EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERAL- DIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH LIVSMEDELS- SÄKERHET. Rev. 03, offentliggjort den 19 juni 2018

Full text

(1)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

GENERAL-

DIREKTORATET FÖR HÄLSA OCH

LIVSMEDELS-

SÄKERHET Rev. 03, offentliggjort den 19 juni

2018

Frågor och svar om det centraliserade förfarandet för godkännande av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel med anledning av Förenade kungarikets utträde ur

Europeiska unionen

Dessa frågor och svar är ett komplement till Tillkännagivande till innehavarna av godkännande för försäljning av centralt godkända humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, uppdaterat den 23 januari 2018.

I tillkännagivandet står följande: ”Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att om inte något annat datum fastställs i ett ratificerat avtal om utträde1 kommer unionens hela primär- och sekundärrätt att upphöra att vara tillämplig på Förenade kungariket den 30 mars 2019 kl. 00:00 (centraleuropeisk tid).2Förenade kungariket kommer då att bli ett så kallat tredjeland3. Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de nationella myndigheterna, utan också för privata parter.

Mot bakgrund av den betydande osäkerhet som råder, särskilt i fråga om innehållet i ett eventuellt avtal om utträde, vill kommissionen påminna innehavarna av godkännande för försäljning av centralt godkända humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel om de rättsliga konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.

Med förbehåll för eventuella övergångsbestämmelser som kan ingå i ett eventuellt avtal om utträde är från och med utträdesdagen EU:s regler på området för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel inte längre tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt följande konsekvenser på de olika områdena för EU-lagstiftningen avseende läkemedel:

Enligt EU-lagstiftningen ska innehavare av godkännande för försäljning vara etablerade i EU (eller EES).

Viss verksamhet, t.ex. i samband med säkerhetsövervakning av läkemedel eller

frisläppandet av tillverkningssatser, måste bedrivas i EU (eller EES).

Innehavarna av godkännande för försäljning kan komma att behöva anpassa processer och överväga ändringar av villkoren för godkännandet för försäljning för att säkerställa att godkännandet fortsättningsvis är giltigt och kan användas efter att Förenade kungariket lämnat EU.

1 Förhandlingar pågår med Förenade kungariket i syfte att nå ett avtal om utträde.

2 I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet dessutom, i samförstånd med Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara tillämpliga vid en senare tidpunkt.

3 Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.

(2)

Innehavarna av godkännande för försäljning måste vidta åtgärder i tillräckligt god tid så att inte tillhandahållandet av humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel inom EU påverkas.

Kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten förväntar sig att innehavarna av godkännande för försäljning förbereder sig och aktivt går igenom sina godkännanden för att se om de behöver ändras. Ansökningarna om de överföringar eller ändringar som krävs måste lämnas in i god tid med tanke på de tidsfrister för olika förfaranden som fastställts i regelverket.”

Dessa ”Frågor och svar” har utarbetats gemensamt av Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Den här versionen är en uppdatering av de ”Frågor och svar” som publicerades den 31 maj 2017, med därpå följande ändringar, och den ersätter alla tidigare versioner av ”Frågor och svar”. Den nya text som införts i denna version av ”Frågor och svar”, Rev. 03, och som offentliggjorts den 19 juni 2018, föregås av ordet ”NYTT”. Dessa ”Frågor och svar” kan komma att uppdateras och kompletteras senare. Svaren nedan gäller både för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel, om inte annat anges i rubriken.

1. Vad gäller om innehavaren av godkännande för försäljning är etablerad i Förenade kungariket?

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 726/2004 ska innehavaren av ett godkännande för försäljning vara etablerad i unionen. Genom EES-avtalet omfattas också Norge, Island och Liechtenstein.

I fråga om centralt godkända läkemedel måste innehavaren av godkännandet för försäljning därför normalt sett överföra godkännandet till en innehavare som är etablerad i unionen (EES) (se

kommissionens förordning (EG) nr 2141/96 och EMA:s frågor och svar om överföring). Detta betyder att namnet på mottagaren av beslutet om godkännande för försäljning ändras till namnet på den nya innehavaren. Överföringen av ett godkännande för försäljning måste ha avslutats och genomförts av innehavaren före den 30 mars 2019.

1a. Vad gäller om sökanden är etablerad i Förenade kungariket?

Alla som ansöker om godkännande för försäljning måste vara etablerade i unionen (EES). När det gäller ansökningar om godkännande för försäljning där kommissionen väntas fatta beslut efter den 29 mars 2019 måste sökande som är etablerade i Förenade kungariket överföra ansökan till en sökande som är etablerad i unionen (EES) före den 30 mars 2019. Sökande som är etablerade i Förenade kungariket rekommenderas starkt att överväga en sådan ändring, om möjligt innan de lämnar in ansökan om godkännande för försäljning.

2. Vad gäller om godkännandet för försäljning gäller särläkemedel och innehavaren är etablerad i Förenade kungariket? (avseende

humanläkemedel)

Enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 141/2000 ska sponsorn av ett särläkemedel vara etablerad i unionen (EES).

När det gäller särläkemedel måste innehavaren därför antingen överföra klassificeringen som särläkemedel till en innehavare som är etablerad i unionen (EES) (se Checklist for sponsors applying for the transfer of Orphan Medicinal Product (OMP) designation och motsvarande mall) eller etablera sig i en medlemsstat i unionen (eller EES) och lämna in motsvarande dokumentation genom en namn- och/eller adressändring i förfarandet för klassificering som särläkemedel, förutsatt att den rättsliga enheten är densamma (se Guideline on the format and content of applications for designation as orphan medicinal products and on the transfer of designations from one sponsor to

(3)

another, 27.03.2014).

3. Vad gäller för företag i Förenade kungariket som tillverkar läkemedel med så kallad MUMS-status (mindre vanligt förekommande användning och mindre vanligt förekommande art/begränsad marknad)? (avseende veterinärmedicinska läkemedel)

(NYTT) Enligt artikel 79 i förordning (EG) nr 726/2004 ska Europeiska läkemedelsmyndighetens styrelse vidta de åtgärder som behövs för att bistå företagen i samband med ansökningar i fråga om veterinärmedicinska läkemedel som avser en begränsad marknad eller sjukdomar med regional spridning. Denna verksamhet stöder sökande av godkännande för försäljning, som i enlighet med de allmänna bestämmelserna ska vara etablerade i unionen (EES) (se fråga 1a ovan).

Om sponsorn/sökanden är etablerad i Förenade kungariket kommer MUMS-incitamenten på grundval av artikel 79 i förordning (EG) nr 726/2004 inte längre att vara tillämpliga efter Förenade kungarikets utträde ur unionen, eftersom en sponsor/sökande som är etablerad i ett tredjeland inte kan ansöka om, och få, MUMS-/”begränsad marknad”-klassificering i unionen (EES). MUMS-

/”begränsad marknad”-klassificeringen hör dock till läkemedlet/indikationen och kan därför överföras tillsammans med läkemedlet.

För att EMA ska kunna godkänna överföringen formellt måste den ursprungliga sponsorn/sökanden i en skrivelse informera EMA om överföringen av den klassificerade produkten och MUMS-

/”begränsad marknad”-klassificeringen från den ursprungliga sponsorn/sökanden till en

sponsor/sökande som är etablerad i unionen (EES). Denna skrivelse bör innehålla referensnumret för det dokument som bekräftar MUMS-klassificeringen.

I fråga om redan godkända veterinärmedicinska läkemedel med MUMS-/”begränsad marknad”- klassificering är det viktigt att uppmärksamma att en överföring av godkännande för försäljning inte inkluderar en överföring av MUMS-/”begränsad marknad”-klassificering, eftersom det omfattas av ett annat förfarande. I fråga om dessa godkända veterinärmedicinska läkemedel med MUMS- /”begränsad marknad”-klassificering måste innehavaren av godkännande för försäljning därför överföra godkännandet (se ”Vad gäller om innehavaren av godkännande för försäljning är etablerad i Förenade kungariket?” (humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel) och MUMS-

/”begränsad marknad”-klassificeringen (se ovan) separat från varandra. (NYTT) MUMS-/”begränsad marknad”-klassificeringens femåriga giltighetstid påverkas inte av att klassificeringen överförs.

4. Vad gäller om den kvalificerade person som ansvarar för

säkerhetsövervakningen är bosatt och verksam i Förenade kungariket?

Enligt artikel 8 i direktiv 2001/83/EG och artikel 74 i direktiv 2001/82/EG ska den kvalificerade person som ansvarar för säkerhetsövervakningen av läkemedel vara bosatt och verksam i en medlemsstat i unionen (EES). Den kvalificerade personen kommer därför att behöva byta bosättningsort och utföra sin verksamhet i unionen (EES), eller så måste det utses en ny kvalificerad person för

säkerhetsövervakning som är bosatt och verksam i unionen (EES). Ändringar avseende den kvalificerade personen, inklusive kontaktuppgifter (telefon- och faxnummer, postadress och e-

postadress) kan med avseende på humanläkemedel uppdateras enbart via artikel 57-databasen (utan att det krävs en ändringsansökan (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar, C.I.8). I fråga om veterinärmedicinska läkemedel bör det göras en ändringsansökan (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01), klassificering C.I.9).

5. Vad gäller om master file för systemet för säkerhetsövervakning förvaras i Förenade kungariket? (humanläkemedel)

(4)

Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2012 ska master file för systemet för säkerhetsövervakning förvaras i unionen (EES). Tillsynen över säkerhetsövervakningen utövas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där master file för systemet för säkerhetsövervakning förvaras. Innehavaren av godkännandet för försäljning måste därför flytta master file till en medlemsstat i unionen (EES). Ändringar av master file-placeringar (gatuadress, ort, postnummer, land) kan uppdateras enbart via artikel 57-databasen (utan att det krävs en ändringsansökan) (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01), klassificering C.I.8).

6. Vad gäller om den aktiva substansen tillverkas i Förenade kungariket?

Från och med den dag Förenade kungariket utträder ur unionen kommer aktiva substanser som tillverkas där att betraktas som importerade aktiva substanser.

Enligt direktiv 2001/83/EG och direktiv 2001/82/EG måste innehavare av godkännande för försäljning såsom aktiva substanser enbart använda sådana utgångsmaterial som tillverkats i enlighet med de detaljerade riktlinjerna för god tillverkningssed för utgångsmaterial.

Vidare får aktiva substanser till humanläkemedel enligt artikel 46b.2 i direktiv 2001/83/EG endast importeras till unionen (EES) om de aktiva substanserna åtföljs av en skriftlig bekräftelse från den behöriga myndigheten i det exporterande tredjelandet, av vilken det framgår att de standarder för god tillverkningssed som tillämpas på den anläggning där den exporterade aktiva substansen tillverkas är minst likvärdiga med dem i unionen (EES).

7. Vad gäller om slutprodukten tillverkas i Förenade kungariket?

Från och med den dag Förenade kungariket utträder ur unionen kommer läkemedel som tillverkas där att betraktas som importerade läkemedel.

De behöriga myndigheterna i unionen (EES) ska se till att import av läkemedel till deras territorium endast sker om det finns tillstånd i enlighet med artikel 40.3 i direktiv 2001/83/EG och artikel 44.3 i direktiv 2001/82/EG. Tillstånd beviljas när ett antal villkor, som anges i artiklarna 41 och 42 i direktiv 2001/83/EG och artiklarna 45 och 46 i direktiv 2001/82/EG, är uppfyllda (t.ex. att det finns en person med särskild kompetens i unionen (EES) och att det görs inspektioner av god tillverkningssed).

I fråga om centralt godkända läkemedel måste innehavaren av godkännande för försäljning därför ange en godkänd importör som är etablerad i unionen (EES) och lämna in en motsvarande

ändringsansökan (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01), klassificering B.II.b.2).

Vidare måste innehavaren av godkännande för försäljning i enlighet med artikel 51.1 b i direktiv 2001/83/EG och artikel 55.1 b i direktiv 2001/82/EG ange en anläggning i unionen (EES) för kontroll av tillverkningssatser där varje sats vid import kan genomgå en fullständig kvalitativ analys, en kvantitativ analys av åtminstone alla de aktiva substanserna och alla andra undersökningar eller kontroller som krävs för att garantera läkemedlens kvalitet i enlighet med de krav som legat till grund för godkännandet för försäljning.

I fråga om centralt godkända läkemedel kommer innehavaren av godkännande för försäljning att behöva ändra placeringen av sin anläggning i Förenade kungariket för kontroll av tillverkningssatser till en plats i unionen (EES) och lämna in en motsvarande ändringsansökan (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01), klassificering B.II.b.2).

8. Vad gäller om frisläppande av tillverkningssatser sker i Förenade kungariket?

(5)

I enlighet med artikel 51.1 i direktiv 2001/83/EG och artikel 55.1 i direktiv 2001/82/EG ska den person med särskild kompetens som innehavaren av tillverkningstillstånd och importtillstånd har tillgång till se till att varje läkemedelssats som är avsedd att släppas ut på marknaden i EES har tillverkats i enlighet med EU:s krav på god tillverkningssed och godkännandet för försäljning.

Anläggningen för frisläppande av tillverkningssatser ska ligga i unionen (EES).

I fråga om centralt godkända läkemedel måste innehavaren av godkännande för försäljning därför överföra sin plats för frisläppande av tillverkningssatser från Förenade kungariket till en plats i unionen (EES) och lämna in en motsvarande ändringsansökan (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01), klassificering B.II.b.2).

9. Kommer små och medelstora företag (SMF-företag) baserade i Förenade kungariket fortfarande att ha tillgång till ekonomiskt och administrativt bistånd i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2049/2005 (förordningen om SMF-företag)?

För att företagen ska kunna få ekonomiskt och administrativt bistånd måste de vara etablerade i unionen (EES) och motsvara definitionen av ett SMF-företag.

Från och med den dag Förenade kungariket utträder ur unionen är vägledningen för företag baserade utanför EES även tillämplig på företag baserade i Förenade kungariket vad gäller följande:

Ansökan om status som SMF-företag när företagen har etablerat en rättslig enhet i unionen (EES). Som bevis på etableringen kräver SMF-kontoret en kopia av intyg om företagsregistrering ur företagets handelsregister. I sådana fall kan försäkran om att företaget är ett SMF-företag lämnas in i det nyetablerade dotterföretagets namn tillsammans med uppgifter om moderföretaget.

Indirekt utnyttjande av SMF-företagsincitamenten genom en i unionen (EES) etablerad juridisk konsultverksamhet för SMF-företag. För att denna konsultverksamhet ska kunna dra nytta av bestämmelserna i förordningen om SMF-företag för sådana kunders räkning som inte är etablerade i EES måste både konsultverksamheten och kunden uppfylla kriterierna för SMF-företag (avseende personalstyrka och finansiella gränsvärden). I detta fall ska både konsultverksamheten och företaget som är baserat utanför EES lämna in en försäkran om att de är SMF-företag. Om försäkran godkänns får konsultverksamheten ett meddelande om SMF-status och företaget som är baserat utanför EES förtecknas i en bilaga till detta meddelande som ett kundföretag till ett SMF-företag. En juridisk konsultverksamhet för SMF-företag är inte berättigad till status som SMF-företag om den agerar för sådana kunders räkning som inte är SMF-företag, eftersom detta skulle strida mot syftet med förordningen om SMF-företag.

Mer information finns på EMA:s webbplats (link) och i användarhandledningen för små och medelstora företag (link).

10. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen godkännanden, eller ansökningar om godkännanden, för försäljning av generiska läkemedel eller hybridläkemedel på grundval av ett referensläkemedel som är godkänt i Förenade kungariket?

I en ansökan avseende ett generiskt läkemedel eller ett hybridläkemedel i enlighet med artikel 10 i direktiv 2001/83/EG eller artikel 13 i direktiv 2001/82/EG hänvisas till information som finns i dokumentationen för ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt i unionen (EES)4.

Godkännanden för försäljning av generiska läkemedel eller hybridläkemedel som beviljats före den

4 (NYTT) Se även den elektroniska blanketten för ansökan om godkännande för försäljning, avsnitt 1.4.2.2 eller 1.4.3.2.

(6)

30 mars 2019 och där det hänvisas till ett referensläkemedel som godkänts av Förenade kungariket förblir giltiga.

I ansökningar avseende generiska läkemedel eller hybridläkemedel där godkännande för försäljning kommer att beviljas efter den 29 mars 2019 bör det hänvisas till ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt i en av EU:s 27 medlemsstater eller i ett EES-land.56 (NYTT) Sökande bör ta detta i beaktande redan när de lämnar in ansökan.

11. Kan läkemedel som används i bioekvivalensstudier ha sitt ursprung i Förenade kungariket?

Enligt artikel 10.1 i direktiv 2001/83/EG eller artikel 13.1 i direktiv 2001/82/EG kan sökande lämna in en förkortad ansökan om de kan visa att läkemedlet är ett generikum till ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt i EU eller EES i minst åtta år. Enligt artikel 10.2 b i direktiv 2001/83/EG och artikel 13.2 b i direktiv 2001/82/EG är ett generiskt läkemedel ett läkemedel som har samma kvalitativa och kvantitativa sammansättning i fråga om aktiva substanser och samma läkemedelsform som ett referensläkemedel och vars bioekvivalens med detta referensläkemedel har påvisats genom lämpliga biotillgänglighetsstudier.7

Bioekvivalensstudier som har gjorts med ett läkemedel från Förenade kungariket kan endast användas i ansökningar om godkännande för försäljning av generiska läkemedel eller hybridläkemedel om godkännandet beviljas före den 30 mars 2019.8

12. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen godkännanden för försäljning av biosimilarer eller ansökningar om godkännande för försäljning av biosimilarer? (avseende humanläkemedel)

Vad som sagts under frågorna 10 och 11 angående valet av referensläkemedel gäller också biosimilarer.

Dock bör man konsultera Guideline on similar biological medicinal products för att få vetenskapliga riktlinjer om man överväger att använda ett jämförelseläkemedel som inte är godkänt i EES (dvs. en version av referensläkemedlet som inte är godkänd i EES) vid utvecklingen av en biosimilar.

Tillverkningssatser av referensläkemedlet som frisläppts av Förenade kungariket efter den 29 mars 2019 kommer inte att betraktas som ett i unionen (EES) godkänt jämförelseläkemedel.

13. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen begreppet

”övergripande godkännande för försäljning”?

Begreppet ”övergripande godkännande för försäljning” i den mening som avses i artikel 6.1 i direktiv 2001/83/EG och artikel 5.1 i direktiv 2001/82/EG omfattar det ursprungliga godkännandet för försäljning och alla senare utvecklingar av det ursprungliga läkemedlet, oberoende av vilket

5 Detta kommer också att underlätta hanteringen av de generiska läkemedlens/hybridläkemedlens livscykel efter att läkemedlen godkänts, t.ex. med tanke på behovet av att ändringar i produktinformationen för EES-

referensläkemedel också görs i fråga om generiska läkemedel och hybridläkemedel.

6 Den mycket ovanliga situation där ett referensläkemedel är eller har varit godkänt enbart i Förenade kungariket behandlas i EU:s Position paper on Goods placed on the Market under Union law before the withdrawal date (fotnot 7): https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_en .

7 (NYTT) Se även den elektroniska blanketten för ansökan om godkännande för försäljning, avsnitt 1.4.2.3 eller 1.4.3.3.

8 I undantagsfall när bioekvivalensstudierna är avsedda att användas i nya ansökningar som lämnas in före den 30 mars 2019 och om dessa bioekvivalensstudier redan har slutförts kan sökanden kontakta den behöriga

myndigheten för att diskutera de särskilda omständigheterna rörande ansökan, så att man undviker onödiga studier med människor eller djur.

(7)

godkännandeförfarande som tillämpats, dvs. ändring av det ursprungliga godkännandet eller beviljande av ett nytt godkännande för försäljning9 till samma innehavare. Det övergripande

godkännandet för försäljning åtföljs endast av en enda lagstadgad period för uppgiftsskydd10 som är tillämplig på såväl uppgifterna avseende det ursprungliga läkemedlet11 som på de uppgifter som lämnats avseende senare utveckling. Denna period inleds genom beviljandet av det ursprungliga godkännandet för försäljning i unionen (EES).

Godkännanden för försäljning som Förenade kungariket beviljat före den 30 mars 2019 kan även fortsättningsvis betraktas som ursprungliga godkännanden för försäljning.

14. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen ansökningar som rör väletablerad användning?

Enligt artikel 10a i direktiv 2001/83/EG och artikel 13a i direktiv 2001/82/EG kan resultat av prekliniska studier eller kliniska prövningar ersättas av detaljerade hänvisningar till publicerad vetenskaplig litteratur om det kan påvisas att de aktiva substanserna i ett läkemedel för den aktuella terapeutiska indikationen och (i fråga om veterinärmedicinska läkemedel) det aktuella djurslaget har en väletablerad användning i unionen (EES) sedan minst tio år tillbaka , med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsnivå. Härvidlag ska bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2001/83/EG eller bilaga I till direktiv 2001/82/EG tillämpas.

Uppgifter från Förenade kungariket, från den tid då det var medlemsstat i unionen, kan användas för att påvisa att de aktiva substanserna i ett läkemedel för den aktuella terapeutiska indikationen och (i fråga om veterinärmedicinska läkemedel) det aktuella djurslaget har en väletablerad användning i unionen (EES) sedan minst tio år tillbaka , med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsnivå.

15. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen traditionella växtbaserade läkemedel (registrering som traditionellt använt läkemedel)? (avseende humanläkemedel)

Genom förfarandet för registrering som traditionellt använt läkemedel kan växtbaserade läkemedel registreras utan krav på uppgifter och dokumentation om undersökningar och prövningar avseende säkerhet och effekt, förutsatt att det finns tillräckliga bevis på att produkten har haft medicinsk användning under en period av minst 30 år, varav minst 15 år i unionen (EES).

Uppgifter från Förenade kungariket, från den tid då det var medlemsstat i unionen, kan användas för att påvisa att produkten har haft medicinsk användning under en period av minst 15 år i unionen (EES).

16. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen beräkningen av sjukdomsförekomst i fråga om klassificering som särläkemedel?

(humanläkemedel)

När det gäller ansökningar om eller bibehållande av klassificering som särläkemedel som lämnas in efter den 29 mars 2019 bör patienter i Förenade kungariket inte längre beaktas vid beräkningen av sjukdomens förekomst för att uppfylla villkoren för särläkemedel i förordning (EG) nr 141/2000, dvs.

att det rör sig om ett tillstånd som högst 5 av 10 000 personer i unionen (EES) lider av.

17. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen de lokala

9 C-629/15P, punkt 72.

10 C-629/15P, punkt 65.

11 (NYTT) Se även den elektroniska blanketten för ansökan om godkännande för försäljning, avsnitt 1.4.2.1 eller 1.4.3.1.

(8)

företrädare i Förenade kungariket som också har utsetts för andra medlemsstater?

De lokala företrädare som anges i produktinformationen bör finnas i unionen (EES). Därför måste de lokala företrädare som finns i Förenade kungariket och har utsetts för andra medlemsstater än Förenade kungariket bytas ut mot lokala företrädare som finns i unionen (EES).

Innehavaren av godkännande för försäljning måste ha avslutat och genomfört motsvarande

ändringar av märkning och bipacksedel före den 30 mars 2019, antingen som en del av ett förfarande som påverkar bilagorna (t.ex. ändring, förnyelse) eller genom en anmälan i enlighet med artikel 61.3 i direktiv 2001/83/EG eller (i fråga om veterinärmedicinska läkemedel) genom en ändring genom ett förfarande av typ IAIN (se Riktlinjer för de olika kategorierna av ändringar (2013/C 223/01),

klassificering C.II.6.a).

17a. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen den lokala företrädare för Förenade kungariket som anges i produktinformationen?

Efter den 29 mars 2019 är omnämnandet av den lokala företrädaren för Förenade kungariket i produktinformationen obsolet.

Strykningen av den lokala företrädaren för Förenade kungariket i produktinformationen måste ingå i ett framtida förfarande som påverkar bilagorna (t.ex. ändring, förnyelse) så snart som möjligt efter den 29 mars 2019.

18. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen tidsfristerna för godkännanden för försäljning?

Enligt artikel 24.4–24.6 i direktiv 2001/83/EG, artikel 28.4–28.6 i direktiv 2001/82/EG och artiklarna 14.4–14.6 och 39.4–39.6 i förordning (EG) nr 726/2004 ska ett godkännande som inte inom tre år leder till att läkemedlet faktiskt släpps ut på marknaden i den medlemsstat som beviljat

godkännandet upphöra att gälla. Om ett godkänt läkemedel som tidigare släppts ut på marknaden i den medlemsstat som beviljat godkännandet eller i unionen under tre på varandra följande år inte längre faktiskt saluförs i den medlemsstaten, kommer godkännandet för detta läkemedel att upphöra att gälla.

Om ett centralt godkänt läkemedel endast har saluförts i Förenade kungariket kommer utsläppandet på marknaden i Förenade kungariket, under tiden det var medlemsstat i unionen, att beaktas när det avgörs hur tidsfristen för det berörda läkemedlet ska tillämpas. Om läkemedlet, efter Förenade kungarikets utträde ur unionen, inte släpps ut på marknaden i någon av de återstående

medlemsstaterna kommer tidsfristen på tre år att börja gälla den sista dag som läkemedlet släpptes ut på marknaden i Förenade kungariket, under tiden det var medlemsstat i unionen.

19. Vad gäller om läkemedlet är föremål för en kontrollmyndighets officiella frisläppande av tillverkningssatser och för närvarande testas av ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller i Förenade kungariket? (NYTT)

Enligt artikel 114 i direktiv 2001/83/EG och artikel 82 i direktiv 2001/82/EG får medlemsstaterna kräva att innehavaren av godkännandet för försäljning av ett immunologiskt humanläkemedel, ett läkemedel som härrör från blod eller plasma från människor eller ett immunologiskt

veterinärmedicinskt läkemedel innan läkemedlet släpps ut på marknaden sänder in prover på varje tillverkningssats av den oförpackade produkten och/eller det färdigförpackade läkemedlet till ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller eller ett annat laboratorium som en medlemsstat har anvisat för detta ändamål för undersökning. Detta kallas en kontrollmyndighets officiella frisläppande av tillverkningssatser.

(9)

Enligt det administrativa förfarandet för en kontrollmyndighets officiella frisläppande av

tillverkningssatser12 bör läkemedelssatser som är föremål för oberoende undersökningar ha ett för alla medlemsstater gemensamt EU-certifikat om frisläppandet av tillverkningssatser innan de saluförs i unionen (EES). Det ska visa att läkemedelssatsen har granskats och testats av ett officiellt

laboratorium för läkemedelskontroller i unionen (EES) i enlighet med detta förfarande och riktlinjerna för kontrollmyndigheters officiella frisläppande av tillverkningssatser avseende läkemedlet. Det ska också visa att tillverkningssatsen överensstämmer med de godkända

specifikationerna i tillämpliga monografier i Europeiska farmakopén och i det berörda godkännandet för försäljning.

I fråga om läkemedel som släpps ut på marknaden på utträdesdagen eller senare13 kan inte ett officiellt laboratorium för läkemedelskontroller som är beläget i Förenade kungariket göra det officiella frisläppandet av tillverkningssatser. Det officiella frisläppandet av tillverkningssatser måste göras av ett officiellt laboratorium i unionen (EES) eller av ett land som officiellt godkänts av EU för ömsesidigt erkännande av frisläppandet av tillverkningssatser. Innehavaren av godkännande för försäljning måste därför ange ett officiellt laboratorium som är beläget i unionen (EES) för det officiella frisläppandet av tillverkningssatser eller en officiellt erkänd partner (i enlighet med ovanstående) för det officiella frisläppandet av tillverkningssatser. Tillverkare kan genom att skicka en förfrågan till batchrelease@edqm.eu hos Europeiska direktoratet för läkemedelskvalitet och hälsovård (EDQM) få en lista över officiella laboratorier som kan utfärda ett EU-certifikat om frisläppandet av tillverkningssatser av olika läkemedel.

20. Vad gäller om läkemedlet är föremål för en officiell översyn av satsprotokollet och utvärderingen görs av en behörig myndighet i Förenade kungariket? (avseende veterinärmedicinska läkemedel) (NYTT)

Enligt artikel 81 i direktiv 2001/82/EG får medlemsstaterna ålägga dem som ansvarar för försäljning av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel att tillställa de ansvariga myndigheterna kopior av samtliga undersökningsprotokoll, undertecknade av en person med särskild kompetens i enlighet med artikel 55, för att säkerställa att kontrollerna gjorts enligt de metoder som redovisades i

anslutning till ansökan om godkännande för försäljning. Detta kallas officiell översyn av satsprotokoll.

Den officiella översynen av satsprotokoll måste göras av en behörig myndighet i unionen (EES) eller i ett land som officiellt godkänts av EU för ömsesidigt erkännande av frisläppandet av

tillverkningssatser (t.ex. Schweiz).

I fråga om läkemedel som släpps ut på marknaden på utträdesdagen eller senare14 kan den officiella översynen av satsprotokoll inte göras av en behörig myndighet i Förenade kungariket. Innehavaren av godkännande för försäljning måste därför ange en annan behörig myndighet som finns i unionen

12 Guideline for the administrative procedure to be followed by the competent OMCL authorities for the implementation of Directive 2001/83/EC Article 114 as amended by Directive 2004/27/EC, finns på https://www.edqm.eu/en/batch-release-human-biologicals-vaccines-blood-and-plasma-derivatives

13 För varor som släpps ut på EU:s marknad före utträdesdagen försöker EU enas om lösningar med Förenade kungariket i avtalet om utträde. De grundläggande principerna i EU:s ståndpunkt om varor som släpps ut på marknaden enligt unionsrätten före utträdesdagen finns på

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_en. Begreppet utsläppande på marknaden avser varje individuell produkt, inte typer av produkter, oavsett om produkten tillverkades som en individuell enhet eller i serie.

14 För varor som släpps ut på EU:s marknad före utträdesdagen försöker EU enas om lösningar med Förenade kungariket i avtalet om utträde. De grundläggande principerna i EU:s ståndpunkt om varor som släpps ut på marknaden enligt unionsrätten före utträdesdagen finns på

https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_en. Begreppet utsläppande på marknaden avser varje individuell produkt, inte typer av produkter, oavsett om produkten tillverkades som en individuell enhet eller i serie.

(10)

(EES) eller en officiellt erkänd partner (i enlighet med ovanstående) för den officiella översynen av satsprotokoll.

21. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen den status som resultaten av inspektioner genomförda av den behöriga myndigheten i Förenade kungariket har? (NYTT)

Det förväntas att resultaten av inspektioner, särskilt för att avgöra om kraven på god tillverkningssed, god klinisk sed och säkerhetsövervakning är uppfyllda, som gjorts av behöriga myndigheter i

Förenade kungariket före den 30 mars 2019 efterlevs av de enheter som inspekterats i enlighet med tillämplig lagstiftning, särskilt direktiv 2003/94/EG, kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1252/2014 och direktiv 91/412/EEG i fråga om god tillverkningssed, direktiv 2001/20/EG och kommissionens direktiv 2005/28/EG i fråga om god klinisk sed samt förordning (EG) nr 726/2004, direktiv 2001/83/EG och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2012 i fråga om säkerhetsövervakning av läkemedel.

22. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen den CE-märkning av medicintekniska produkter som gjorts av anmälda organ i Förenade kungariket? (NYTT)

Denna fråga behandlas i Kommissionens tillkännagivande om Förenade kungarikets utträde och EU-reglerna om industriella produkter, som också omfattar medicintekniska produkter.

23. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen vetenskapliga yttranden från kommittén för humanläkemedel som begärs av Förenade kungarikets anmälda organ och som gäller understödjande substanser som ingår i medicintekniska produkter? (NYTT)

I artikel 4.1 i direktiv 93/42/EEG anges att när en produkt, vilken som en integrerad del innehåller en substans, som när den används separat kan betraktas som ett läkemedel i den mening som avses i artikel 1 i direktiv 2001/83/EG och kan ha en verkan på kroppen som understöder produktens verkan, ska produkten värderas och godkännas i enlighet med direktiv 93/42/EEG. I enlighet med bilaga I till direktiv 93/42/EEG, när det gäller en ny medicinteknisk produkt, fungerar det anmälda organet som sökande i ett inledande samrådsförfarande med EMA avseende det vetenskapliga yttrandet om understödjande substanser som ingår i de medicintekniska produkterna.

Enligt EU:s produktlagstiftning ska anmälda organ vara etablerade i en medlemsstat och utses av en anmälande myndighet i en medlemsstat.

Från och med utträdesdagen har anmälda organ i Förenade kungariket inte längre status som anmälda organ i EU. De kommer inte längre att kunna vara sökande i ett inledande samrådsförfarande med EMA, och EMA kommer inte att kunna utfärda ett vetenskapligt yttrande till dem i deras egenskap av anmälda organ i ett tredjeland.

24. Hur påverkar Förenade kungarikets utträde ur unionen möjligheten att saluföra en förpackning som gäller flera länder där Förenade kungariket ingår? (NYTT)

Förpackningar som gäller flera länder används för läkemedel som har en märkning som möjliggör utsläppande på marknaden i flera medlemsstater med samma förpackning. Denna möjlighet är underställd kraven i avdelning V i direktiv 2001/83/EG eller i avdelning V i direktiv 2001/82/EG, och kräver att produktresumén är densamma på alla berörda marknader. Därför kommer det normalt sett inte att gå att saluföra läkemedel i förpackningar som gäller flera länder där ett tredjeland ingår.

Innehavare av godkännande för försäljning som för närvarande använder sådana förpackningar för

(11)

flera länder där Förenade kungariket ingår kan därför behöva anpassa sina förpackningar.

Enligt artiklarna 57 och 62 i direktiv 2001/83/EG och artikel 63 i direktiv 2001/82/EG får

medlemsstaterna kräva vissa ytterligare märkningsuppgifter på ett begränsat område, den s.k. blå rutan, förutsatt att alla de stränga villkoren för tillämpning av artikel 57 eller artikel 62 i direktiv 2001/83/EG och artikel 63 i direktiv 2001/82/EG är uppfyllda. Även om det vid tillämpningen av dessa bestämmelser ges möjlighet att inkludera ytterligare uppgifter i märkningen eller bipacksedeln, måste produktmärkningen och bipacksedeln till fullo överensstämma med den produktresumé som godkänts i EU.

25. Vad händer om de rutiner som är tillämpliga när den behöriga person som ansvarar för säkerhetsövervakningen inte är tillgänglig ska genomföras i Förenade kungariket? (NYTT)

Enligt artikel 2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 520/2012 ska det finnas rutiner som är tillämpliga när den behöriga person som ansvarar för säkerhetsövervakningen inte är tillgänglig. Eftersom denna behöriga persons uppgifter måste utföras i en medlemsstat i unionen (EES), måste också de rutiner som är tillämpliga när den behöriga person som ansvarar för säkerhetsövervakningen inte är tillgänglig genomföras i unionen (EES).

I de fall en innehavare av godkännande för försäljning förlitar sig på en ställföreträdande behörig person med ansvar för säkerhetsövervakningen när den ordinarie personen inte är tillgänglig, bör dessa rutiner säkerställa att ställföreträdaren är etablerad och utför sina uppgifter i unionen (EES).

I fråga om veterinärmedicinska läkemedel hänvisas till EMA:s brexitvägledning.

Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Europeiska läkemedelsmyndigheten

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :