• No results found

Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Återvunnet framgångskoncept. Räntebevis Stena"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant

Kategori Certifikat

Kapitalskydd Nej

Löptid ca 5 år

Kreditexponering Stena Aktiebolag

Teckningskurs 100%

Indikativ kvartalsvis kupong 5,5% år 1 och 2 Indikativ kupong 3–5 år 3 mån Stibor + 2,75%

Räntebevis Stena

TECKNAS SENAST 20 NOVEMBER

FÖR VEM PASSAR PL ACERINGEN?

Placeringen passar investerare som vill ha en alternativ ränteplacering, där en ökad risk ger möjlighet till en högre avkastning.

VAD UTMÄRKER PL ACERINGEN?

Placeringen innebär en kreditexponering mot Stena Aktie- bolag. Så länge ingen kredithändelse inträffar i Stena Aktie- bolag utbetalas en kvartalsvis kupong. Placeringens löptid är 5 år.

VILKA RISKER TAR DU?

Dels en risk att emittenten inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden på slutdagen, samt en kreditrisk på det under- liggande bolaget. Båda dessa risker innebär att delar av el- ler hela det investerade beloppet kan gå förlorat. Se mer under avsnittet Risker.

Återvunnet

framgångskoncept

FRÅN ET T LITET KONTOR

i Göteborg såg den 23-årige ynglingen Sten Allan Olsson värdet i det andra slängde. Genom att återvinna metall, lump och rågummi byggde han sakta men säkert upp Stena- sfären. Det var först efter att Sten Allan byggde ett fungerande far- tyg ur tre skrotade skutor som Stena Aktiebolag även började inrikta sig på transport av såväl passagerare som varor. Stenasfären är idag verksam inom många olika affärsområden, från rederi till fastigheter och teknik.

Räntebevis Stena 1575 ger en exponering mot Stena Aktiebolag och ger en kvartalsvis kupong.

Foto: Gerry Johansson/Link Image

Lägre risk Högre risk

1 2 3 4 5 6 7

Risknivå normalutfall

– Hur stor är risken i placeringen?

Risknivå extremutfall 6

Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Garantrating S&P A/ Moody’s A2

För vidare information om SPIS Riskindikator, se www.strukturerade.se – Hur stor blir förlusten i händelse av extremutfall?

RISKINDIKATOR

Risknivån är fastställd vid emissionens genomförande och kan förändras under placeringens löptid.

(2)

R Ä N T E B E V I S S T E N A

Dagens historiskt låga räntenivåer ger låg avkastning i ett traditionellt räntesparande. In- tresset för alternativa ränteplace- ringar, såsom företagsobligationer, har därför ökat de senaste åren.

Räntebevis ger samma typ av expo- nering som företagsobligationer men erbjuds i mindre handelsposter och är noterade i svenska kronor.

Räntebevis Stena är en femårig pla- cering med koppling till Stena Aktie- bolag, ett av Sveriges största familje- ägda bolag. Räntebeviset utbetalar en kupong om indikativt 5,5 procent de första två åren. Från och med år tre ut- betalas en kupong om indikativt 2,75 procent plus 3-månaders STIBOR per år. Vi förväntar oss stigande räntor och inflationsförväntningar, vilket påverkar kupongen positivt under år 3-5. Ku- pongerna utbetalas kvartalsvis så länge ingen kredithändelse inträffar.

Historisk data

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för kostnaden att köpa skydd mot be- talningsinställelse i Referensbolaget, sk Credit Default Swap, de senaste 5 åren. Siff- rorna anger baspunkter (hundradelar av procent). Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg.

0 200 400 600 800 1000 1200

okt-15 okt-14

okt-12 okt-10

Stena Aktiebolag 5y EUR Credit Default Swap

okt-11 okt-13

Plus och minus Högre avkastning än traditionellt ränte-

sparande, där den rörliga räntan väntas stiga på några års sikt.

Kvartalsvis kupongutbetalning så länge ingen kredithändelse inträffar.

Produkten är inte återbetalningsskyddad.

Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en kredithändelse.

Högre risk än traditionellt räntesparande.

Underliggande tillgång

INVESTMENT GRADE

AAA Absolut högsta kvalitet Svenska staten Aaa AA Högsta kvalitet Nordea, Handelsbanken Aa

A Hög kvalitet ABB, Vattenfall A

BBB Ganska hög kvalitet Ericsson, Electrolux Baa SPECUL ATIVE GRADE (HIGH YIELD)

BB Något spekulativt Stena Aktiebolag Ba

B Spekulativt SAS B

CCC Klart spekulativt Norske Skog Caa

CC Mycket spekulativt Grekland Ca

C Nära betalningsinställelse Ukraina C

D Har ställt in betalningarna Lehman Brothers - Jämförbar rating från Moody´s Kreditbetyg

S&P-rating Förklaring Exempel

Kreditbetyg

Vad som definieras som kredithändelse avgörs inte av Erik Penser Bankaktiebolag utan av emittenten, baserat på ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and Derivatives Association. Följande händelser, som beskrivs närmare i de slutliga villkoren, utgör exempel på kredithändelser:

• Utebliven betalning - Referensbolag underlåter att i rätt tid erlägga betalning på finansiell skuld på minst 1 miljon amerikanska dollar.

• Rekonstruktion (omläggning av skulder) - Re- ferensbolag omförhandlar villkoren avseende en finansiell skuld om minst motsvarande 10 mil- joner amerikanska dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell styrka.

• Insolvensförfarande - Referensbolag försätts i konkurs, träder i likvidation eller blir föremål för annat liknande förfarande.

Kredithändelse Ett Räntebevis baseras på kreditrisken i ett eller flera bolag under en

förutbestämd löptid. Med kreditrisk menas risken att bolaget inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden. Avkastningen i räntebevis utgörs av kupongutbetalningar som är olika stora för olika räntebevis och beror bland annat på bolagets kreditrisk. Ett räntebevis som är kopplat till ett eller flera bolag med högre kreditrisk ger normalt en högre kupong än ett eller flera bolag som har lägre kreditrisk. Om ingen kredithändelse sker under produktens löptid utbetalas kupongen under hela löptiden och det nominella beloppet när löptiden är slut.

STIBOR-räntan

STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) är ett snitt av de utlåningsräntor banker er- bjuder varandra för utlåning på den svenska marknaden. Räntan används som en referens- ränta vid bland annat derivathandel.

Diagrammet ovan visar historisk utveckling** för 3 mån STIBOR de senaste fem åren uttryckt i procent. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. (**Se sista sidan.) Källa: Bloomberg.

-1 0 1 2 3

okt-15 okt-14

okt-12 okt-10

3-månaders STIBOR

okt-11 okt-13

(3)

Räkneexempel

Observera att kupongerna i exemplet är indikativa. ¹I räkneexemplet har 3 mån STIBOR satts till marknadens prissättning av terminskontrakt på STIBOR för år tre, fyra och fem i augusti 2015, för att visualisera potentiell avkastning (0,50%, 1,0%, resp. 1,5%).

Observera att kupongen fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar. Räkneexemplet visar hypotetiska* utfall för en investering om 10 Räntebevis, totalt investerat belopp 102 000 kr inkl courtage.

EXEMPEL 1 INGA KREDITHÄNDELSER

1 5,5% 5 500 kr

2 5,5% 5 500 kr

3 3 M STIBOR¹ plus 2,75% 3 250 kr

4 3 M STIBOR¹ plus 2,75% 3 750 kr

5 3 M STIBOR¹ plus 2,75% 4 250 kr

Totalt utbetalda kuponger 22 250 kr

Återbetalningsbeloppet inklusive tidigare utbetalda kuponger 122 250 kr

Effektiv årsavkastning 3,6%

Utbetald kupong

År Kupongnivå

RI S K E R

Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaf- fenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen till den personliga ekonomiska situationen.

En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande risk- faktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som finns tillgäng- ligt hos Erik Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.

Kreditrisk

Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten och garanten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot in- vesteraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering oavsett hur underliggande tillgångar utvecklats under löptiden. Société Gé- nérale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderings- institut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor’s och A2 från Moody’s.

Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden.

Garantens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emitten- tens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Under vissa omständigheter kan en behörig resolutionsmyndighet fatta beslut om nedskrivning eller konvertering av emittentens respektive garantens skulder, vilket kan resultera i att investerare förlorar hela eller de- lar av sin investering. I Räntebeviset tar du utöver en kreditrisk på emittenten även en kreditrisk på Referensbolaget. Stena AB har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinsti- tut erhållit kreditbetyg: BB från Standard & Poor’s och B2 (Senior Unsecured Debt) från Moody’s. På återbetalningsdagen avgörs åter- betalningsbeloppet av eventuellt inträffad kredithändelse avseende Referensbolaget. Om en kredithändelse inträffar utbetalas ett justerat återbetalningsbelopp som understiger nominellt belopp. Detta inne- bär att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade belopp.

Marknadsrisk

En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påver- kas värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat un- derliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor, eventuella aktieutdelningar och emittentens upplåningskostnad. Denna produkt är främst avsedd att innehas till åter- betalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för referenstillgången. Värdet kan också påverkas av för- ändringar i legala förutsättningar.

Icke återbetalningsskyddad

Produkten är inte återbetalningsskyddad. Som anges i Grundprospektet och Slutliga villkor är därför återbetalning av placerat belopp beroende av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling.

Likviditetsrisk

En Strukturerad produkt är i första hand avsedd som ett långsiktigt spa- randealternativ. EPB kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för certifikaten. Vid handel på andrahands- marknaden tillkommer courtage. Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant mark- nadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller lägre än det ursprungligen placerade beloppet.

Valutarisk

Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten.

Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.

EXEMPEL 2 KREDITHÄNDELSE ÅR FYRA

1 5,5% 5 500 kr

2 5,5% 5 500 kr

3 3 M STIBOR¹ plus 2,75% 3 250 kr

4 Kredithändelse inträffar 0 kr

Total utbetalda kuponger 14 250 kr

Vid hypotetiskt återvinningsbelopp om 30% av nominellt belopp blir

totalt utbetalda kuponger plus återvinningsbeloppet 44 250 kr

Effektiv årsavkastning -15,3%

Hur beräknas återbetalat belopp?

Vilket belopp som kommer att återbetalas beror främst på två faktorer:

• Kupongerna

• Eventuell kredithändelse

Kupongen Kupongerna fastställs på Avstämn- ingsdagen. Om ingen kredithändelse inträf- far utbetalas kupongen kvartalsvis under hela löptiden. På Återbetalningsdagen återbetalas nominellt belopp och den sista kupongen. Se räkneexempel till höger. Den första kupongen blir något högre då den avser en längre period.

På helårsbasis motsvarar kupongen indikativt 5,5% de två första åren och 3-månaders STI- BOR (såväl positiv som negativ) plus indikativt 2,75% de påföljande tre åren.

Eventuell kredithändelse Om en kredithän-

delse inträffar upphör kupongen att utbetalas

omedelbart för resten av löptiden. Totalt åter-

betalat belopp utgörs då av samtliga utbetalda ku-

ponger fram till kredithändelsen plus ett återvin-

ningsbelopp. Återvinningsbeloppet fastställs

normalt utifrån marknadsvärdet på det underlig-

gande bolagets skuldförbindelser i samband med

kredithändelsen. Återvinningsbeloppet kommer

att understiga nominellt belopp, kan bli noll kro-

nor och utbetalas först på Återbetalningsdagen.

(4)

Försäljning innan återbetalningsdagen

Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed föremål för dagliga kursnoteringar. Erik Penser Bankaktiebolag kom- mer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andra- handsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten

.

Aktuell kurs kommer även att finnas tillgänglig på www.penser.se.

Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närva- rande är courtaget 0,5 procent på likvidbeloppet.

Strukturerad produkt

En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varie- rande inriktningar och risknivåer.

Strukturerade produkter med återbetalningsskydd erbjuder en möjlig- het till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med återbetalningsskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obliga- tion och en option på vald marknad. Med återbetalningsskydd menas att emittenten på återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela eller en förutbestämd del av det nominella beloppet.

Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat på olika sätt. Certifikat är inte ett återbetalningsskyddat finansiellt instrument.

En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning.

Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursupp- gången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.

Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet till högre avkastning men ingår inte i återbetalningsskyddet.

Se Risker för mer information.

Symboler

Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre ka- tegorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer.

För mer information om symbolerna se www.penser.se.

Ränta Strategi Marknad

VIKTIGT

Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.

Informationen i denna broschyr har inte framställts av emittenten eller bolag i dennes koncern inte heller av någon i ledningen, anställd eller anlitat ombud till dessa. Ingen av de i föregående mening omnämnda gör några uttalanden eller garantier och ac- cepterar inget ansvar gentemot någon part som kommit i kontakt med informationen, vare sig i sin helhet eller delar av den.

This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any un-

derlying index/fund or its third party licensors.

(5)

Referensbolaget www.stena.com

Stena Aktiebolag är ett svenskt privatägt holdingbolag som ägs till 100% av Sten A Olsson med familj. Bolaget ingår i Stenasfären, som sedan start 1939 har utvecklats till en internationell koncern med verk- samhet över stora delar av världen. I Stena Aktiebolag ingår bland an- nat Stena Line, ett av världens största färjerederier, och Stena Drilling, en av världens främsta aktörer inom utveckling och konstruktion av oljeborriggar.

För 2014 uppgick genomsnittligt antal anställda till 11 347 personer, varav 40% i Sverige. Under 2014 redovisade Stena Aktiebolag totala intäkter på drygt 33,6 SEK (2013: 30,2 mdr) och ett resultat före skatt på 2,8 mdr SEK (2013: 2,1 mdr).

Källor: Bloomberg och Stena Aktiebolag

Affärsområde Omsättning (MSEK) Resultat (MSEK)

Färjelinjer 11 164 272

Offshore drilling 7 146 1 561

Rederi 2 568 153

Fastigheter 2 564 1 787

Adactum 6 453 440

Finans/övrigt 45 -326

MARKNADSL ÄGET

Under de första 14 åren på 2000-talet var tillväxten i Sverige betydligt högre än i flertalet andra OECD-länder. Skillnaden i BNP-tillväxt har ökat under det första halvåret 2015 då den svenska ekonomin växte mer än dubbelt så mycket som i EMU-länderna och klart mer än i USA. Den svaga svenska kronan och en viss förbättring av den globala investeringskonjunkturen kommer att vara positivt för exportföretagen under andra halvåret 2015 och 2016. Till skillnad från många andra OECD-länder har Sverige en liten statsskuld och stora överskott i bytesbalansen. Det medför att Sverige inte behöver strama åt finanspolitiken om konjunkturen vänder nedåt. Det talar för att till- växten i Sverige kommer vara högre än i de flesta andra OECD-länder även de närmast kommande åren. Riksbankens sänkning av reporäntan till -0,35 procent, och deras prognos att den kommer ligga kvar på den nivån fram till andra halvåret 2016, kommer vara fortsatt positivt för den privata konsumtionen och bostadsbyggandet. Samtidigt kommer den stora ökningen av befolkningen vara positivt för konsumtion och efterfrågan på bostäder men negativt för de offentliga finanserna.

Källa: Erik Penser Bankaktiebolag

(6)

Viktig information

Anmälan sändes till:

Erik Penser Bankaktiebolag Box 7405

103 91 Stockholm

Viktig dokumentation Emittentens:

• Grundprospekt

• Slutliga villkor

Erik Penser Bankaktiebolags:

• Marknadsföringsbroschyr

• Teckningsanmälan

Investerare uppmanas ta del av den vik- tiga dokumentationen innan beslut om investering tas. Materialet finns tillgäng- ligt på www.penser.se eller kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag.

Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03 struktureradeprodukter@penser.se, www.penser.se

Produkt

I broschyren presenteras följande produkt:

Räntebevis Stena 1575 ISIN-kod: SE0007604194

Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktie- bolag (publ)

Emittent/Garant: SG Issuer/Société Générale Lägsta Teckningsbelopp

Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr, därutöver i nominella poster om 10 000 kr.

