LAPPTRÄSK KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLL 6/2012. Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, Lindkoski

Full text

(1)

Mötesplats Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski Ärenden för behandling

§

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

28 § FÖRVALTNINGSGRENARNAS SVAROMÅL TILL IAKTTAGELSER I REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011

(BILAGA) 4

29 § ARRANGEMANG GÄLLANDE ORDNANDE AV MILJÖNÄMNDENS

UPPGIFTER (BILAGA) 5

30 § MINSKNING AV FASTIGHETSSTAMMEN I FASTIGHETS AB LABYRINTEN

(BILAGA) 9

31 § FÖRNYANDE AV KOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA (BILAGA) 12

32 § DELÅRSÖVERSIKT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) 19

33 § JUSTERING AV PRIS OCH FÖRSÄLJNINGVILLKOR FÖR TOMTER

KOMMUNEN ÄGER 21

BESVÄRSANVISNING 30

(2)

MÖTESPLATS Ungdomsföreningshuset Lindarås, Lokaltået 28, 07840 Lindkoski DELTAGARE

Beslutsfattare Aino Villikka Mats Antas Veijo Peltonen Thomas Antas

Benita Busk-Markusas Benny Engård

Tomi Enqvist Tuomo Hasu Jesper Röök Kim Jordas Ari Koivisto Arto Kujala Jouni Lamberg Mari Lotila Christina Mickos Ulla Onnila Pekka Puranen Anne Rönkkö Mika Sistola Tero Palokoski

Ordförande I Vice ordförande II Vice ordförande Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Ersättare

Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Fullmäktigeledamot Ersättare

Övriga deltagare Christian Sjöstrand Susanne Sjöblom Timo Virtala Görel Fabritius Ulla-Maija Turja Hannu Niemi Juha Ronkainen

Kommundirektör, föredragande Förvaltningssekreterare, sekreterare Tolk

Grundtrygghetsdirektör, sakkunnig vid §§ 28, 32

Byggnadsinspektör, sakkunig vid §§ 29, 32 Teknisk direktör sakkunnig vid §§ 30, 32, 33 Tf. bildningsdirektör, sakkunnig vid § 32

ÄRENDEN § 28 – 33

UNDERSKRIFT Ordförande

Aino Villikka

Protokollförare

Susanne Sjöblom PROTOKOLL-

JUSTERING

Tid och plats

Lappträsk 19.10.2012 Underskrift

(3)

Intygas Christian Sjöstrand

(4)

KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kommunfullmäktige hade sammankallats med en den 10.10.2012 till full- mäktige, kommunstyrelsen samt till kommundirektören per post tillsänd samt på kommunens anslagstavla, på kommunens webbplats kungjord och i kommunens officiella annonsorgan Loviisan Sanomat 12.10.2012 och Östra Nyland 13.10.2012 publicerad kungörelse.

BEHANDLING: Ordförande konstaterade, att frånvarande var ledamöterna Christoffer Hällfors (närvarande ersättare Jesper Röök) och Marketta Tak- kala (närvarande ersättare Tero Palokoski).

BESLUT: Mötet konstaterades vara lagligt och beslutfört.

________________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- välja två protokolljusterare.

BESLUT: Pekka Puranen och Jesper Röök valdes till protokolljusterare.

________________

(5)

28 § FÖRVALTNINGSGRENARNAS SVAROMÅL TILL IAKTTAGELSER I

REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2011 (BILAGA) Kommunstyrelsen 10.9.2012 § 135

Förvaltningsgrenarna har berett sina svaromål till iakttagelser i revisions- nämndens utvärderingsberättelse för år 2011. Utvärderingsberättelsen samt svaromålen som bilaga.

Följande resultatområden har enskilda i bilagan samlade svaromål med an- ledning av utvärderingsberättelsen:

- Kommunens ledning och näringsverksamhet (resultatområde 001) - Centralförvaltningstjänster (resultatområde 003)

- Lappträsk utbildningscentral (resultatområde 005) - Grundtrygghetstjänster (resultatområde 007) - Bildningstjänster (resultatområde 008)

Landsbygdstjänsterna (resultatområde 006), fritidstjänsterna (resultatområde 009, miljötjänsterna (resultatområde 010) och tekniska tjänsterna (resultat- område 012) hade ingen anledning att avge svaromål.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar

- till kommunfullmäktige och revisionsnämnden avge bilag- da svaromål.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Resultatområdenas svaromål som bilaga.

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- anteckna svaromålen för kännedom.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

(6)

29 § ARRANGEMANG GÄLLANDE ORDNANDE AV MILJÖNÄMNDENS UPPGIFTER (BILAGA)

Miljönämnden 9.2.2012 § 5

Kommunstyrelsen i Lappträsk har i sina verkställighetsdirektiv gällande budgeten för år 2012 gett miljönämnden i uppgift att senast till slutet av maj utreda på vilket sätt miljötjänsterna produceras och eventuellt samarbete med Lovisa stad.

I kapitel 11 i förvaltningsstadgan för Lappträsk kommun har miljönämn- dens uppgifter fastställts detaljerat. Nämndens uppgifter är i huvudsak att verka som byggnadstillsynsmyndighet, tillståndsmyndighet som avses i markanvändnings- och bygglagen och miljöskyddsmyndighet samt vägför- valtningsmyndighet enligt lagen om enskilda vägar.

Personen som innehar tjänsten som byggnadsinspektör och som underlyder miljönämnden avgår med pension fr.o.m. 1.1.2013. Därför är det aktuellt att överväga hur miljötjänsterna produceras. Kraven som stadganden i byggla- gen och miljölagen ställer har ökat kraftigt efter att man kommit fram till nuvarande tjänstearrangemang. I enlighet med miljöministeriets rekommen- dationer ska byggnadstillsynsenheten bestå av minst 3 heltidsanställda byggnadsinspektörer. Finlands Kommunförbund gjorde år 2002 en utred- ning om ordnande av tekniska tjänster i Lovisanejden och i den konstateras bl.a. ”vid ordnande av regionala uppgifter inom byggnadstillsyn och miljö- vård är det viktigt att trygga den sakkunskap som krävs för skötseln av upp- gifterna, att främja det rättsliga och obundna beslutsfattandet som förutsätts för skötseln uppgifterna och att förhindra kostnadsökningen som uppstår då uppgifterna sköts kvalitativt”. Man hann dock inte verkställa arrangemang- en före kommunfusionen.

Nuvarande kombinerade tjänst motsvarar inte kraven som uppsatts för sköt- seln av uppgiften idag. Uppgifterna inom både byggnadstillsynen och mil- jötjänsterna kräver yrkesutbildning inom sitt område. Alternativen för ord- nande av uppgifterna är antingen att till kommunen avlöna både en bygg- nadsinspektör och en miljövårdssekreterare eller köpa tjänsterna. Genom köpt tjänst kan man köpa endast byggnadsinspektörens och miljövårds- tjänsteinnehavarens arbete inkluderande tjänsteansvar och behandla ärende- na i hemkommunens nämnd. En möjlighet är att köpa byggnadstillsynen och miljövårdstjänsterna som helheter. Härvid sker behandlingen av ären- dena i värdkommunens nämnd, där Lappträsk kommun är representerad. I avtalet mellan kommunerna fastställs detaljerat bl.a. tjänsternas innehåll, förvaltning, nämndens storlek och kostnadsfördelningen. Delegeringen av

(7)

beslutanderätten är i enlighet med värdkommunens förvaltningsstadga.

Detta alternativ erbjuder de bästa förutsättningarna för att trygga att bered- ningen av beslut med rättsverkan är oberoende av kommunens övriga in- tressen. Även tjänsternas tillgänglighet blir bättre t.ex. gällande vikariatsar- rangemang.

FÖRSLAG: Miljönämnden begär av byggnads- och miljönämnden i Lovisa utlåtande om möjligheterna

- att sälja byggnadstillsyns- och miljövårdstjänster till Lappträsk kommun

- att grunda en gemensam byggnads- och miljönämnd.

Utlåtandet begärs senast 30.3.2012.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Miljönämnden 8.3.2012 § 10

Lovisa stads byggnads- och miljönämnd har på sitt möte 1.3.2012 § 18 av- gett det begärda utlåtandet. Beslutet i ärendet är följande: ”Byggnads- och miljönämnden i Lovisa är beredd att inleda förhandlingar med miljönämn- den i Lappträsk på basen av deras förslag att sälja byggnadstillsyns- och miljövårdstjänster till Lappträsk kommun eller att grunda en gemensam byggnads- och miljönämnd.”

FÖRSLAG: Miljönämnden begär att kommunstyrelsen utser Lappträsk kommuns representanter till förhandlingarna med Lovisa stad om grundande av en gemensam byggnads- och miljönämnd.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Kommunstyrelsen 19.3.2012 § 40 FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar

- utse Lappträsk kommuns representanter till förhandlingar- na med Lovisa stad om grundande av en gemensam bygg- nads- och miljönämnd.

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt

- utse miljönämndens ordförande Alf Illman, kommunsty- relsens representant i miljönämnden Tuomo Hasu, bygg- nadsinspektör Ulla-Maija Turja och kommundirektör Christian Sjöstrand som Lappträsk kommuns representan-

(8)

ter i förhandlingarna med Lovisa stad om grundande av en gemensam byggnads- och miljönämnd.

_______________

Miljönämnden 6.9.2012 § 19

Lovisa och Lappträsk har utsett medlemmarna till förhandlingsgruppen för att utreda möjligheterna för samarbete. Förhandlingsgruppen har bestått av tekniska direktören Ulf Blomberg, förvaltningsdirektör Christoffer Masar, byggnads- och miljönämndens ordförande Eeva Kauppinen, ledande bygg- nadsinspektör Rolf Skogberg, miljövårdssekreterare Maud Östman från Lo- visa och från Lappträsk kommundirektör Christian Sjöstrand, miljönämn- dens ordförande Alf Illman, kommunstyrelsens medlem Tuomo Hasu och byggnadsinspektör Ulla-Maija Turja. Dessutom har GIS-ingenjör Markus Hakalin och ekonomiplanerare Eija Henriksson deltagit i mötena. Förhand- lingsgruppen har sammanträtt tre gånger. Dessutom har vederbörande tjänsteinnehavare sammanträtt flera gånger för att utarbeta ett samarbetsav- tal.

Köp/försäljning av enbart byggnadsinspektörens och miljötjänsteinnehava- rens arbetsinsats har man i allmänhet konstaterat vara arbetsdrygt och från kundens synvinkel osmidigt. Därför har man förhandlat enligt värdkom- munmodellen om grundande av en gemensam byggnads- och miljönämnd.

Tjänsterna kan härmed ordnas bäst i praktiken och uppgifterna kan skötas effektivt och kunderna betjänas jämlikt.

I byggnadstillsynen och miljöskyddet ingår enligt avtalet bl.a. myndighets- uppgifter i enlighet med markanvändnings- och bygglagen, myndighetsupp- gifter i enlighet med Marktaktslagen och myndighetsuppgifter inom miljö- skyddet. Skötseln av uppgifterna ordnas i enlighet med Lovisa stads förvalt- ningsstadga. Lappträsk kommun beslutar fortfarande i enlighet med sin egen förvaltningsstadga om planeringsbehovets lösningar vilka ingår i markanvändningen och beslut om undantagstillstånd. Värdkommunens byggnads- och miljönämndens storlek skulle vara 11 medlemmar och 11 er- sättare och av dem väljer Lappträsk 2 medlemmar och 2 ersättare och Lovi- sa väljer 9 medlemmar och 9 ersättare.

Avtalskommunerna betalar kostnaderna för den gemensamma byggnadstill- synen och miljövården i förhållande till invånarantalet. För Lappträsk kvar- står kostnaderna på samma nivå som förra året. Förhandlingsgruppen kon- staterade, att kommunernas taxor bör förenhetligas. Lovisa kan sköta de gemensamma uppgifterna enligt ekonomi- och personalplanen som föresla- gits för år 2013. Kalkyl över kostnadsfördelningen gällande år 2013 med-

(9)

följer som bilaga. Enligt den skulle kostnaderna som faktureras av Lapp- träsk uppgå till 71 106 euro. Kostnadsändringarna för Lovisa är obetydlig.

FÖRSLAG: Miljönämnden föreslår för kommunfullmäktige, att den god- känner bifogade avtal om gemensam byggnadstillsyn och miljövård mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun fr.o.m.

början av år 2013.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Kommunstyrelsen 24.9.2012 § 140

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige

- att den godkänner bifogade avtal om gemensam bygg- nadstillsyn och miljövård mellan Lovisa stad och Lapp- träsk kommun fr.o.m. början av år 2013.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Förslag till avtal om gemensam byggnadstillsyn och miljövård mellan Lovi- sa stad och Lappträsk kommun medföljer som bilaga.

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- godkänna bifogade avtal om gemensam byggnadstillsyn och miljövård mellan Lovisa stad och Lappträsk kommun fr.o.m. början av år 2013.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

(10)

30 § MINSKNING AV FASTIGHETSSTAMMEN I FASTIGHETS AB LABYRINTEN (BILAGA)

Fastighets Ab Labyrinten, styrelsen 17.02.2012 § 390

Reparationsskuldkvoten i Fastighets Ab Labyrintens fastighetsstam har ökat på flera stället och är redan rätt högt. Flera fastigheter behöver i rask takt grundsanering både i yttre konstruktioner och konstruktioner på insidan. I flera fastigheter finns det skäl att förbättra avledningen och styrningen av regn- och ytvattnet.

Ekonomiarbetsgruppen, som kommunstyrelsen tillsatt på sitt möte 16.1.2012, föreslår i enlighet med sin PM följande:

”Arbetsgruppen föreslår, att kommunen avstår från en stor del av fastig- hetsaktiebolaget Labyrintens fastigheter eller hela bolaget – reparations- skulden i fastigheterna, som Labyrinten äger, växer hela tiden. Med eventu- ell försäljningsvinst kan kommunen grundsanera t.ex. servicebostäder som avsetts för äldre befolkningen. Överlåtandet av Labyrinten borde inledas genast på hösten 2012.”

För att hejda ökningen av reparationsskulden och minska reparationsskul- dens totala eurobelopp borde Fastighets Ab Labyrinten avstå från hela fas- tighetsstammen förutom:

- servicebostäderna för äldre - Älmhult

- Alleröd - Time - Stengärdon

Efter denna förändring minskar fastighetsstammens totala bostadsyta från 10 081,70 m² till 3 160,50 m².

Genom att behålla ovannämnda fastigheter kan man bilda helheter som lätt kan förvaltas och skötas utan långa förflyttningar. Ifrågavarande fastigheter är byggnadstekniskt i lämpligt skick eller deras underhåll och serviceinter- valler har inte fått bli för långa jämfört med den övriga fastighetsstammen.

Från personalen inom fastighetsunderhållets synvinkel skulle det nu vara bra tidpunkt för att inleda förberedningen av delvis försäljning. Enligt nuva- rande uppgifter kommer två fastighetsskötare att avgå med pension under första delen av år 2013 och en fastighetsskötare deltidspensioneras på hös-

(11)

ten år 2013. Således medför försäljningen i enligheten med nuvarande upp- gifter inte anpassningsåtgärder inom personalen.

FÖRSLAG: Styrelsen för Fastighets Ab Labyrinten beslutar

- inleda förberedningen av att delvis sälja fastighetsstammen BESLUT: Styrelsen för Fastighets Ab Labyrinten beslutar föreslå för

kommunstyrelsen, att förberedningen av delvis sälja fastig- hetsstammen inleds. Fastighets Ab Labyrinten borde avstå från hela fastighetsstammen förutom:

- servicebostäderna för äldre - Älmhult

- Alleröd - Time - Stengärdon ________________

Kommunstyrelsen 8.10.2012 § 154

Fullmäktige skall i enlighet med 13 § i kommunallagen fatta beslut om de centrala målen för kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi samt om principerna för koncernstyrningen.

I enlighet med koncerndirektiven för Lappträsk kommun fastställer kom- munfullmäktige ägarpolitiska riktlinjer, godkänner i enlighet med kommu- nallagen årligen i budgeten eller på något annat sätt strategiska, funktionella och ekonomiska målsättningar samt för sin del övervakar att de förverkli- gas.

Beslutet om att delvis avstå från Fastighets Ab Labyrinten är en dylik ägar- politisk riktlinje vilket hör till fullmäktige.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar

- föreslå för fullmäktige, att den skulle godkänna att delar av fastighetsstammen i Fastighets Ab Labyrinten säljs.

BEHANDLING: Tekniska direktören Hannu Niemi var närvarande som sakkunnig under tiden denna paragraf behandlades.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Tabell med Fastighets Ab Labyrintens bokslutsuppgifter för år 2011 samt kostnader per hus medföljer som bilaga.

(12)

FÖRSLAG: Komunfullmäktige beslutar

- godkänna att delar av fastighetsstammen i Fastighets Ab Labyrinten säljs.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

(13)

31 § FÖRNYANDE AV KOMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA (BILAGA) Utvecklingskommittén 29.3.2011 § 11

I kommunstyrelsens styrprogram för år 2011 konstateras, att kommunens förvaltningsstadga förnyas under året. Ikraftvarande förvaltningsstadga har godkänts 17.3.2004 och ändrats 20.10.2004, 19.1.2005, 16.2.2005,

21.3.2007, 12.12.2007, 12.3.2008, 16.9.2009, 17.3.2010 och 19.5.2010.

Det har skett stora förändringar i Lappträsk kommuns förvaltning under de senaste åren, bl.a. inom grundtrygghetstjänsterna. Det är mera ändringar på kommande under kommande år.

I förslaget till ny förvaltningsstadga har man försökt beakta ändringarna som redan skett och kommande ändringar så, att förvaltningsstadgan skulle vara ajour även en längre tid. Förslag till förvaltningsstadga har tilldelats ledningsgruppen vecka 12 år 2011.

De största ändringarna berör bl.a.:

- Ordningen på ärenden ändrar

- Tillägg om att höra ungdomar (förslag av ungdomsarbeta- ren)

- Omorganiseringar:

- Benämningar och namn har ändrats

- Mindre ändringar i centralförvaltningen/kommunens ledning (ansvar o.s.v.)

- Utvecklingskommittén -> utvecklingssektion underly- der kommunstyrelsen (mera officiell roll)

- Grundtryggheten är en del av centralförvaltningen år 2013 (fortsätter som eget verksamhetsområde år 2012 med egen nämnd i stöd av fullmäktiges särskilda be- slut). Grundtrygghetssektion underlyder kommunsty- relsen .

- Landsbygdsförvaltningen har strukits från förvaltnings- stadgan – förvaltning och nämnd fungerar hittills så- som under år 2012 i stöd av fullmäktiges särskilda be- slut

- Skolornas direktioner dras in år 2013 inom bildnings- tjänsterna (fortsätter år 2012 i stöd av fullmäktiges sär- skilda beslut) -> lite ändrade ansvar.

(14)

- Fritidsnämnden -> Fritidssektionen underlyder bild- ningsnämnden. Bildningsnämndens finskspråkiga sek- tion och svenskspråkiga sektionen fortsätter. Idrotts- frågor ännu oavgjorda!

- Förvaltningssekreteraren är kommundirektörens ersät- tare fr.o.m. 1.6.2012 tills tekniska direktören i stöd av fullmäktiges särskilda beslut utses

- Nämndernas och sektionernas gemensamma uppgifter och gemensamma beslutanderätt har presenterats i början – per nämnd har man endast presenterat kompletterande upp- gifter.

- Limiten för kortfristiga krediter har höjts 850 000 -> 1 000 000 €

- Beslut om lönejusteringar fattas alltid av kommunstyrelsen efter att ha hört löneombudet och tjänsteinnehavaren som berörs

FÖRSLAG: Utvecklingskommittén beslutar

- diskutera förslaget till förvaltningsstadga och i den före- slagna ändringar

- göra eventuella ändringar

- bringa förslaget till ledningsgruppen, förvaltningsgrenarna och nämnderna för utlåtande. Utlåtandena ska inlämnas fredagen 29.4.2011.

BEHANDLING: Under behandlingen diskuterade utvecklingskommittén om bl.a. att förtydliga punkterna beslutanderätt/avgöranderätt, behöver jä- vighetsföreskrifterna tas upp i kommunens förvaltningsstadga, uppgörs för- valtningsstadgan för att motsvara ändringarna år 2013 eller sådan som ännu en gång ändras år 2012, storleken och sammansättningen gällande kom- munstyrelsen, nämnderna och sektionerna, kommundirektörens behörig- hetskrav samt beviljande av ledigheter utan lön.

BESLUT: Utvecklingskommittén beslöt

- bringa förslaget till ledningsgruppen, förvaltningsgrenarna och nämnderna för utlåtande. Utlåtandena ska inlämnas fredagen 29.4.2011

- att kommundirektören uppgör sammansättningen av in- lämnade kommentarer och utlåtanden inkluderande på ut- vecklingskommitténs möte framlagda kommentarer och ändringar.

________________

(15)

Kommunstyrelsen 24.9.2012 § 142

Ur utlåtandena framgick det bl.a. att ikraftvarande förvaltningsstadga skulle bättre kunna fungera ännu under år 2012 än omskrivna förvaltningsstadgan eftersom ändringar sker i kommunens verksamhet ännu gällande år 2013.

Kommunen köper t.ex. landsbygdstjänster från Lovisa stad under år 2012 och samarbetsområdet gällande landsbygdstjänsterna inleder sin verksamhet först 1.1.2013. Den nya fullmäktigeperioden börjar även 1.1.2013.

Lappträsk har under år 2012 förhandlat med Lovisa stad om ett gemensamt byggnads- och miljöväsende. Fullmäktige behandlar avtalet på sitt sam- manträde i oktober och avsikten är att nya gemensamma byggnads- och miljötillsynen inleder sin verksamhet 1.1.2013.

Kommunen har på våren 2013 anslutit sig som delägare i utvecklingsbola- get Posintra i Borgå och köper närings- och utvecklingstjänsterna via Po- sintra. Även inom ekonomiförvaltningen pågår avtalsförhandlingar med Kunnan Taitoa Oy om skötsel av ekonomiförvaltningen fr.o.m. 1.1.2013.

Största ändringar i förslaget till ny förvaltningsstadga gäller:

- Ordningen på ärenden ändrar

- Tillägg om att höra ungdomar (förslag av ungdomsarbeta- ren)

- Omorganiseringar:

- Benämningar och namn har ändrats

- Ändringar inom centralförvaltningen/kommunens led- ning: funktionella ändringar och benämningsändringar - Utvecklingskommittén -> utvecklingssektion underly-

der kommunstyrelsen (mera officiell roll)

- Grundtryggheten är en del av centralförvaltningen.

Grundtrygghetssektionen underlyder kommunstyrelsen.

- Landsbygdsförvaltningen och miljötjänsterna har av- lägsnats från förvaltningsstadgan och uppgifterna har omfördelats närmast mellan kommunstyrelsen och tek- niska nämnden

- Inom bildningstjänsterna dras skolorna direktioner in och fritidsnämnden och bildningsnämnden sammanslås - Nämndernas och sektionernas gemensamma uppgifter och

gemensamma beslutanderätt har presenterats i början – per nämnd har man endast presenterat kompletterande upp- gifter.

(16)

- Beslut om lönejusteringar fattas alltid av kommunstyrelsen efter att ha hört löneombudet och tjänsteinnehavaren som berörs

- Av utvecklingskommittén upptagna ärenden har även be- aktats i utkastet.

Utlåtanden gällande förvaltningsstadgan har inlämnats av landsbygdsnämn- den (24.5.2011 § 12), tekniska nämnden (10.5.2011 § 31), Nämnden för Lappträsk utbildningscentral (10.5.2011 § 38), miljönämnden (14.4.2011 § 14) och fritidsnämnden (24.5.2011 § 37). Bildningsnämnden har inte in- lämnat utlåtande. Dessutom har kommunanställda och tjänsteinnehavare samt förtroendevalda lämnat in utlåtanden. Nämndernas utlåtanden som bi- laga.

Nämndernas utlåtanden och utlåtanden av övriga intressenter har beaktats i förslaget.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar

- föreslå för fullmäktige, att den skulle godkänna förvalt- ningsstadgan för Lappträsk kommun i enlighet med bila- gan och att den nya förvaltningsstadgan skulle träda i kraft 1.1.2013.

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt

- anteckna diskussionen i ärendet för kännedom - remittera ärendet för vidare beredning.

________________

Kommunstyrelsen 8.10.2012 § 155

I utkastet till förvaltningsstadga har ändringar och justeringar gjorts utgåen- de från diskussioner, som förts på föregående mötet, som grund (bilaga).

Från utkastet har dock uteblivit beslutanderätten , som miljönämnden un- derlydande tjänsteinnehavaren har, i ärenden gällande bostadsväsendet.

Fastän miljö- och byggnadstjänsterna sammanslås med motsvarande tjänster i Lovisa bör det i Lappträsk kommuns organisation dock finnas en egen tjänsteinnehavare som ansvarar för nedanstående uppgifter (utdrag ur ikraftvarande förvaltningsstadga)

1. Utför teknisk granskning av och utbetalning till bostadsnybyggen med finansiering av byggnadslån

(17)

2. Besluter om tillstånd för att inleda grundförbättringsarbeten som om- fattar högst två bostäder som finansieras med byggnadslån, och arbeten som har ansökt om reparationsunderstöd

3. Besluter om reparationsunderstöd, utför teknisk granskning av grund- förbättrings- och reparationsunderstödsmål och utbetalning av understöd 4. Teknisk granskning av och utbetalning till grundförbättrings- och repa-

rationsunderstödsmål

5. Godkänner personliga räntestöds- och statslån som är i kommunens be- slutanderätt efter granskning av byggplaner och lånefinansieringsvärde 6. Beslutar om byggnads-, till egen inlösnings- och grundförbättringslåns

överföring till mottagare av överlåtelse.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar

- utse en ny tjänsteinnehavare för att fr.o.m. 1.1.2013 ansva- ra för de ärenden som gäller bostadsväsendet och vilka nu hör till byggnadsinspektören samt lägga till följande text på en lämplig plats i förvaltningsstadgan:

1. Utför teknisk granskning av och utbetalning till bos- tadsnybyggen med finansiering av byggnadslån till- sammans med tekniska väsendet

2. Besluter om tillstånd för att inleda grundförbättrings- arbeten som omfattar högst två bostäder som finansie- ras med byggnadslån, och arbeten som har ansökt om reparationsunderstöd

3. Besluter tillsammans med tekniska väsendet om repa- rationsunderstöd, utför teknisk granskning av grund- förbättrings- och reparationsunderstödsmål och utbe- talning av understöd

4. Teknisk granskning av och utbetalning till grundför- bättrings- och reparationsunderstödsmål

5. Godkänner personliga räntestöds- och statslån som är i kommunens beslutanderätt efter granskning av bygg- planer och lånefinansieringsvärde

6. Beslutar om byggnads-, till egen inlösnings- och grundförbättringslåns överföring till mottagare av överlåtelse.

- föreslå för fullmäktige, att den skulle godkänna förvalt- ningsstadgan för Lappträsk kommun i enlighet med bila- gan och att nya förvaltningsstadgan skulle träda i kraft 1.1.2013.

BESLUT: Kommunstyrelsen beslöt

- utse grundtrygghetsdirektör Görel Fabritius till ny myn- dighet för att fr.o.m. 1.1.2013 ansvara för de ärenden som

(18)

gäller bostadsväsendet och vilka nu hör till byggnadsin- spektören samt lägga till följande text på en lämplig plats i förvaltningsstadgan:

1. Utför teknisk granskning av och utbetalning till bos- tadsnybyggen med finansiering av byggnadslån till- sammans med tekniska väsendet

2. Besluter om tillstånd för att inleda grundförbättrings- arbeten som omfattar högst två bostäder som finansie- ras med byggnadslån, och arbeten som har ansökt om reparationsunderstöd

3. Besluter tillsammans med tekniska väsendet om repa- rationsunderstöd, utför teknisk granskning av grund- förbättrings- och reparationsunderstödsmål och utbe- talning av understöd

4. Teknisk granskning av och utbetalning till grundför- bättrings- och reparationsunderstödsmål

5. Godkänner personliga räntestöds- och statslån som är i kommunens beslutanderätt efter granskning av bygg- planer och lånefinansieringsvärde

6. Beslutar om byggnads-, till egen inlösnings- och grundförbättringslåns överföring till mottagare av överlåtelse.

- föreslå för fullmäktige, att den skulle godkänna förvalt- ningsstadgan för Lappträsk kommun i enlighet med bila- gan och att nya förvaltningsstadgan skulle träda i kraft 1.1.2013.

________________

Förslag till ny förvaltningsstadga medföljer som bilaga.

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- godkänna förvaltningsstadgan för Lappträsk kommun i enlighet med bilagan och att nya förvaltningsstadgan skulle träda i kraft 1.1.2013.

BEHANDLING: Under diskussionen i ärendet föreslog ledamot Anne Rönkkö, att följande ändringar görs i förvaltningsstadgan:

I § 46 Bildningsdirektörens beslutanderätt läggs till nya punkter förutom punkterna i förslaget 1. Ansvarar omfattande inom sitt uppgiftsområde för styrning och utveckling verksamheten och 2. Uppgör förslag till verksam- hetsplan, budget och verksamhetsberättelse inom sitt område.

§ 47 Rektorns beslutanderätt, punkt 15 ändras att lyda Fattar beslut om an- ordnande av undantagsmässig undervisning för elev och fattar beslut om särskilt stöd.

(19)

§ 48 Lärarkårens uppgifter, sista punkten ändras för att lyda

- upprätthålla arbetsro och utföra särskilt fastställda uppgifter, såsom t.ex.

att vikariera en annan lärare under 3 dagar.

Ledamot Christina Mickos understödde Rönkkös förslag.

Efter att ha förklarat diskussionen i ärendet avslutad frågade ordförande om de av Rönkkö föreslagna och av Mickos understödda ändringar kan god- kännas enhälligt. Kommunfullmäktige godkände ändringarna enhälligt.

BESLUT: Kommunfullmäktige beslöt

- godkänna förvaltningsstadgan för Lappträsk kommun i enlighet med ändrade bilagan och att nya förvaltningsstad- gan träder i kraft 1.1.2013.

________________

(20)

32 § DELÅRSÖVERSIKT ÖVER KOMMUNENS EKONOMI (BILAGA) Kommunstyrelsen 8.10.2012 § 156

Rapporten över ekonomin under andra tredjedelen av året (31.8.2012) har blivit färdig. Rapporten medföljer som bilaga. Förvaltningsgrenarna har kommenterat i budgetboken upptagna målsättningar gällande verksamhet och ekonomi.

Årsbidraget visar för tillfället överskott (1 059 000 €). Årsbidraget räcker således till att täcka avskrivningarna (347 000 € f.n.). Periodens överskott är större än överskottet som presenterats i budgeten. Räkenskapsperiodens re- sultat efter avskrivningarna visar för närvarande ett överskott på 712 000 €.

Ifall kostnadsutvecklingen fortsätter på samma sätt under årets slut kommer kommunens bokslut för år 2012 att vara bättre än man kalkylerat i budge- ten.

En stor orsak till det goda resultatet är återbäringen som utjämningsfaktu- rorna inom grundtryggheten medfört. Utjämningsfakturorna har hittills medfört cirka 468 000 € i krediteringar; ca 332 000 € från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och ca 136 000 € från grundtrygghetstjänsterna i Lovisa stad. Utjämningsfakturorna för specialiserad sjukvård täcker tiden mellan januari-juni och utjämningsfakturorna från Lovisa stad tiden mellan januari-juli. Sjukvårdsdistriktets följande utjämning görs efter användning- en i september emedan Lovisa rapporterar om användningen per månad två månader i efterskott.

Ifall grundtrygghetens kostnader i slutet av året utfaller enligt budgeten och verksamhetsintäkterna flyter in såsom förra året (98 % av budgeterade verk- samhetsintäkter) och både skatteintäkterna samt avskrivningarna enligt budgeten för detta år blir räkenskapsperiodens resultat efter avskrivningarna att visa överskott. Situationen ändrar ifall kommen gällande grundtrygghe- ten får stora tilläggsfakturor i slutet av året.

Skatteintäkterna har ökat med 10,6 % (558 000€) jämfört med samma tid år 2011. Statsandelarna har även flutit in enligt budgeten. I slutet av augusti hade kommunen erhållit 4 565 000 € i statsandelar, d.v.s. cirka 43 000 € mera än budgeterat. Förändringen jämfört med förra året är +1,0 €.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för kommunfullmäktige - att den antecknar rapporten över ekonomin under andra

tredjedelen av året för kännedom.

(21)

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

Rapporten över ekonomin under andra tredjedelen av året (31.8.2012) med- följer som bilaga.

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- anteckna rapporten över ekonomin under andra tredjedelen av året för kännedom.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

(22)

33 § JUSTERING AV PRIS OCH FÖRSÄLJNINGVILLKOR FÖR TOMTER KOMMUNEN ÄGER

Utvecklingskommittén 22.2.2012 § 3

Priserna på bostads- och industritomterna i Lappträsk är från år 2008. Pri- serna på Sjökulla fastställdes av fullmäktige 20.4.2005 § 30 och de ändrades inte år 2008. I enlighet med fullmäktiges beslut utrustas tomterna med op- tisk fiberkabel så, att kabeln och fiberpanelen ingår i tomtens försäljnings- pris färdigt monterad in till huset.

Efterfrågan på tomterna i Kapellby har varit stabil. För närvarande är endast 2 tomter lediga i Boställsskogsområdet. Sjökulla A-område är slutsålt och av 15 tomter på B-området finns endast 5 lediga. Sjökulla C-område är ännu inte öppnat (9 tomter). I Kimoböle finns 4 tomter lediga och i Hindersby 5 tomter. I Ingermansby och Korsbro industriområde finns sammanlagt över 20 industritomter lediga.

Ett nytt tomtområde har öppnats i Porlom år 2011 (Ruha området) och där finns ännu 4 tomter lediga. I Porlom finns även 4 tomter lediga på Lampio området. Kommunstyrelsen beslöt på sitt möte 13.2.2012 (§ 27 ) framlägga planeförslaget gällande Stenåldern i Norrby (området har 10 tomter) till på- seende. Planläggningen och öppnandet av både Ruha området och Stenål- dern området efterföljde planläggningskommitténs möte 25.11.2009 § 4.

Planläggningskommittén beslöt även då, att delgeneralplanen gällande Ing- ermansby-Kapellby-Norrby justeras 2011-2012 och att planläggningen av Tikankallio (Seijeksenkallio) tillsvidare inte inleds. Kommunfullmäktige beslöt 18.5.2011 § 19, att Alberga-området säljs.

I och med att kommunen i Ingermansby köpte s.k. Sjökullaområdet för ny- byggen behövdes en tidsenlig generalplan för att uppgöra en mera detaljerad detaljplan. Då beslöt man justera delgeneralplanen gällande Kapellby- Norrby och samtidigt utvidga den genom att förutom Sjökullaområdet ta med Ingermansby industriområde och Stenålder området i norra delen av Norrby. Beslut om planläggningen fattades av kommunstyrelsen 19.2.2000.

Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy (nuvarande Ramboll) valdes till plan- läggare. Delgeneralplanen gällande Ingermansby-Kapellby-Norrby godkän- des av kommunfullmäktige i Lappträsk 18.12.2002.

I generalplanen anvisades nya industritomter omfattande cirka 13 hektar. Av dessa har senare cirka 9,7 ha planlagts med detaljplan där byggnadsrätten är 38 664 km² och av det har 599 km² använts. Utöver detta finns det på övriga

(23)

obebyggda industriområden med detaljplan oanvänd byggnadsrätt omfat- tande 66 000 km².

Komunstyrelsen beslöt i budgetdirektiven för år 2012, att kommunens av- gifter och taxor justeras. Konsumentprisindexet har ökat +5,7 % under tiden maj 2008 och december 2011.

Ifall kommunen fortsätter med sin strategi genom att erbjuda tomter till ett förhållandevis lågt kvadratpris skulle tomternas nya försäljningspris efter indexförhöjningen och utjämningen vara följande (Stenålder områdets kva- dratpris har dock höjts på samma nivå som i Boställsskogsområdet):

Område Pris 2008 2012 Ändring - SJÖKULLA (Ingermansby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 7,00 7,40 €/m² (+5,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,35 0,37 €/m²/år (+5,7%) - BOSTÄLLSSKOGSOMRÅDET (Kapellby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 5,00 5,30 €/m² (+6%) Arrendering av egnahemshustomt 0,25 0,27 €/m²/år (+8%)

Pris vid köp av radhustomt 5,00 5,30

€/m² (+6%)

Arrendering av radhustomt 0,25 0,27 €/m²/år (+8%) - PORLOM PLANEOMRÅDE (Porlom hela centrum, inkl. Ruha området):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 4,25 €/m² (+6,25%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,21 €/m²/år (+5%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 4,25

€/m² (+6,25%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,21 €/m²/år (+5%) - TUULENNOUSU OMRÅDET (Kimoböle):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 3,15 €/m² (+5%

Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,16 €/m²/år (+6,7%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 4,25

€/m² (+6,25%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,21 €/m²/år (+5%) - MATTAS OMRÅDET (Pockar, ej öppnat):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 3,15 €/m² (+5%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,16 €/m²/år (+6,7%) - STENÅLDER OMRÅDET (Norrby):

(24)

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 5,30 €/m² (+32,5%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,27 €/m²/år (+35%) - SKÄGGAS OMRÅDET (Hindersby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 3,15 €/m² (+5%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,16 €/m²/år (+6,7%) - INDUSTRIOMRÅDE (Ingermansby):

Pris vid köp av industritomt 1,50 1,60 €/m² (+6,7%) Arrendering av industritomt 0,10 0,10 €/m²/år (0%) - KORSSBRO INDUSTRI- (Kapellby) OCH LAGEROMRÅDE

Pris vid köp av industritomt 4,00 4,25 €/m² (+6,25%) Arrendering av industritomt 0,20 0,21 €/m²/år (+5%) - ÖVRIGA TOMTER I GENERALPLANEN (Kapellby):

Priset fastställs efter beslut om öppning av områdena.

Kommunen har i bruk följande överlåtelsevillkor

1. Tomten kan reserveras för högst sex månader, reserveringsavgiften är 100 € och gäller alla tomter.

2. Tomten kan arrenderas till ett för objektet fastställt arrende. Arrendet gottskrivs inte vid eventuellt köp av tomten.

3. Tomten kan köpas till ett för objektet fastställt pris.

4. Tomterna säljs som utbrutet område. Ifall tomten säljs som outbrutet område sköter kommunen om styckningen samt bekostar den.

5. Köpebreven för tomterna uppgörs i enlighet med bilagda modell A, B, eller C. Modell A används om köpeshillingen i sin helhet erläggs vid undertecknandet av köpebrevet. Modell B används om köpeshillingen erläggs i flera rater. Modell C används om det är fråga om ett outbrutet område beläget på planområde.

Av ovanstående områden har alla förutom Mattas området, Stenålder områ- det och Sjökulla III har öppnats. Planen för Stenåldern blir färdig år 2012 och området öppnas så fort som möjligt. Även Mattas området och Sjökulla III har färdiga deltaljplaner, men i vilken ordning områdena öppnas har ännu inte fastställts. I enlighet med fullmäktiges beslut 12.3.2008 § 10 bör Mattas området öppnas efter slutförda avloppsarbeten.

FÖRSLAG: Utvecklingskommittén beslutar

- diskutera prissättningen och överlåtelsevillkoren för kom- munens tomter

- diskutera kommunens behov av planläggning

(25)

- föra prissättningsförslaget vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.

BEHANDLING: Utvecklingskommittén diskuterade principerna för pris- sättningen av kommunens tomter och behov av planläggning. Kommittén konstaterade, att kommunen skulle kunna höja tomternas pris mera än vad indexförhöjningen förutsätter genom att beakta tomtpriserna i grannkom- munerna och olika särdrag i kommunens tomter.

I budgeten för år 2012 har 25 000 € reserverats för planläggning. Med be- aktande av lediga tomterna som kan erbjudas och kommunen ekonomiska läge ansåg kommittén, att det inte finns behov att genast planlägga tilläggs- tomter.

BESLUT: Utvecklingskommittén

- styrde kommundirektören att tomternas prissättningsfråga direkt förs till kommunstyrelsen så, att prisen höjs mer än vad indexförhöjningen skulle förutsätta

- beslöt föreslå, att man på nytt hösten 2012 utvärderar planläggningsbehovet i kommunen.

________________

Kommunstyrelsen 28.5.2012 § 91

FÖRSLAG: Komunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige, att den skulle fastställa följande tomtpris och överlåtelsevillkor fr.o.m.

1.1.2013:

Område Pris 2008 2013 Ändring - SJÖKULLA (Ingermansby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 7,00 10,00 €/m² (+42,9%) Arrendering av egnahemshustomt 0,35 0,50 €/m²/år (+42,9%) - BOSTÄLLSSKOGSOMRÅDE (Kapellby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 5,00 7,00 €/m² (+40%) Arrendering av egnahemshustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%)

Pris vid köp av radhustomt 5,00 7,00

€/m² (+40%)

Arrendering av radhustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%) - PORLOM PLANEOMRÅDE (Porlom hela centrum, inkl Ruha området):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%)

(26)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 7,00

€/m² (+75%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%) - TUULENNOUSU OMRÅDET (Kimoböle):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 5,00

€/m² (+25%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - MATTAS OMRÅDET (Pockar, ej öppnat):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - STENÅLDER OMRÅDET (Norrby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%) - SKÄGGAS OMRÅDET (Hindersby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - INDUSTRIOMRÅDE (Ingermansby):

Pris vid köp av industritomt 1,50 3,00 €/m² (+100%) Arrendering av industritomt 0,10 0,20 €/m²/år (+100%) - KORSBRO INDUSTRI- (Kapellby) OCH LAGEROMRÅDE

Pris vid köp av industritomt 4,00 5,00 €/m² (+25%) Arrendering av industritomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - ÖVRIGA TOMTER I GENERALPLANEN (Kapellby):

Priset fastställs efter beslut om öppning av områdena.

BESLUT: Kommunstyrelsen beslut

- remittera ärendet för ny beredning.

________________

Kommunstyrelsen 8.10.2012 § 157

Tomterna i Lappträsk kommun kan skriftligen reserveras antingen via nätet eller genom att använda en tomtreserveringsblankett i pappersform. Under tiden reserveringen är i kraft (6 mån.) ansöker man om bygglov. Efter att

(27)

bygglovet har lämnats in till miljönämnden uppgörs ett arrendeavtal. Då byggnadsarbetena väl kommit igång kan tomtköpet fullbordas.

För att ansöka om bygglov behövs utredning om att sökanden förvaltar byggplatsen. Som utredning betraktas i allmänhet intyg över senast beviljad lagfart eller ett bestyrkt köpebrev, gåvobrev, arrendeavtal eller annan mot- svarande handling.

I det eventuella arrendeavtalet tar man alltid ställning till arrendatorns för- köpsrätt. I kommunens fastställda markarrendeavtalsbotten konstateras, att arrendatorn har rätt att köpa arrendeområdet efter att avtalets byggnadsplikt har uppfyllts. Köpeskillingen är tjugo gånger av det senaste fastställda årsar- rendet. Senaste fastställda årsarrendet är i markarrendeavtalet fastställda ar- rendet plus även indexförhöjningen som grundar sig på markarrendeavtalet.

Enda ändringen till den eventuella köpeskillingen efter arrendeperioden jämfört med ursprungliga försäljningspriset är således indexförhöjningen som grundar sig på arrendeavtalet. Ändringarna i kommunens tomtpriser inverkar inte på avtal som redan uppgjorts.

FÖRSLAG: Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige, att den skulle fastställa följande tomtpris fr.o.m. 1.3.2013 enligt föl- jande (tomtens försäljningspris eller arrende fastställs i enlig- het med priset som är ikraft vid reserveringstidpunkten):

Område Pris 2008 1.3.2013 Ändring - SJÖKULLA (Ingermansby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 7,00 10,00 €/m² (+42,9%) Arrendering av egnahemshustomt 0,35 0,50 €/m²/år (+42,9%) - BOSTÄLLSSKOGSOMRÅDE (Kapellby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 5,00 7,00 €/m² (+40%) Arrendering av egnahemshustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%)

Pris vid köp av radhustomt 5,00 7,00

€/m² (+40%)

Arrendering av radhustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%) - PORLOM PLANEOMRÅDE (Porlom hela centrum, inkl Ruha området):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 7,00

€/m² (+75%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%)

(28)

- TUULENNOUSU OMRÅDET (Kimoböle):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 5,00

€/m² (+25%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - MATTAS OMRÅDET (Pockar, ej öppnat):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - STENÅLDER OMRÅDET (Norrby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%) - SKÄGGAS OMRÅDET (Hindersby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - INDUSTRIOMRÅDE (Ingermansby):

Pris vid köp av industritomt 1,50 3,00 €/m² (+100%) Arrendering av industritomt 0,10 0,20 €/m²/år (+100%) - KORSBRO INDUSTRI- (Kapellby) OCH LAGEROMRÅDE

Pris vid köp av industritomt 4,00 5,00 €/m² (+25%) Arrendering av industritomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - ÖVRIGA TOMTER I GENERALPLANEN (Kapellby):

Priset fastställs efter beslut om öppning av områdena.

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar

- fastställa följande tomtpris fr.o.m. 1.3.2013 enligt följande (tomtens försäljningspris eller arrende fastställs i enlighet med priset som är ikraft vid reserveringstidpunkten):

Område Pris 2008 1.3.2013 Ändring - SJÖKULLA (Ingermansby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 7,00 10,00 €/m² (+42,9%) Arrendering av egnahemshustomt 0,35 0,50 €/m²/år (+42,9%)

(29)

- BOSTÄLLSSKOGSOMRÅDE (Kapellby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 5,00 7,00 €/m² (+40%) Arrendering av egnahemshustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%)

Pris vid köp av radhustomt 5,00 7,00

€/m² (+40%)

Arrendering av radhustomt 0,25 0,35 €/m²/år (+40%) - PORLOM PLANEOMRÅDE (Porlom hela centrum, inkl Ruha området):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 7,00

€/m² (+75%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%) - TUULENNOUSU OMRÅDET (Kimoböle):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%)

Pris vid köp av radhustomt 4,00 5,00

€/m² (+25%)

Arrendering av radhustomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - MATTAS OMRÅDET (Pockar, ej öppnat):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - STENÅLDER OMRÅDET (Norrby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 4,00 7,00 €/m² (+75%) Arrendering av egnahemshustomt 0,20 0,35 €/m²/år (+75%) - SKÄGGAS OMRÅDET (Hindersby):

Pris vid köp av egnahemshustomt 3,00 5,00 €/m² (+66,7%) Arrendering av egnahemshustomt 0,15 0,25 €/m²/år (+66,7%) - INDUSTRIOMRÅDE (Ingermansby):

Pris vid köp av industritomt 1,50 3,00 €/m² (+100%) Arrendering av industritomt 0,10 0,20 €/m²/år (+100%) - KORSBRO INDUSTRI- (Kapellby) OCH LAGEROMRÅDE

Pris vid köp av industritomt 4,00 5,00 €/m² (+25%) Arrendering av industritomt 0,20 0,25 €/m²/år (+25%) - ÖVRIGA TOMTER I GENERALPLANEN (Kapellby):

Priset fastställs efter beslut om öppning av områdena.

(30)

BESLUT: Godkändes enhälligt.

________________

(31)

BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § kommunallagen inte anföras över beslutet.

Paragrafer

Enligt 5 § FörvBesvL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyn- dighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Besvärsmyndighet, adress och postadress Helsingfors förvaltningsdomstol Pl 120, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar 28, 29, 30, 31, 32, 33

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid

dagar Annan besvärsmyndighet, adress coh postadress Paragrafer Besvärstid

dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(32)

Fogas till protokollet

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) 3 § uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

. Inlämnande av bevärs- hand- lingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.

Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress Paragrafer

Tilläggsupp- gifter

Detaljerad besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

¹) Om det skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Fogas till protokollet

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :