• No results found

Svarsandelar företagens situation 2021 Vingåkers kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Svarsandelar företagens situation 2021 Vingåkers kommun"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enkätanalys ”Företagens situation i Sörmland

• 1119 svarande, svarsfrekvens på 14 %

• Urval - företagsregistren

• Enkäten öppen 5-20 maj 2021

• Ett svar per företag, ingen viktning

• Nedbrytningar på bransch, kommun och antal

anställda.

(2)

Huvudslutsatser

• Mer positiv bild av det senaste halvåret och framtidsbild

• Hotell- och restaurang fortfarande i ett svårt läge

• Små företag har sämre ekonomisk utveckling och sämre framtidstro

• Lägre risk för varsel och uppsägning

(3)

1. Vilken bolagsform har företaget?

3

(4)

2. Företagsledarens juridiska kön är

4

(5)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2021

5

(6)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2020

6

(7)

4. Hur länge har företaget varit registrerat hos Bolagsverket?

7

(8)

5. Hur många anställda har företaget med arbetsställe i kommunen?

8

(9)

6. Vilken marknad/marknader verkar företaget på?

9

(10)

7. Hur har företagets ekonomiska situation utvecklats under de senaste sex månaderna?

10

(11)

8. Har företaget i dagsläget problem med likviditeten?

11

(12)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Korttidspermittering

12

(13)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Varsel

13

(14)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Uppsägning

14

(15)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Nyanställt

15

(16)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Pausat verksamheten i företaget

16

(17)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Omställningsstöd

17

(18)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Omsättningsstöd

18

(19)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Rådgivning via STUA

19

(20)

12. Branschen går en ljus framtid till mötes.

20

(21)

13. Företagets framtid är positiv.

21

(22)

14. Vi kommer att investera i verksamheten framöver.

22

(23)

15. Vi har ett rekryteringsbehov under de kommande sex månaderna.

23

(24)

16. Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av Coronapandemin?

24

(25)

17. Är företaget inom de närmaste 6 månaderna i behov av att kompetensutveckla anställd personal? (Exempelvis utbildningsinsatser, vidareutbildning m.m.)

25

(26)

18. Inom vilken tidsram uppskattas företaget behöva kompetensutveckla anställd personal?

26

(27)

19. Vilka/vilket kommunalt stöd har företaget tagit del av med anledning av Coronapandemin?

27

(28)

20. Inom vilket geografiskt område önskar du nätverka/samverka med övrigt näringsliv och övriga aktörer?

28

(29)

21a. Har företagets vd/chefsroller behov av att utbyta erfarenheter i nätverksform med andra företags VD/chefsroller?

29

(30)

21b. Inom vilken huvudsaklig region anser du att företagets vd/chefsroller skulle behöva nätverka för erfarenhetsutbyte?

30

References

Related documents

vilka åtgärder som Kriminalvården vidtar för att hindra smittspridning, hur länge den nuvarande situationen skulle pågå, vilka åtgärder som Kriminalvår- den vidtog om en

Lennart Andersson (S) föreslår att nämnden godkänner förslaget om budget 2018 daterad 17 januari 2018 samt att nämnden framför till förvaltningen att uppföljning av ekonomi

Petra uttryckte också vikten av barns rätt till sitt skapande genom att beskriva hur hon ansåg att ämnet bild utgjorde grund för barns lärande.. Petra: ”alltså det är ju ändå

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs av om resultatet för verksamhet och ekonomi är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Inför

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Andra kommunala

Polisen har lovat att utföra minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden i tätorten Vingåker under 2020.. Under 2020 genomförde