Courtage

2 procent på totalt investerat belopp Förvaring

Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebo- lag. Alternativt används VP-konto eller depå hos annat institut.

Kupong

Kupongens beståndsdelar räntebeviset förändras under löptiden. De första två åren utgörs den av en fast kupong. De följande tre åren består den av två delar, 3 mån STIBOR-räntan och ett fast procentuellt tillägg. STIBOR-räntan är en rör- lig ränta och kan både stiga och sjunka under löptiden. Den fasta kupongen och det fasta pro- centuella tillägget kommer att fastställas den 1 december 2015, efter teckningstidens slut. Alla kuponger i texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikatio- nens upprättande. och kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförut- sättningar. Indikativt fast kupong de första två åren är 5,5% per år. Följande år är det indikativa fasta procentuella tillägget över STIBOR 2,75%

per år. Certifikatet kommer att ställas in om inte den fasta kupongen fastställs till lägst gränsvär- det 4% per år, och det fasta procentuella tillägget fastställs till lägst 2% procent per år. Den fasta kupongen utbetalas kvartalsvis från och med 20 april 2016 till 20 januari 2018, och den rörliga från 20 april 2018 till 20 januari 2021.

Återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag Med återbetalningsdag/kupongutbetalnings- dag avses tidigaste tidpunkt för återbetalnings- dag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor, med beaktande av sådan tillkommande tidsperi- od för utbetalning enligt Euroclear Sweden AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginsti- tuts betalningsrutiner.

*Räkneexempel

Information markerad med * utgör endast ex- empel för att underlätta förståelsen av den Strukturerade produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på hypotetiska avkastningsnivåer och den indikativa Kupongen.

**Historisk utveckling

Information markerad med ** avser historisk information. Investerare bör notera att räkne- exempel (*) och historisk utveckling (**) inte skall ses som en garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning samt att den Strukturerade produktens löptid kan avvika från de tidsperioder som använts i broschyren.

Clearing

Euroclear Sweden AB Inregistrering

Emittenten avser att inregistrera produkten vid NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregist- rering krävs godkännande av NASDAQ OMX Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Cer- tifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för certifikaten.

Emissionsvolym

Minst 25 miljoner kr i respektive produkt. Erbju- dandet av denna produkt kan komma att återkal- las i det fall att emissionsvolymen understiger 25 miljoner kr.

Fullföljande/Begränsning

Erbjudandet kan komma att återkallas eller begrän- sas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs el- ler försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet kan även återkallas eller begränsas vid marknads- förutsättningar som försvårar möjligheterna att ge- nomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare information se Slutliga villkor.

Marknadsföring

Denna broschyr utgör endast marknadsföring.

och grundas på information från allmänt tillgäng- liga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten tar inget ansvar för materialet i denna broschyr.

Fullständig information om emittenten och erbju- dandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor.

EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppda- teringar kommer att publiceras på www.penser.se Rådgivning

Om den aktuella Strukturerade produkten är en lämplig respektive passande investering måste alltid bedömas utifrån varje enskild investerares egna ekonomiska förhållanden och varken denna broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt ut- gör investeringsrådgivning. Investeraren måste därför själv bedöma lämpligheten i att investera i produkten alternativt rådgöra med sina profes- sionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå ge- nom att beslut om investering fattas utifrån denna publikation.

Beskattning

Den Strukturerade produkten är föremål för beskattning. Strukturerade produkter där un- derliggande marknader är aktier eller aktieindex beskattas som aktier. Strukturerade produkter där avkastningen beror av utvecklingen för valutor beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser och andra skatteregler beror på investerares in- dividuella omständigheter.

Arvode

På Avstämningsdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage betalas på sista betalningsdag. Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter el- ler avgifter vid återbetalning. Om den Struktu- rerade produkten säljs före återbetalningsdagen betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden.

Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden nor- malt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB är skyldigt att informera om arvoden från emit- tenter och arvoden till distributörer. EPB har avtal med en rad leverantörer av vissa produkter och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode mot- svarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 pro- cent per år av den Strukturerade produktens pris under antagandet att produkten behålls till ordi- narie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution. Arvodet är inkluderat i den Struktu- rerade produktens pris. Den totala ersättningen för den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode. Observera att storleken på ar- rangörsarvodet kan variera beroende på produk- tens konstruktion och löptid. Kontakta EPB för ytterligare information. Maximalt arvode vid ett investerat belopp på 10 000 kronor i Räntebevis Stena 1575 med 5 års löptid:

Courtage: 2%

(betalas utöver investerat belopp) 200 kr Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år (inkluderat i investerat belopp) 600 kr Totalt 800 kr Selling restrictions

The Notes have not been and will not be regis- tered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. EPB has agreed that neither itself nor any subsidiary of EPB will offer, sell or de- liver any Notes within the United States or to U.S. persons.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRI- BUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNI- TED STATES OR IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RES- TRICTED BY LAW OR REGULATION.

Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS EPB är medlem av Svenska Fondhandlareför- eningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS) som antagit en branschkod för vissa Struk- turerade placeringsprodukter. Den anger riktlin- jer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.strukturerade.se

TIDSPL AN

12 okt 15 Första teckningsdag 20 nov 15 Sista teckningsdag 26 nov 15 Avräkningsnotor sänds ut 1 dec 15 Avstämningsdag

2 dec 15 Sista betalningsdag

11 dec 15 Emissionsdag

30 dec 20 Slutdag placering 20 jan 21 Återbetalningsdag

(7)

JAG ÖNSKAR SÄLJA

Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.

kr i kr i

Försäljningslikviden skall överföras till Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av ovan sålda värdepapper hos

Bank: Kontonummer: Bank: Depå/VP-kontonummer:

JAG ÖNSKAR KÖPA

Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.

ISIN-kod Investerat belopp

Räntebevis Stena 1575 SE0007604194 kr

Autocall USA Tjänstesektor 1578 Low Combo SE0007604277 kr

Autocall Sverige 1579 Low Trigger SE0007604269 kr

Autocall Sverige 1580 Combo Skyddad Kupong SE0007604244 kr

Kreditcertifikat Europa High Yield 1576 SE0007604178 kr

Sprinter Sverige 1577 Optimal Start SE0007614672 kr

Totalt investerat belopp kr

Courtage, 2% av totalt investerat belopp kr

Totalt likvidbelopp kr

DEPÅ/ KONTONUMMER

Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.

Bank/ Fondkommissionär Depånummer VP-kontonummer

ISK-nummer Vid försäkring Försäkringsbolag Försäkringsnummer

Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.

NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER

Namn Person-/organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon (dagtid) E-postadress

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande

Rådgivare Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla

information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med ome- delbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag.

Ja Nej

EPB anteckning

Teckningsanmälan Certifikat

Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I struktureradeprodukter@penser.se I Fax 08 678 80 03 Tel 08 463 80 40 I www.penser.se

Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570

EMISSION NR 8 2015 Sista teckningsdag 20 nov Sista betalningsdag 2 dec

UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT:

• Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande

• fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.

(Vänligen se www.penser.se)

• Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknads- föringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB.

• Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet och kraven under detta avsnitt.

• Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bin- dande framför likvidbeloppet.

• Anmälan är bindande.

• Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning.

Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband med lämnad Investeringsrådgivning.

OBLIGATORISKA UPPGIFTER

Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning.

I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer

som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här: Har ni, eller har ni haft, en hög politisk eller statlig post i eller utanför Sverige eller är ni nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan befattning?

JA NEJ

Om ni har svarat ”JA” på ovanstående fråga kommer Erik Penser Bankaktiebolag ställa tilläggs- frågor till er.

Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan: Varifrån kommer pengarna som skall investeras?

Arv/gåva Sparande Pension Fastighetsförsäljning Annat:

1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter? JA NEJ 2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle? JA NEJ 3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter? JA NEJ Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen? JA NEJ

References

Related documents

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom

För mer information om underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt samt Slutliga villkor som kan erhållas genom att kontakta Erik