• No results found

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Sollentuna Energi och Miljö AB. Innehåll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING. Ägardirektiv för Sollentuna Energi och Miljö AB. Innehåll"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 1 av 6

Ägardirektiv för

Sollentuna Energi och Miljö AB

Fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-13 § 74, Dnr 2019/0027.023 KS Antagna av bolagsstämman 2019-06-27

Reviderade av kommunfullmäktige 2021-06-17 § 96, Dnr 2021/0225 KS Antagna av bolagsstämman 2021-10-18

Innehåll

1. Inledning ... 2

2. Bolagets verksamhet ... 2

3. Kommunens direktiv till bolaget ... 2

3.1 Allmänt ... 2

3.2 Socialt ansvar ... 3

3.3 Miljö- och klimatansvar ... 3

3.4 Ekonomi ... 3

4. Återrapportering ... 6

4.1 Ägardialog ... 6

(2)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 2 av 6

1. Inledning

För verksamheten som bedrivs i Sollentuna Energi och Miljö AB med dotterbolag, nedan kallat bolaget, gäller dessa grundläggande ägardirektiv.

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat kommunfullmäktige. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen eller koncernstyrelsen utfärdade direktiv för verksamheten.

Förutom genom lag eller författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till kommunen genom:

- Bolagspolicy för Sollentuna kommuns helägda aktiebolag - Bolagsordning

- Ägardirektiv - Avtal

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

2. Bolagets verksamhet

Bolaget ska uppfylla det kommunala ändamålet med verksamheten, såsom det är beskrivet i bolagsordningen.

Sollentuna kommun har behov av en god infrastruktur avseende el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering, d.v.s. tekniska nyttigheter till attraktiva priser, med god leveranssäkerhet och med beaktande av miljö och klimataspekterna. Bolaget ska aktivt engageras som verktyg och resurs för kommunen inom dessa områden.

3. Kommunens direktiv till bolaget

3.1 Allmänt

Bolaget ska medverka till att Sollentuna kommun utvecklas till en attraktiv verksamhets-, näringslivs- och bostadsort.

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av god kvalitet, god driftssäkerhet och till konkurrenskraftiga villkor.

Bolaget ska genom produktion och förvärv samt aktiv utveckling av kommunala tekniska nyttigheter tillgodose att kommuninvånarna och

verksamheter i Sollentuna kommun har tillgång till el, fjärrvärme, tjänster via

(3)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 3 av 6

stadsnät, vatten och avfallshantering på konkurrenskraftiga villkor och till god kvalitet.

Bolaget kan träffa avtal med kommunen om utförande av tjänster inom bolagets verksamhetsområde eller i anslutning härtill.

Bolaget ska vara en intressant och attraktiv samarbets- och samverkanspartner för kommunens företag och närliggande kommuner.

Bolaget ska tillsammans med kommunens övriga bolag och nämnder aktivt delta i kommunkoncernövergripande och strategiskt arbete.

3.2 Socialt ansvar

Genom affärsmässig samhällsnytta ska bolaget bidra kontinuerligt till en långsiktigt hållbar utveckling.

Bolaget ska varje sommarlov erbjuda sommarjobb till ungdomar.

3.3 Miljö- och klimatansvar

Bolaget ska bidra till ett hållbart samhälle genom ständiga förbättringar som ökar kund- och samhällsnyttan.

Bolaget ska ha handlingsplaner för miljö- och klimatarbetet.

Bolaget ska vara en lokal aktör och drivande inom miljö- och klimatarbetet avseende energi, drivmedel, avfall och VA. Bolaget ska understödja utveckling av infrastruktur för elfordon.

Bolaget ska bidra till att boende och verksamma i kommunen får ökad kunskap om energi- och resurseffektivitet.

Bolaget ska medverka till upprättande av VA, energi- och avfallsplaner på uppdrag av kommunen.

Bolaget ska utforma priser och förslag på taxor så att dessa bidrar till effektiv energi- och resurshushållning.

3.4 Ekonomi

Bolaget ska hålla en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå, agera affärsmässigt och driva verksamheten utan behov av kapitaltillskott från Sollentuna kommun.

Bolaget ska agera för gemensamma tekniska lösningar i de fall verksamheter och tjänster bygger på samverkan mellan aktörer, där det är tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt.

Bolaget ska slå vakt om kundintresset för verksamheter och tjänster där bolaget är leverantör och har monopol eller dominerar.

Koncernstyrelsen beslutar om eventuell utdelning och om koncernbidrag för bolaget i samband med årsbokslut.

(4)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 4 av 6

3.4.1 Förvärv, avyttring och investeringar

För att bolaget ska uppnå en maximal optimering av anläggnings- och

fastighetsbeståndet både förvaltningstekniskt och nyttomässigt behöver bolaget aktivt bevaka och agera i sammansättningen i bolagets anläggningar.

Bolaget ska samråda med koncernstyrelsen eller dess ordförande och VD i följande fall:

 Före avyttring av anläggning till ett marknadsvärde överstigande 100 miljoner kronor per objekt.

 Före avyttring eller förvärv av anläggning eller fastighet när kommunen eller annan juridisk person inom kommunkoncernen är direkt påverkad av förvärvet eller avyttringen, oavsett marknadsvärde

 Före förvärv av fastighet, mark eller byggrätter till ett marknadsvärde överstigande 100 miljoner kronor per objekt.

 Före beslut om igångsättning av övriga investeringar över 200 miljoner kronor

Av Bolagspolicy framgår i vilka fall kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas.

3.4.2 Avgifter och ansvar Avfallshantering

Bolaget har kommunens uppdrag att som renhållare svara för kommunens skyldigheter enligt 15 kap. miljöbalken avseende hanteringen av kommunalt avfall exklusive returpapper. Till grund för uppdraget ligger den av

kommunfullmäktige beslutade renhållningsordningen med tillhörande lokala föreskrifter och avfallsplan. Bolaget ska säkerställa en god tillgänglighet gällande hantering av kommunalt avfall.

Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i renhållningsordningen.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för avfallshanteringen. Bolaget ska ta fram förslag på avgifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader före avgifterna avses träda i kraft. Förslaget ska innehålla avgifter som ska täcka kostnaden för returpapper. Bolaget ska fakturera avgiften inklusive den returpappershantering som utförs av kommunen.

Bolaget ska ta fram förslag på lokala föreskrifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader före utställning och samråd avses genomföras. Efter utställning reviderar bolaget föreskrifterna efter inkomna synpunkter.

Bolaget ska ta fram slutligt förslag på lokala föreskrifter som överlämnas till kommunstyrelsen senast två månader före föreskrifterna avses träda i kraft. Vid

(5)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 5 av 6

mindre ändringar i avfallsföreskrifterna behöver förslaget inte ställas ut, om ändringen berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller ändringen annars är av begränsad omfattning.

Vatten och avlopp

Bolaget är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ska därmed medverka till att kommunen kan fullgöra sitt ansvar enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige beslutar om

1. Taxa för Sollentuna kommuns allmänna VA-anläggning samt revidering av taxan

2. I förekommande fall, särtaxa för anläggnings- och brukningsavgifter 3. Utökning av verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen 4. Lokala föreskrifter om användningen av den allmänna va-anläggningen

(ABVA)

Förslag till kommunfullmäktiges beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas

kommunstyrelsen senast två månader innan bolaget avser att beslutet ska träda ikraft.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Bolaget beslutar om avgifter för fjärrvärme och fjärrkyla. Kommunstyrelsen ska informeras om fjärrvärmeavgifterna innan avgifterna avses träda i kraft.

Elnät

Bolaget beslutar om avgift för elnätverksamheten. Kommunstyrelsen ska informeras om avgifter innan elnätavgiften avses träda i kraft.

3.4.3 Avkastningskrav

Bolaget ska, över en femårscykel, i medeltal ha en avkastning på minst 7 procent på totalt kapital, exklusive vatten- och avfallsverksamheten.

Avkastningen på totalt kapital definieras som rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

3.4.4 Soliditet

Bolaget ska hålla en soliditet som ej understiger 30 procent.

Vid beräkning av bolagets soliditet ska VA- och avfallsverksamheten exkluderas.

(6)

SOLLENTUNA

FÖRFATTNINGSSAMLING

Sida 6 av 6

4. Återrapportering

4.1 Ägardialog

Ägardialog ska ske i enlighet med Bolagspolicy.

Utöver de rapport- och dialogtillfällen som anges i Bolagspolicyn kan

kommunstyrelsen, koncernstyrelsen eller bolagets styrelse kalla till möte för att diskutera speciella frågeställningar eller speciella händelser.

References

Related documents

Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger A B Sollentunahem och Sollentuna Energi i ägardirektiv att, tillsammans med Sollentuna kommun, upphandla två vindkraftverk

Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-26, § 173/2014, att ge kommunstyrelsen i uppdrag, att i samarbete med övriga nämnder och kommunens bolag, ta fram ett långsiktigt miljö-

• Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till kontorets tjänsteutlåtande 2016-04-07, som sina synpunkter på miljö- och klimatprogram för Sollentuna kommun och överlämnar

Sollentuna kommun tar ansvar genom att aktivt arbeta med att begränsa miljö- och klimatpåverkan från kommunens verksamheter utifrån fyra fokusområden:.. •

Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom

Längst till höger får övriga partier lägga valsedlar i samma bokstavsordning. Arbetarepartiet

Material till Europaparlamentsvalet 2014 - lägesrapport Valkansliets informationsmöte för partierna inför valen

Revidering av bolagspolicy samt ägardirektiv för Sollentuna Stadshus AB, Sollentunahem AB, Sollentuna Energi och Miljö AB, AB SOLOM och Sollentuna Kommunfastigheter AB.. Förslag

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna kommun till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud

Bolaget ska inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Sollentuna till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av tekniska

Sollentuna Energi AB hemställer att kommunen går i borgen för de två lånen på sammanslagt 175 000 000 kronor samt att de fastställer en borgensavgift för detta. Håkan Larsson

Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagets inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.. 13

Kommer 90% av alla hushåll (i villor och flerbostadshus) och företag ha tillgång till fast bredband om 100 Mbit/s senast 2020 i betydelsen att bredbandsfiber finns indragen

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs. miljöansvar i Sollentuna

- Reviderade regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17,.

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2014 - Effekterna av de nya taxorna för renhållning och VA.

3.2.1 Hämtning av restavfall och osorterat avfall i vippcontainer... Hämtning av restavfall och osorterat avfall i komprimerande containrar ... Hämtning av restavfall och

Rektorn eller lärarna får då vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med

39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att

B.4.12 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar som redan finns där tillstånd

 inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Linköping till en attraktiv kommun att bo i och att driva näringsverksamhet i genom att erbjuda ett utbud av

För fördelningsområdet Väsjön Norra har det nu utarbetats ett förslag till gatukostnadsutredning som ligger till grund för fördelning av kostnader för allmänna anläggningar

mentet är när man menar, att det inte finns resurser för själva brukarinflytandet: ”Vi har inte datoriserat, så vi kan inte bearbeta kundenkäter.” ”Om man bara hade tid