Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Daniel Nilsson Sekreterare Ordförande Justerare

Full text

(1)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-09

Paragrafer 150-166

Plats och tid

Badhusgatan 4, Borgholm 09:00 – 12:15, 13:30 – 16:30 Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande

Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M)

Ingvar Svensson (V)

Daniel Nilsson (C), gick 16:10 Birger Palm (S)

Övriga deltagande

Martin Johansson, arbetstagarrepresentant

Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant, gick 16:00 Anders Lindholm, VD

Annika Hermansson, Ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare Daniel Petersson, Controller, delvis Markus Wertwein Ros, VA-chef, delvis Tobias Selldén, Fastighetschef, delvis Utses att justera

Daniel Nilsson, Birger Palm Underskrifter

1

(2)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-09

Paragrafer 150-166

Innehållsförteckning

§ 150 Extra beslutsärenden

2016/167

3

§ 151 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

2016/124

4 - 5

§ 152 Pågående fastighetsprojekt

2016/153

6

§ 153 Fastigheter, bostäder

2016/164

7

§ 154 Fastigheter - organisation

2016/165

8 - 9

§ 155 Information om Resedan 10 -

bostadsrättsföreningen och hälsocentralen

2016/119

10

§ 156 Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms

kommun

2016/48

11

§ 157 Månadsuppföljning 2016

2016/1

12

§ 158 Investeringar 2017 Borgholm Energi AB

2016/136

13

§ 159 Taxor 2017 Borgholm Energi AB

2016/137

14

§ 160 Budget 2017 Borgholm Energi AB

2016/135

15

§ 161 Sammanträdesdagar 2017

2016/138

16

§ 162 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)

2016/6

17

§ 163 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och

övriga rättsliga processer

2016/2

18 - 20

§ 164 VD informerar

2016/7

21

§ 165 Attestreglemente

2016/87

22

§ 166 Förbättrande åtgärder av Sjöstugans servering,

Borgholm

2015/157

23

2

(3)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-21

S§ 150 Dnr 2016/167

Extra beslutsärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen godkände vid sittande bord två ytterligare ärenden till mötet.

Sammanfattning av ärendet

Två ärenden har tillkommit efter att kallelsen skickats ut.

Ärendets behandling

Ärenden gällande Hamnutredning samt BRF Resedan har tillkommit och tas upp som extraärenden.

Dagens sammanträde

BRF Resedan i samband med Fastigheter - organisation.

Hamnutredningen behandlas som en egen punkt.

Beslutsunderlag

Information från styrelsens ordförande.

3

(4)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 151 Dnr 2016/124

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

Styrelsens beslut

Styrelsen har mottagit informationen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13.

Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi.

Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson.

Tidplan:

Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017.

Budget:

Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr.

Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P.

Upphandlingar

Genomförda: Stomme (Nybro Cement Gjuteri), Vattenreservoarer (ABetong AB), Huvudentreprenad (Löttorps Betong).

Process (Prominent)

Kommande: Pumphus (oktober), Havsvattenintag (oktober) ändrat november, Reservkraft (oktober) ändrat november samt Ledningsnät.

Genomförda aktiviteter

Följande aktiviteter har genomförts:

- Avtal Naturstenskompaniet gällande markköp.

- Bygglovsansökan, byggnad beviljad.

- Strandskydd för pumphus beviljat.

- Första spadtaget togs måndag 15 augusti.

- Riskmöte Genomfört 2016-09-14.

- Bygglov Pumphus beviljat.

- Ansökan om bidrag för solceller inskickad till Länsstyrelsen Entreprenad

- Arbete med platta pågår

4

(5)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

- Stomme reses vecka 45.

- Inga förändringar i tidplan är aviserade.

Övrigt

Vattendom kommer att sökas som utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud.

Arbetet pågår samråd och är utskickat.

Ärendets behandling

Statusen i projektet redovisas vid varje styrelsesammanträde.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm redogjorde för ärendet.

 Upphandling klar för processen. Uppdraget gick till Prominent AB.

 Tidplanen följs. Resning av stommen vecka 45.

5

(6)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 152 Dnr 2016/153

Pågående fastighetsprojekt

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Sammanställning av uppdrag och projekt gällande kommunens fastigheter som pågår i dagsläget. Ekonomisk ställning gällande budget, prognos och utfall.

Dagens sammanträde

Fastighetschef Tobias Selldén föredrog ärendet och presenterade sammanställning och ekonomisk rapport.

Beslutsunderlag

Bilaga: Sammanställning med 3 bilagor medföljer kallelsen.

6

(7)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 153 Dnr 2016/164

Fastigheter, bostäder

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Ärendets behandling

Ett eget ärende kommer att öppnas i denna fråga: Ägandeförhållanden bostäder.

Dagens sammanträde

Fastighetschef Tobias Selldén föredrog ärendet.

Ägandeförhållande gällande bostäder: Framkom att BEAB köpt bostäder av kommunen men att lagfarter och tomträttsavtal kvarstår att överlåta innan köpet är fullbordat. Förslag är att marken överlåts på BEAB. Diskuterades hur man gör med fastigheter där kommunal verksamhet pågår. Jurist har anlitats och har lämnat förslag på handlingsplan. Oklart kring försäkringsfrågan. En plan innehållande förslag till förrättning samt ekonomisk analys tas fram och presenteras för styrelsen, preliminärt Q1 2017.

Beslutsunderlag

Enligt information som lämnas på mötet.

Skickas till

Tobias Selldén.

7

(8)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 154 Dnr 2016/165

Fastighetersorganisation

Styrelsens beslut

Styrelsen föreslår att BEAB tillsammans med kommunen tar fram en nulägesanalys samt fastighetsutredning, samt upprättar en gemensam styrgrupp. Styrelsen beslutade att presentera förslaget på KF den 21 november 2016.

Ärendets behandling

Utredning av konsekvenserna dels för BEAB som bolag, dels för enskilda medarbetare gällande bl a ändrade ägandeskapsförhållanden av fastighetsbeståndet,

anställningsförhållanden, bemanning.

Styrelsen efterlyser en omfattande fastighetsutredning och nulägesanalys som bör ske i samförstånd med kommunen där förutsättningarna utreds för både BEAB:s del och för kommunens del.

Dagens sammanträde

Fastighetschef Tobias Selldén föredrog ärendet.

Frågor som diskuterades:

Fastighetskötare (anställd av BEAB och kommunen köper in 50 % av tjänsten för behov i kommunala fastigheter?)

 Fastighetshandläggare (nuvarande går i pension vår/sommar 2017 – hur ser tjänsten ut fram tills dess?)

 Beställar-/Utförandeorganisation (idag saknas mandat att genomföra underhåll utan godkännande av KLK).

 Två snickare måste sägas upp? Kommunen har ingen.

 Vem ska sköta bostadsrätterna?

 Vad händer med serviceavtal och besiktningsavtal som gäller både bolag och kommun?

Vad ska vi ta höjd för i form av personal och resurser?

Alternativ I (ingen övergång till kommunen)

 Bolaget kommer att behöva ytterligare 2-3 heltidstjänster.

Alternativ II (kommunen tar över drift och underhåll)

 Hur mycket personal?

8

(9)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

 Vilka volymer?

 Kostnadstäckning om inte volymerna upprättshålls?

 Är det möjligt för kommunen att ”köpa” tjänster av BEAB utan upphandling?

Styrelsen var enig om att en gedigen analys måste göras. I nuläget går det inte att uttala sig om konsekvenserna.

Nuvarande organisation gäller tills vidare och bolaget har lämnat budget oförändrad.

Beslutsunderlag

Enligt information på mötet.

9

(10)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-17

§ 155 Dnr 2016/119

Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen

Styrelsens beslut

1. Styrelsen har mottagit informationen.

2. Styrelsen beslutade att uppdra åt bolaget att arbeta vidare med frågan för att finna en alternativ lösning på markfrågan samt vara öppna för nytt förslag från BRF.

Sammanfattning av ärendet

Förslaget från BEAB till BRF Resedan:

 BEAB erbjuder sig att bekosta utförandet av vändplatsen, vilket innebär att hyresgästerna slipper transporter och sopbilar intill husen.

 Nya parkeringsplatser bekostas av BEAB, vilket innebär att tillfarten till husen stoppas.

 BEAB överlåter GA-marken till Resedan samt gör ändring av servitutet av Car- porten.

Åtgärderna innebär stora investeringar för BEAB samtidigt som det ger större möjligheter att utnyttja hela området.

Ärendets behandling

Vid möte mellan BEAB och BRF Resedan den 7/11 2016 framkom man är överens om storleken på markområdet som BEAB vill köpa av BRF samt att oenighet råder om priset för marken.

Dagens sammanträde

Extraärende enligt beslut. Fastighetschef Tobias Selldén föredrog ärendet.

Beslutsunderlag

Föredragning av ärendet under mötet.

Skickas till

Tobias Selldén.

10

(11)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-21

§ 156 Dnr 2016/48

Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun

Styrelsens beslut

Gällande Styrgruppens mandat

Styrelsen beslutar att styrgruppen, å BEAB:s vägnar, har mandat att fatta alla beslut i projektet, undantaget godkännande av projektleverans.

Sammanfattning av ärendet

Borgholm Energi AB är beställare av projektet “Förstudie rörande Hamnstrategi för Borgholms kommun avseende mål, investeringar, driftsformer och organisation.”

Beställaren representeras i projektet av en styrgrupp som på beställarens uppdrag fattar alla beslut i projektet, undantaget godkännande av projektleverans.

I styrgruppen ingår: Lennart Bohlin, samhällsbyggnadsnämndens ordförande; Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande; Lars-Gunnar Fagerberg, t f kommunchef; Hans Johannesson, servicechef samt Tomas Lind, Borgholm Energis andre vice ordförande.

Tomas Lind är projektledarens kontaktperson i löpande ärenden.

Till projektledare har utsetts Torbjörn Cederholm.

Dagens sammanträde

Extraärende enligt beslut.

11

(12)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 157 Dnr 2016/1

Månadsuppföljning 2016

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Månadsuppföljning oktober

Enligt budget går Gata/Park plus i oktober, men ligger fortfarande rejält över budget totalt.

Fjärrvärmekostnader har ökat jämfört med föregående månad. Ska stämmas av med kommunen så att kostnaderna hamnar rätt.

Kosten har ett litet minus, men går mycket bra totalt sett över året.

Lokalvården har utökade tjänster till kommunen för mat- och posttransporter till en totalsumma om 523 025 kr. Redovisning nästa styrelsemöte.

Fastighetsförvaltningen: Uppdaterad budgetuppföljning skattefinansierat, pga

summeringsfel på ackumulerade kostnader. Detsamma gäller resultatrapporten för taxor oktober, summeringsfel egna fastigheter. Nya dokument översändes till styrelsens

medlemmar i samband med utskick av detta protokoll.

Investeringar: Alla verksamheter ligger inom sina ramar.

Likviditeten: Ser bra ut.

Vindkraftpark: Sjunkande lönsamhet.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för ärendet enligt beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning per den sista oktober 2016.

Uppföljning båtar och husbilar hamnar 2016.

Övriga handlingar delas ut på sammanträdet.

12

(13)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 158 Dnr 2016/136

Investeringar 2017 Borgholm Energi AB

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för de totala investeringsbehoven för 2017. Ärendet är ej klart för beslut. Budgeten kommer att behöva revideras.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson redogör för de totala investeringsbehoven för 2017.

Beslutsunderlag

Total investeringsbudget 2017 Investeringsutrymme 2017

13

(14)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 159 Dnr 2016/137

Taxor 2017 Borgholm Energi AB

Taxeförändring för fjärrvärme, Borgholm Energi AB

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutade att taxan för fjärrvärme höjs med 1 %.

Sammanfattning av ärendet

Höjningen följer KPI, 1 %. Fortsatt samma lönsamhetsnivå för fjärrvärmeverksamheten.

Ärendets behandling

Ekonomichef Annika Hermansson och Controller Daniel Petersson föredrog ärendet.

Dagens sammanträde

Ordföranden föreslår att styrelsen godkänner taxehöjningen för fjärrvärme.

Beslutsunderlag

Budget 2017 Fjärrvärme

14

(15)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 160 Dnr 2016/135

Budget 2017 Borgholm Energi AB

Budget Fastigheter, Fjärrvärme och vindkraft Styrelsens beslut

Budget för egna fastigheter för 2017 antas.

Budget för bostäder för 2017 antas.

Budget för fjärrvärme för 2017 antas.

Budget för vindkraft för 2017 antas.

Sammanfattning av ärendet

Egna fastigheters budget för 2017 innehåller intäkter på 12 755 tkr och kostnader på 12 205 tkr, ett budgeterat resultat på 550 tkr.

Bostäder har ett budgeterat underskott 2017 på -352 tkr. Intäkter 4 800 tkr och kostnader på 5 152 tkr.

För fjärrvärme föreslås en ökning av brukningstaxan med 1 %. Med höjningen så är budget för intäkterna 16 535 tkr och kostnaderna 15 300 tkr som ger ett resultat på 1 235 tkr.

Budget för vindkraft är beräknad på genomsnittlig produktion och ett snittpris baserat på senaste produktionsåren. Intäkter för vindkraft är budgeterat till 2 795 tkr och 2 302 tkr som ger 493 tkr i resultat.

Dagens sammanträde

15

(16)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 161 Dnr 2016/138

Sammanträdesdagar 2017

Styrelsens beslut

Ordförande finner att styrelsen godkänner förslagen.

Sammanfattning av ärendet

 Utgångspunkt är visionen om Borgholm Energi – En drivande aktör…

 Exempel på teman kan vara omvärldsanalys, mål, affärsutveckling, expansion, organisation, teknik, miljö och riskanalys

 Våra huvudnäringars (lantbruk och turism) nuvarande och framtida behov av BEAB:s tjänster

o Dricksvatten

o Upphandling/Kommunikation o Hamnar

o Möjligheter med EU-stöd och andra nationella stöd o Riskhantering inom BEAB

o Återvinning och avfall

o BEAB ett Serviceföretag med kunden i fokus o Det offentliga rummet

o Samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendets behandling

Anders Nyholm utarbetar förslagen under 2017.

Dagens sammanträde

Styrelseledamot Anders Nyholm lämnar förslag på teman och mötesplatser för styrelsesammanträden 2017.

Beslutsunderlag

Förslaget presenteras på mötet.

Skickas till

Ledamot Anders Nyholm

16

(17)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 162 Dnr 2016/6

Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar vilka ärenden som är avslutade.

Sammanfattning av ärendet

Aktuella uppdrag, som är beslutade av styrelsen, samt ärenden som är översända till kommunstyrelsen för beslut, redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Restlista, daterad 2016-10-12.

17

(18)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 163 Dnr 2016/2

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Styrelsens beslut

1. Informationen är mottagen.

2. Styrelsen uppdrog åt VD Anders Lindholm att ombesörja information till ledamöterna om de domslut där BEAB förlorat.

Sammanfattning av ärendet

Statens VA-nämnd upphörde vid årsskiftet 2015 och pågående/kommande ärenden har flyttats över till Mark- och miljödomstolen i Växjö.

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som

huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister. Juridisk domare Jonny Boo samt teknisk domare Mats Jansson vid Växjö Tingsrätt är de som tillsammans handlägger och avgör de befintliga mål som har flyttats över från Statens va-nämnd till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. De har som mål att samtliga nu pågående mål ska avgöras inom sex månader.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

M 151-16 (Va 418-13) Barnässtigen 6, Stuga 426

Ärende: Fastighetsägare vill inte bli ansluten till kommunalt VA.

Status:

Dom: 2016-07-20 Fastighetsägarens talan bifölls.

18

(19)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

Övrigt: -

Ombud: Jörgen Ljungholm FT 3788-15 Norrböda 1-42

Ärende: Otydligt förhållande mellan extern entreprenör, kund och BEAB. Entreprenören ordnade VA-ledningar till fastigheter utanför verksamhetsområdet som han sedan sålde.

De nya ägarna trodde att BEAB ägde ledningarna. Tvist gäller taxa och ansvarsförhållande.

Kunden stämde BEAB i Kalmar Tingsrätt då VA-nämnden och Svea Hovrätt meddelade avvisningsbeslut.

Status: 2016-04-08 Tingsrätten beslutade att målet fortsättningsvis skall handläggas som ett ordinärt tvistemål. Huvudförhandling hölls 2016-08-31.

Dom: Kundens talan bifölls

Övrigt: Ärendet avslutat, ersättning enligt dom utbetalad till kund.

Ombud: Kaisa Adlercreutz, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Jonas Tjörnbo M 134-16 (Va 210-14) Marsjö 7:15 och Marsjö 7:18

Ärende: Kund vill inte betala anslutningsavgifter eller brukningsavgifter trots att fastigheten ligger i verksamhetsområde och detaljplanerat område. Inkassokrav har bestridits.

Status: Väntar på förberedande förhandling Dom: -

Övrigt:

Ombud: Jörgen Ljungholm

M 135-16 (Va 215-14) Rälla Tall 8-4

Ärende: Kund bestrider faktura för anläggningsavgift med hänvisning till att fastigheten har egen brunn.

Status: Dom 2016-07-19 Kundens talan lämnades utan bifall Dom: -

Övrigt: Kompletterande vattenprov togs 2015-08-25 Ombud: Anna Hassel

M 137-16 (Va 229-14) Lofta mfl

19

(20)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

Skadeståndsanspråksärenden från entreprenaden Vedborn-Binnerbäck gällande skador på fastighet.

Dagens sammanträde

VD Anders Lindholm föredrog ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt föredragning under mötet.

Skickas till

Anders Lindholm.

20

(21)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 164 Dnr 2016/7

VD informerar

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Beslutades att öppna ett ärende för ”Tilläggsanslag 2017 utökade tjänster”

Sammanfattning av ärendet

VD Anders Lindholm redogjorde för aktuella ärenden och möten.

 Möte med markägare i Lindby angående undersökningar av mark i Lindby samt tidigare vattendom med ersättningsanspråk

 Utökning av tjänster, tilläggsanslag

 Inhägnad Åkerbo värmeverk

 Ekerum – avtal signerat

 Kommande invigning av Avsaltningsverket i Sandverk

 Gata/Park

Beslutsunderlag

Informationen presenteras på mötet.

21

(22)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-04

§ 165 Dnr 2016/87

Attestreglemente

Styrelsens beslut

1. Attestreglemente daterat 2016-11-09 antas.

2. Beslutades att rutiner för Internkontroll behöver utarbetas.

Sammanfattning av ärendet

Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av ekonomiska transaktioner. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för uppdateringar.

Dagens sammanträde

Utökat attestansvar för Tina Pile/Roger Lundby Persson tillsammans.

Beslutsunderlag

Attestreglemente, daterat 2016-11-09.

Skickas till

Ekonomichef Annika Hermansson.

22

(23)

PROTOKOLL

Borgholm Energi AB 2016-11-09

§ 166 Dnr 2015/157

Förbättrande åtgärder av Sjöstugans servering, Borgholm

Styrelsens beslut

Informationen är mottagen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-24 att anvisa 274tkr ur 2015 års investeringsbudget Ospec fastigheter för renovering av Sjöstugans servering

Dagens sammanträde

Renovering av rubricerat objekt är nu helt slutfört. Slutbesiktning godkänd. Ekonomiskt utfall: 219tkr. Tjänsteutlåtande skickat till kommunstyrelsen. Ekonomisk rapport skickad till kommunens ekonomiavdelning.

Beslutsunderlag

Enligt underlag.

23

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :