FÖREDRAGNINGSLISTA 1617-KF-04

Full text

(1)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

STOCKHOLM 2016-05-12

Kårfullmäktigesammanträde #4 16/17 Datum: 2016-12-15

Tid: 18.00 – 23.00

Plats: Nymble, Campus Valhallavägen

F ÖREDRAGNINGSLISTA 1617-KF-04

1 Formalia

* = bilaga i handlingarna 1.1 Mötets öppnande

1.2 Justering av röstlängd

1.3 Fastställande av föredragningslista * 1.4 Mötets behöriga utlysande *

1.5 Adjungeringar

1.6 Val av justerare tillika rösträknare 1.7 Föregående protokoll Kårfullmäktige 1.8 Inkomna entlediganden

2 Rapporter

2.1 Kårstyrelsens Verksamhetsrapport * Kårstyrelsen

2.2 Valberedningens rapport om terminens val Valberedningen

3 Dechargefrågor

3.1 Prövning av ansvarsfrihet för Kårstyrelsen 15/16 * Sakrevisorerna

4 Beslutsfrågor

4.1 Fastställande av tid för kårfullmäktigeval 2016 Talmanspresidiet 4.2 Proposition om revision av åsiktsdokumentet * Kårstyrlsen 4.3 Proposition om kravprofiler till kårpresidiet * Kårstyrelsen 4.4 Proposition om THS kommunikationspolicy * Kårstyrelsen

4.5 Proposition om THS sångpolicy * Kårstyrelsen

4.6 Proposition om utseende av hedersmedlem * Kårstyrelsen

5 Övriga frågor

5.1 Övriga frågor 5.2 Nästa möte

6 Mötets avslutande

(2)

Lista över krångliga formaliaord som kan dyka upp på Kårfullmäktige Erik Lindström

THS Talmanspresidium 1516-KF-1

2015-09-08 Sid 1(2)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

LISTA ÖVER KRÅNGLIGA FORMALIAORD SOM KAN DYKA UPP PÅ KÅRFULLMÄKTIGE

Mötesformalia

Acklamation Röstning genom ja-rop.

Adjungerad En person ges rätt att delta på mötet, oftast utan rösträtt.

Ajournering Mötet tar en kortare paus eller ett längre uppehåll.

Ansvarsfrihet Ges ofta styrelser vid godkännande av föregående års verksamhet.

Bordlägga Beslut att skjuta upp en fråga till nästkommande möte.

Dagordning Lista över de ärenden som ska behandlas på mötet.

Delegera Att överlåta ett beslut eller genomförande till någon annan.

Fyllnadsval Val av ersättare till ett vakant uppdrag.

Försöksvotering Röstning genom handuppräckning.

Interpellation Skriftlig fråga till förtroendevald som ska få skriftligt svar.

Justera Att kontrollera och godkänna ett protokoll.

Justeringsperson Person som utses för att justera protokollet efter mötet.

Jämka Att slå ihop sitt förslag med ett annat

Jävig Att någon har personlig vinning i frågan och därför inte bör delta i beslut.

Motion Ett skriftligt förslag från en medlem.

Motionssvar Styrelsens svar, tankar och rekommendation på en motion Nominera Ge förslag på person.

Ordningsfråga Praktisk fråga som kan tas upp när som helst under mötet.

Plädera Att tala för något

Proposition Ett skriftligt förslag från kårstyrelsen.

Propositionsordning På vilket sätt förslagen ställs mot varandra.

Protokoll De formella anteckningarna om vad som beslutades på mötet.

Protokollsanteckning En anteckning om något i mötesprotokollet som begärs av någon på mötet Remiss En förfrågan om åsikter eller yttrande från någon annan.

Replik Kort inlägg utanför talarlistan för förklaring eller tillrättaläggande.

(3)

Lista över krångliga formaliaord som kan dyka upp på Kårfullmäktige Erik Lindström

THS Talmanspresidium 1516-KF-1

2015-09-08 Sid 2(2)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se Reservation Meddelande att man inte står bakom ett beslut.

Revision Granskning av redovisning, verksamhet och räkenskaper Revisionsberättelse Revisorernas redogörelse för sin revision

Röstlängd Lista över de som får rösta.

Rösträknare Utses på mötet för att räkna röster vid votering och sluten omröstning.

Sluten omröstning Anonym röstning.

Streck Beslut att inga nya sätts upp på talarlistan och sen gå till beslut.

Talarlista Lista över de som begärt ordet.

Tidsbegränsning Beslut om en viss talartid vid diskussion.

Valberedning Personer som väljs för att lägga fram förslag vid personval.

Valkrets En grupp eller indelning som får välja en viss del av en församling.

Votering Omröstning.

Yrkande Förslag.

Personer på Kårfullmäktige

Föredragande Den som ska informera eller förklara ett beslut i en fråga.

Kårfullmäktige Det högst beslutande organet på THS.

Kårledningen De personer som är heltidsarvoderade på THS.

Kårpresidiet Kårordförande och Vice Kårordförande Kårstyrelsen Det högst verkställande organet på THS.

Ledamot En person vald till en församling, exempelvis Kårfullmäktige eller Kårstyrelsen.

Medlem En person som betalat medlemsavgift till THS.

Ordinarie ledamot En ledamot som alltid har rösträtt.

Revisor En person vald att ordning och reda på hur organisationen ska bedrivas.

Sektionsordförande En person vald av ett sektionsmöte att leda en sektion på THS.

Suppleant En ersättare still ordinarie ledamöter som har rösträtt när de inte är med.

Talmanspresidiet Tre personer valda att leda Kårfullmäktigemötena.

Valberedning En vald grupp som bereder centrala personval på THS.

Valgeneral Den person vald att leda Valnämnden på THS.

Valnämnd Valda personer i varje valkrets som utför valet till Kårfullmäktige.

(4)

Till: Kårfullmäktiges ledamöter

För kännedom:

THS Medlemmar THS Valnämnd THS Kårstyrelse THS Personal THS Sakrevisorer THS Inspektor THS Valberedning Osqledaren Stockholm, den 1 december 2016

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

KALLELSE 1617-KF-04

Torsdagen den 15 december

Mat serveras 17:00-18:00 i Kröken, Nymble

Mötet hålls 18:00-23:00 i Nya Matsalen, Nymble

Härmed kallas till THS kårfullmäktigesammanträde. Tid och plats enligt ovan.

Alla ledamöter, inklusive suppleanter, förväntas närvara på mötet om inget annat särskilt meddelas talmanspresidiet.

Ledamöter som inte kan närvara på mötet samt medlemmar som vill närvara anmäler detta till talmanspresidiet senast tio dagar före mötet via talman@ths.kth.se.

Motioner, interpellationer samt missförtroendeförklaring ska vara talmanspresidiet till handa senast den 23 november för att kunna behandlas på mötet.

Följdmotioner samt enkla frågor ska vara talmanspresidiet tillhanda senast den 7 december för att kunna behandlas på mötet.

Välkommen!

(5)

To: Delegates of Kårfullmäktige

For information:

THS Members THS Nomination comittee

THS Board THS Electon comittee

THS Accountants THS Staff THS Inspektor Osqledaren Stockholm, the 1 of december 2016

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

SUMMONS 1617-KF-04

Thursday the 15

th

of December

Dinner is served 17:00-18:00 in Kröken, Nymble

The meeting is held 18:00-23:00 in Nya Matsalen, Nymble

You are now summoned to a meeting of THS Kårfullmäktige at the time and place above.

All delegates, including deputies, are expected to attend the meeting unless absence is notified to the speakers.

Delegates who are not to attend and members who would like to attend the meeting is to notify the speakers at least ten days in advance through mail to talman@ths.kth.se.

Motions, interpellations and distrust statements should be provided to the speakers no later than the 23th of November to be possible to process at the meeting.

Consequence motions and simple questions should be provided to the speakers no later than the 7th of December to be possible to process at the meeting.

Welcome!

(6)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 1(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

KÅRSTYRELSENS RAPPORT KF4 16/17

Rapportering på den löpande verksamheten

Denna del av rapporten täcker de delar av verksamheten som kallas löpande, det vill säga sådant som fortlöper utan att specifikt lyftas fram som ett utvecklingsområde i verksamhetsplanen.

Kårstyrelsen

Kårstyrelsen har diskuterat att gå med i samarbetsorganisationen ASNNC. Det är en samarbetsorganisation mellan kårerna som har Student’s Nobel NightCap, där de tre andra är med men inte THS. THS ser hellre att SSCO skulle dra i ett sådant samarbete och är osäkra på organisationens arbetssätt och har därför valt att för tillfället fortsätta att stå utanför.

Kårstyrelsen rekryterar fortfarande en översättningsgrupp.

Kårstyrelsen arbetar på en översyn av THS evenemangsverksamhet.

Kårstyrelsen har arbetat med valen och har precis timmen innan denna rapport skrivs valt de sista personerna.

Axel Ingo till Projektledare för Armada.

Simon Edström till Chef för Utbildningsinflytande.

Alexander Hesseborn till Mottagningssamordnare.

Hardik Bajaj till Studiesocialt och Internationellt ansvarig. Hardik Bajaj blir den första internationella studenten i THS Kårledning sedan kårobligatoriet avskaffades.

Utbildning- och påverkansfrågor

KTH har bytt rektor, KTHs nya Rektor heter Sigbritt Karlsson och kommer närmast från att ha varit Rektor vid Högskolan i Skövde. Kårordförande har haft ett individuellt möte med henne om KTHs framtid men hon har förstås även deltagit i de officiella organ som finns på KTH. Vissa har bytt namn och kommer delvis byta funktion. Sigbritt Karlsson har uttryckt en stark vilja för att förstärka

utbildningskvalitén och studenters på KTHs hälsa, vilket är väldigt roligt.

På detta kårfullmäktige finns ett förslag på revidering av åsiktsdokumentet som arbetats fram av påverkansenheten. Skolråden har börjat rulla igång igen. Det bokas in tider för CSC och SCI innan jul.

ITM och ABE kommer förmodligen hållas efter jul och tentaperioden.

Fakultetsförnyelseutbildningen har hållits och det kom åtta stycken helt nya. Det är fortfarande svårt att hitta representanter till anställningsärenden, eftersom mötena ofta tar en hel dag.

Årets lärare 2016 är Karin Odelius och prisutdelning sker på diplomeringen i stadshuset den 14/12. Stort tack till referensgruppen som genomfört intervjuer och diskuterat de olika kandidaterna: Simon Edström, Svea Ekelin, Linnea Karkulahti, Tobias Edwards, Gabriella Norman. Eventuellt görs en ytterligare intervju med vinnaren.

Det planeras en konferens med namnet THS EduConference. Det är en halvdagskonferens som riktar sig till studenter som är nyfikna på THS Utbildning och till studenter som varit engagerade ett tag och vill veta mer/inspireras. Under halvdagen vill THS ge ett representativt urval av KTH:s och THS verksamheter inom utbildning genom korta presentationer, föreläsningar, workshops och montrar/posters parallellt.

Teman kommer bland annat att vara studenträtt, pedagogik till JML, miljö och hållbar utveckling, och flera

(7)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 2(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se intressanta personer har kontaktats på KTH. Halvdagen är tänkt att avslutas med gasque där vi tackar av de som varit förtroendevalda under året.

Efter att programstrukturutredningen gått genom hela organisationen verkar den landa i att det inte blir några särskilda förändringar.

Några framtida påverkansmöjligheter är att förbättra arkitektstudenternas situation gemensamt över REFTEC, jobba vidare med SFS-frågor och lämna över en nulägesanalys från THS till rektor.

Studiesocial vardag

Jämställdhet mångfald och likabehandling

KTH arbetar på att belysa sitt JML-arbete genom evenemang, och Studiesocialt Ansvarig sitter med i arbetsgruppen. Som det ser ut nu kommer det bli en seminarieserie som belyser JML-arbetet inom olika områden (Studenter, Utbildning, Fakultet och Administration).

Studiesocial fritid

International

Projektgrupp för internationella mottagningen till våren är tillsatt. Faddrar för internationella mottagningen kontaktas i veckan för mer information. För hösten rekryteras det fortfarande projektledare

Mottagning

THS har fått mycket beröm från KTH över årets mottagning vilket är bra men det har fortfarande inte pratat om hur matlagning ska göras under mottagningen. Mottagningsrådet har gjort en ny plan för vad som ska tas upp under de olika mottagningsråden för att förbättra samarbetena där.

Fest och event

Sker mycket event i huset, och de går bättre ekonomiskt än förra året.

Större event som har varit sedan senaste rapportmötet:

• Tentapub

• Klubb: Underground @Nymble

• NyMbLAN

Event som ska vara när denna rapport skrivs.

• Sångartävflan (2/12)

• SNNC (10/12)

• TEDxKTH (14/12)

• JulKlubb (16/12)

Matlagning

Det har varit ett ordföranderåd, lokalråd och pubråd där det pratades om hur THS ska gå vidare i matlagningsfrågan. Bland annat diskuterades vad vi bör föra fram till KTH samt hur köket som planeras i lilla gasque ska formas.

(8)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 3(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Kårföreningar

Ett väldigt stort antal kårföreningar har inte följt de krav som finns i reglementet. Inklusive många av de äldre och mer välkända kårföreningarna. Alla kårföreningar fick ett uppskov till den 13:e december (det skulle alltså normalt vara inne 1:a november). Bland annat teknologkören och PQ har svårt med 50 % medlemsgränsen. Styrelsen har ansett att mottagningssamordnare, som ansvarar för frågan, ska vara hård, då Styrelsen anser att det som står i reglementet ska följas såvida inte Kårfullmäktige ändrar reglementet eller säger att Styrelsen bör agera på något annat sätt.

Framtid

THS Armada

Armada är precis avklarat och har gått väldigt bra. Det har satts ett nytt rekord för antalet studenter som besöker och eventet kommer uppfylla de ekonomiska förväntningarna.

THS Future

Det har börjat ske många event med THS Future. Det trycktes bland annat in ett gäng mellan Armada och NightCap.

• Event med Skellefteå Kommun 25/11

• Event med Sveriges Ingenjörer 28/11

• Event med ÅF 29/11

De större projekten fram mot våren är också i fas. Roligt är att det miljöfokuserade eventet ska få vara i Dome of Visions.

Det arbetas även med ATEC, vår undersökning om vilka företag som är attraktiva för studenter. Det finns planer på att i framtiden använda denna undersökning mer i näringslivssyften, i sådana fall kommer det troligtvis ske en diskussion i ett kårfullmäktige i framtiden.

SNNC

SNNC är i sin absoluta slutspurt när detta skrivs. Det har rekryterats 349 ideellt engagerade i projektet, varav 200 internationella studenter. Det ser bra ut ekonomiskt men nu ska själva eventet ske, mycket arbete!

Fundament

Kommunikation

Det har lagts ett stort arbete på att omarbeta THS Brandbook och baka in THS Grafiska profil till detta dokument. Då denna är tänkt att underhållas av KomC så har jag lagt mycket tid på att återskapa brandbooken i ett format som är enkelt att redigera för kommande KomC.

I slutet av januari kommer Kårensdag där THS planerar ett nytt koncept där kårensdag kan bli kårens vecka och istället vara flera mindre lunchmässor. Kårensdag under våren har tidigare inte fungerat och därför vill vi göra en förändring av konceptet, vi tror att det nya konceptet ökar tillgängligheten för studenterna samtidigt som det kommer ta mindre tid från föreningarna.

Nymble

1. Vattenskadan som har pågått i OL kontoret är nu inne i försäkringsfasen. Totalt uppgick skadorna/återställandet till ca 200 000kr.

(9)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 4(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se 2. Status på Gamble: Stolar på plats. Borden måste reklameras då 12 av 15 var förstörda vid

ankomst. Gardiner är ännu ej lösta. Förhandlingen med tilltänkta sammarbetspartner/företag går långsamt framåt samtidigt som vi utarbetar en enhetlig prisnivå på uthyrning av konferensytan.

3. Ventilation: Injustering av systemet pågår för fullt. En åtgärdslista har upprättats för att åtgärda diverse fel/problem som upptäcktes under projektets gång samt diskussion om servicenivå för framtiden.

4. Betonggolven i Bistron, bokhandeln och nya korridoren: Uppstartsmöte sker i januari med samtliga parter.

5. Medlemssystem: Projektgruppen arbetar med kravspecifikationen och ytterligare en presumtiv leverantör ska få presentera sitt erbjudande. Fortsättning följer.

6. Ombyggnation av Lilla Gasque: Arkitekten har lämnat ett första preliminärt förslag till ombyggnation av Lilla Gasque till matberedningsplatser för sektionerna. En enkät är skickad till sektionerna för att kontrollera behov och nyttjandegrad av befintliga kök. Fortsättning följer.

Osqvik

Osqvik har fått nedslag på avloppet. Det måste byggas ett nytt avlopp för att vi ska få bruka huset. Väldigt mycket tid läggs på avloppsanläggningen på Osqvik med situationsplaner, ansökningar till kommunen, bygglov och offerter. Under sommaren 2017 måste en ny anläggning finnas på plats i god tid tills mottagningen börjar.

THS Restaurangverksamhet

Väldigt mycket bokningar och event under hösten. Har fått en förfrågan att kanske starta ett café i Kista.

Kommer fixa mat även under SNNC! Kämpar med att hålla nere matkostnaderna, går in i en svårare period just nu där matkostnaderna stiger kraftigt.

Medlemssystem

En projektgrupp arbetar med att kolla på alternativ till det nuvarande medlemsystemet. En kravspecifikation är framtagen och det har skett träffar med flera olika leverantörer.

Bolag

THS Bolag, Kårbokhandeln och THS Konsulter, har båda fått uppdaterade ägardirektiv, där input från föregående kårfullmäktigemöte tagits med till diskussionen i kårstyrelsen. Båda bolagens styrelser arbetar nu med de nya direktiven och hur de ska påverka verksamheten.

(10)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 5(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Rapportering på verksamhetsplanen

1. UTBILDNING

Alla studenter ska känna att sin utbildning är relevant under och efter sin studietid.

1.1 KTHs utbildningar utvecklas med pedagogik och studentens lärande i fokus

1.1.1 Bevaka övergången från årskurskrav till kurskrav.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Pratat med företrädare om historik kring VP-pucken.

Senaste aktiviteter

Pratat med fler företrädare om historik kring VP-pucken.

Nästa steg

Prata med de som formulerat VP-pucken för historik.

1.2 KTH:s utbildning och examination är rättssäker och rättvis

1.2.1 Följa upp beslutet med anonyma tentamensformer.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Undersökt varför det står lite stilla på KTH, fortfarande oklart varför det står lite stilla.

Senaste aktiviteter

Pratat med KTH.

Nästa steg

Vi ska få mail till de som är ansvariga på skolorna så sektionerna och centralt kan pusha gemensamt.

1.2.2 Kartlägga hur fusk och vilseledande hanteras av KTH.

Status: Klart

Tidigare aktiviteter

Kontaktat jurister om hur det hanteras, dokumenterat svaret.

Senaste aktiviteter

Kontaktat jurister om hur det hanteras, dokumenterat svaret.

(11)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 6(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Nästa steg

Publicera infon i dokumentet på lämpligt sätt på hemsidan.

1.3 KTH:s utbildningar håller hög kvalitet

1.3.1 Utreda vilket eller vilka nyckeltal för kvalitetsgranskning av utbildning som är relevanta att använda.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Samlat in dokument och information om nyckeltal.

Senaste aktiviteter

Fått reda på hur LEQ-datan existerar, svåranvänd för vår del.

Nästa steg

Sammanställa en lista av förslag och presentera till UR.

1.4 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att påverka sin utbildning

1.4.1 Tillsammans med THS Lokalt göra minst ett pilotprojekt av masterbevakning samt utvärdera projektet.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Förmedlat info om masterbevakning till PLU.

Senaste aktiviteter

Har skickat ut en kort enkät till sektionerna om hur deras masterbevakning fungerar idag.

Nästa steg

Kolla igenom svaren på enkäten och kontakta de sektioner som har någorlunda fungerande masterbevakning..

1.4.2 Definiera THS Utbildnings verksamhetsområden och skapa strukturer för kontinuerligt engagemang inom dessa verksamhetsområden.

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

Bilden av THS Utbildning centralt har blivit känd i kårledningen, fakultetsrådet och utbildningsrådet.

(12)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 7(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Senaste aktiviteter

Rekryterat personer till Head of Pedagogical Development och till Sustainability Project Coordinator.

Börjat planera och bjuda in talare till THS EduConference den 10:e februari. Haft workshop om olika roller inom THS Utbildning och vilka kompetenser/kompetensutveckling som behövs. Påbörjat introduktion för THS Head of Pedagogical Development.

Nästa steg

Fortsätta planera och marknadsföra THS EduConference. Förankra i UR3. Rekrytera arbetsgrupp.

Fortsätta introduktion för THS Head of Pedagogical Development och Sustainability Coordinator samt planera vårens aktiviteter.

1.5 Studenter vid KTH har goda förutsättningar att genomföra sina studier

1.5.1 Definiera THS åsikter om vad internationella koordinatorer och studievägledare bör erbjuda.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Fått rapport om organisationen generellt på KTH.

Senaste aktiviteter

Fått åsikter från UR.

Nästa steg

Sammanställa, ta fram förslag till revidering av åsiktsdokumentet.

2. FRAMTID

Alla studenter ska få sitt drömjobb.

2.1 KTH:s utbildningar har tydlig arbetslivsanknytning 2.1.1 Använda resultatet ifrån undersökningen ATEC för att definiera THS åsikter om arbetslivsanknytning i utbildningarna.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Har ingen information om detta.

Senaste aktiviteter

Har haft möte med Chalmers AO tillsammans med grundarna av ATEC. Har även haft möte med Terese Skoog, Oscar Alsing och Charlotte Permin Fager rörande ATEC.

(13)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 8(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Nästa steg

Göra klart en del detaljer, stämma av ett nytt möte med Presidiet och KC för att komma framåt. Se till att vårt presidie samtalar med Chalmers presidie, då avtalet vi har måste skrivas om.

2.2 All THS näringslivsverksamhet håller hög kvalitet och utvecklas ständigt

2.2.1 Utreda möjligheterna till mångåriga samarbeten med arbetslivsaktörer.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Ingen information.

Senaste aktiviteter

I mitt fortlöpande arbete, söker jag alltid möjligheten till längre samarbeten. Har inte stött på några nya möjligheter.

Nästa steg

Fortsätta arbetet med att hitta nya företag och nya typer av samarbetsavtal.

2.2.2 Kartlägg hur näringslivsverksamheten kan utforska nya marknadssegment.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Har fått många förfrågningar gällande jobbannonser. Börjat samla data för att se vad detta kan inbringa.

Senaste aktiviteter

Som tidigare, har nu en grund som visar på att det är lönsamt att investera i en dynamisk hemsida som platform för rekryteringar. Ser även potential att kunna erbjuda mina projekt samt mässor på KTH möjligheten att nyttja sidan. Rätt steg för att täcka upp marknadssegment på KTH, som inga andra organisationer har möjlighet att göra.

Nästa steg

Sammanställa data och lägga en preliminär budget för projektet, för att visa på värdet i en liknande investering från THS sida. Behöver även tydligt sammanställa utvecklingspotential i projektet, för att påvisa att det finns mer att hämta än bara annonsering av t.ex. jobb.

2.3 THS näringslivsverksamhet är samstämmig och professionell

2.3.1 Använda näringslivsrådet för att identifiera möjliga näringslivssamarbeten mellan THS Centralt och Lokalt.

Status: Pågående

(14)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 9(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Tidigare aktiviteter

Ingen information

Senaste aktiviteter

Haft första NR-mötet. Är ett fast diskussionsunderlag som näringslivsansvariga och projektledare på sektionerna har valt. Var vettiga diskussioner och ett bra forum för sektionerna där erfarenheter kunnat ubytas.

Nästa steg

Nästa NR-möte är 6/12. Kommer då lyfta ATEC. Tidigare har detta presenterats för sektionerna. Men eftersom vi har påbörjat ett arbete för ATEC har jag varit sparsam med informationen, för att säkerställa att inte för mycket information lämnas ut. Sektionerna behöver inkluderas i ATEC, dels för att de ska veta värdet, men även för att utan sektionerna kommer vi troligen inte komma upp i högt antal svarande.

2.4 THS erbjuder studenter vid KTH verktyg och

kompetensutveckling som rustar dem inför arbetslivet 2.4.1 Utveckla ett arbetssätt för hur THS Centralt ska arbeta med sina projekt (t.ex. Hälsoveckan)

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

-

Senaste aktiviteter

Eftersom denna är ett samarbete mellan olika poster har ansvaret delats upp.

Nästa steg

Armada kommer kolla på projektformen och hur den kan utvecklas. Näringsliv är med och pratar om projekten i form av näringslivsprojekt liknande de event THS Future har. SSA utvecklar hur projekten ska arbeta med KL.

3. STUDIESOCIAL VARDAG

Alla studenter har en problemfri vardag.

3.1 Studenter vid KTH har god kännedom om en god psykisk och fysisk hälsa, samt vet var de ska vända sig för att få hjälp och stöd i sin vardag

3.1.1 Upprätta en krisplan THS Centralt som är förenlig med KTHs och THS Lokalts.

Status: Ej påbörjad

(15)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 10(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Tidigare aktiviteter

-

Senaste aktiviteter

-

Nästa steg

Gå igenom gamla dokument och krisplaner, då det finns mycket material.

3.1.2 Genomföra en undersökning om hur studenterna på KTH mår.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Första mötet med STORK (Reftec) har ägt rum, där vi upprättade en tidsplan och fördelade ut olika områden. Min rubrik där jag ska arbeta extra med frågorna är ”Hälsa”, som innefattar både fysisk och psykisk hälsa.

Senaste aktiviteter

Jag har börjat titta på de tidigare frågorna och kommentarerna på dessa. Jag ska arbeta extra mycket på dessa tom den 28e November.

Nästa steg

Nästa steg är ett skypemöte den 28e november, då vi ska diskutera allas förslag. STORK-mötet efter det ska vi spika alla frågor och förbereda det sista innan det skickas till enkätfabriken.

3.1.3 Upprätta en plan för diskrimineringsfall för THS Centralt som är förenlig med KTHs och THS Lokalt.

Status: Ej påbörjad

Tidigare aktiviteter

Tidigare har det funnits en krisplan, och det finns ett arbetssätt kring diskrimineringsfall. Detta ska däremot sammanfattas i en plan för diskrimineringsfall, så allt år bra till och det blir lättare att ta sig igenom så tunga uppgifter.

Senaste aktiviteter

Inga. Jag har inte hunnit påbörja arbetet.

Nästa steg

Börja dokumentera vad vi har gjort och arbeta tillsammans med studenthälsan för att kolla att vi hittilla har gjort rätt.

(16)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 11(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

3.2 KTH:s och THS lokaler möter studenternas dagliga behov och stimulerar studenternas inlärning

3.2.1 Se till att en skyddsombudsverksamhet etableras på samtliga sektioner.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Möten med skyddsombuden sker rullande och det finns ett dokument ”Standard för Studerande Skyddsombud”.

Senaste aktiviteter

Jag har haft ett första möte med skyddsombuden för att tala om skyddsronder och få en bild över hur de olika sektionerna har implementerat studerande skyddsombud, vilket är ganska olika.

Nästa steg

Nästa steg är utbildningen för alla SSO (studerande skyddsombud) som kommer ske i februari. Jag kommer även uppdater standarden för SSO och informera alla sektioner ännu igen vad ett skyddsombud är. Jag vill även få ihop ett dokumentpaket till nytillsatta SSO och en kort allmän instruktion vad vi THS

3.2.2 Ta fram ett verktyg som möjliggör kontinuerlig utvärdering av KTHs studiemiljöer.

Status: Ej påbörjad

Tidigare aktiviteter

Inga.

Senaste aktiviteter

Kriterier som definierar en bra studiemiljö behöver tas fram, och ett ordentligt arbete om hur detta ska ske bra genom åren behöver tänkas igenom. Därför föreslås att denna punkt ska strykas i revideringen.

Nästa steg

Inget.

4. STUDIESOCIAL FRITID

Alla studenter har möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter.

4.1 Alla studenter vid KTH erbjuds ett attraktivt engagemang som bidrar till fysisk hälsa

4.1.1 Verka för att införa en spontanidrottsplats på Campus Valhalla.

Status: Pågående

(17)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 12(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Tidigare aktiviteter

Undersökt vilka entiteter som är beslutstagare i frågan ”byggnation på campus”, tagit fram två förslag på potentiell plats för spontanidrottsplats.

Senaste aktiviteter

Kort diskussion med Anders Lundgren efter att ha hört att KTH planerar byggnation av ute-gym i Maskinparken. Ingen byggnation av spontanidrottsplats möjlig förens detta är avklarat i.o.m. andra prioriterade stora byggnadsprojekt runtom Campus Valhalla.

Nästa steg

Se över Akademiska Hus förslag på ute-gymmets innehåll när det är sammanställt.

4.2 Alla studenter får ett välkomnande bemötande till KTH

4.2.1 Samarbeta med THS Lokalt för att anordna minst ett lokalt event för både internationella och nationella studenter på sektionernas nationella mottagningar.

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Frågan har lyfts med närvarande sektionsordförande i somras för att förankra frågan hos sektionernas styrelse. Jag har även delat med mig av informationen till 9 av sektionernas internationellt ansvariga (de som har deltagit på mina råd). Övriga har fått information över email.

Senaste aktiviteter

Varit i diskussion med Datasektionen rörande hur man tar emot internationella studenter på stor skala samt hur man kan samorganisera tillställningar mellan THS och sektioner för att få bra kvalité redan från början.

Nästa steg

Delta på Mottagningsrådet för att kunna svara på frågor och informera hur man kan få kontakt med sina internationella studenter. Jag ska även påbörja rekryteringen av projektledare för mottagningen 2017 så att denna kan närvara under mottagningsrådet.

4.2.2 Öka bredden av mottagningsaktiviteter inom varje sektion, inom ramarna för JML arbetet.

Status: Klart

Tidigare aktiviteter

Stöttat och inkluderat Samhällsbyggnads internationella/ mastermottagning och gjort till en del av mottagningsrådet. Satt upp nya riktlinjer för fuskn0llan, utvecklat KTHs riktlinjer för mottagningen (rektorsbeslut), arbetat om och beslutat kring mottagningsreglerna. Jag har även modererat

mottagarutbildningen, hållit fadderpresentationer, skrivit en krisplan för mottagningen, också halvvägs igenom uppföljningsmötena med mottagningarna.

(18)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 13(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Senaste aktiviteter

Detta sker under förberedelserna och jag vill påstå att bredden och tankarna på JML har ökat även om det alltid går att göra bättre.

Nästa steg

Kanske sätta ett mer konkret mål specifikt för varje mottagning nästa år inom detta område för att få tydligare måluppfyllnad.

4.3 KTH:s campi har en levande och ansvarsfull

festkultur och festverksamhet med studenten i fokus 4.3.1 Utarbeta en långsiktig rekryteringsstrategi för

Programgruppen

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Har inte rapporterats några tidigare aktiviteter.

Senaste aktiviteter

Har kollat lite hur andra i THS arbetar med rekrytering samt börjat kolla på hur vi ska marknadsföra oss under Kårens Dag i vår.

Nästa steg

Genomföra rekrytering under våren och utvärdera för att sen kunna göra det bästa vi kan till hösten.

4.3.2 Arbeta för att THS Lokalt ska få en gemensam serveringskrets.

Status: Försenat

Tidigare aktiviteter

Se tidigare rapport.

Senaste aktiviteter

Jag har inte arbetat med denna punkt, då jag har valt att fokusera på matlagningsfrågan istället.

Nästa steg

Ta tag i det och börja läsa in mig på ämnet och vad som gjorts tidigare år.

4.3.3 Utarbeta en långsiktig marknadsförings strategi med tydlig vision om vilken festverksamheten THS Centralt ska förmedla.

Status: Ej påbörjad

Tidigare aktiviteter

Ingenting är gjort då denna är ny för i år.

(19)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 14(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Senaste aktiviteter

Ingenting är gjort då denna är ny för i år.

Nästa steg

Föreslås strykas i revideringen.

4.4 THS erbjuder ett utvecklande och balanserat engagemang

4.4.1 Ta fram rutiner och krav som ska uppfyllas för att få 0,2 extra i betygsnitt vid internationellt arbete.

Status: Klart

Tidigare aktiviteter

Tagit skrivna regler och rutiner förbi de internationella koordinatorerna första rundan. Presenterat dåvarande regler för internationellt ansvariga på sektionerna.

Senaste aktiviteter

Tagit skrivna regler och rutiner förbi de internationella koordinatorerna andra rundan.

Nästa steg

Korrigera språket i dokumentet som beskriver reglerna kring 0,2 systemet efter de internationella

koordinatorernas kommentarer. Skicka ut reglerna till sektionernas internationellt ansvariga och ordförande så att reglerna förankras i organisationen.

5. FUNDAMENT

THS verksamhet vilar på en stark organisation.

5.1 Alla studenter vid KTH vet vad THS är och gör samt vad ett medlemskap innebär

5.1.1 Undersöka vad THS medlemmar anser om att byta namn till något som är närmare kopplat KTHs namn

Status: Ej påbörjad

Tidigare aktiviteter

Inga tidigare aktiviteter.

Senaste aktiviteter

Inga senaste aktiviteter.

Nästa steg

Diskutera med OL hur vi kan skapa debatt kring ämnet och börja engagera studenterna i frågan.

(20)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 15(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

5.1.2 Ta fram ett ramverk för att kontinuerlig kunna utvärdera tillgängliga kommunikationskanalers värde och funktion som ett underlag för vilka kanaler THS Centralt bör använda

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

Inga tidigare aktiviteter.

Senaste aktiviteter

Förberett THS Brandbook så att resultatet av denna VP kan läggas till där.

Nästa steg

Kartlägga hur kanaler använts tidigare och vilken statistik som är tillgänglig. Detta blir underlaget för att utforma utvärderingsrutinen.

5.1.3 Ta fram marknadsföringspitchar som kan användas för att rekrytera medlemmar genom till exempel hemsidan, i presentationer och i montrar

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Under överlämningen hade jag möjlighet att gå på en väldigt bra workshop med Sveriges Ingenjörer om positivt sälj. Materialet från denna sammanställdes till ett mycket kortfattat material om öppningsfrågor som fanns tillgängligt i montrarna under Kårensdag.

I samband med den pågående Facebook-kampanjen har också en form av pitchar tagits fram för att belysa THS olika delar och hur de gynnar studenterna att vara medlemmar.

Senaste aktiviteter

Förberett THS Brandbook så att resultatet av denna VP kan läggas till där.

Nästa steg

Jag behöver läsa på om sälj.

5.1.4 Genomföra minst en större marknadsföringskampanj innehållandes de fördelar som ett kårmedlemskap för med sig

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Jag betraktar Kårensdag som en större kampanj som vi redan nu kan vara nöjda över.

Senaste aktiviteter

Den längre kampanjen som gick på Facebook är nu klar och med medlemsantalet som underlag vill jag gärna tro att den fyllde sitt syfte.

(21)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 16(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Nästa steg

Ta fram marknadsföring för vårens Kårensdag och se till att många studenter kommer och tar del av denna.

5.2 THS är en enad studentkår

5.2.1 Undersöka tillgängligheten på kontorslokaler på ortscampus för att THS Centralt ska kunna arbeta där.

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

-

Senaste aktiviteter

Kontaktat sektionsordförande på ortscampus kring intresse och lokalmöjligheter. Vill gärna sitta nära sektionslokalerna t.ex. för att studenterna ska kunna besöka oss.

Nästa steg

Kontakta skolcheferna kring lokaler, ingen sektion hade själv passande lokaler.

5.3 THS har en solid, tydlig och effektiv organisation 5.3.1 Ta reda på THS Lokalts behov som kunder i THS

Restaurang- och Evenemangsverksamhet.

Status: Ej påbörjad.

Tidigare aktiviteter

Inga tidigare aktiviteter.

Senaste aktiviteter

Inga senaste aktiviteter.

Nästa steg

Inget har tyvärr gjorts sedan senaste rapportmötet. Nästa steg är därför fortfarande att i styrelsen lägga fram en målbild för detta verksamhetsuppdrag och skapa en plan på hur vi ska arbeta med det. I detta arbete ingår även att undersöka vilket arbete som redan är gjort i denna fråga och använda detta.

5.4 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart arbetssätt i ekonomiska frågor

5.4.1 Etablera en långsiktig ekonomisk plan för THS Centralts försörjning.

Status: Ej påbörjad.

(22)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 17(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Tidigare aktiviteter

Inga tidigare aktiviteter.

Senaste aktiviteter

Inga senaste aktiviteter.

Nästa steg

Inga aktiviteter har tyvärr gjorts sedan senaste rapportmötet. Jag planerar att börja arbeta på detta efter SNNC. Nästa steg är att tillsammans med styrelse, kanslichef, ordförande och attestanter definiera vilka ekonomiska utmaningar vi står inför i dagsläget samt de närmsta åren framöver, för att därefter undersöka vilka möjligheter vi har att möta dessa utmaningar.

5.5 THS värdegrund genomsyrar hela THS organisation

5.5.1 Utveckla den framtagna strategin för hur THS Centralt tillsammans med THS Lokalt ska implementera arbetet med THS värdegrund.

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

Haft en workshop med OR om värdegrunden och vad vi ska göra med den.

Senaste aktiviteter

Sammanställt ORs åsikter om den förut framtagna strategin.

Nästa steg

Uppdatera dokumentet med strategin samt bestämma ett forum för att prata om implementera den.

5.6 Alla studenter vid KTH och dess alumner känner tillhörighet till THS

5.6.1 Utvärdera sommarens alumnievent och etablera det som koncept inom THS festverksamhet.

Status: Ej påbörjad

Tidigare aktiviteter

-

Senaste aktiviteter

-

(23)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 18(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Nästa steg

Gå igenom förra puben, samt tillsammans med eventchefen och kommunikationschefen se hur vi kan öka deltagande och göra det mer intressant för alumner. Eftersom projektet sker i början av sommaren kommer detta inte påbörjas fören om ett litet tag.

5.7 KTH och THS genomsyras av jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) samt uppmuntrar till ett jämlikt samhälle

5.7.1 Arbeta med THS Lokalt och THS Kårföreningar för att upprätta anpassade JML policys och JML planer.

Status: Påbörjat

Tidigare aktiviteter

Det har inrättats en JML-plan på THS Centralt, där det skrevs ner exempel till sektionerna.

Senaste aktiviteter

På senaste JML-rådet diskuterade vi THS JML-policy, under ett helt möte. Vi tog upp exempel där de olika punkterna är sanna och där de inte är med i framtagandet av evenemanget eller gruppen. Tex så är inte alla grupper under THS öppna och inkluderande.

Nästa steg

Nästa steg är en WS med sektionernas JML-ansvariga där vi ska skissa fram lokala JML-planer eller andra dokument som sektionen känner att de behöver, inom sitt JML-arbete. Alla har gjort sitt arbete på olika sätt, så det är viktigt att vara flexibel. Att få Kårföreningarna att bli medvetna om JML-arbetet och implementera planer, är ett framtida arbete.

5.8 Alla medlemmar har möjlighet att engagera sig inom THS

5.8.1 Tillgängliggöra alla styrdokument på hemsidan på både svenska och engelska.

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

Haft planeringsmöte med KS om hur vi ska genomföra denna VP-puck.

Senaste aktiviteter

Rekrytera en projektgrupp.

Nästa steg

Fortsätta med rekryteringen då vi fortfarande behöver några till.

(24)

Kårstyrelsens Rapport KF4 16/17 Vide Richter

THS Kårfullmäktige 1617-KF-04

2016-12-15 Sid 19(19)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

5.9 Nymble är levande och tillgängligt för THS medlemmar

5.9.1 Ta fram en långsiktig plan för att göra Nymble till en tillgänglig miljö för alla.

Status: Påbörjad

Tidigare aktiviteter

-

Senaste aktiviteter

Samla info av tidigare utredningar som genomförts.

Nästa steg

Samla info av tidigare utredningar som genomförts.

5.10 THS har ett professionellt, långsiktigt och hållbart förhållningssätt i miljöfrågor

5.10.1 Etablera en miljögrupp på THS

Status: Pågående

Tidigare aktiviteter

Skapa rekryteringsmall och inleda rekrytering.

Senaste aktiviteter

Rekryterat 2 personer till Sustainability Project Coordinator, med lite olika uppdrag.

Nästa steg

Introduktion och planering med de rekryterade personerna.

(25)

REVISIONSBERÄTTELSE 2015/2016 THS Sakrevisorer

Tekniska Högskolans Studentkår 2016-11-23

Sid 1(1)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

REVISIONSBERÄTTELSE

Till kårfullmäktige i: Tekniska Högskolans Studentkår (Org. nr. 802005 – 1953)

Sakrevisorerna har granskat verksamhetsberättelsen och årsredovisningen samt styrelsens förvaltning i Tekniska Högskolans Studentkår för verksamhets- tillika räkenskapsåret 2015-07-01 – 2016-06-30.

Årsredovisningen har endast granskats i mindre grad eftersom granskning har skett av auktoriserad revisor.

Det är styrelsen som har ansvaret för upprättandet av verksamhetsberättelsen, räkenskapshandlingarna, förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.

Sakrevisorernas ansvar är att uttala sig om verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och förvaltningen på grund av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att verksamhetsberättelsen och årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för uppgifter i verksamhetsberättelsen, samt att granska de uppskattningar styrelsen gjort gällande verksamhetens resultat och resultatens förhållande till verksamhetsplanen. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om styrelsen eller någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, föreningens stadgar eller kårfullmäktiges beslut. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Verksamhetsberättelsen ger en i huvudsak rättvisande bild av föreningens verksamhet och uppnådda resultat i förhållande till verksamhetsplanen. I vissa avseenden har Styrelsen avvikit från den av kårfullmäktige tidigare fastslagna verksamhetsplanen, vilket också står att finna i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av vilka mål som uppnåtts under året, men brister i några fall att specificera hur eller varför detta anses vara resultatet. Ovan nämnda punkter anses dock vara av mindre allvarlig natur och har inte skadat organisationen eller påverkat verksamhetens långsiktiga utveckling. Styrelsens ledamöter har i övrigt inte handlat i strid mot föreningens stadgar eller kårfullmäktiges beslut.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen.

Vi tillstyrker att kårfullmäktige fastställer verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskaps- och verksamhetsåret.

Stockholm den 23 november 2016

_______________________ _______________________ _______________________

Amanda Sterner Nordin Carl-Anders Carlsson Svea Ekelin

Sakrevisor 2016/2017 Sakrevisor 2016/2017 Sakrevisor 2016/2017

(26)
(27)
(28)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

BILAGA: REVISIONSBERÄTTELSE

PM ÖVER FÖRETAGEN SAKREVISON FÖR THS 15/16

Övergripande

Till kårfullmäktige:

Denna PM syftar till att ge en mer detaljerad redogörelse till kårfullmäktige för hur revisionen gått till och hur vi kommit till våra slutsatser. PM:n skiljer sig från själva revisionsberättelsen i och med att denna rapport inte bör användas direkt i ert beslut att fastställa verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkningen samt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet. PM:n bör även ses som en rapport över vårt arbete som sakrevisorer liksom de rapporter styrelsen ger. Slutligen bör den ge er en bedömning om revisionens tillförlitlighet och hur vi försökt arbeta efter god revisionssed i Sverige.

PM:n är uppbyggd så att endast avvikelser från det normala eller föreskrivna tas upp. När ingenting står upptaget betyder det alltså att styrelsens förfarande varit korrekt.

Granskningen har delats upp i tre huvudområden, vilka alla leder till ett uttalande i revisionsberättelsen. För varje uttalande, nedan benämnt mål har vi utformat ett visst antal delmål som sammantaget ska täcka det övergripande målet.

Alla granskningsuppgifter finns nedtecknade och dessa kan relatera till att bedöma ett eller flera delmål.

I denna PM används följande förkortningar:

VB Verksamhetsberättelse VP Verksamhetsplan ÅR Årsredovisning KS Kårstyrelsen KF Kårfullmäktige

(29)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Granskning av verksamhetsberättelse Mål

1. Tillse att verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild samt att denna inte innehåller väsentliga felaktigheter 2. Tillse att verksamhetsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och dess förvaltningsberättelse

Delmål

I. Tillse att det finns underlag för utsagor i verksamhetsberättelsen.

II. Tillse att prognoser, uppskattningar och bedömningar i verksamhetsberättelsen är sakligt grundade samt att dessa väl återspeglar faktiska förhållanden.

III. Tillse att inget väsentligt utelämnats från verksamhetsberättelsen.

IV. Tillse att åtgärdsförslag finns för ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen.

V. Tillse att inga avvikelser finns mellan verksamhetsberättelsen och årsredovisningen.

Granskningsuppgifter

a. Jämföra VB med rapporter, andra underlag och se till att dessa överensstämmer b. Granska ett urval av påståenden i VB och kontrollera att det finns underlag för detta.

c. Granska ett urval av övriga underlag som är väsentliga och tillse att dessa är representerade.

d. Granska ett urval av uppskattningar och bedömningar som styrelsen gjort vid upprättandet av VB och tillse att dessa är sakligt grundade och försiktiga.

e. Granska ej slutförda verksamhetsuppdrag i verksamhetsberättelsen och se till åtgärdsförslag finns för dessa.

f. Granska viktigare uppgifter i ÅR och tillse att inget emotsägande finns i VB..

Avvikelser och bedömning av dessa

Några mindre brister i verksamhetsberättelsen har hittats. Verksamhetsberättelsen bedömds trots detta inte innehålla några felaktigheter.

(II, b)

“1.5.1 Tillsammans med THS Lokalt utreda och implementera en struktur för att bedriva utbildningsbevakning av masterutbildningar.

Styrelsens kommentar: Arbetet med att implementera mastersbevakning på bred front kommer att bli aktuellt igen i höst, med att ta reda på vilka sektioner som har startat/har fungerande masterbevakning och hur de arbetar.

Uppdraget slutfört.”

Revisorernas kommentar: Revisorerna anser inte att hela uppdraget är slutfört då strukturen ej är implementerad. Enligt styrelsen skippades implementeringen under året då de kom fram till att det inte skulle gå att implementera en och samma struktur för samtliga sektioner. Revisorerna anser att styrelsen borde ha informerat KF när de kommit fram till att implementeringen inte kunde göras under året.

(IV, b, e)

“1.6.1 Definiera THS åsikter om vad en studievägledning måste och bör erbjuda.

Styrelsens kommentar: Ett material har samlats in men har inte hunnit sammanställs. Uppdraget fortsätter nästa år.”

Revisorernas kommentar: Uppdraget fanns inte med i förslaget på VP 16/17 som styrelsen lade fram. Det föreslogs däremot av nästa års styrelse och lades till vid revideringen av VP hösten 2016.

(IV, e)

“2.2.1 Arbeta aktivt för att öppna och synliggöra karriärsvägar till KTHs forskningsgrupper genom exempelvis ideellt engagemang.

Styrelsens kommentar: Har utretts i näringslivsrådet, men har utifrån diskussioner inte landat i mer än vad som görs idag med att bjuda in doktorander/forskare till passande event då det inte finns andra plattformar. Uppdraget slutfört.”

Revisorernas kommentar: Utifrån den beskrivning som styrelsen ger framgår det att frågan lyfts och utretts, men kommit fram till att det ej går att göra mer. Revisorerna anser att styrelsen borde informerat KF när de kommit fram till att de ej kunde arbeta aktivt med att öppna karriärvägar under året.

(30)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se (II, a)

“2.3.2 Genom THS råd skapa rutiner för gemensamma arbetslivsprojekt.

Styrelsens kommentar: Fördelningsförslaget nämnt i 2.3.1 uppfyller även 2.3.2. Uppdraget slutfört.”

Revisorernas kommentar: Styrelsen anser i sin kommentar att punkten uppfylls av arbetet med fördelningsförslag i verksamhetsuppdrag 2.3.1. Fördelningsförslaget innehåller dock endast ekonomi och inga arbetsrutiner. Därför anser revisorerna att målet ej är uppfyllt.

(IV, b, e)

“2.4.1 Kartlägg den kompetensutveckling kår- och sektionsaktiva tillgodogör sig genom olika typer av engagemang, i syfte att kunna visa upp och förtydliga olika engagemangsformer inom THS.

Styrelsens kommentar: Enkät för utskick är färdigställd, dock så har vi inte lyckats få tag på kontaktuppgifter till alumner att skicka ut dem till. Uppdraget fortsätter.”

Revisorernas kommentar: Det står att uppdraget fortsätter men det framgår ej hur och det finns ej med i nästa års verksamhetsplan. Efter att ha frågat styrelsen har revisorerna fått veta att det som kvarstod av arbetet ansågs så litet att det kunde föras vidare i överlämningen.

(IV, b, e)

“3.1.1 Kartlägg och marknadsför de hjälp-instanser på KTH som finns tillgängliga för att främja studenters hälsa. Med målet att studenten själv ska kunna förebygga psykisk ohälsa i sin vardag.

Styrelsens kommentar: Materialet är sammanställt och väntar på publicering kommer ske tidigast september 2016.

Uppdraget fortsätter.”

Revisorernas kommentar: Det står att uppdraget fortsätter men det framgår ej hur och det finns ej med i nästa års verksamhetsplan. Efter att ha frågat styrelsen har revisorerna fått veta att det som kvarstod av arbetet ansågs så litet att det kunde föras vidare i överlämningen.

(IV, e)

“5.1.3 Tydliggöra hur arbetsgrupper i den centrala verksamheten är organiserade samt vad dessa har för rättigheter och skyldigheter.

Styrelsens kommentar: Har inte hunnits genomföras under verksamhetsåret. Uppdraget inte slutfört.”

Revisorernas kommentar: Styrelsens kommentar saknar åtgärdsförslag och punkten finns inte med i nästa års

verksamhetsplan. I halvårsprognosen skrev styrelsen att detta uppdrag var i fas. Efter att ha frågat styrelsen framgår att bland annat arbetet med översättning av styrdokument (vilket var ett nytt uppdrag från KF) har gjort att denna punkt inte hunnit genomföras.

Kompletterande granskning av årsredovisningen och bokföringen

Mål

1. Tillse att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, att denna ger en rättvisande bild och att denna inte innehåller väsentliga felaktigheter.

2. Tillse att förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Delmål

I. Tillse att principer vid upprättandet av ÅR samt betydelsefulla uppskattningar skett in enlighet med god redovisningssed i Sverige.

II. Tillse att förvaltningsberättelsens bild över föreningens ekonomiska läge överensstämmer med övriga ÅR.

Granskningsuppgifter

a. Granska någon redovisningsprincip och tillse att denna är förenlig med god redovisningssed i Sverige.

b. Granska ett mindre antal viktigare uppskattningar som styrelsen gjort vid upprättande av ÅR.

c. Granska den övergripande bild ÅR ger och jämföra denna med förvaltningsberättelse och göra bedömning om hållbarheten i styrelsens förslag till resultatdisposition.

(31)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Avvikelser och bedömning av dessa

Inga nämnvärda avvikelser har hittats i årsredovisningens upprättande i förhållande till redovisningslagen och då redovisningen är granskad och godkänd av auktoriserad revisor kan denna aspekt avses avhandlad.

(II,a,c)

Bokföringsmässigt har inget aktieägartillskott till THS AB gjorts verksamhetsåret 15/16, men det har dock fattats beslut om aktieägartillskott under verksamhetsåret 15/16. Detta bokfördes under föregående verksamhetsår enligt vedertagen redovisningsprincip. Revisorerna anser dock att detta kunde påpekas i detta dokument.

(II)

Årsredovisningen skiljer sig från verksamhetsberättelsen genom att restaurangen haft intäkter på SEK 11 872 929 i årsredovisningen (ÅR 15/16 s7), medan den i verksamhetsberättelsen haft intäkter på SEK 13 138 162 (VB 15/16 s21 och s23). Det verkar som att det i VB och ÅR är uppdelat på olika sätt; i ÅR är det uppdelat i konton och i VB är det uppdelat i resultatställen. Detta medför att de två olika posterna skiljer sig.

Bedömning

• Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, ger en rättvisande bild och att innehåller inga väsentliga felaktigheter.

• Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

(32)

Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se

Granskning av styrelsens förvaltning Mål

1. Tillse att styrelsens ledamöter inte handlat i strid mot lag, föreningens stadga eller kårfullmäktiges övriga beslut.

2. Möjliggöra uppfattning om någons styrelseledamot är ersättningsskyldig gentemot föreningen.

Delmål

I. Tillse att styrelsen haft metoder för uppföljning och styrning av föreningens verksamhet.

II. Tillse att styrelsen vidtagit åtgärder för implementeringen av verksamhetsplanen.

III. Tillse att styrelsen inte överskridit sina befogenheter gentemot budget samt följt upp det ekonomiska läget samt arbetat för att budget ska kunna följas.

IV. Tillse att styrelsen i sitt arbete följt de krav som stadga och övriga beslut anger gällande formalia.

V. Tillse att styrelsen fattat de beslut och vidtagit de åtgärder som stadgar och övriga beslut kräver.

VI. Tillse att styrelsens beslut inte stridit mot föreningens stadgar, kårfullmäktiges beslut eller att styrelsen överskridit sina befogenheter i sina beslut.

Granskningsuppgifter

a. Granska styrelsens protokoll, handlingar samt övriga arbetsmaterial och se till att dessa är i god ordning.

b. Granska styrelsens beslut för att implementera verksamhetsplanen samt dess uppföljning av hur den uppnåtts.

c. Granska styrelsens uppföljning av den löpande verksamheten.

d. Granska styrelsens ekonomiska beslut samt budgetuppföljning.

e. Granska styrelsens metoder för att följa upp sina beslut.

f. Granska att alla krävda beslut faktiskt fattats och styrelsen fullföljt av kårfullmäktige fattade beslut samt berett de beslut till kårfullmäktige de ska bereda.

g. Genomföra en fördjupad granskning av viktigare beslut samt konsekvenser för föreningen.

Avvikelser och bedömning av dessa

(I, II, IV, a, b, c)

Revisorernas kommentar: Kårstyrelsen har i huvudsak god ordning på protokoll och handlingar, men i vissa fall har formaliahanteringen varit bristfällig. Bilaga 8.11 och Bilaga 8.12 till KSm13 saknas i den fysiska arkiveringen av justerade styrelseprotokoll. Även underskrifter från motionärer med mera saknas på några bilagor till dessa protokoll.

Alla styrelseprotokoll finns upplagda på hemsidan.

(II, b)

Revisorernas kommentar: Vid uppföljning av styrelsens beslut för att implementera verksamhetsplanen samt dess uppföljning av hur den uppnåtts, framgick att sådana beslut inte fattats av kårstyrelsen under året. Det betyder inte att styrelsen inte vidtagit åtgärder för att implementera verksamhetsplanen, men det är värt att notera att det inte skett i form av styrelsebeslut.

(I, III, c, d, e)

Revisorernas kommentar: Vid uppföljning av beslutsuppföljning framgick att kårstyrelsen under året inte har använt sig av en beslutsuppföljningsmatris, vilket gjort det svårt att följa deras beslutsuppföljning. Verksamhetsuppföljning har däremot skett genom rapportmöten där kårledningen rapporterat om sina verksamhetsområden muntligt och skriftligt. Vid varje rapportmöte har en ekonomisk rapport avlagts. Revisorerna noterar att de ekonomiska rapporterna likväl som likviditetsrapporterna från kanslichef har indikerat på en god ekonomi under året, och vid granskning av rapporterna är det svårt att förstå vad som föranlett de alarmerande ekonomiska resultat som rapporterades på KF7. Detta kan bero på hastigt förändrade ekonomiska förutsättningar, men kan även indikera på en bristande ekonomisk uppföljning.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :