• No results found

Svarsandelar företagens situation 2021 Vingåkers kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Svarsandelar företagens situation 2021 Vingåkers kommun"

Copied!
30
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Enkätanalys ”Företagens situation i Sörmland

• 1119 svarande, svarsfrekvens på 14 %

• Urval - företagsregistren

• Enkäten öppen 5-20 maj 2021

• Ett svar per företag, ingen viktning

• Nedbrytningar på bransch, kommun och antal

anställda.

(2)

Huvudslutsatser

• Mer positiv bild av det senaste halvåret och framtidsbild

• Hotell- och restaurang fortfarande i ett svårt läge

• Små företag har sämre ekonomisk utveckling och sämre framtidstro

• Lägre risk för varsel och uppsägning

(3)

1. Vilken bolagsform har företaget?

3

(4)

2. Företagsledarens juridiska kön är

4

(5)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2021

5

(6)

3. Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet är inom? - 2020

6

(7)

4. Hur länge har företaget varit registrerat hos Bolagsverket?

7

(8)

5. Hur många anställda har företaget med arbetsställe i kommunen?

8

(9)

6. Vilken marknad/marknader verkar företaget på?

9

(10)

7. Hur har företagets ekonomiska situation utvecklats under de senaste sex månaderna?

10

(11)

8. Har företaget i dagsläget problem med likviditeten?

11

(12)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Korttidspermittering

12

(13)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Varsel

13

(14)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Uppsägning

14

(15)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Nyanställt

15

(16)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Pausat verksamheten i företaget

16

(17)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Omställningsstöd

17

(18)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Omsättningsstöd

18

(19)

9a. Har företaget vidtagit någon av följande åtgärder under de senaste sex månaderna på grund av Coronapandemin?

Rådgivning via STUA

19

(20)

12. Branschen går en ljus framtid till mötes.

20

(21)

13. Företagets framtid är positiv.

21

(22)

14. Vi kommer att investera i verksamheten framöver.

22

(23)

15. Vi har ett rekryteringsbehov under de kommande sex månaderna.

23

(24)

16. Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av Coronapandemin?

24

(25)

17. Är företaget inom de närmaste 6 månaderna i behov av att kompetensutveckla anställd personal? (Exempelvis utbildningsinsatser, vidareutbildning m.m.)

25

(26)

18. Inom vilken tidsram uppskattas företaget behöva kompetensutveckla anställd personal?

26

(27)

19. Vilka/vilket kommunalt stöd har företaget tagit del av med anledning av Coronapandemin?

27

(28)

20. Inom vilket geografiskt område önskar du nätverka/samverka med övrigt näringsliv och övriga aktörer?

28

(29)

21a. Har företagets vd/chefsroller behov av att utbyta erfarenheter i nätverksform med andra företags VD/chefsroller?

29

(30)

21b. Inom vilken huvudsaklig region anser du att företagets vd/chefsroller skulle behöva nätverka för erfarenhetsutbyte?

30

References

Related documents

Men innan vi kan börja med det måste vi lokalisera kablar i banvallen och justera så att de ligger på rätt djup.. För att tågtrafiken ska påverkas så lite som möjligt kommer

Som nämndes i undersökningens inledande kapitel använder företag vanligtvis derivat för att hantera sina finansiella risker. Vi är intresserade av att ta reda på hur

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) innebär ett inkluderande arbetssätt att skolan ska vara organiserad efter elevers naturliga variation och olikheter,

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Bättre vore att kommunen får rätt att återsöka alla kostnader för placeringar i skyddat boende för såväl vuxna som barn.. Enligt utredningen är familjer med utländsk

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

I Sävstaskolan gör lärarna uppföljning av kunskapsutvecklingen på individ- och gruppnivå. Uppföljningarna används för att återkoppla kunskapsutvecklingen till elever

10.2 Handläggning av hemtjänstinsatser inom särskilt boende

För att sammanfatta visade denna studie att kön, anställningstid och lojalitet hade ett samband med intention att lämna sin anställning och då specifikt att kvinnor var mer

Fredagen den 29 oktober klockan 13–15 svensk tid (14–16 finsk tid) kan ni alltså lyssna till fyra nydisputerade 1700- talsforskare – två från Finland, två från Sverige –

Base: Har sparande och svarat på fördelning, 690 Källa: TNS för Nordea 2014.. Vilka risker för finansiella placeringar ser

För närvarande ansvarar Viadidakt dels för undervisning i svenska för invandrare, sfi, samhällsorientering samt råd och praktiskt stöd genom Servicekontoret på Åbrogården..

Kommunstyrelsen ansvarar för att utvärdering och uppföljning görs av om resultatet för verksamhet och ekonomi är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om. Inför

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Andra kommunala

Polisen har lovat att utföra minst 100 trafikkontroller med 20-minutersmetoden i tätorten Vingåker under 2020.. Under 2020 genomförde

Lennart Andersson (S) föreslår att nämnden godkänner förslaget om budget 2018 daterad 17 januari 2018 samt att nämnden framför till förvaltningen att uppföljning av ekonomi

Vidare var syftet att undersöka hur pedagoger kan arbeta för att barn ska få verktyg för att kunna göra ett medvetet och meningsfullt förlåt, för att barn inte bara ska säga

Frågeställningarna som är kopplade till syftet är hur lärare till elever med dyslexidiagnos beskriver att de går tillväga vid bedömning av dessa elevers kunskaper och förmågor, om

Risotto med skinka och grönsaker (all i ett) aioli Kokt fisk med ägg/persiljesås, potatis. Kräm Ängamatsoppa * smörgås Pasta med köttfärsås (nötkött)

Petra uttryckte också vikten av barns rätt till sitt skapande genom att beskriva hur hon ansåg att ämnet bild utgjorde grund för barns lärande.. Petra: ”alltså det är ju ändå

vilka åtgärder som Kriminalvården vidtar för att hindra smittspridning, hur länge den nuvarande situationen skulle pågå, vilka åtgärder som Kriminalvår- den vidtog om en