• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 09 2011   

 

P R O T O K O L L      20.9.2011   

(2)

 

        FÖREDRAGNINGSLISTA  9/2011   

Tid: 20.9.2011 kl. 14.30    

Plats:  Inveon, HAIKO    

 

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  AIVO ANVÄNDARKONFERENS 

5 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT DELTA I UTBILDNING UTOMLANDS  6 §   EKONOMIPLANEN 2012‐2014 

7 §  ANDRA STADIET I ÖSTRA NYLAND 

8 §   GIVANDE AV VARNING TILL STUDERANDE   

     

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                 

   

(3)

PROTOKOLL  9 / 2011   

Tid:    20.9.2011 kl.  14.30  ‐ 15.55  Plats:    Inveon Haiko  

 

Medlemmar:  Magnus Björklund 

      Torolf Bergström 

      Kari Hagfors  

      Nancy Lökfors  

Petra Paakkanen     Stefan Sandström 

Gunilla Träskelin   Thomas Antas   

       

Övriga:    Solveig Mickels 

      Johan Söderberg 

     

Underskrifter:  

 

       _________________         _________________ 

Magnus Björklund      Johan Söderberg 

Ordförande        Sekreterare 

      Protokoll‐ 

justering:    Protokollet har granskats och godkänts 20.9.2011. 

   

_________________        _________________ 

      Torolf Bergström      Nancy Lökfors      

    

Protokollet har hållits offentligt framlagt till 1.9.2011 i samkommunens kansli. 

   

Intygar: 

_____________________ 

   

Protokollsutdragets riktighet bestyrks      /    2011    _____________________ 

       

   

(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

     

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Torolf Bergström och Nancy Lökfors utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 22.9.2011 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 21.9.2011 på  samma tavla. 

   

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

 

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

 

Beslut: Förslaget godkänns.   

(6)

4 §  AIVO ANVÄNDARKONFERENS   

Inveon använder i undervisningen och inom skolbespisningen programmet AIVO. För programmets  användare ordnas en användarkonferens 27‐29.10.2011. 

Husmor Carola Bärlund och köksarbetare(kock) Anna‐Maria Almgren har ansökt om rätt att delta i  båtseminariet (Stockholm). Kostnaderna uppgår totalt till 506 €. 

 

JS   Förslag: Styrelsen godkänner deltagandet i AIVO användarkonferensen för Bärlund och Almgren. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(7)

 

5 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT DELTA I UTBILDNING UTOMLANDS   

Bo‐Henrik Björkell anhåller om att få delta i utbildningen Skolforum 2011 som försiggår ombord på  m/s Cinderella 27–28.10.2011 (anhållan bilagd).  Utbildningskryssningen startar och avslutas i Stock‐

holm varför en flygresa tur/retur till Stockholm ingår i resplanerna. 

Under de två senaste läsåren har många av yrkesinstitutets lärare använt en stor del av sina avtalsen‐

liga utbildningsdagar till sådant som har med den nya organisationen och de nya examensgrunderna  att göra. Avsikten är att lärarna under läsåret 2011‐2012 skall få möjlighet att delta i framför allt  branschinriktade utbildningar. Lärarna inom bilbranschen har diskuterat Skolforum och önskar införa  ett roterande system där en lärare i taget får möjlighet att delta och där uppdatera sitt tekniska kun‐

nande och sin branschinriktat tillämpade pedagogik. – Beviljande av Björkells ansökan nu är inte bin‐

dande för kommande år. 

 

SM    Förslag: Bo‐Henrik Björkell beviljas rätt att delta i utbildningen Skolforum 2011 28‐29.10.2011. Ar‐

betsgivaren betalar deltagaravgiften i vilken ingår inkvartering och mat. Dessutom ersätts flygresa  tur/retur till Stockholm (maximipris i anhållan), resa tur/retur till Helsingfors‐Vanda flygstation med  buss samt dagtraktamente enligt AKTA. En rapport från resan skall lämnas till styrelsen inom en må‐

nad efter hemkomsten. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(8)

 

6 §   EKONOMIPLANEN 2012‐2014   

Arbetet med samkommunens ekonomiplan för åren 2012‐2014 har inletts i början av september på  basen av de förslag som inlämnas från resultatområden och ‐enheter. 

Styrelsen har 30.8.2011 avgett sina direktiv för ekonomiplanen. 

 

I det stora hela skall verksamheten följa innevarande års verksamhet. Enda egentliga nya är att den  förberedande och orienterande yrkesutbildningen för unga, den så kallade yrkesstarten blir ordinarie  verksamhet efter innevarande försöksår med projektfinansiering från 1.8.2012.  

Enligt moment har följande budgeteringspraxis följts. 

  Löner: 

I fråga om personalens avlöningsutgifter är tjänste‐ och arbetskollektivavtal i kraft 1.2.2010–

31.12.2011. Med beaktande av den ekonomiska utvecklingen i världen i allmänhet och i euro‐

området i synnerhet är det svårt att förutse vilken lönenivå de nya avtalen medför. Då antalet grup‐

per (och studerande) år 2012 kommer att vara lägre än i budgeten 2011 blir den totala lönesumman  efter en uppskattad lönejustering (ca 2 %) ungefär den samma som innevarande år. Inga direkt nya  tjänster och befattningar ingår i budgetförslaget. Studiecoachen, ledaren för yrkesstarten och en ci‐

viltjänst görare är finansierade i förslaget.  

 

Personalsidokostnader: 

Kommunernas pensionsförsäkring har gett anvisningar om pensionsavgifternas beräkningsgrunder  för de närmaste åren. Enligt dessa blir samkommunens pensionsavgift i snitt ca 25 %. Denna består  av arbetsgivarens lönebaserade del, förskott för den pensionsbaserade KomPL‐avgiften och en för‐

tidspensionsbaserad avgift. 

Vad gäller övriga kostnader under momentet utvecklas personalhälsovården och arbetarskyddet  fortsättningsvis. Motions‐ och kultursedlarna har beaktats. 

 

Köp av tjänster: 

En ökning av anslaget för expert‐ och fortbildningstjänster har medtagits på grund av att de kom‐

mande förhandlingarna gällande utbildningsanordnarfrågan kan medföra ett behov av intressebe‐

vakning gällande bland annat personalens ställning. I övrigt har dessa budgeterats till nivån år 2011. 

Fastighetsskatten och olika fordonsskatter (innehav och användning) stiger märkbart. 

 

Material och förnödenheter: 

Inom gruppen stiger utgifterna för bränslen, för uppvärmning och underhållet av både maskiner och  utrustning och fastigheter märkbart. Till övriga delar är linjen återhållsam. Anslagen för skyddskläder  höjs märkbart och centraliseras till två moment, ett för personalens skyddskläder och ett för stu‐

derandes skyddskläder. De nya skärpta kraven och tolkningarna leder till ett betydligt högre anslag  än vad tidigare varit fallet. 

 

Övriga kostnader: 

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som  samkommunen äger eller medverkar i. Projektverksamhet är detta till trots ändå ett förmånligt sätt  att utföra nödvändigt utvecklingsarbete. Utan projekt skulle samkommunen vara tvungen att handha  utvecklingsarbetet helt med egen finansiering. Om 2012 är samkommunens sista verksamhetsår bör  beredskap finnas att på ett högtidligt sätt avsluta samkommunen i slutet av år 2012. Anslag för pre‐

mieringar, festligheter med mera beaktas i budgetförslaget. 

 

(9)

 

Amortering och ränta: 

Samkommunens annuitetslån för etableringen vid Lundagatan 8 belastar ekonomin med 321 000  euro årligen ännu i tre års tid. Borgå stad har önskat att betalningsandelen skulle vara lägre än det  ursprungliga beslutet förutsätter också år 2012. Budgetförslaget beaktar önskemålet. 

 

Byggnadsinvesteringar: 

Det bör vara klart för alla samkommunens utrymmen av flera orsaker inte längre är optimala. Speci‐

ellt utrymmena i Haiko förutsätter att beslutet om nyetablering fattas ännu denna höst och förverkli‐

gas i så snabb takt som möjligt. Budgetförslaget utgår från att planering och byggstart för nya enhet‐

liga utrymmen görs under år 2012 och en anslagsreservering (400 000 €) ingår i ekonomiplanen. 

 

Ersättande investeringar: 

Enheternas förslag har ursprungligen uppgått till drygt 458 000 €. I budgetförslaget har förslag för ca  300 000 € godkänts. Prioritet har getts anskaffningar vilka är portabla/mobila, det vill säga sådana  som kan tas med i flytten till de nya utrymmena år 2013.  

 

Inkomster: 

Hur statsbudgeten, som detta år behandlas senare än normalt, förhåller sig till enhetsprisernas nivå  är oklart ännu i dagens läge. Nedskärningar av enhetspriserna ingår inte i regeringsprogrammet men  kan trots det aktualiseras. Samkommunens finansiering påverkas därtill direkt av utvecklingen i anta‐

let studerande och huruvida resultatet berättigar till tilläggsfinansiering. Det verkar klart att sam‐

kommunen har knappt 420 studerande under vårterminen 2012. Studerandeantalet under hösten  2012 är beroende av antalet avgående studerande och hur gemensam ansökan lyckas. Förhandsupp‐

gifterna gällande årsklassen inger vissa farhågor.  

Skillnaden mellan enhetsprisenliga ersättningar i olika scenarier kan vara ända upp till 10 % av det to‐

tala beloppet, det vill säga en skillnad på 600 000 € mellan ett optimistiskt och ett pessimistiskt utfall  är möjligt (4,6 till 5,2 miljoner euro). Budgetförslaget utgår från 4,9 M€. 

En försäljning av passivenergihuset under år 2012 finansierar anslaget för att inleda Campusprojektet  i Kungsporten. 

  Övrigt: 

Det mest väsentliga under hösten 2011 är dock beslutet om ändringar i utbildningsanordnarnätver‐

ket i östra Nyland. Om beslutet ytterligare fördröjs riskeras möjligheten att göra arrangemangen me‐

dan den lagstiftning som underlättar nyordningen är i kraft under år 2012.  

Beredningen av frågan inom samkommunen då beslut fattats kan kräva tilläggsresurser vilka är svåra  att beakta på förhand. 

Ett på basen av styrelsens budgetdirektiv och ovan nämnda budgetpremisser uppgjort förslag till  ekonomiplan föreläggs styrelsen för en första genomgång vid detta möte med avsikten att det skall  utgöra grund för medlemskommunernas eventuella framställningar till samkommunen gällande  samkommunens ekonomi och verksamhet. 

Förslaget till ekonomiplan har godkänts av samarbetsorganet för samverkan mellan arbetstagare och  arbetsgivare.  

 

JS   Förslag: Styrelsen ber om medlemskommunernas ställningstaganden på basen av bifogat förslag till  ekonomiplan för samkommunen för åren 2012‐2014. Styrelsen önskar få tillgång till ägarkommuner‐

nas förslag per 13 oktober 2011 varefter ett förslag till ekonomiplan tillställs samkommunstämman. 

 

Beslut: Förslaget godkänns.   

(10)

7 §  ANDRA STADIET I ÖSTRA NYLAND   

Stadsdirektör Jukka‐Pekka Ujula inkallade 6.9.2011 representanter för andra stadiets utbildningsan‐

ordnare till ett möte i Borgå den 7.9.2011. Från samkommunen hade Björklund och Söderberg kallats  till informations‐ och diskussionstillfället. 

Vid mötet informerade stadsdirektören utbildningsanordnarna om nuläget gällande andra stadiets  utbildningsanordnarfråga i östra Nyland.  

Enligt stadsdirektör Ujula kommer Borgå i samråd med övriga ägare av yrkesutbildning i östra Nyland  att den närmaste framtiden fatta beslut hur frågan skall föras vidare. Efter att ägarna fattat beslut  kommer utbildningsanordnarna att medtas i processen. En viss förståelse för en snabb lösning av  samkommunens utmaningar gällande utrymmesfrågan kunde konstateras. 

 

JS  Förslag: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(11)

8 §   GIVANDE AV VARNING TILL STUDERANDE (ej offentligt)   

   

(12)

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 20.9.2011    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna  1,2, 6 och7   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 3,4, 5 och 8   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 3,4, 5 och 8 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

(13)

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

     

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under