PRI-P.ABO2.1/EXP ABU2.1/EXP storlekar kw 9 storlekar kw. Klimataggregat

Full text

(1)

AQS/Climaveneta ABO2.1/EXP0352–1552 AQS/Climaveneta ABU2.1/EXP0352–1552

9 storlekar 38–171 kW 9 storlekar 38–171 kW

Klimataggregat

för

anslutning till köldbärarsystem med reservköldbärarsystem

(dubbla köldbärarbatterier)

kt-

at ion

(2)

Innehållsförteckning

Innehåll Börjar på sidan

Luftflödeskonfigurationer ...3

Funktion ...4

Utrustningsspecifikation med alternativ och tillval ...7

Tekniska data/allmänt...13

Tekniska data/arbetsområden ...15

Tekniska data/el ...17

Tekniska data/ljud...18

Tekniska data/mått och vikter ...19

Installationsdata...24

Tillval/luftfilter ...25

Tillval/2-vägs styrventil ...26

Tillval/kondensvattenpump ...27

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)...28

Tillval/monteringsdetaljer ...29

Beskrivningstext ...34

Beteckningsnyckel

Noteringar:

Asterisk (*) i en beteckning i dokumentet betyder att informationen gäller för flera alternativ. Vilka alternativ det finns på den aktuella positio- nen framgår av beteckningsnyckeln ovan.

ABO2.1/EXP/BAS0302/EC

AB = Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem med extra batteri för anslutning till reservköldbärarsystem

O = Uppåtblåsande U = Neråtblåsande 2.1 = Version

EXP = Utökad version. Aggregatet levereras i två moduler, en modul placerad på golv innehållande kylbatteri samt en modul vanligtvis placerad under golv innehållande fläktar

BAS = Normalutförande 0302 = Storleksbeteckning EC = EC-fläkt/-ar

(3)

Luftflödeskonfigurationer

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande med separat fläktenhet för montering ovanpå aggregatet)

ABU2.1/EXP (neråtblåsande med separat fläktenhet för montering under aggregatet)

Återluftsöppning under golv och uppåtriktad luftutblåsning med golvstativ (tillval)

Bild 1 Bild 2

Återluftsöppning på framsidan och uppåtriktad luftutblåsning

Bild 3

Återluftsöppning på framsidan och framåtriktad luftutblåsning

Bild 4

Återluftsöppning under golv och bakåtriktad luftutblåsning

Bild 5

Återluftsöppning på ovansidan och nedåtriktad luftutblåsning (fläktenheten placerad under installationsgolvet)

Bild 6

Återluftsöppning på ovansidan och nedåtriktad luftutblåsning (fläktenheten placerad på installationsgolvet)

Bild 7

Återluftsöppning på ovansidan och framåtriktad luftutblåsning

Bild 8

Återluftsöppning på baksidan med återluftsplenum (tillval)

(4)

Funktion

Funktionsbeskrivning

AQS/Climaveneta AB*2.1/EXP är ett klimataggregat med reservkyl- system för datorhallar och andra typer av teknikrum. Aggregatets huvud- komponenter är: filter, normalkylfunktion för anslutning till ett ordinarie köldbärarsystem, reservkylfunktion för anslutning till ett reservköldbärar- system, separat fläktenhet för placering under aggregatet (ABU2.1/

EXP) eller ovanpå aggregatet (ABO2.1/EXP), el- och styrutrustning samt i förekommande fall även befuktningsfunktion, avfuktningsfunktion och eftervärmningsfunktion.

Fläktenheten cirkulerar lokalens luft genom aggregatet, där den filtreras och kyls samt i förekommande fall även befuktas, avfuktas och efter- värms, så att temperaturen och den relativa fuktigheten i lokalen kon- stanthålls på önskad nivå.

Normalkylfunktionen består av ett kylbatteri monterat i aggregatets luft- ström och en styrventil i det ordinarie köldbärarsystemet.

Reservkylfunktionen består av ett kylbatteri monterat i aggregatets luft- ström och en styrventil i reservköldbärarsystemet.

Växling mellan normal- och reservkylfunktionerna sker genom extern väx- lingsfunktion*.

Avfuktning sker genom att köldbärarventilen öppnar för fullt.

Eftervärmning vid avfuktning sker i ett el- eller värmevattenbatteri.

* Plintar för växlingsfunktionen ingår i aggregatet, men inte växlingsfunk- tionen.

Övergripande systemflödesschema

Bilden visar ett uppåtblåsande aggregat.

(5)

Funktion

Detaljerat systemflödesschema

Frikylning och återvinning av värme – produktion av värme och/eller varmvatten

Komponenter i rörledningarna enligt aktuellt aggregatflödesschema

Eventuell bufferttank

Eventuell bufferttank

VH1

Luftkylt vätskekylaggregat med frikylningsfunktion typ NECS/FC eller FX/FC

Värmepump för tappvarmvattenproduktion typ WW-HT eller EW-HT

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem

Klimataggregat för anslutning till köldbärarsystem Komponenter i rörledningarna

enligt aktuellt aggregatflödesschema

VM1 M

Bufferttank AL

AL AL

TI TI

TI TI

TT TI

TI TI TI

VH1 VH1

VH1

HC1

HC1 HC1

Elpatron TT

Varmvatten- beredare

SÄV SÄV

SÄV

VVC VV

ÅS KV

VH1

Tappvarmvatten- system

Värmebärarsystem för uppvärmning

Köldbärarsystem VH1

VH1 VT1

P/VVC HC1

VH1 VB VB

TI TI

HC1 VH1 HC1 VH1 HC1 VH1 HC1 VH1

VM1 VM1 VM1 VM1

M M M M

VH1 VH1 P/VS

AL = Avluftningsventil HC1 = Reglerventil

KV = Kallvatten

P/VS = Pump för byggnadens värmesys- tem

P/VVC = Pump för varmvattencirkulation

SÄV = Säkerhetsventil TI = Termometer TT = Temperaturgivare VB = Backventil VH1 = Avstängningsventil VM1 = 3-vägs styrventil

VT1 = Termostatisk 3-vägsventil VV = Varmvatten

VVC = Varmvattencirkulation ÅS = Återsugningsskydd

(6)

Funktion

Aggregatflödesschema

VM VM

LK LK TF

KB UT

KB UT KB IN KB IN

KB IN = Köldbärare in KB UT = Köldbärare ut

LK = Kylbatteri TF = Tilluftsfläkt/-ar VM = Trevägs styrventil

(7)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på framsidan/i botten/ på baksidan [måste anges] och uppåtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galva- niserad och lackerad stålplåt (RAL 7016). Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade. All service skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

– Återluftsöppning på aggregatets framsida [i stället för i botten].

– Återluftsöppning på baksidan [i stället för i botten].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackat) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Installationssockel (bipackad) 200 mm hög med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler. Röran- slutningar skall kunna ske från båda sidorna. Sockeln skall ha en lätt demonterbar inspektionslucka på framsidan [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Motormanövrerat spjäll (bipackat) till/från i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

– Tilluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lack- erade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Tilluftsplenum med tilluftsgaller (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för friblåsning med utvändigt lackerade (i samma färg som aggre- gatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

Fläkt/-ar/alternativ

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet för montering ovanpå aggre- gatet med uppåtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck för montering ovanpå aggregatet med uppåtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning och steglöst ställbar fläkthastighet för montering ovanpå aggre- gatet med framåtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck för montering ovanpå aggregatet med framåtriktad luftutblåsning.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet.

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över aggregatet.

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

(8)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

Filter/tillval – Filtervakt.

Kylutrustning/normaldrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–0602] alternativt 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [stor- lekar 0852–1552].

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/reservdrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–0602] alternativt 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [stor- lekar 0852–1552].

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/alternativ/normal- och reservdrift

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0352–0602 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0352–0602 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3- läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0852–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal. OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–0602 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0352–0602 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0852–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0852–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal. OBS! Kontrollera max. differenstryck].

Kylutrustning/tillval

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackad). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 350–750 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackad).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval

– Avfuktning genom öppning styrventilen för fullt inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt

(9)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackad).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A).

– Seriellt kort Modbus (RS485).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackad) för montering på vägg.

– Utan manöverpanel.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackat).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackat).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott (bipackad) [storlekar 0352–0452].

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott [storlekar 0502–1552].

(10)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Chassi

– Chassi med återluftsöppning på ovansidan och neråtriktad luftutblåsning. Chassit skall vara utfört i galvaniserad och lackerad stålplåt (RAL 7016).

Panelerna skall vara utvändigt lackerade (RAL 7016) med ytskydd i form av två lager plastbeläggning och vara invändigt ljudisolerade. All ser- vice skall kunna ske framifrån. Inspektionsluckor skall kunna öppnas under drift utan att luftflödet störs.

Chassi/alternativ

– Paneler med brandsäker ljudisolerande isolering (A1 DIN4102) [i stället för standardisoleringen].

Chassi/tillval

– Golvstativ (bipackat) för installationsgolv. Golvstativet skall vara ställbart i höjd 200–600 mm.

– Kompletterande ledplåtsats (bipackad) för golvstativ för installationsgolv.

– Återluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/ anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler.

– Återluftsplenum SOUND PROOF (bipackat) för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning/ anslutning till undertak med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt extra ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102).

– Öppning för anslutning av uteluft till aggregatet (max. 5 %) med EU3-filter.

– Tilluftsplenum (bipackat) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Tilluftsplenum (bipackat) med tilluftsgaller för montering under aggregatet med utvändigt lackerade (i samma färg som aggregatet) och invändigt ljudisolerade paneler med brandsäkert isoleringsmaterial (A1 DIN4102) [erfordras då aggregatet är monterat på ett vanligt golv, alltså inte på ett installationsgolv].

– Motormanövrerat spjäll till/från med fjäderåtergång i återluftsöppningen för att förhindra luftgenomströmning då aggregatet inte är i drift.

Fläkt/-ar/alternativ

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet för montering under installations- golv med framåtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck för montering under installationsgolv med framåtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet för montering på golv med ner- åtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck för montering på golv med neråtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet för montering på golv med fram- åtriktad luftutblåsning.

– Fläktenhet (bipackad) med högeffektiv/-a EC-fläkt/-ar med låg energiförbrukning, steglöst ställbar fläkthastighet och högt tillgängligt statiskt tryck för montering på golv med framåtriktad luftutblåsning.

Fläkt/-ar/tillval

– Utrustning för konstanthållning av luftflödet genom aggregatet.

– Utrustning för konstanthållning av differenstrycket över.

Filter

– Filter i brandhämmande material med filterklass EU4.

Filter/alternativ – Filterklass EU5.

– Filterklass EU6.

– Filterklass EU7.

(11)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

– Filterklass EU8.

– Filter/tillval – Filtervakt.

Kylutrustning/normaldrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–1552] alternativt 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [stor- lekar 0852–1552].

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/reservdrift

– Kylbatteri utfört av kopparrör och aluminiumlameller med vattenavstötande beläggning för bättre kondensavrinning och med droppfat i rostfritt stål.

– 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–1552] alternativt 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [stor- lekar 0852–1552].

– Interna köldbärarledningar.

Kylutrustning/alternativ/normal- och reservdrift

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal].

– 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal. OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal.

OBS! Kontrollera max. differenstryck].

– 2-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal med fjäderåtergång [storlekar 0352–1552 i stället för 3-vägs modulerande styrventil för 0–10 V styrsignal. OBS! Kontrollera max. differenstryck].

Kylutrustning/tillval

– Kondensvattenpump med upp till 4 m lyfthöjd (bipackad). [Erfordras ej om dräneringspump för ångkondensat är vald].

Befuktningsutrustning/tillval

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 75–350 µS/cm inkl. fuktgivare. [Rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet.]

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 350–750 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Ångbefuktare med elektroder för vatten med konduktivitet 750–1250 µS/cm inkl. fuktgivare.

– Dräneringspump för ångkondensat (100°C) med upp till 6 m lyfthöjd (bipackad).

– Extra fuktgivare för avläsning av aktuell relativ fuktighet.

Avfuktningsutrustning/tillval

– Avfuktning genom öppning styrventilen för fullt inkl. fuktgivare.

Eftervärmningsutrustning/tillval

– Eftervärmningsbatteri för el med normal effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för el med hög effekt i tre steg med överhettningsskydd.

– Eftervärmningsbatteri för värmevatten inkl. 3-vägs modulerande styrventil för 3-läges styrsignal.

(12)

Utrustningsspecifikation

med alternativ och tillval

ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Mikroprocessor

– Programmeringsbar mikroprocessor för manövrering, styrning, drift- och larmrapportering med access i tre nivåer: öppen nivå, lösenordsskyddad nivå I och lösenordsskyddad nivå II. Mikroprocessorns programmeringsmöjligheter skall inkludera adressering av upp till 10 aggregat i ett lokalt nätverk (LAN) med redundansfunktion. Den skall kunna lagra upp till 100 larm och vara utrustad med minnesfunktion som gör att aggregatet återstartar automatiskt efter strömavbrott med de inställningar som gällde före strömavbrottet.

Mikroprocessor/tillval – Branddetektor.

– Rökdetektor.

– Vattenläckagedetektor med separat givare (bipackad).

– Seriellt kort för LonWorks (FFT-10A).

– Seriellt kort Modbus (RS485).

– Seriellt kort pCOWeb för SNMP, BACnet och Modbus (TCP/IP).

– Nersänkt mikroprocessorpanel (höjd = 1150 mm i stället för 1650 mm).

– Separat manöverpanel (bipackad) för montering på vägg.

– Utan manöverpanel.

– Seriellt kort för GSM-modem (RS232) (bipackat).

– GSM-modem med anslutningskabel (bipackat).

Elutrustning

Elutrustningen skall vara utförd enligt EN 60204-1 och inkludera:

– Apparatskåp med plintar för anslutning av kraft till aggregatet, huvudbrytare, erforderliga avsäkringar och startutrustningar för ingående apparater samt plintar för extern start/stopp, summalarm nivå A och summalarm nivå B.

– Intern elektrisk ledningsdragning.

Elutrustning/tillval

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott (bipackad) [storlekar 0352–0452].

– Dubbel kraftmatning med automatisk omkoppling vid strömavbrott [storlekar 0502–1552].

(13)

Tekniska data/allmänt

Klimataggregat typ 1)

AB*2.1/EXP/BAS

0352/EC 0452/EC 0502/EC 0602/EC 0852/EC

Effektdata/normal- och reserv- drift

Total kyleffekt 2) kW 38,7 50,8 60,9 71,1 97,5

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 33,1 41,2 49,6 55,6 81,2

Temperatursänkningsfaktor 4) 0,91 0,86 0,86 0,82 0,89

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 1 2

Effektbehov per fläkt 5) kW 2,35 2,56 2,59 2,68 2,58

Luftflöde 5) m³/s 3,75 3,75 4,44 4,44 8,33

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 226 182 188 170 189

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 1 1 1 1 2

Effektbehov per fläkt 5) kW 2,39 2,59 2,72 2,80 2,58

Luftflöde 5) m³/s 3,75 3,75 4,44 4,44 8,33

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 398 354 372 354 369

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Kylbatteridata/normaldrift

Antal batterier 1 1 1 1 1

Inre volym l 11,6 18,3 20,3 26,3 30,5

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 1,85 2,43 2,91 3,40 4,66

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 90 139 112 100 109

Kv-värde styrventil 10 10 16 16 25

Köldbäraranslutning in 1 inv. rörgänga 1 inv. rörgänga 2" inv. rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1" inv. rörgänga 1 inv. rörgänga 1 inv. rörgänga

Kondensavloppsanslutning 7) 8) Anslutningsstuds med 20 mm utv. diameter Kylbatteridata/reservdrift

Antal batterier 1 1 1 1 1

Inre volym l 11,6 13,5 20,3 26,3 30,5

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 1,85 2,43 2,91 3,40 4,66

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 90 139 112 100 109

Kv-värde styrventil 10 16 16 16 25

Köldbäraranslutning in 1 inv. rörgänga 1 inv. rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1" inv. rörgänga 1 inv. rörgänga

Kondensavloppsanslutning Kondensavloppet är gemensamt för båda batterierna. Se “Kylbatteridata/normaldrift”

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 5 5 5 5 8

Effektbehov kW 3,8 3,8 3,8 3,8 6,0

Dräneringsanslutning 9) 10) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 9,0 9,0 15,0 15,0 18,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 15,0 15,0 18,0 18,0 27,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval) Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet och köld- bärartemperatur in/ut 7/12°C och köldbärare vatten. 3) Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdra- gen. 4) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 5) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 6) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 7) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. För- lägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från kylbat- teriet internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från kylbatteriet erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från kylbatteriet. 8) Vid tillval “kondensvattenpump”

se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 9) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst

14" 12"

14" 12"

14" 12"

14"

(14)

Tekniska data/allmänt

Klimataggregat typ 1)

AB*2.1/EXP/BAS

1002/EC 1202/EC 1402/EC 1552/EC

Effektdata/normal- och reserv- drift

Total kyleffekt 2) kW 123 127 162 171

varav temp.sänkningseffekt 3) kW 97,6 106 130 138

Temperatursänkningsfaktor 4) 0,84 0,89 0,85 0,85

Fläktdata/normalt yttre statiskt tryck (standard)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 3 3 3

Effektbehov per fläkt 5) kW 2,76 2,33 2,48 2,65

Luftflöde 5) m³/s 8,33 11,39 11,39 12,22

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 155 232 184 175

Fläktdata/högt yttre statiskt tryck (alternativ)

Fläkttyp Direktdriven EC-fläkt

Antal fläktar 2 3 3 3

Effektbehov per fläkt 5) kW 2,85 2,37 2,52 2,73

Luftflöde 5) m³/s 8,33 11,39 11,39 12,22

Max. yttre statiskt tryck 6) Pa 335 404 356 354

Filterdata Se även kapitel “Tillval/luftfilter”

Filterklass/standard EU4

Filterklass/special (tillval) EU5, EU6, EU7 eller EU8

Kylbatteridata/normaldrift

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 39,4 37,7 48,1 56,2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 5,86 6,06 7,73 8,16

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 120 153 144 68,1

Kv-värde styrventil 25 40 40 40

Köldbäraranslutning in 2" inv. rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1 inv. rörgänga 2" inv. rörgänga

Kondensavloppsanslutning 7) 8) Anslutningsstuds med 20 mm utvändig diameter Kylbatteridata/reservdrift

Antal batterier 1 1 1 1

Inre volym l 39,4 37,7 48,1 56,2

Max. arbetstryck bar 16 16 16 16

Köldbärarflöde 2) l/s 5,86 6,06 7,73 8,16

Tryckfall inkl. 3-vägs styrventil 2) kPa 120 153 144 68,1

Kv-värde styrventil 25 40 40 40

Köldbäraranslutning in 1 inv. rörgänga 2" inv. rörgänga

Köldbäraranslutning ut 1 inv. rörgänga 1 inv. rörgänga 2" inv. rörgänga

Kondensavloppsanslutning Kondensavloppet är gemensamt för båda batterierna. Se “Kylbatteridata/normaldrift”

Befuktningsdata (tillval) Se även kapitel “Tekniska data/arbetsområden/befuktaren”

Typ av befuktare Ångbefuktare med elektroder

Befuktningseffekt kg/h 8 10 10 15

Effektbehov kW 6,0 7,5 7,5 11,3

Dräneringsanslutning 9) 10) Anslutningsstuds med 32 mm utvändig diameter Eftervärmning/el (tillval)

Antal steg 3 3 3 3

Eftervärmningseffekt/normal kW 18,0 18,0 18,0 24,0

Eftervärmningseffekt/hög kW 27,0 27,0 27,0 36,0

Eftervärmning/värmevatten (tillval) Kontakta vår kundtjänst

Ljuddata Se kapitel “Tekniska data/ljud”

Eldata Se kapitel “Tekniska data/el”

Mått och vikter Se kapitel “Tekniska data/mått och vikter”

1) Se beteckningsnyckel på sidan 2. 2) Angivna data gäller vid ingående lufttillstånd till kylbatteriet 24°C och 50 % relativ fuktighet och köld- bärartemperatur in/ut 7/12°C och köldbärare vatten. 3) Temperatursänkningseffekten är netto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är avdra- gen. 4) Temperatursänkningsfaktorn är brutto, d.v.s. värmeeffekten från fläktmotorn är inte avdragen, vilket motsvarar hur detta värde brukar anges i branschen. 5) Angivna data gäller vid yttre statiskt tryck 20 Pa. 6) Vid angivet max. yttre statiskt tryck ökar värmeeffekten från fläktmotorn och därmed reduceras temperatursänkningseffekten något. 7) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 20 mm rekommenderas. För- lägges med min. 1 % fall till utloppet. Om aggregatet är neråtblåsande (U) och utrustat med befuktningsfunktion är kondensavloppet från kylbat- teriet internt draget till befuktarens dräneringsfat. Yttre anslutning av kondensavloppet från kylbatteriet erfordras således inte i detta fallet. Vid uppåtblåsande aggregat (O) erfordras däremot alltid yttre anslutning av kondensavloppet från kylbatteriet. 8) Vid tillval “kondensvattenpump”

se kapitel “Tillval/kondensvattenpump”. 9) Kondensavloppsrör med invändig diameter på min. 32 mm, som tål en arbetstemperatur på minst 100°C, erfordras. Förlägges med min. 1 % fall till utloppet. 10) Vid tillval “dräneringspump” se kapitel “Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)”.

12"

12"

14" 12"

(15)

Tekniska data/arbetsområden

Kvalitet på vätskor i system för kylning, frikylning, återvinning och uppvärmning

Rad Benämning Symbol Gränsvärden

1 Vätejonkoncentration pH 7,5–9

2 Förekomst av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) Hårdhet 4–8,5°D

3 Klorjoner Cl- < 150 ppm

4 Järnjoner Fe3+ < 0,5 ppm

5 Manganjoner Mn2+ <0,05 ppm

6 Koldioxid CO2 < 10 ppm

7 Vätesulfid H2S < 50 ppb

8 Syre O2 < 0,1 ppm

9 Klor Cl2 < 0,5 ppm

10 Ammoniak NH3 < 0,5 ppm

11 Förhållande mellan karbonater och sulfater HCO3- / SO42- > 1

Noteringar:

Rad 1 Ett pH-värde (koncentrationen av vätejoner) som överskrider 9, innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna och om det underskrider 7, hög risk för korrosion.

Rad 2 Hårdhet avser mängden kalcium (Ca) och Mangan (Mg) som är löst i vattnet vid temperaturer lägre än 100°C. Hög hårdhet innebär hög risk för beläggningar på värmeväxlarytorna.

Rad 3 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 4 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 5 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 6 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 7 En koncentration högre än angivet värde förorsakar snabb korrosion.

Rad 8 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion.

Rad 9 En koncentration högre än angivet värde förorsakar korrosion. Värdet i normalt vattenledningsvatten brukar ligga mellan 0,2 och 0,3 ppm.

Rad 10 Närvaro av ammoniak (NH3) i vattnet ökar syrets (O2) korroderande egenskaper.

Rad 11 Värden lägre än angivet värde ökar risken för korrosion p.g.a. galvaniska strömmar mellan koppar och andra material.

OBS! Angivna värden måste upprätthållas under aggregatets hela livslängd. Speciellt gäller detta vätskekylda kondensorer som kyls av obe- handlat vatten från sjöar, åar etc. I sådana applikationer rekommenderas mellanvärmeväxlare för att kylmedlets kvalitet skall säkerställas.

OBS! Om köldbäraren eller kylmedlet blandas med frostskyddsmedel måste rostskyddsinhibitor, lämplig för det aktuella frostskyddsmedlet till- sättas.

(16)

Tekniska data/arbetsområden

Kvalitet på tappvatten som används för ångbefuktning

Min. Max.

Arbetsområde/cylinder för vatten med medium konduktivitet (tillverkarens standard) 1)

Vattentryck bar 1 8

Surhetsgrad pH 7 8,5

Specifik konduktivitet vid 20°C μS/cm 300 1250

Totalt upplösta fasta ämnen (TDS) mg/l 2) 2)

Torrsubstanshalt vid 180°C mg/l 3) 3)

Total hårdhet, CaCO3 mg/l 100 4) 400

Temporär hårdhet (karbonathårdhet), CaCO3 mg/l 60 5) 300

Järn + Mangan, Fe + Mn mg/l 0 0,2

Klorider, Cl ppm 0 30

Kiseldioxid, SiO2 mg/l 0 20

Kloridjoner, Cl- mg/l 0 0,2

Kalciumsulfat, CaSO4 mg/l 0 100

Metalliska föroreningar mg/l 0 0

Lösningsmedel, tvålrester, smörjmedel, etc. mg/l 0 0

Arbetsområde/cylinder för vatten med låg konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 75 350

Arbetsområde/cylinder för vatten med hög konduktivitet 1)

Vattentryck bar 1 8

Konduktivitet µS/cm 300 1250

1) Befuktare med låg konduktivitet rekommenderas på de flesta orter i Sverige, men eftersom den lokala vattenkonduktiviteten kan variera, måste befuktaren alltid väljas utifrån aktuell lokal konduktivitet. 2) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,93 x specifik kondukti- vitet. 3) Värdet är beroende av specifik konduktivitet; i allmänhet 0,65 x specifik konduktivitet. 4) Inte lägre än 200% av mängden kloridjoner.

5) Inte lägre än 300% av mängden kloridjoner.

(17)

Tekniska data/el

Kylning 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Rek.

avsäkring A(t)

AB*2.1/EXP/BAS0352–0602/EC 400/3+N+PE/50 2,8 4,4 10

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC 400/3+N+PE/50 5,6 8,8 13

AB*2.1/EXP/BAS1202–1552/EC 400/3+N+PE/50 8,4 13,2 16

Kylning + befuktning 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Rek.

avsäkring A(t)

AB*2.1/EXP/BAS0352–0602/EC 400/3+N+PE/50 6,6 9,9 13

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC 400/3+N+PE/50 11,6 17,5 20

AB*2.1/EXP/BAS1202–1402/EC 400/3+N+PE/50 15,9 24,2 32

AB*2.1/EXP/BAS1302–1502/EC 400/3+N+PE/50 19,7 29,4 32

Kylning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Rek.

avsäkring A(t)

AB*2.1/EXP/BAS0302–0452/EC 400/3+N+PE/50 11,8 17,4 20

AB*2.1/EXP/BAS0502–0602/EC 400/3+N+PE/50 17,8 26,1 32

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC 400/3+N+PE/50 23,6 34,8 40

AB*2.1/EXP/BAS1202–1402/EC 400/3+N+PE/50 26,4 39,2 50

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC 400/3+N+PE/50 32,4 47,9 50

Kylning + befuktning + eftervärmning (normal eftervärmningseffekt) 1)

Klimataggregat typ

Anslutnings- spänning

V

Märkeffekt kW

Märkström A

Rek.

avsäkring A(t)

AB*2.1/EXP/BAS0352–0452/EC 400/3+N+PE/50 15,6 22,9 25

AB*2.1/EXP/BAS0502–0602/EC 400/3+N+PE/50 21,6 31,6 40

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC 400/3+N+PE/50 29,6 43,5 50

AB*2.1/EXP/BAS1202–1402/EC 400/3+N+PE/50 33,6 50,2 63

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC 400/3+N+PE/50 43,7 64,1 80

1) Angivna data gäller för fläkt/-ar med normalt yttre statiskt tryck. För data för fläkt/-ar med högt yttre statiskt tryck, kontakta vår kundtjänst.

(18)

Tekniska data/ljud

Ljudeffektnivåer

Klimataggregat typ

Ljudeffektnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

AB*2.1/EXP/BAS0352/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0452/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0502/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0602/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0852/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1002/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1202/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1402/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC – – – – – – – – –

Ljudtrycksnivåer

Klimataggregat typ

Ljudtrycksnivå dB(A)

Totalt dB(A) Oktavband (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

AB*2.1/EXP/BAS0352/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0452/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0502/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0602/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS0852/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1002/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1202/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1402/EC – – – – – – – – –

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC – – – – – – – – –

Noteringar:

Angivna data för ljudtryck gäller vid nominellt luftflöde och yttre statiskt tryck, avstånd 2 m framför aggregatet, höjd 1,5 m över golv och fritt fält. OBS! Ljudtrycksnivåerna är beräknade och endast avsedda som vägledning. Vid ljudkänsliga placeringar måste alltid en särskild be- räkning göras av en ljudkonsult med utgångspunkt från de faktiska förhållandena. För ytterligare information, kontakta vår kundtjänst.

(19)

Tekniska data/mått och vikter

AB*2/EXP (exklusive fläktenhet)

AB*2.1/EXP/BAS0352–0452/EC

AB*2.1/EXP/BAS0502–0602/EC

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC

För mått och vikter på fläktenheten, se rubrik “Fläktenheter”.

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

990 10 980

1980

10

1000 Klimataggregat typ

Vikt kg

AB*2.1/EXP/BAS0352/EC 419

AB*2.1/EXP/BAS0452/EC 434

För mått och vikter på fläktenheten, se rubrik “Fläktenheter”.

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1980

10 10

990 1530

1550 Klimataggregat typ

Vikt kg

AB*2.1/EXP/BAS0502/EC 596

AB*2.1/EXP/BAS0602/EC 611

För mått och vikter på fläktenheten, se rubrik “Fläktenheter”.

1980

10 10

990 2080

2100 Klimataggregat typ

Vikt kg

AB*2.1/EXP/BAS0852/EC 750

(20)

Tekniska data/mått och vikter

AB*2/EXP (exklusive fläktenhet)

AB*2.1/EXP/BAS1202–1402/EC

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC

För mått och vikter på fläktenheten, se rubrik “Fläktenheter”.

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

1980

10 10

990 2630

2650 Klimataggregat typ

Vikt kg

AB*2.1/EXP/BAS1202/EC 895

AB*2.1/EXP/BAS1402/EC 910

För mått och vikter på fläktenheten, se rubrik “Fläktenheter”.

För detaljerad måttritning med måttsatta kanal- och röranslutningar kontakta vår kundtjänst.

990 3180

10 10

1980

Klimataggregat typ

Vikt kg

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC 954

(21)

Tekniska data/mått och vikter

Fläktenheter

För montering ovanpå aggregatet med uppåtriktad luftutblåsning 1)

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande aggregat)

För klimat- aggregat typ

ABO2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1502/EC

Mått

A mm 1000 1550 2100 2650 3200

B mm 990 990 990 990 990

H mm 590 590 590 590 590

Vikt kg 59 92 161 232 275

För montering ovanpå aggregatet med framåt- eller bakåtriktad luftutblåsning 1)

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande aggregat)

För klimat- aggregat typ

ABO2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1502/EC

Mått

A mm 1000 1550 2100 2650 3200

B mm 990 990 990 990 990

H mm 590 590 590 590 590

Vikt kg 59 92 161 232 275

A B

H

1) Se bild 1 och 2, kapitel “Luftflödeskonfigurationer”.

A B

H

1) Se bild 3 och 4, kapitel “Luftflödeskonfigurationer”.

(22)

Tekniska data/mått och vikter

Fläktenheter

För montering under golv med framåt- eller bakåtriktad luftutblåsning 1)

ABU2.1/EXP (neråtblåsande aggregat)

För klimat- aggregat typ

ABU2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1502/EC

Mått

A mm 980 1530 2080 2630 3180

B mm 960 960 960 960 960

H1 mm 590 590 590 590 590

H2 mm 15–25 15–25 15–25 15–25 15–25

Vikt kg 59 92 161 232 275

För montering på golv med nedåtriktad luftutblåsning 1)

ABU2.1/EXP (neråtblåsande aggregat)

För klimat- aggregat typ

ABU2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1502/EC

Mått

A mm 1000 1550 2100 2650 3200

B mm 990 990 990 990 990

H mm 590 590 590 590 590

Vikt kg 59 92 161 232 275

A B

H1H2

1) Se bild 5 och 8, kapitel “Luftflödeskonfigurationer”.

A B

H

1) Se bild 6, kapitel “Luftflödeskonfigurationer”.

(23)

Tekniska data/mått och vikter

Fläktenheter

För montering på golv med framåtriktad luftutblåsning 1)

ABU2.1/EXP (neråtblåsande aggregat)

För klimat- aggregat typ

ABU2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1502/EC

Mått

A mm 1000 1550 2100 2650 3200

B mm 990 990 990 990 990

H mm 590 590 590 590 590

Vikt kg 59 92 161 232 275

A B

H

1) Se bild 7, kapitel “Luftflödeskonfigurationer”.

(24)

Installationsdata

Erforderligt utrymme för service

1000 mm Vid två mot varandra stående aggregat bör avståndet vara minst 1500 mm.

Eftersom all service kan utföras framifrån kan flera aggregat monteras direkt bredvid varandra.

(25)

Tillval/luftfilter

Tryckfallsökning vid byte från standard till annan filterklass

AB*2.1/EXP/BAS0352–0452/EC AB*2.1/EXP/BAS0502–0602/EC

AB*2.1/EXP/BAS0852–1002/EC AB*2.1/EXP/BAS1202–1402/EC

AB*2.1/EXP/BAS1502/EC 0

50 100 150 200

Luftflöde [m³/h]

EU5 EU6 EU7 EU8

Tryckfallsökning [Pa]

5500 6500 7500 8500 9500 10500 11500 12500 0

10 20 30 40 50 60

Tryckfallsökning [Pa]

Luftflöde [m³/h]

6500 7500 8500 9500 10500 11500 12500 13000 EU7

EU6 EU5 EU8

-20 0 20 40 60 80 100 120

Tryckfallsökning [Pa]

Luftflöde [m³/h]

12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 25000 EU5

EU6 EU7 EU8

0 20 40 60 80 100 120 140

Luftflöde [m³/h]

18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000

Tryckfallsökning [Pa]

EU5

EU6 EU7 EU8

0 20 40 60 80 100 120

EU5

EU6 EU7 EU8

Tryckfallsökning [Pa]

Luftflöde [m³/h]

20000 24000 28000 32000 36000 40000

(26)

Tillval/2-vägs styrventil

Klimataggregat typ Kv-värde

Max. differenstryck kPa

AB*2.1/EXP/BAS0352/EC 10 300

AB*2.1/EXP/BAS0452/EC 10 300

AB*2.1/EXP/BAS0502/EC 16 175

AB*2.1/EXP/BAS0602/EC 16 175

AB*2.1/EXP/BAS0852/EC 25 75

AB*2.1/EXP/BAS1002/EC 25 75

AB*2.1/EXP/BAS1202/EC 40 300

AB*2.1/EXP/BAS1402/EC 40 300

AB*2.1/EXP/BAS1552/EC 40 300

(27)

Tillval/kondensvattenpump

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord

0 1 2 3 4

Lyfthöjd m

Flöde l/h

300 250 200 150 100 50 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslang från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till kondensvattenpum-

pen.Kondensvattenpumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från kondensvattenpumpen skall vara av plast med invändig diameter på 6 eller 9 mm. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 20 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Slangarna skall fixeras vid droppfat och dräneringspump med slangklämmor.

(28)

Tillval/dräneringspump (ångbefuktare)

Säkerhetsflottör

Pump- motor

Flottör

Hölje

Svart Svart FasNolla Jord Lyfthöjd m

Flöde l/h

1 2 3 4 5 6 7

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

ELSCHEMA

FLÖDESDIAGRAM

Installationsanvisningar:

Kondensavloppsslangen från kylbatteriets/förångarens droppfat (plastslang med invändig diameter 20 mm), skall dras till dräneringspum- pen. (Gäller uppåtblåsande aggregat. I nedåtblåsande aggregat är kondensavloppet draget till befuktarens dräneringsfat för kondensat.)

Dräneringsslangen från befuktarens dräneringsfat för ångkondensat (plastslang med invändig diameter 32 mm), skall dras till dräneringspum- pen. Dräneringsslangen skall förses med vattenlås, i form av en vertikal slinga på slangen.

Dräneringspumpen skall vara monterad på ett plant underlag.

Dräneringsslangen från dräneringspumpen skall vara av plast med invändig diameter 9 mm och tåla en temperatur på minst 100°C. Den skall dras rakt upp till högsta punkten och mynna i ett kondensavloppsrör (med uppåtriktad böj) med invändig diameter på min. 32 mm, som skall dras med min. 1 % fall till utloppet.

Ingen av dräneringsslangarna får någonstans vara i kontakt med elektriska komponenter eller elledningar, p.g.a. den höga temperaturen.

Slangarna skall fixeras vid droppfat, dräneringsskål och dräneringspump med slangklämmor.

(29)

Tillval/monteringsdetaljer

Golvstativ för installationsgolv

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande) och ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AB*2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 980 1530 2080 2630 3180

D mm 960 960 960 960 960

Motormanövrerat spjäll som förhindrar bakluftflöde då aggregatet är avstängt

ABU2.1/EXP (neråtblåsande aggregat). Tillvalet finns även för uppåtblåsande aggregat.

Klimataggre- gat typ

AB*2.1/EXP/BAS 0352–1552/EC B

D

H = 200–600 mm

Installationsgolv

Elastisk tätning

För att minska risken för att vibrationer och ljud fortplantar sig i golv- strukturen rekommenderas att en elastisk tätning monteras mellan golv- stativet och installationsgolvet.

Kompletterande ledplåtsats (endast ABU2.1/EXP)

H

(30)

Tillval/monteringsdetaljer

Anslutning av uteluft

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande) ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm. Anslutes med flexibel slang Ø 100 mm.

Ljudisolerat till-/återluftsplenum för kanalanslutning

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande) och ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

AB*2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 1000 1550 2100 2650 3200

D mm 990 990 990 990 990

H mm 500 500 500 500 500

B

D

H

(31)

Tillval/monteringsdetaljer

Installationssockel (erfordras då installationsgolv saknas)

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

ABO2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 980 1530 2080 2630 3180

D mm 960 960 960 960 960

Tilluftsplenum för montering ovanpå aggregatet och för kanalanslutning

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

Klimataggre- gat typ

ABO2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 1000 1550 2100 2650 3200

D mm 990 990 990 990 990

H mm 500 500 500 500 500

D

B 200

Botten på aggregatet

Installationssockel Förstansade

genomföringar

Inspektionslucka Förstansade genomföringar

Skruvas ihop med aggregatet

B

H

D

(32)

Tillval/monteringsdetaljer

Tilluftsplenum för montering ovanpå aggregatet med tilluftsgaller

ABO2.1/EXP (uppåtblåsande)

Klimat- aggregat typ

ABO2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 1000 1550 2100 2650 3200

D mm 990 990 990 990 990

H mm 500 500 500 500 500

Återluftsplenum för montering ovanpå aggregatet och för anslutning till under- tak eller för kanalanslutning

ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

ABU2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 1000 1550 2100 2650 3200

D mm 990 990 990 990 990

H mm 500 500 500 500 500

B

H

D

B

H

D

(33)

Tillval/monteringsdetaljer

Tilluftsplenum för montering under aggregatet med tilluftsgaller

ABU2.1/EXP (neråtblåsande)

Klimataggre- gat typ

ABU2.1/EXP/BAS

0352–0452/EC 0502–0602/EC 0852–1002/EC 1202–1402/EC 1552/EC

Mått

B mm 1000 1550 2100 2650 3200

D mm 990 990 990 990 990

H mm 500 500 500 500 500

B

H

D

(34)

Beskrivningstext

Kontakta vår kundtjänst för projektanpassad beskrivningstext

(35)
(36)

Hulda Mellgrens gata 3 421 32 Västra Frölunda Telefon: 031-746 40 00 Telefax: 031-746 40 01 E-mail: info@aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se www.aqsprodukter.se

Distributör: Installation, underhåll och service:

Rätt till ändringar förbehålles.

Copyright © 170919 AQS-PRODUKTER AB. Alla rättigheter förbehålles.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :