66 LOkala lösningar av byars VA (LOVA) 67 Asmoarp 1:1 m fl Vindkraftspark på Nävlingeåsen, detaljplan samråd

Full text

(1)

§ 66 LOkala lösningar av byars VA (LOVA)

§ 67 Asmoarp 1:1 m fl

Vindkraftspark på Nävlingeåsen, detaljplan – samråd

§ 68 Översiktsplan Hörby kommun

Tematiskt tillägg för vindkraft – samråd

§ 69 Limkokaren m fl, Hässleholm Detaljplan – utställning

§ 70 Hovgården 1:17

Underrättelse enligt MB 10 kap 11 §... - dammhaveri

§ 71 Branschredovisning: konditorier 2011

§ 72 Branschredovisning: pizzerior 2011

§ 73 Siesta 2011

Begagnande av allmän plats

§ 74 Vankiva 9:34

Siesta 2011

Anmälan om att driva campinganläggning

§ 75 Ignaberga 64:2

Anmälan om att ändra avloppsanordning

Underrättelse... ändringar i verksamheten - dricksvattenanläggning

§ 76 Vattenprovtagningsuppdrag till Fritidskontoret

Förändrad intervall

§ 77 Ekonomi

§ 78 Lagstiftning: Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

§ 79 Personal

§ 80 Skrivelser för kännedom

§ 81 Delegationsbeslut

§ 82 Kurser, konferenser, sammanträden

§ 83 Närvarorätt på miljönämndens sammanträden

(2)

Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 14.00-16.40

Beslutande Agne Nilsson (c), ordf

ledamöter Camilla Lindoff (s), 2:e v ordf Christer Jönsson (mp), 1:e v ordf Inge Hallabro (kd)

Magnus Härbst (sd) Kristina Berglund (m)

Ann Olausson (s) Bo Eklund (m)

Tjänstgörande Anders Rongby (s)

ersättare

Övriga närvarande

ersättare Eskil Johannesson (fv)

Mikael Strömberg (sd)

Hans Werner (fp)

Tjänstemän Sven-Inge Svensson, miljöchef

Lisbet Sällström, administrativ chef Ida Andersson, miljöinspektör § 66 Patrik Kühn, miljöinspektör § 66 Anette Moberg, miljöinspektör §§ 67-69 Ingrid Persson, miljöinspektör §§ 73-75

Utses att justera Kristina Berglund

Justeringens plats, tid Miljökontoret torsdagen den 28 april 2011 kl .12.30

Justerade paragrafer §§ 66-83

Underskrifter

Sekreterare ……….

Lisbet Sällström

Ordförande ……….

Agne Nilsson

Justerare ……….

Kristina Berglund

(3)

Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Miljönämnden

Sammanträdesdag 2011-04-27

Datum då anslaget 2011-04-27

sätts upp

Datum då anslaget 2011-05-19

tas ned

Förvaringsplats Miljökontoret

för protokollet

Underskrift ……….

Lisbet Sällström

______________________________________________________________________

(4)

§ 66

LOkala lösningar av byars VA

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna av miljöinspektörerna Ida Andersson och Patrik Kühn lämnad intressant information om projektets slutrapportering.

_______

(5)

§ 67

Asmoarp 1:1 m.fl.

Vindkraftspark på Nävlingeåsen Detaljplan – samråd

Beslut

Miljönämnden framför följande synpunkter:

Detaljplanens syfte bör även vara att på ett mycket tydligt sätt reglera att nya bostäder inte uppförs i störningsutsatta områden, dvs. även reglera den fram- tida markanvändningen. Detaljplanen bör omfatta hela området som påverkas av bullernivåer över 40 dBA och gärna med lite marginal. Hänvisningen till lagrum i PBL 2 kap 3 § 3 punkten verkar felaktig.

Föreslaget störningsskydd för buller behöver omformuleras. Det bör framgå att det är ekvivalent ljudnivå som menas samt att bullervärdet gäller alla delar av dygnet. Värdena för ljud och skuggor får inte överstiga värden som anges i villkoren i det framtida tillståndet enligt miljöbalken.

I bedömning enligt miljöbalken görs det ingen skillnad på om en bostad är permanent- eller fritidsbostad.

Miljönämnden kan konstatera att i MKB:ns bullerberäkningar är 9 av de 23 vindkraftverken nedställda för att ljudnivån 40 dBA ska kunna hållas vi de när- maste bostäderna. HS Kraft för ett resonemang i MKB:n om nedskruvning av källjudsnivåer, gränser för bibehållen god ekonomi och tröskeln för ett för stort produktionsbortfall. Var går gränsen för ytterligare nedskruvning av verken i detta projekt, om behov uppstår för att ytterligare sänka källjuden för att klara bullernivåerna för de närmaste mest utsatta bostäderna?

Numrering av verken på bullerkartan stämmer inte överens med beteckningar- na på detaljplanekartan, vilket bör åtgärdas.

I redovisningen bör varje bostadsfastighet också redovisas med fastighets- beteckning.

Enligt samrådsprotokollet från länsstyrelsen 2010-10-27 ska det i MKB:n redovisas en samlad störningsanalys för respektive bostad inom 1 km. Förutom ljud och skuggor ska även visuell påverkan beskrivas eller visas, likaså hin- dersbelysningen. Detsamma ska även redovisas i sitt större sammanhang.

(6)

Återställningsåtgärder finns inte beskrivna i handlingarna.

Planen bör reglera storleken på uppställningsplatserna.

Eftersom det i MKB:n anges att vägbredd med full bärighet är ca 4,5 m jäm- fört med planbeskrivningen som anger ca 4,0 m, behövs det en mer utförlig beskrivning om tillfartsvägar, befintliga skogsvägar och nya vägar behöver byggas om med avseende på max tillåten lutning, kurvor och axeltryck. Vidare behövs beskrivning på om angränsande områden till vägar kommer att påver- kas t ex stenmurar.

I MKB:n bör det redovisas varifrån man kommer att ta material till vägar, fundament och uppställningsytor. (massbalansredovisning).

Någon redovisning som beskriver de direkta eller indirekta effekterna på män- niskors hälsa eller miljön beroende på elledningsdragningen har inte redovisats i MKB:n,. Det saknas redovisning av eventuell miljöpåverkan av lednings- dragning utanför planområdet till elanslutningspunkten, vilken antas passera vattenskyddsområdet.

Reservation

(sd) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Isjön Vindkraft AB och HS Kraft AB planerar att uppföra en vindkraftsanlägg- ning på rubricerade fastigheter. Anläggningen planeras omfatta 18 vindkraft- verk med en uteffekt om max 3 MW vardera. Produktionen beräknas uppgå till ca 126 000 MWh elenergi per år. I anslutning till ovanstående anläggning planerar Vingkraft AB en anläggning som totalt omfattar 5 vindkraftverk.

Byggnadsnämnden har 2011-03-18 begärt miljönämndens yttrande.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-04-12.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(7)

§ 68

Översiktsplan Hörby kommun

Tematiskt tillägg för vindkraft - samråd

Beslut

Nämnden yttrar följande till kommunstyrelsen:

Nämnden ser inga konflikter ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt med Hörby kommuns föreslagna tematiska tillägg om vindkraft, eftersom område längs kommungränsen anses som olämpligt för större vindkraftverk.

Reservation

(sd) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet

Hässleholms kommun har fått tematiskt tillägg för vindkraft till översikts- planen i Hörby kommun för yttrande i samrådsskedet.

Ärendet har remitterats internt till miljönämnden och byggnadsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-04-12.

_____________________

Sänt till:

Kommunstyrelsen

(8)

§ 69

Limkokaren m fl, Hässleholm Detaljplan - utställning

Beslut

Miljönämnden yttrar följande:

Med den redovisade trafikbullerutredningen som underlag, kan miljönämnden konstatera att det är olämpligt och oacceptabelt att bygga nya hus med bostäder längs Viaduktsgatan. Nämnden finner inte de i planen föreslagna planbestäm- melserna och bullerskyddsåtgärderna tillräckliga. Dessutom saknas det motiv och relevanta skäl för att göra så stora avsteg från huvudregeln och bygga bostadshus som inte uppfyller riktvärdena för trafikbuller. Det ska enligt Boverket finnas synnerliga skäl för att göra dessa avsteg och Naturvårdsverket anser att nybyggande av bostäder aldrig bör förekomma vid ljudnivåer över 65 dBA.

Nämnden vill samtidigt påtala att Hässleholms kommun i egenskap av väg- hållare saknar en handlingsplan för trafikbuller som beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas och hur ljudmiljön därigenom efterhand kan förbättras i staden i dess helhet.

Med utgångspunkt från Tyréns utredning lämpar sig bebyggelse längs och ut- med Viaduktsgatan inte för bostäder. Annan verksamhet som föreslås enligt beteckningarna HKC bedöms som mycket lämpligt. Huruvida bostäder kan lämpa sig på våningsplan 6 och 7 visar inte utredningen, men avsteg från hu- vudregeln måste i så fall tydligt motiveras och redovisas.

Bostäder i samtliga plan, vända mot innergården kan med fördel anordnas, un- der förutsättning att en sluten bebyggelse skapas på fastigheten Lim-

kokaren 17.

I centrala och halvcentrala lägen bör det i detaljplan ställas krav på att par- keringsplatser ska vara i form av underjordiska garage så att, i det aktuella fal- let, den bullerskyddande innergården kan användas, istället för för bilarna, av människor som bor och arbetar här.

Med hänvisning till den utförda trafikbullerutredningen bör bostadshus längs Vankivavägen endast utföras med avstegsbestämmelse i form av en plan- bestämmelse för våningsplan 2-4 att ”Minst hälften av boningsrummen, liksom uteplats, skall lokaliseras mot en tyst sida (Leq < 45 dBA) vid fasad eller i varje fall en ljuddämpad sida (Leq <50 dBA) vid fasad” eftersom riktvärdet 55 dBA överskrids för våningsplan 2-4.

(9)

Andelen hårdgjord yta bör anges i planbestämmelse.

Som kompensation till föreslaget planområde bör kommunen fullfölja grön- planens förslag att utforma parken, ”Kungstorget” och dess lekplats, med ett mer bullerskyddat stöd, med hjälp av undervegetation och buskar och andra bättre bullerskyddsåtgärder.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 28 mars 2011 översänt utställningshandlingar för rubricerad detaljplan till miljönämnden för yttrande.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-04-12.

_____________________

Sänt till:

Byggnadsnämnden

(10)

§ 70

Hovgården 1:17

Underrättelse enligt MB 10 kap. 11 § om förorenings- skada - dammhaveri

Beslut

Miljönämnden lämnar följande yttrande till länsstyrelsen:

Avseende punkt 1 i miljönämndens beslut 2011-02-23,

1.) Redovisa aktuell situation avseende utredning inklusive analysresultat av sedimentförorening (parametrarna PCB, AOX, EOX, Cd, Hg, Pb och Zn)

som kan ha uppkommit vid dammhaveri den 7 november 2010 på fastig- heten Hovgården 1:17.

Miljönämnden godtar tidpunkten för redovisning som anges i Brittedals Kraft- produktion AB’s (’Brittedal’ nedan) andrahandsyrkande. Bolaget har också redan delvis redovisat utredningssituationen.

Miljönämnden vidhåller dock en rätt att ta del av resultaten från den planerade undersökningen även om nämnden inte har det operativa tillsynsansvaret enligt kapitel 9, 6 §, och kapitel 10 i miljöbalken (SFS1998:808).

Avseende punkt 2 i miljönämndens beslut 2011-02-23

2. Lämna rapport med transportdokument avseende utpumpad mineralolja från turbinanläggningen på fastigheten Hovgården 1:17.

Nämnden vidhåller att det transportdokument som skall upprättas enligt 41 §, alternativt anteckningar enligt 44 §, i avfallsförordningen (2001:1063) omfattas av ett tillsynsansvar som nämnden har enligt kap 15 i miljöbalken

(SFS1998:808). Nämnden bedömer att ett parallellt tillsynsansvar mellan läns- styrelsen och den kommunala nämnden inte kan uteslutas i denna fråga med hänvisning till 26 kap 3 § i miljöbalken (Se även 4 § i Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken).

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-04-05.

Beskrivning av ärendet

Miljönämndens beslut 2011-02-23 har överklagats av Brittedals Kraft- produktion AB och länsstyrelsen har begärt yttrande i ärendet.

_____________________

Sänt till:

Länsstyrelsen

(11)

§ 71

Branschredovisning: konditorier 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av 7 konditorier. Miljökontorets bedömning är att resultatet på större delen av konditorierna var bra. Vanligt förekommande avvikelser var brister i verksamheternas märkning av egna produkter och underhållsbrister i lokalerna. 2 konditorier fick en Smiley, miljökontorets utmärkelse för god hygien.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-01-31.

_____________________

(12)

§ 72

Branschredovisning: pizzerior 2011

Beslut

Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av pizzerior. Totalt besöktes 27 verksamheter, varav 1 var nerlagd. Det var en hög andel avvikelser på pizzeriorna. Alla pizzerior hade minst två avvikelser och endast 2 verk-

samheter fick Smiley direkt efter inspektion. Vanligt förekommande avvikelser var brister i verksamheternas märkning av egentillverkade och omförpackade livsmedel samt brister i underhåll av lokaler, inredning och utrustning.

Vid inspektionerna togs prov ut på kalla såser. Provtagningsresultatet visade 23 tillfredställande och 3 med anmärkning.

2 verksamheter fick en Smiley och ytterligare två verksamheter hade chans att få Smiley vid uppföljande besök. Av dessa 2 verksamheter var det 1 som fick Smiley vid det uppföljande besöket.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-04-06.

_____________________

(13)

Siesta 2011

Begagnande av allmän plats

Beslut

Miljönämnden yttrar till Polismyndigheten att Kulturföreningen Markan har förelagts enligt nedan.

Kulturföreningen Markan, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs att vidta följande försiktighetsmått och åtgärder när man genomför Siesta den 2-4 juni 2011 på T4-området:

Arrangemanget med festival på T4-området och funktionärscamping ska ske enligt inlämnad redovisning om inte annat anges i punkterna 2-17 i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-04-12.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-04-12.

Beskrivning av ärendet

Festivalen kommer att arrangeras den 2-4 juni (torsdag-lördag) mellan klockan 13.00-02.00 (musikarrangemang torsdag till 01.00 och fredag-lördag till 02.00). Cam- pingen avses vara öppen den 31 maj-5 juni (tisdag–söndag).

Festivalen ska ske på samma plats som i fjol inom T4-området. Området kom- mer enligt ansökan till polisen att ha en kapacitet på 12 000 besökare, enligt redovisningen till miljönämnden 14 000 besökare. Totalt ca 70 band kommer att uppträda på de fyra utomhusscenerna.

Polismyndigheten har 2010-12-13 översänt ansökan från Kulturföreningen Markan för yttrande.

Kulturföreningen Markan har yttrat sig till miljökontoret 2011-04-18.

_____________________

Sänt till:

Kulturföreningen Markan Polismyndigheten

(14)

§ 73 - Utdrag ur tjänsteutlåtande 2011-04-12

Miljökontoret ska erhålla full access till områden som rör miljönämndens tillsynsområde.

Musikarrangemang från scen får inte bedrivas längre än till 01.00 under torsdagen och längst till 02.00 un- der fredag och lördag.

Musik- och högtalaranläggningar ska placeras och riktas så att ljudet inte träffar mot fasader till näraliggan- de bostäder, så att störningar för boende i möjligaste mån begränsas. Ljudriktningen från högtalarna bör re- dovisas på situationsplanen.

Beroende på vilken åldersgrupp som har tillträde till festivalområdet gäller följande ljudnivåer för publik vid konserter:

a) Om besökare under 13 år har tillträde får ljudnivån från högtalaranläggningar på åhörarplats inte överstiga 97 dB(A) som ekvivalent ljudnivå och 110 dB(A) som maxvärde. Ljudnivån gäller oberoende av om besökare under 13 år är i sällskap med målsman eller ej.

b) Om endast besökare 13 år och äldre har tillträde får ljudnivån från högtalaranläggningar på åhörarplats inte överstiga 100 dB(A) som ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) som maxvärde. Kulturföreningen Markan ska visa att man har rutin för kontroll av att besökare under 13 år inte har tillträde till festivalen.

Kulturföreningen Markan ska under musikspelningarna kontrollera att riktvärden för ljud enligt punkt 5 inte överskrids. Vid behov ska föreningen omgående vidta åtgärder.

Kontrollen ska utföras enligt mätmetod SP INFO 2004:45 Reviderad 2007 (Mätning av höga ljudtrycksni- våer - Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik, del 2 Egenkontroll).

För varje scen ska mätpunkten anges. Används en ersättningspunkt (t.ex. vid mixerbordet) ska korrektions- värdet finnas dokumenterat innan spelningen börjar.

Kulturföreningen Markan ska ha tillgång till utrustning för ljudmätning och vid klagomål kontrollera ljudni- vån hos boende. Mätningarna ska dokumenteras.

Tillgång till toaletter, sopbehållare och avfallscontainrar ska finnas i tillräcklig omfattning, både inom och utanför festivalområdet och på funktionärscampingen. Reservkapacitet bör finnas.

Spillvatten ska ledas till kommunalt spillvattennät (inte till dagvattennät). Det är arrangörens ansvar att an- visa plats och att se till att anvisningen följs.

Tillgång till dricksvatten med tjänlig kvalitet ska finnas inom festival-området i tillräcklig omfattning, för besökare och för de med livsmedelshantering.

Det ska finnas tillräckligt med antal platser för hämtning av dricksvatten och tillräckligt med antal utslags- platser för spillvatten (med trattar).

Arrangören ska under hela Siesta-arrangemanget vara tillgänglig på telefon för eventuella klagomål från allmänheten. Detta telefonnummer ska på lämpligt sätt kungöras t.ex. i Siestas annonsering i dagspressen, genom anslag i trapphus och lappar i brevlådor.

Arrangören ska i god tid innan arrangemanget startar ha tagit fram rutiner för samtliga områden som rör mil- jö-, hälso- och dricksvattenfrågor. I rutinerna ska det framgå vad som ska dokumenteras.

Festivalområdet och området runt omkring ska vara slutstädat senast tisdagen den 7 juni 2011. Skriftlig rutin för hur detta ska verkställas och kontrolleras ska finnas.

Kulturföreningen Markan föreläggs att senast den 31 augusti 2011 redovisa till miljönämnden en samman- ställning av utförd egenkontroll av ljudnivåer.

(15)

§ 74

Vankiva 9:34 Siesta 2011

Anmälan om att driva campinganläggning

Beslut

Miljönämnden yttrar till Polismyndigheten att Kulturföreningen Markan har förelagts enligt nedan.

Kulturföreningen Markan, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs att ut- föra följande vid camping på Vankiva 9:34 i samband med Siesta 2011:

Campingen och ”Djungeln” ska arrangeras enligt insänd redovisning om inget annat anges i punkterna 2-19 i miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-04-12.

Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i miljö- kontorets tjänsteutlåtande 2011-04-12.

Beskrivning av ärendet

Campingen ska ske på Åhusfältet den 31 maj-5 juni (tisdag–söndag). Festivalen kommer att arrangeras den 2-4 juni (torsdag-lördag).

Polismyndigheten har 2010-12-13 översänt ansökan från Kulturföreningen Markan för yttrande.

Kulturföreningen Markan har yttrat sig till miljökontoret 2011-04-18.

_____________________

Sänt till:

Kulturföreningen Markan Polismyndigheten

(16)

§ 74 - Utdrag ur tjänsteutlåtande 2011-04-12

 Spillvatten från campingen (vattenspolande toaletter, dusch, tvagning, disk mm) ska avledas till kom- munalt spillvattennät. Spillvatten från livsmedelsknallar i ”Djungeln” samlas upp i tät behållare.

 Sakkunnig ska anlitas för att utföra anslutning av avloppsvattnet till kommunens spillvattennät. Anslut- ningen ska ske i samråd med Hässleholms Vatten AB.

 Dricksvattnet ska hålla tjänlig kvalitet enligt Livsmedelsverkets bestämmelser SLVFS 2001:30.

 Ledningsdragning och anslutning av vatten till dricksvattenposter, tvagningsställen och duschvagnar ska ske av sakkunnig och i samråd med Hässleholm Vatten AB.

 Marken under dricksvattenposterna ska vara väl dränerad så att inte vattensamling bildas.

 Skriftlig rutin ska finnas för att säkerställa att dricksvattnet håller tjänlig kvalitet, innehålla datum för åtgärder och kontroller.

 Toaletter, urinoarer, tvagningsplatser och duschar ska finnas i tillräckligt antal.

 Det ska finnas minst 48 tvagnings-/diskplatser.

 Bajamajor, toalett- och duschvagnar ska ställas upp utan risk för att de kan välta och så att avrinningen från avloppen fungerar.

 Möjlighet till handtvätt ska finnas i anslutning till toaletterna.

 Avskilt städutrymme för städutrustningen som behövs för rengöring av toaletter, duschar mm och ut- slagsplats för städvatten ska finnas inom området.

 Skriftliga städrutiner för toaletter, duschar, tvagningsplatser mm ska finnas, inkl rutiner för hur doku- mentationen ska utföras.

 Tillräckligt antal och strategiskt placerade sopkärl ska finnas med möjlighet till sortering av olika av- fallsfraktioner.

 Besökarna ska tydligt informeras om hur renhållningen är organiserad.

 Verksamhetsutövaren ska dagligen utvärdera hur de sanitära/hygieniska förhållandena fungerar och vid- taga åtgärder om brister uppstår.

 Arrangören ska i god tid innan arrangemanget startar ha tagit fram rutiner för samtliga områden som rör miljö-, hälso- och dricksvattenfrågor. I rutinerna ska det framgå vad som ska dokumenteras.

 Campingen, ”Djungeln” och området runt omkring ska vara grovstädat senast torsdagen den 9 juni 2011 och slutstädat torsdagen den 23 juni 2011. Skriftlig rutin för hur detta ska verkställas och kontrolleras ska finnas.

 Kulturföreningen Markan föreläggs att senast den 31 augusti 2011 inkomma till miljönämnden med re- dovisning om hur campingen genomfördes. Förutom vad arrangören själv anser vara väsentligt att re- dovisa ska redovisningen innehålla uppgifter om

Antal tält som togs emot.

Antal personer som nyttjade campingen.

Hur kontrollen/dokumentationen av antalet campinggäster resp antal tält fungerade.

Uppgift om antalet toaletter/duschar/tvagningsplatser/diskplatser m.m. som anordnades, i jämförelse med in- lämnad planering och med arrangörens bedömning om tillräckligheten.

Hur renhållningen fungerade, en bedömning om antal sopkärl, containrar var tillräckligt m.m.

Eventuella klagomål från besökare och närboende.

Beskrivning av vad som fungerat bra och vad som eventuellt bör göras bättre inför nästa års arrange- mang.

(17)

§ 75

Ignaberga 64:2

Anmälan om att ändra avloppsanordning

Underrättelse om betydande ändringar i verksamheten - dricksvattenanläggning

Beslut

Miljönämnden översänder inkommen skrivelse från Nordkalk AB till Kommunfullmäktige, som ansvarig för frågan om utbyggnad av allmän VA- anläggning, för bedömning om allmän VA-anläggning bör ordnas och när detta i så fall blir aktuellt.

Miljönämnden önskar besked om Kommunfullmäktiges ställningstagande senast 2011-08-30.

Beskrivning av ärendet

Nordkalk AB har inkommit med information om att företaget kommer att avsluta vatten- och avloppstjänster till 18 fastigheter inom Ignaberga Stations- samhälle. Samtliga fastighetsägare har fått sina avtal skriftligen uppsagda för upphörande den 1 mars 2013. Fastighetsägarna har alltså två år på sig att på annat sätt ordna med dricksvattenförsörjning och omhändertagande av avloppsvatten.

Ignaberga stationssamhälle har pekats ut i den av Kommunfullmäktige antagna planen ”Utökning av VA-verksamhetsområden i Hässleholms kommun”.

Området är bedömt som ett prioriterat område för utbyggnad, där beslut om utbyggnad av allmänt VA ska tas inom 20 år. Förutsättningarna som låg till grund för denna bedömning har ändrats i och med Nordkalks uppsägning av vattentjänsterna.

Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-04-12.

_____________________

Sänt till:

Kommunfullmäktige Hässleholms Vatten AB

(18)

§ 76

Vattenprovtagningsuppdrag till Fritidskontoret Förändrad intervall

Beslut

Även om miljönämnden tycker det vore önskvärt med tätare provtagning, accepterar nämnden fritidskontorets förslag till provtagningsprogram med ökad provtagningsintervall.

Nämnden meddelar att om analysresultatet visar ej godtagbara resultat kan provtagningsintervallerna åter minskas.

Nämnden kompenserar den minskade intäkten genom att ianspråktaga sitt konto för oförutsedda kostnader 2011 (50 000 kr).

Beskrivning av ärendet

2010 tog miljökontoret, på uppdrag av fritidskontoret, 200 vattenprov i badanläggningar o dyl. För detta ersattes miljökontoret med 133 200 kr (K=666 kr).

Fritidskontoret vill, i samråd med miljökontoret, ändra på tidigare prov- tagningsprogram och minska antalet till 124 vattenprov fr o m år 2011 enligt följande:

Bassängbad 72

Strandbad 40

Skåneleden 12

För detta kommer miljökontoret att ersättas med 84 072 kr (K=678 kr).

_____________________

Sänt till:

Fritidskontoret

(19)

§ 77 Ekonomi

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna

 budgetuppföljning till kommunledningen per 2011-03-31

 kompletteringsbudget 2011 (inkl förändrad bruttobudget)

 budgetuppföljning per 2011-04-26 ________________

(20)

§ 78

Lagstiftning:

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen

Beslut

Nämnden går igenom Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihets- grundlagen genom att använda ett av miljökontoret framtaget verktyg

”20 frågor”. De närvarande svarar på var sin fråga genom att ange vilket av svarsalternativen 1, X eller 2, som är det rätta.

_____________________

(21)

§ 79

Personal

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om

 aktuell personalsituation

 den glädjande nyheten att miljöchefen numera är ordförande i Föreningen Kommunala Miljöchefer

_____________________

(22)

§ 80

Skrivelser för kännedom

Beslut

Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-04-27 över inkomna skrivelser.

Med anledning av att miljönämndens styrdokument för mandatperioden och miljökontorets verksamhetsplan för 2011 nu är tryckta och utdelade, framför ordförande en eloge till förvaltningen för två väl disponerade publikationer och särskilt till tillsynschefen för ett mycket bra arbete med innehåll och layout.

_____________________

(23)

§ 81

Delegationsbeslut

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna redovisning 2011-04-27 över fattade delegationsbeslut.

_____________________

(24)

§ 82

Kurser, konferenser, sammanträden

Beslut

Nämnden lägger till handlingarna information om bl a

 Hässleholms kommuns budgetinternat 11-12 maj på Ronneby Brunn ___________________

(25)

§ 83

Närvarorätt på miljönämndens sammanträden

Beslut

Nämnden meddelar Revisorerna att det inte finns något lagrum som medger möjlighet att närvara på nämndens sammanträden annat än i syfte att lämna upplysningar i ett specifikt ärende.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna har framställt intresse för att få deltaga i något av miljönämndens sammanträden.

Utredning i ärendet

Av kommentaren till kommunallagen framgår följande:

Möjligheten för en nämnd att kalla även revisorer för att närvara och delta in- fördes genom en lagändring 2000. Denna möjlighet kan nämnden använda t ex när revisorerna väckt ett ärende i nämnden. Närvarorätten skall alltså avse en- staka tillfällen när deras medverkan är påkallad.

Det är alltså inte meningen med lagändringen att revisor skall kunna närvara för att denne rent allmänt är intresserad av att vara med på ett nämndsamman- träde. Det framgår av lagtexten att syftet med att kalla revisor är att denne skall

"lämna upplysningar".

Däremot kan kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt kommunstyrelsens reg- lemente, få närvara vid sammanträden med kommunens nämnder och delta i överläggningarna, men inte i besluten. De har rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

_____________________

Sänt till:

Revisorerna (ordf)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :