• No results found

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen"

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sammanträdestid Sammanträdesplats

Måndagen den 18 januari 2016 kl. 19:00-19:30 Kommunkansliet

Beslutande

Frånvarande Övriga närvarande

Ingvar Björling, ordförande Kjell Berndtsson, viceordförande Camilla Andersson

Gerd Bergman

Gunnel Nordlund-White

-

Dan-Johan Dahlblom, kommunfullmäktiges ordförande Gun-Britt Lyngander, kommunfullmäktiges viceordförande Carolina Sandell, sekreterare

Paragrafer §§ 1- 10

Underskrifter

Geta den 18 januari 2016

Ingvar Björling Carolina Sandell Protokolljustering

Geta den 18 januari 2016

Kjell Berndtsson Gerd Bergman Protokollet framlagt till påseende

Geta kommunkansli den 19 januari 2016

Byråsekreterare Inger Björling Utdragets riktighet bestyrkes

Geta / 2016

(2)

Föredragningslista

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE ... 3

2 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN ... 4

3 § TILLÄGGSMEDEL-STÄDDIMENSIONERING ... 6

4 § INKÖP AV PROGRAMVARA-CARRYMAP OBSERVER ... 7

5 § ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS... 8

6 § BEGÄRAN OM UTLÅTANDE- ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅLANDS MARINA MILJÖ ... 9

7 § FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR GETA KOMMUN... 10

8 § AVGIFT- BYTE AV VATTENMÄTARE ... 11

9 § EXTRA ÄRENDE: BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING ... 12

10 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING ... 13

Sammanträdeskallelsen har anslagits på kommunens anslagstavla 12.1.2016.

Geta 12.1.2016

Ingvar Björling

Kommunstyrelsens ordförande

Enligt uppdrag

Carolina Sandell

(3)

1 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 1/18.1.2016 Sammanträdets öppnande Sammanträdet inleds kl. 19:00.

Sammankallning och beslutförhet

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Gerd Bergman.

Protokolljustering sker omedelbart efter sammanträdets avslutande, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Föredragningslistan fastställs med tillägg av följande ärende:

9 § Extra ärende: budget och skatteuppföljning

(4)

2 § TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 2/18.1.2016

Protokoll; nämnder, arbetsgrupper/

kommittéer, kommunalförbund

o Socialnämndens protokoll 6/10.12.2015

(http://www.geta.ax/files/Socnnr610.12.15.pdf) o RÅL protokoll 7/10.12.2015

http://www.jomala.ax//files/den_gemensamma_raddningsnamndens_pr otokoll_den_10_december_2015.pdf

o ÅKF styrelseprotokoll 8/11.12.2015

o KAD cirkulär 14/2015 Lönejusteringar 1.2.2016 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014-16 och ersättningar till arbetarskyddsfullmäktiga.

o KAD cirkulär 1/2016 förteckning över 2015 års cirkulär.

o KAD cirkulär 2/2016 ersättning för resekostnader 2016.

Tjänstemannabeslut

o Kst ordförande § 25/2015 uppvaktning av Folkhälsan i Geta 75 år.

o Kst ordförande § 1/2016 tjänstledighet biblioteksassistent o K-tek § 11/2015 Anbud uteplatser Hemgården.

Ålands landskapsregering

o Beslut ÅLR 2015/9201 Förhandsbesked gällande lagförslaget om kommunernas socialtjänst och regional lösning.

o Brev 130 S1 Information om familjevårdares skydd vid olycksfall i arbetet och yrkesrelaterade sjukdomar from 1.1.2016.

o ÅFS 2015/123 om ändring av 11 § LL om planering av och landskapsandel för socialvården.

o Beslut ÅLR 2015/1671 republikens presidents skrivelse med meddelande om att hinder inte föreligger för ikraftträdande av 1) landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst och 2) landskapslag om ändring av 78 § kommunallagen för landskapet Åland.

o Beslut ÅLR 2016/41 Landskapsregeringens beslut om tröskelvärden för offentlig upphandling från och med 1.1.2016

o Beslut ÅLR 2016/111 Socialvårdsplan för åren 2016-20.

http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter- publikationer/socialvardsplan-aland

o Beslut ÅLR 2015/12037 Kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter, skatteår 2014 (Geta 20494,64 euro).

o Beslut ÅLR 2015/9881 beviljande av jordförvärvstillstånd Snider.

o Beslut ÅLR 2015/12346 beviljande av landskapsandelar till kommunerna gällande kultur, idrott, ungdom och bibliotek (Geta 28175,79).

o Beslut ÅLR 2016/89 Landskapsandel för drift av grundskolor verksamhetsåret 2016 (Geta 425 931,25 euro)

o Brev ÅLR 2014/8884 Förvaltningsplan för Ålands grundvatten, sjöar och kustvatten för perioden 2016-2021

(5)

Övrigt

o ÅSUB Statistik 2015:5 Befolkningen 2014

o ÅSUB Offentlig ekonomi 2016:1 Kommunernas och kommunalförbundens budgetar 2016

o Skördefesten medlemsbrev 1.2016

o Sunds kommun beslut kfge 82/1.12.2015 samarbetsutredning för Norra Ålands kommuner.

o Protokoll kommundirektörsträff 27.11.2015

o Äldreomsorg på distans, avslutande av projektet med HÅ som huvudman.

Förslag:

Tillkännagivandena antecknas till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(6)

3 § TILLÄGGSMEDEL-STÄDDIMENSIONERING

Kst § 195/23.11.2015

Kommunstyrelsen beslutade i samband med fastställande av skolans lokalvårdares arbetsomfattning (35 §/7.9.2015) att befullmäktiga kommunteknikern att anlita externa tjänster för utförande av städdimensioneringar för Hemgården, daghemmet Kotten och skolfastigheten och eventuella övriga kommunala utrymmen.

Kommunteknikern har erhållit offert och kan konstatera att det offererade priset inte ryms inom kommunens budget.

Städdimensioneringen är dock viktig att genomföra, både med beaktande av nämnda beslut § 35 och tidigare målsättningar om att samordna kommunens städtjänster.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att tilläggmedel om 6 000 euro beviljas för genomförande av städdimensionering för

fastigheterna Hemgården, daghemmet Kotten, skolfastigheten samt nuvarande kommunkansli.

Kostnaden påförs uppgiftsområdet Byggnader och anläggningar.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

Kfg § 68/14.12.2015

BESLUT:

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

______

Kst § 3/18.1.2016

Konstateras att den städdimensionering som finns för skolan inte är komplett, dem behöver åtminstone uppdateras. Fullmäktiges

budgetbeslut om att se över kommunens totala städresurs motiverar även genomförandet av städdimensionering för samtliga enheter.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför fullmäktige att tilläggmedel om 6 000 euro beviljas för genomförande av städdimensionering för

fastigheterna Hemgården, daghemmet Kotten, skolfastigheten samt nuvarande kommunkansli.

Kostnaden påförs uppgiftsområdet Byggnader och anläggningar.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(7)

4 § INKÖP AV PROGRAMVARA-CARRYMAP OBSERVER

Kst § 4/18.1.2016

Kommunen har under det senaste åren digitaliserat V/A och

vandringsstigarna så att de kan läsas i programmet ArcReader. Alla ÅEAs ledningar, Ålands telefons ledningar, ÅLRs miljöskydd, samt ÅLRs kulturskydd finns digitaliserade och införda i programmet. Även kommunens byggnadsplaner kommer att införas. I programmet kan lantmäteriets fastighetsdata utläsas, vilket minskar behovet av

fastighetsdatatjänsten FDS. Tjänsten har varit till stor nytta vid planering av drift och underhåll av kommunaltekniken och vi har äntligen kartor över hela kommunens V/A-nät.

Kommunteknikern skulle nu vilja bygga ut tjänsten med en mobil programvara, Carrymap observer, som möjliggör att datan som finns inläst i Arcreader kan ses på en mobil enhet (mobiltelefon/läsplatta).

Detta skulle förenkla arbetet i terrängen avsevärt då man kan se all data på en karta i förhållande till var man är. Man kan även markera platser i kartan. Man har alltså alltid med sig kartorna och man kan själv göra enklare fältmätningar.

Driftskostnaden under fastighetsskötsel kommer att stiga, men kommunteknikern bedömer att nyttan av tjänsten är så stor att den överväger kostnaderna.

Kommunen betalar idag för ArcReader (inklusive data om el och tele) 2 268 €/år. Carrymap observer skulle kosta kommunen 750 €/år och kan då fritt användas på flera enheter. Även byggnadsinspektören skulle ha nytta av att i terrängen kunna plocka fram fastighetsdata, planer och dylikt.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att programvaran Carrymap observer köps in till en kostnad om 750 euro/året.

Kostnaden påförs uppgiftsområdet Byggnader och anläggningar.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(8)

5 § ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

Kst § 5/18.1.2016

Jomala kommun efterhör kommunens intresse att delta i Äldreomsorg på distans, med Jomala kommun som huvudman (projektet leddes fram till 31.12.2015 av Högskolan på Åland). Genom enkel videkonferensteknik kan användarna delta i interaktiva sändningar, vara i bildkontakt en till en eller i grupp, vara i bildkontakt med anhöriga och vänner, få vård via stödtjänsten ÄlDis.

Nuvarande kostnadsberäkning gör gällande att Getas kostnad för en skärm skulle vara 761,70 euro/året eller 1 523,40 euro/året för två skärmar. Denna beräkning förutsätter att Jomala kommun erhåller landskapsbidrag för att driva projektet.

Ärendet hör till socialnämndens ansvarsområde men i och med att nämnden inte kommer att sammanträda förrän i mars behandlas ärendet av kommunstyrelsen.

Socialchefen och Hemgårdens föreståndare har meddelat att det inte finns något behov i Geta kommun just nu, men att Geta kommun gärna deltar när behov uppstår.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar meddela Jomala kommun att Geta kommun i det här skedet inte kommer att delta i Äldreomsorg på distans, men är mycket positiva till att ansluta sig när behovet uppstår.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(9)

6 § BEGÄRAN OM UTLÅTANDE- ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR ÅLANDS MARINA MILJÖ

Kst § 6/18.1.2016

Ålands landskapsregering begär in utlåtande gällande åtgärdsprogram för Ålands marina miljö (ÅLR 2015/10924). Begäran enligt bilaga:

./. Bilaga KST § 6.

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra statusen på den marina miljön och minska belastningen som den utsätts för.

Remissversionen finns i sin helhet att hämta under länken:

http://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter- publikationer/ramdirektivet-marin-strategi.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att inte inkomma med ett särskilt utlåtande över den marina strategin.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(10)

7 § FÖRSLAG TILL NY BYGGNADSORDNING FÖR GETA KOMMUN

BN 4 §/27.1.2015

Byggnadsinspektören har uppgjort ett förslag till ny byggnads- ordning för Geta kommun enligt modellförslaget utformat av Landskapsregeringen.

Förslaget till ny byggnadsordning enligt bilaga. 1/§4

Byggnadsinspektörens förslag:

Förslår att byggnadsnämnden diskuterar förslaget och sedan bordlägger ärendet för justering till nästa sammanträde BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadsordningen bordläggs för justering till följande sammanträde.

______

BN 17 §/10.3.2015

Byggnadsordningen diskuteras av nämnden BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadsordningen bordläggs för justering till följande sammanträde.

______

BN 32 §/28.4.2015

Byggnadsordningen diskuteras av nämnden BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att byggnadsordningen bordläggs för justering till följande sammanträde.

______

BN 48 §/16.6.2015

Byggnadsordningen diskuteras av nämnden.

BESLUT:

Byggnadsnämnden beslöt att förslaget förs vidare för behandling i kommunen efter vissa justeringar på förslaget.

______

Kst § 7/18.1.2016

Byggnadsinspektören har fört in de justeringar som nämnden föreslagit.

Slutligt förslag enligt bilaga:

./. Bilaga KST § 7.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att byggnadsordning enligt Bilaga KST § 7 antas.

BESLUT:

(11)

8 § AVGIFT- BYTE AV VATTENMÄTARE

Kst 8 §/18.1.2016

Kommunen kommer att börja byta vattenmätare hos vattenabonnenter (sker regelbundet, cirka vart tionde år). Fastighetsägarna bokar tid för bytet. Ifall kommunens personal inte kommer åt vattenmätaren trots bokad tid föreslås att en avgift om 50 euro tas ut för så kallat

förgävesbesök.

Förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avgift om 50 euro fastställs för så kallat förgävesbesök vid byte av vattenmätare. Avgiften föreslås gälla från och med 1.2.2016.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(12)

9 § EXTRA ÄRENDE: BUDGET- OCH SKATTEUPPFÖLJNING

Kst § 9/18.1.2016

Presentation av Geta kommuns budget- och skatteuppföljning för perioden januari-december 2015. Enligt bilaga;

./. Bilaga KST § 9.

Förslag:

Kommunstyrelsen antecknar budget- och skatteuppföljning för perioden januari-december 2015 för kännedom och för densamma kommunfullmäktige till kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag.

______

(13)

10 § MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 10/18.1.2016

Mötet förklaras avslutat kl 19:30.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

(14)

§§ 1- 10 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING

Med stöd av 112 § kommunallagen kan rättelseyrkande eller kommunalbesvär inte framställas eller anföras över följande beslut, då beslut endast gäller beredning eller verkställighet:

§§ 1-3, 7-10

Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen, eller annan nedan angiven lagstiftning, kan besvär inte anföras över följande beslut: §§ Grunder för besvärsförbud:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

I enlighet med 110 § kommunallagen kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut, då emellertid skriftligt rättelseyrkande kan framställas över beslutet:

§§ 4-6

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är Kommunstyrelsen i Geta Getavägen 2115

AX-22 340 Geta

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

ANVISNING FÖR KOMMUNALBESVÄR

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Myndighet till vilken kommunalbesvär anförs är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

(15)

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Besvärstiden för beslut enligt byggnadslagen är 30 dagar och räknas från den dag då beslut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

ANVISNING FÖR FÖRVALTNINGSBESVÄR

Myndighet till vilken förvaltningsbesvär riktas är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16

AX-22101 MARIEHAMN

§§

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften.

Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

INLÄMNANDE AV HANDLINGARNA

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

AVGIFT

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Vid oklarheter beträffande möjligheterna till rättelseyrkande eller besvärsanförande kan rådgöras med kommundirektören, telefon +358(0)18-49310.

References

Related documents

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu- tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslu- tet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas.