egenuppvärmning 6 °C

Ändring av beräknad brine 0 °C

2

(3)

Beräkningsresultat

ID 2013-11-11 10:12:23

Husets data

Värmekälla

Kalkylen är framräknad med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan har en värmepump installerad.

1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott) 1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott) 1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott) 1 st IVT Greenline HE C9 (1,5kW tillskott)

Version: 2013-03-15 14:47:10

Ber/angiven effekt 8.8 kW

Ber/angiven energi 21690 kWh

Jmf m. förbrukning enl. SEV-schablon 29040 kWh

Medeltemp för orten 6,6 °C

DUT -18 °C

Maxbehov tillskott 0 kW

Drivenergi VP 5490 kWh

Tillskott VP 0 kWh

Gratisenergi VP 16200 kWh

Drifttid 2470 h/år

Effekttäckning 102 %

Energitäckning 100 %

Värmepumpens installerade el-effekt 5.3 kW Max installerad el-effekt enligt BBR 6.8 kW Specifik energiförbrukning 25 kWh/m2

Totalt aktivt borrhål 125 m

Minsta antal borrhål 1 st

Tillgängligt tryckfall

för transportledning m.m 20 kPa

Brinetemperatur medel -0.5 °C

Total slanglängd (ytjord/sjövärme) 430 m

Minsta antal slingor 2 st

Tillgängligt tryckfall

för transportledning m.m 36 kPa

Kompaktkollektorer 0 st

Min. volym värmesystem 89 liter

Energiförbrukning netto = 25% i förhållande till före konvertering enligt Boverkets definition.

Energianvändning [kWh/månad]

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Jan Feb Mar

Apr

Maj Jun Jul Aug Sep

Okt

Nov Dec

Gratisenergi 16200 kWh Tillskottsenergi 0 kWh

Drivenergi 5490 kWh

Diagrammet visar månadsvis fördelning av energianvändningen under ett normalt år.

OBS! Variationer i energibehov förekommer år från år.

2013-11-11

http://www.vpw2100.com/af/vpw2100__calculate.asp?lngLangID=1

(4)

Kalkylen är framräknad med bästa möjliga underlag, men är inte en utfästelse av att resultatet exakt infrias.

Notera att uppgiften om gratisenergi och besparing inte gäller om kunden redan har en värmepump installerad.

Energianvändning per år

ID 2013-11-11 10:12:23

Med VP

Från värmepumpen avgiven energi 21690 kWh

Tillskott utöver VP 0 kWh

Nyttiggjord energimängd 21690 kWh

Drivenergi till VP 5490 kWh

Tillskott utöver VP 0 kWh

Totalt inköpt Energimängd med VP 5490 kWh

Förnybar energi (gratisenergi) 16200 kWh

Årskostnad (driftskostnad)

ID 2013-11-11 10:12:23

Årskostnad med VP

Drivenergi till VP 7412 SEK

Tillskott utöver VP 0 SEK

Total årskostnad med VP 7412 SEK

(5)

Material

ID 20131111101223 Materialspecifikation

Prisuppgift för installation

Artnr Artikel Antal á pris

Summa Material 0 kr

VVS Installation kr 0

El-Installation kr 0

Markarbete kr 0

Övriga kostnader kr 0

Summa ex moms kr 0

Moms 25 %

Summa inkl moms kr 0

2013-11-11

http://www.vpw2100.com/af/vpw2100__calculate.asp?lngLangID=1

(6)

Ekonomisk kalkyl

ID 2013-11-11 10:12:23

Låneupplägg

Framtida kostnader med VP

El 7412 SEK

Annan förbrukning 0 SEK

= 7412 SEK

Jämförelse av kostnader vid val av andra energislag Årliga kostnader

Olja 31940 SEK

Naturgas 28103 SEK

Ved 7230 SEK

El 29282 SEK

Annan förbrukning 17352 SEK

Kostnad alt. system Kostnad Värmepump

Lånebelopp kr

Årlig prisökning 0 %

Energislag Välj

Årliga energikostnader kr

Lånebelopp 0 kr

Årlig prisökning 0 %

Räntesats % 5

Amorteringstid år 15

Skattereduktion % 30

Lånetyp

Rak amortering

n m l k j

i n m l k j

Annuitet

Beräkna ekonomi

(7)

Miljöeffekter

ID 2013-11-11 10:12:23

Nedan redovisas de miljöeffekter man får med en värmepump jämfört med andra energislag.

Dessa diagram är inte anpassade efter Din VPW2100 kalkyl utan är en generell kalkyl för en typisk värmepump enligt följande förutsättningar:

Fjärrvärmemix: Sverige - Sverigemix -02 El-mix: Sverigemix 2002

Värmepump med årsmedelvärmefaktor 2.8 (COP)

Diagrammen är genererade av programmet EFFem Kalkyl tillgängligt på http://www.effektiv.org/miljobel/default.asp EFFem har utvecklats i EFFEKTIV som är ett forskningsprogram som startats av ELFORSK och utförs av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, CIT Energy Management och Institutionen för installationsteknik på CTH.

Växthuseffekt

Försurning

Övergödning

Marknära ozon, NOx

Marknära ozon, flyktiga kolväten

Partiklar

2013-11-11

http://www.vpw2100.com/af/vpw2100__calculate.asp?lngLangID=1

(8)

Förutsättningar

ID 2013-11-11 10:12:23

Nedan redovisas ett antal tekniska förutsättningar och antaganden som programmet förutsätter vid dimensioneringen.

Generellt

Klimatdata hämtas från METEONORM och består av tim-medelvärden av de senaste 30 årens temperaturer i kombination med en matematisk klimatmodell som tar hänsyn till höjd över havet. I vissa fall kan en ort påverkas mer av statistik från en närliggande

väderstation som har ett varmare eller kallare klimat än den aktuella orten, varpå dimensioneringen kan avvika något från förväntat resultat.

Kapacitetsdata för värmepumparna är uppmätta enligt EN255 och dimensioneringarna utförs med dessa värden som grund. Effekter för cirkulationspumpar är inkluderade. (Köldbärarpump samt radiatorpump).

Husets egenuppvärmning är en definition på hur mycket spillvärme som huset tillvaratar. Personer som vistas i huset, maskiner som står på etc, bidrar samtliga till spillvärmen. För nybyggnation (byggnadsår 2000+) gäller ett standardvärde på 6 grader vilket innebär att om användaren valt 20 graders

rumstemperatur, så behöver värmepumpen bara bidra med energi upp till 20-6=14 grader. För äldre hus sätts egenuppvärmning till 3 grader.

Varmvatten produceras av värmepumpen vid 60 graders kondensering.

Tryckfallsberäkningarna gäller under förutsättning att man använder PEM 40x2,4 mm / PN 6.3 slang med etanol som brinevätska/köldbärarvätska. I annat fall måste särskild hänsyn tas till beräknandet av antal borrhål/slingor.

DUT Beräknas som medelvärdet av de 5 kallaste timmarna enligt METEONORMS klimatdata.

SEV:s schablon

Beräkningen enligt schablon tar EJ hänsyn till ortens geografiska placering utan är en jämförelse gjord med ett normalhus i mellansverige. I norra Sverige bör man lägga på 15% på det värde som SEV-schablonen säger. Värdet är till för att bedöma om en inmatad energiförbrukning/toppeffekt står i paritet med ett typiskt normalhus.

Markförhållande (berg)

Normalt berg (lamda=3,0), hårt berg (lamda=3,5), mjukt berg (lamda=2,5), kalkberg (lamda=2) Markslang

Markslang placeras med 1 meters mellanrum.

Borrhål

Borrhål placeras med 15 meter mellan varje borrhål.

Vid stora fastigheter och ett stort antal borrhål bör särskild hänsyn tas till placering av borrhål.

Vald Värmepump

Under förutsättning att man inte gjort ett manuellt val av värmepump, väljer programmet värmepump efter vald effekttäckning. För villor vid vätska/vatten värmepump bör man eftersträva 65-75%

effekttäckning, för stora fastigheter kan lägre effekttäckning väljas.

Värmekälla Geotermisk

Effektuttag (W/m) bestäms av värmepumpens effekttäckning, ortens medeltemperatur och bergförhållande.

Frånluft

Frånluftsmängden bestäms av värmepumpens kyleffekt och tillgänglig energimängd i luften.

Grundvatten

Grundvattentemperaturen antas vara samma som årsmedeltemp i luften enligt METEONORMS

klimatdata. I växlaren sänks ingående brinetemperatur till +3 grader.

Värmepumpstyp

Berg-, jord-, sjövärmepump Flytande kondensering Frånluftsvärmepump

Fast kondensering, ≥ 50 grader Uteluftsvärmepump

Flytande kondensering

Kombinationsvärmepump Frånluft+Berg-, jord-, sjövärme

Fast kondensering, ≥ 50 grader

Kalkylen grundar sig på en noggrann matematisk beräkning, men får inte ses som en utfästelse för att resultatet kommer att infrias. Kalkylen grundar sig på ett antal förutsättningar och antaganden som kanske inte uppfylls helt och fullt.

Hänsyn tas t.ex inte till vindens påverkan för effektbehov, eller årsvariationer i klimatet. En förändring av levnadsmönstret efter installation av värmepump kan också göra att verkligheten avviker från kalkylens resultat, t.ex om man efter installation av värmepump börjar utnyttja dusch o.dyl i större omfattning än tidigare.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :