Ekonomisk hållbarhet. föreningsmöte 10 juli ARNA i Fågelriket

Full text

(1)

Ekonomisk hållbarhet föreningsmöte 10 juli 2017

ARNA i Fågelriket

(2)

Mötesagenda

a)Val av mötesordförande, sekreterare och 2 justeringspersoner Närvarolista går runt.

b)Bakgrund till styrelsens förslag att föreningen ARNA i Fågelriket blir delägare i ett aktiebolag.

c)Diskussion vid fikat.

d)Fråga till föreningsmedlemmarna. Har styrelsen medlemmarnas förtroende att stärka föreningens ekonomiska hållbarhet genom att föreningen blir delägare i ett aktiebolag?

e)Mötet avslutas.

(3)

Vår förenings stadga – grunden i vårt arbete

§1. Namn och ändamål

Den ideella Föreningen ARNA i Fågelriket skall kunna vara näringsdrivande och är religiöst och politiskt obunden.

Föreningens ändamål är att stödja och/eller skapa verksamheter och evenemang med inriktning på kultur och natur samt mötesskapande verksamheter som ökar gemenskapen mellan människor med olika bakgrund.

Föreningen har som mål att vara allmännyttig, bl a genom att stödja eller utveckla barns och ungdomars kunskap om förhållandet mellan natur, kultur och

miljöhänsyn.

Delar av ett eventuellt överskott i föreningens verksamhet skall kunna användas som stipendium nationellt eller internationellt, för att vistas på ARNA artist in

residence, annat residence som styrelsen väljer eller för annan form av kunskapshöjande verksamheter, tex vidareutbildning

(4)

Hur vi beskriver ARNA i Fågelriket 2017

Vi arbetar projektbaserat genom kulturdimensionen för hållbarhet för att stärka ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Fågelriket.

Vår vision är att ett kommande biosfärområde i Vombsänkan blir världens första att inkludera kulturdimensionen för hållbarhet i sitt arbete.

I centrum av vårt arbete har vi vårt artist in residence.

Promenadföredrag – Vetenskap, historia och poesi med temat ”träd” under en vandring i Löberöds slottspark

(5)

Verksamhetens utveckling

Sedan starten av föreningen ARNA i Fågelriket november 2011 har vår verksamhet vuxit.

Hårt arbete och gott samarbete lokalt, regionalt och internationellt har lett till framgångar.

Projektverksamheten har varierat kraftigt men har omsatt 50.000 – 1.300.000 kr/år.

Sedan start har föreningen gjort 28 ansökningar om olika stöd, 16 av dessa har bifallits.

2016-17 har 9 ansökningar gjorts. Av dessa har 6 bifallits.

ARNAs framgångsrika arbete har lett till punkten där det är dags att ta ett val: Dra ner på föreningsverksamheten eller ta den till nästa steg, att utveckla ett samarbete mellan förening och ett företag.

Vi vill stödja en hållbar utvecklings alla delar. Detta gäller då även såklart vår egen förenings ekonomiskt hållbara utveckling.

Leader Lundaland stödjer projektet Uppstart KIA där kompetenshöjning runt företags- bildande ingår. Detta arbete pågår sommaren 2017.

(6)

All föreningsverksamhet berör ekonomiska frågor och all ekonomisk verksamhet regleras genom Skatteverket.

Grunden - enligt Skatteverket är ALLA inkomster skattepliktiga.

Det är en självklarhet att vår förening ska driva en juste verksamhet som följer skattereglerna, men vi ska givetvis också på bästa sätt ta till vara de möjligheter som finns.

Vissa saker är bra att de utvecklas inom föreningar, andra i företag.

(7)

Föreningar består av privatpersoner. Ibland vill en förening och privatpersoner samverka runt ekonomiska ting. Här är några regler som då kommer in.

Hobbyverksamhet, oavsett hur liten den är, ska numera redovisas i deklarationen.

Det finns endast några få undantag:

Försäljning av vilt växande bär, kottar och svampar för upp till 12.500 kr/år.

(Inte av intresse för vår förening)

Uthyrning av hela eller delar av egen bostad upp till en inkomst av 50.000 kr/år.

Vid särskild redovisning upp till 60.000 kr/år. (Intressant för vår förening när vi hyr av privatpersoner för residensviselser)

Ersättning för utfört arbete, tex. till en föreningsmedlem, kan betalas ut till en summa av max 990 kr/år/person utan att sociala avgifter eller skatt behöver

betalas. (Intressant för vår förening när vi vill ge ersättning till någon privatperson)

(8)

Skatteverkets syn på föreningsverksamhet

Föreningsliv bygger på ideellt arbete som gagnar samhället.

En förening är moms- och skattefri så länge man är allmännyttig och arbetar inom målen för föreningens stadgar. Vår förening tangerar numera ofta gränsen, eller överskrider den, för vad som istället borde ligga i ett företag.

En förening kan begära sig både moms- och skattepliktig. Men då är det enklare att samarbeta med ett företag som administrerar de delar i föreningsarbetet som bäst ligger i ett företag. Så gör ofta större idrottsföreningar.

Föreningslivet kan bli sponsrat av företag. Detta har blivit mer komplicerat eftersom enligt Skatteverket finns det inga gåvor, bara ekonomiskt utbyte = skattepliktig verksamhet.

(9)

Fler delar i vår föreningsverksamhet som berör, eller kan beröra, Skatteverket Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med Arnold runt hans hus och den separata tomten han har där trädgårdsateljéerna nu står. (Hyra, arrende, samarbete?) Vi har fått veta att när ARNA hyr ut till residenter fungerar föreningen som en förmedlingsverksamhet med 12% momskrav. Uthyrning ska alltså inte göras av föreningen!

När ARNA hyr ut till residenter som förening finns det oklarheter om ansvarsfrågor (säljare – kund). Även här bör det vara ett företag som hyr ut.

Mycket projektverksamhet involverar ideellt arbete som läggs in i ansökningarna.

När företag bidrar till finansiering av projekt genom ideellt tillfört arbete blir värdet 1,5-3 gånger högre per timma än när det är privatpersoner som tillför ideellt arbete.

Om man är medveten om Skatteverkets regelverk kan företag och förening skapa ett intressant ekonomiskt utbyte, det som tidigare kallades sponsring.

(10)

Förhållandet mellan föreningen och projektverksamhet

Projektbidrag är den ekonomiska kärnan i vår förenings verksamhet. Här har vi blivit framgångsrika. 6 av 9 ansökningar bifölls 2016-17.

För framgångsrika projektansökningar behöver vår förening goda samarbets- partners. Ett starkt nätverk i närområdet är viktigt. Tyvärr minskar förenings- aktiviteten i vårt närområde. De vi kan samarbeta med blir alltså färre och de föreningar vi flitigt samarbetar med riskerar vi att trötta ut. Ett företag där föreningen är delägare ger en stark samarbetspartner. Företaget kan också fungera som ”driftsbyrå” åt föreningens projektverksamhet. Dvs. så mycket som möjligt av projektens ekonomiska hantering sköts av företaget.

Hittills har det varit Kerstin Jakobsson och hennes företag som gått in som samarbetspart när det behövts. Det är inte hållbart att en persons företag

(11)

Om vår förening och ett nytt företag samverkar– vem är vad?

”Föreningen arbetar projektbaserat genom kulturdimensionen för hållbarhet för att stärka ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i Fågelriket och det

framtida biosfärområdet. I centrum av vårt arbete har vi vårt artist in residence.”

”Företaget AB är ett tjänsteföretag som tillhandahåller kompetens inom

kulturdimensionen för hållbarhet. Med kunskap och kreativitet arbetar vi för att stärka ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.”

Föreningen får en tydligare inriktning på utvecklingsarbete i vårt närområde genom föreningsverksamhet i enlighet med våra stadgar.

Tex: kulturdimensionen + residenset = kulturprojekt som vänder sig till unga.

Föreningens främsta samarbetspartner för projektverksamhet blir Företaget AB.

När företaget startar kommer föreningen att vara den främsta uppdragsgivaren men företaget kan också arbeta på egen hand.

Tex: Kulturdimensionen + platsutveckling = Lokalt ledd utveckling.

Ett exempel skulle kunna vara ett Leaderprojekt där det ingår att skapa upplevelsepaket, tex. Cykelturer. Föreningen ansöker då om projektet tillsammans med samarbetspartnern Företaget AB. Föreningen deltar i

utvecklingen av en produkt men det färdiga resultatet tas över/ägs/förvaltas av Företaget AB eller någon annan partner.

(12)

Konst Natur

Människorna

Ekonomi Kulturhistorien

Landskapet

Framtidsfrågor

Innovation

Platsutveckling

ARNA ska fungera som en ”thinkubator”, en förening som bidrar till en hållbar

utvecklings alla delar i vår hembygd. Vi har konstaterat att föreningsformen är en god plattform för bidragsansökningar, men räcker inte längre för det arbete vi utvecklar.

(13)

Varför just ett aktiebolag?

I vår förenings styrelse har vi diskuterat möjligheten att bli ägare eller delägare i ett företag under flera år. Vårt arbete har lett fram till förslaget sommaren 2017 att det bästa förslaget för föreningen är att det blir delägare i ett aktiebolag.

Föreningen får genom Leaderprojektet Uppstart KIA stöd till kompe- tenslyft inför en möjlig företagsstart genom workshops, arbetstid, konsultation och registreringsavgift hos Bolagsverket.

Medel till föreningens insats har satts undan på föreningskontot.

Vi har råd att satsa!

Övrigt kapital satsas av privatpersoner med starkt engagemang för ARNA i Fågelrikets utveckling och som samtidigt vill satsa på att utveckla kompetens och möjligheter inom Kulturdimensionen för

hållbarhet. Det blir en spännande kombination som dessutom kommer stärka föreningens ansökningar för nya projekt.

(14)

Aktiebolag med aktiekapital 50.000

Arbetande förslag till fördelning av aktieposter, kan alltså förändras.

Föreningen 15.000

Kerstin Jakobsson 15.000 Arnold Hagström 5.000 Jasmine Cederqvist 5.000 Birgitta Persson 5.000 Ylva van Meeningen 2.500

Lars Persson 2.500

1 medlem representerar föreningen i företagsstyrelsen. En interimperson sitter från start till nästa årsmöte februari 2018. Denna person kan föreslås av styrelsen. Sedan väljs representanten till företagsstyrelsen på årsmötena.

Första verksamhetsåret, förslagsvis från september 2017 – december 2018, kommer att fungera som ett ”pilotprojekt” där företaget huvudsakligen kommer att fungera som ett serviceföretag till föreningen.

Skulle det visa sig att verksamheten inte fungerar kan företaget sedan läggas ner, eller aktieposterna köps upp av övriga aktieägare. Men företaget kan efter första verksamhetsåret också växa och utöka aktiekapitalet till 100.000 kr.

(15)

Frågor?

(16)

Den viktiga frågan - Kan föreningsmötet ge styrelsen förtroendet att fortsätta utvecklingsarbetet med målet att bli delägare i ett nytt aktiebolag under 2017?

Vad händer efter föreningsmötet 10 juli?

Denna presentation skickas till alla föreningsmedlemmar via mail så att även de som

inte hade möjlighet att komma får chansen att uttala sig. 10 augusti blir sista datum att uttala sig. Sedan görs ett utskick till föreningsmedlemmarna med uppdatering i frågan.

Inbjudningar till två workshops öppna för allmänheten genom Uppstart KIA skickas ut.

Om någon vill prata om föreningens delägande i företag blir det möjligt att göra detta vid dessa två tillfällen. Deltagande i workshop ska anmälas till arna.fagelriket@gmail.com Workshop steg 1 – Måndagen 14/8 kl 18.00-21.00

"Personliga värderingar - grunden för entreprenörsutveckling"

Workshop steg 2 - Måndagen 21/8 kl 18.00-21.00

Denna workshop bygger vidare på föregående möte. Här används olika Canvasmodeller och temat är "Värderingsarbete som grund för affärsutveckling".

Styrelsemöte i månadsskiftet augusti-september

Om styrelsen känner att den har medlemmarnas stöd i frågan att föreningen blir delägare i ett aktiebolag tas beslutet att göra så vid styrelsemötet. Det praktiska arbetet med före- tagsbildande startas i och med detta.

(17)

www.arna.nu

www.fagelriket.se För frågor och synpunkter i frågan

Välkommen att kontakta styrelsen senast 10 augusti genom Kerstin Jakobsson arna.fagelriket@gmail.com eller 04661420

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :