1. Program Praktiska anvisningar Mötesregler Föredragningslista Röstlängd/Delegater... 5

Full text

(1)
(2)

Innehåll

1. Program ... 1

2. Praktiska anvisningar ... 2

3. Mötesregler ... 3

4. Föredragningslista ... 4

5. Röstlängd/Delegater ... 5

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 ... 7

(6.1) Styrelsen ... 7

(6.1.1) Arbetsutskottet ... 8

(6.1.2) Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation ... 8

(6.1.3) Arbetsgruppen för en yrkesidentitet redan under studietiden... 9

(6.1.4) Kontaktperson till Saco Studentråd ... 10

(6.1.5) Kontaktperson och samordnare för Tidskriften Arbetsterapeuten ... 11

(6.2) Medlemsstatistik ... 12

(6.3) Årsmöte ... 13

(6.4) Representation ... 13

(6.5) Information till FSAstuds medlemmar ... 13

(6.6) Lokal verksamhet ... 14

(6.7) Utbildning ... 20

(6.7.1) Styrelsens utbildningsdag ... 20

(6.7.2) FSAstuds inspirationshelg ... 21

7. Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret 2013 ... 24

8. Sakrevisionernas revisionsberättelse ... 25

(8.1) Fokusområde ett. En starkare studentorganisation ... 25

(8.2) Fokusområde två. En yrkesidentitet redan under studietiden. ... 26

(8.3) Sakrevisorernas bedömning ... 27

(3)

9. Motioner ... 28

(9.1) Motion angående europeiskt samarbete ... 28

10. Propositioner ... 29

(10.1) Proposition Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 ... 29

(10.2) Proposition Ekonomisk plan för budgetåret 2015 ... 37

11. Valberedningens förslag ... 41

(4)

Fredag 5 december 2014: Årsmöte 11.00 Registrering och kaffe 11.30 Årsmötets öppnande

13.00 Lunch

13.45 Årsmötesförhandlingarna återupptas

14.45 Fika

15.00 Föreläsning – Man dör inte av stress. Man slutar bara att leva - med Selene Cortes från projektet Hjärnkoll.

16.30 Årsmötet avslutas

18.00 Middag och social aktivitet för tillträdande styrelse samt ordinarie ledamöter och presidium i den avgående styrelsen

Lördag 6 december 2014: Överlämning och utbildning för den nya styrelsen 9.15 Återkoppling och mårunda 15 min

9.30 FSAstud - organisation och arbete Ivana Masic

10.00 Verksamhetsplanen 2014 – Presentation och diskussion

10.45 Fika

11.00 Aktivitetsplan – planering av verksamheten

12.15 Lunch

13.00 Överlämningstid

14.00 Hemfärd för avgående styrelseledamöter

14.00 Workshop: styrelsens gruppregler 45 minuter för nya styrelsen

14.45 Fika

15.00 Konstituerande styrelsemöte 16.00 Avslutning och utvärdering

16.30 Hemfärd

(5)

Plats

Akademikerhuset, Planiavägen 13, Nacka.

Årsmötets genomförande

Årsmötet öppnas fredagen den 5 december kl. 11.30.

Registrering sker fredagen den 5 december kl. 11.00. Delegaterna måste vara närvarande under hela årsmötet, som beräknas pågå till kl. 16.30 den 5 december.

Överlämningsdag och utbildning den 6 december

Hela den tillträdande styrelsen, samt presidium och ordinarie ledamöter ur den avgående styrelsen, förväntas delta på överlämningsdagen och utbildningen den 6 december. Syftet med denna dag är att förbättra kunskapsöverföringen mellan avgående och tillträdande styrelse, och att stötta de nya ledamöterna i sitt uppdrag.

(6)

Valda delegater har

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt (en röst per delegat).

Fullmaktsomröstningar är ej tillåtet.

Årsmötets beslut fattas med acklamation (ja- rop) eller om så begärts genom votering (räkning av rösterna). Se FSAstuds stadga §5.

Vid personval ska omröstning vara sluten om de nominerades antal överstiger antalet poster som ska besättas. Om lika röstetal uppstår vid votering avgör lotten.

Samtliga FSAstudmedlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt vid årsmötet.

(7)

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande

§ 3 Fastställande av röstlängd

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

§ 5 Val av mötesfunktionärer

a) Mötesordförande b) Mötessekreterare

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

§ 7 Styrelsens ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2013

§ 8 Sakrevisorernas berättelse

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

§ 10 Motioner

§ 11 Propositioner

a) Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 b) Ekonomisk plan för budgetåret 2015

§ 12 Val av ordförande för verksamhetsåret 2015

§ 13 Val av vice ordförande för verksamhetsåret 2015

§ 14 Val av övriga ledamöter samt personliga suppleanter till dessa

§ 15 Val av sakrevisorer för verksamhetsåret 2015

§ 16 Val av valberedning för verksamhetsåret 2015

§ 17 Val av nästkommande årsmötesort

§ 18 Årsmötets avslutande

(8)

Samtliga utbildningar har rätt att utse minst två (2) delegater. Utbildningar med fler än 50 medlemmar har rätt att utse ytterligare en (1) delegat per 50 medlemmar.

Maxantal delegater per utbildningsort är 5 delegater.

Utbildningsort Namn

Luleå Sanna Jerresand

Sanna Eriksson Hilda Brodén Sofia Svensson

Umeå vakant

vakant vakant vakant

Betaneh Tousi vakant

vakant vakant

Örebro Anna Bertilsson

Nathalie Olausson vakant

vakant vakant

Norrköping Linda Eriksson

Elin Berntsson Magnus Bergman Olga Ackerfors

Jönköping Sarah Berger

Sara Abrahamsson Elina Ottosson vakant

Emma Carlsson Emma Hagman Emma Siljebring vakant

Lund Maria Källman

Josefine Blanc Moa Grahm Cecilia Stolt

(9)

Styrelsen

Ivana Masic

Vice ordförande Helene Svejderud

Malin Boström Ulrika Andén

Darlington Brumskine Omar Jamal

Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson Waligora Malin Lundborg

Mathilda Johansson Mikael Gyllensvärd Michael Sahlin Oskar Dahl Sandra Andersson ---

---

Anna-Karin Eriksson Floriana Cermjani

Sakrevisorer Sofie Ivarsson

Anna Svensson Rebecca Robé Ivarsson Frida Sten

---

FSAs kansli Vera Songer

(10)

FSAstuds styrelse överlämnar följande rapport för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen har bestått av följande ledamöter:

Ordförande: Ivana Masic

Vice ordförande: Helene Svejderud

Ordinarie Suppleant

Malin Boström Ulrika Andén

Darlington Brumskine (a) Omar Jamal

Eleonor Hellsberg Joanna Nilsson-Waligora (b) Malin Lundborg Mathilda Johansson

Mikael Gyllensvärd Michael Sahlin

Oskar Dahl Sandra Andersson (c)

Vakant Vakant

Anna-Karin Eriksson Floriana Cermjani (e) a) Darlington Brumskine invald fr.o.m. 2014-10-07, Makda Yohannes fr.o.m.

2013-12-06 t.o.m. 2014-10-07.

b) Joanna Nilsson-Waligora invald fr.o.m. 2014-10-07, Miranda Ragnarsson fr.o.m. 2013-12-06 t.o.m. 2014-10-07.

c) Sandra Andersson invald fr.o.m. 2014-01-19, Jenny Larsson fr.o.m. 2013-12-06 t.o.m. 2014-01-19,

d) Då ingen lokal styrelse har funnits i Göteborg har de två platserna förblivit vakanta under året.

e) Floriana Cermjani invald fr.o.m. 2014-03-25, Erika Storm fr.o.m. 2013-12-06 t.o.m. 2014-01-19.

Styrelsens sammansättning har förändrats under året på grund av sjukdom och personliga omständigheter.

FSAstuds styrelse har under året sammanträtt sju gånger:

2014-01-19, 2014-03-25, 2014-04-05 - 2014-04-06, 2014-06-03, 2014-08-30 – 2014-08-31, 2014-10-07 samt 2014-10-17. Styrelsens sammanträde i januari, april, augusti, respektive det senare oktober var förlagt till FSAs kansli i Nacka. Det förstnämnda mötet hölls i samband med styrelsens utbildningshelg och det sistnämnda mötet i samband med FSAstuds inspirationshelg. Styrelsens möten i mars respektive juni var nätbaserade och hölls via Adobe Connect, och det tidigare oktobermötet hölls via programmet Lync.

Styrelsens huvudsakliga arbete har under verksamhetsåret skett i två olika

arbetsgrupper: Arbetsgruppen för en starkare studentorganisation och arbetsgruppen för en

(11)

yrkesidentitet redan under studietiden, vilka har haft förslagsrätt men ej beslutanderätt.

Besluten har tagits av FSAstuds styrelse.

Under verksamhetsåret 2014 har styrelsens arbetsutskott (AU) bestått av ordförande Ivana Masic, vice ordförande s Helene Svejderud samt, ordinarie Oskar Dahl ledamot från Jönköping.

AU har under verksamhetsåret haft sex möten. Av dessa har en hållits via telefon, fyra via e-mail, samt ett via en kombination av telefon och e-mail. Under mötena har AU bland annat beslutat om inkomna äskningar om aktivitetsstöd från de lokala styrelserna, men även tagit andra beslut så som deltagande på Saco Studentråds medlemsråd samt fördelning av reservplatser till FSAstuds inspirationshelg. AU fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på en omarbetad verksamhetsplan för

verksamhetsåret 2015.

Äskningarna som beslutats om är dels en summa på 4000 kr från Norrköpings lokala styrelse. Det togs beslut om att ge 2600 kr och sedan samtala med den centrala styrelsen att det inte är att rekommendera sådan hög summa vid äskning, men att det är genomförbart vid särskilda tillfällen. Det har även fattats beslut om att äskning över 1000 kr ska meddelas till hela den centrala styrelsen, där åsikter kan framföras innan AU fattar beslut. AU har även fått in äskning från Umeå på 1240 kr. Dock uppstod det en ny frågeställning när inte de äskade pengarna inte enbart användes i det syfte som äskningen rörde. Detta bör utvärderas även för kommande AU - hur beslut ska fattas på bästa möjliga sätt.

Under hösten kommer AU att arbeta med att en utvärdering av

mentorskapsprogrammet ska ske, som startades upp under våren 2014. Dels kring:

hur många sökte? hur gick det att matcha? osv. Detta bör även fortsätta utvärderas inför diskussionen vid ny omgång.

Vidare kommer AU att avsluta arbetet och ge förslag för fortsatt arbete under kommande verksamhetsår.

Det arbete som gjorts i respektive arbetsgrupp samt inom ramen för respektive ansvarsområde beskrivs nedan.

Under verksamhetsåret 2014 har arbetsgruppen för en starkare studentorganisation, bestående av styrelseledamöter från orterna Norrköping, Örebro och Umeå,

fokuserat arbetet på att få igång en lokal FSAstud styrelse i Göteborg, då den för tillfället är vilande.

Arbetsgruppen startade våren med att ge feedback för en uppdatering av foldern

”FSAstud – Engagera dig du också”. Arbetsgruppen kom fram till att den bör uppdateras för att bli mer aktuell och lockande. Bland annat bör texten ses över på flertalet punkter men även byta ut de flesta bilderna och få in lite mer färg i foldern.

Feedbacken lämnades sedan över till studentombudsmannen som förde den vidare till kansliet som ansvarar för uppdateringen. Den uppdaterade foldern finns sedan höstterminens start.

(12)

Under våren har arbetsgruppen sett över hur samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen fungerar. Frågan togs upp i respektive lokal styrelse för att se hur de upplevde att informationsutbytet fungerade. Det visade att de lokala styrelserna var nöjda med den informationen som de fick från sin ledamot som sitter i den centrala styrelsen. Eftersom de lokala styrelserna var nöjda med

informationsutbytet har arbetsgruppen inte arbetat vidare med frågan.

Under våren startade även arbetet med att få igång en lokal FSAstud-styrelse i Göteborg. Arbetsgruppen började med att mejla till alla arbetsterapeutstudenter på Göteborgs universitet för att se om det fanns något intresse för att engagera sig lokalt.

Intresset var dock svalt så därför började arbetsgruppen planera en aktivitetsdag innehållande en paneldiskussion, teambuilding och information om vad det innebär att engagera sig lokalt i FSAstud. Då Göteborg endast har intag för nya studenter under hösten bestämdes det att aktivitetsdagen skulle anordnas i början av höstterminen.

Den 18 september åkte Mikael Gyllensvärd (FSAstud Norrköping), Malin Lundborg (FSAstud Örebro), Elin Berntsson (FSAstud Norrköping) samt studentombudsman Vera Songer ner till Göteborg för att hålla i aktivitetsdagen. Det blev en bra

uppslutning till paneldiskussionen (runt 25 studenter), där de flesta var studenter från termin 1. Studenterna var lite passiva till en början, men efter en stund kom en del frågor till arbetsterapeuterna. Vi hade förberett en del frågor som vi ställde till arbetsterapeuterna de stunder som studenterna inte sa något. Deltagarna i panelen tackades med varsin chokladkaka.

Inför teambuildingen droppade lite mer än hälften av, och 12 personer blev kvar.

Dessa delades in i fyra lag och de fick bygga ihop ett torn av spaghetti och

marshmallows, där pris för det högsta tornet vann varsin goodiebag samt ett paraply.

Vidare berättade Vera Songer kort om FSAstud centralt medan Mikael, Malin och Elin berättade kort om vad det innebär att engagera sig lokalt på orten. Intresset om att engagera sig lokalt skiljde sig åt. Många av studenterna i termin 1 uttryckte att de skulle vilja ha lite mer tid innan de eventuellt skulle engagera sig medan en student från termin 4 var mycket intresserad av att starta en styrelse.

Dagen kändes ändå lyckad och vi åkte därifrån med hopp om att Göteborg skulle starta upp en styrelse. I efterhand har vi fått reda på att några studenter har haft ett första möte i Göteborg, så det verkar som att aktivitetsdagen gav utdelning.

Föregående ordförande för FSAstud, Sofie Ivarsson, deltog som representant på Almedalsveckan 2013 och bidrog därmed till att stärka arbetsterapeuters och arbetsterapeutstudenters yrkesidentitet och förespråkade att studenter bör ges en större roll i det politiska påverkansarbetet. Arbetsgruppen började därför

verksamhetsåret 2014 med att lägga mycket krut på en plan inför Almedalen. Tre studenter visade stort intresse för att axla uppgiften att vara FSAstuds ansikte utåt under Almedalsveckan. Arbetsgruppen bokade i god tid resor samt samarbetade med förbundsstyrelsen och blev lovade boende onsdag till söndag då förbundet lämnat Almedalen. Dagarna innan våra studenter skulle åka till Visby gavs beskedet

(13)

att uthyraren av boendet inte tillät studenter i sin bostad. På grund av det stora trycket på boende under veckan gick inte några nya sängplatser att finna med så kort varsel. Pengarna gick förlorade och vi och våra studenter är djupt besvikna och vi vill till nästkommande styrelse delge vikten av att boka boende snarast möjligt.

Arbetsgruppen har också sett till att med hjälp av före detta studentombudsman Karin Broberg få ut flyers med information om Stockholm Pride. Stolta studenter från FSAstud fanns representerade både i Sacos tält och i Prideparaden.

En revidering av talmanuset till Sacomässan har gjorts och det har beslutats att studentombudsman Vera ska hålla i presentationen. Studenter från FSAstud ska finnas till hands på mässan för att svara på eventuella frågor.

Mentorskapsprogrammet för T5or och T6or marknadsfördes både genom FSA och lokalt på orterna vilket resulterade i att 36 studenter och 48 mentorer ansökte till programmet varefter 15 par antogs. Flest ansökande kom från Stockholm och Lund.

Beroende på utfallet av mentorskapsprogrammet som avslutas i mars 2015 och utvärderas därefter bör kommande styrelse ansöka om beviljande av fortsatt projekttid.

Arbetsgruppen för yrkesidentitet har träffats sju gånger fysiskt i samband med styrelsemöten samt över Adobe Connect. Utöver det har vi haft kontinuerlig mailkontakt och använt oss av Google Docs vid revidering av talmanuset till Saco studentmässa.

Vi som har arbetat aktivt med uppgifterna är ordinarie ledamöter i centrala styrelsen, Oskar, Eleonor, Anna-Karin och Malin.

Under verksamhetsåret 2014 har Michael Sahlin varit FSAstuds kontaktperson för Saco Studentråd. Även FSAstuds ordförande och studentombudsman har erhållit den information som Saco Studentråd skickat ut genom en mejllista. Då denna

information i vissa perioder varit omfattande har det underlättat den dialog dessa tre kunnat föra kring relevansen för FSAstud. Ordförande för FSAstud 2013 har detta år varit ledamot i Saco studentråd, vilket ytterligare har underlättat kommunikationen.

Under året har Saco studentråd arbetat efter både interna samt externa mål. Dessa har innefattat bland annat att stärka studenters engagemang inom politik och ledarskap.

Detta resulterade i en ledarskapsutbildning som rådet anordnat med mycket god respons från deltagarna.

Saco studentråd har även deltagit på Stockholm Pride samt under Almedalsveckan.

Detta för att öka allmänhetens kunskap om vilka Saco är samt vad de kan göra för sina medlemmar, och även för att göra ställningstaganden i olika etiska och politiska frågor som rör studenter.

Saco studentråd har då deltagit i seminarier samt ställt upp i olika debatter för att få studenternas röst hörd. Saco studentråd har även skrivit artiklar som skickats ut till tidningar, som till exempel angående att fler relevanta sommarkurser som

studenterna kan tillgodoräkna i sin examen behövs, för att studenter som inte har

(14)

sommarjobb ska kunna fortsätta läsa under sommaren med bibehållet studiestöd från CSN.

FSAstuds ordförande har även deltagit på de ordförandenätverk Saco Studentråd anordnat, på ett medlemsråd samt en Almedalsdag.

Kvar på verksamhetsåret är Saco studentråds årliga kongress samt Saco Studentmässa. Vid båda dessa två tillfällen planerar FSAstud att närvara.

Under verksamhetsåret 2014 har Malin Boström varit FSAstuds kontaktperson och samordnare mot tidningen Arbetsterapeuten (nedan kallad TA). Malin har under verksamhetsåret ansvarat för kontakten med tidskriftens redaktör.

FSAstud har under året arbetat aktivt för att FSAstuds sida i tidningen ska nyttjas på bästa sätt och arbetet med tidskriften har flutit på bra. I början av verksamhetsåret beslutade styrelsen att alla studieorter skulle få ett eget nummer av tidningen att ansvara för. Detta har fungerat bra och det har gjort att alla utbildningsorter har kunnat bidra med ett inslag till tidskriften. Det fanns i början av året en text i reserv vilket gjorde det möjligt för FSAstud att utnyttja vår sida trots att Umeå inte hade möjlighet att skriva sin text i tid till deadline. Det har också funnits utrymme för de studenter som deltog på patientsäkerhetskonferensen att skriva en artikel om sina upplevelser, då ett nummer förskjutits.

I början av verksamhetsåret informerade även FSAstud, genom affischer på samtliga lärosäten, om att studentmedlemmar har möjlighet att inkomma med bidrag till FSAstuds sida i tidningen. Dessa affischer har också på vissa orter satts upp igen allt eftersom deadline närmat sig.

FSAstud har under året fått in allt ifrån studenters egna berättelser om utlandsstudier till berättelser om hur det är att leva med en funktionsnedsättning, främst att studera med en funktionsnedsättning. Texter som väntar på att publiceras i Arbetsterapeuten är bland annat en rapport från studenterna som deltog på

patientsäkerhetskonferensen.

Något som har var till stor hjälp var den artikel som fanns som reserv när det behövdes. Detta har känts tryggt och resulterat i mindre stress då tiden har närmat sig manusstopp. Därför är detta något som borde föras vidare. Viktigt att tänka på är att artikelns innehåll måste vara av den sorten att det fortfarande är relevant även om den inte publiceras på flera månader. Till många artiklar har bra och personliga bilder skickats med. Detta ger artikeln ytterligare en dimension.

(6.6) FSAstuds representant i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) Under verksamhetsåret 2014 har FSAstud representerats i Utbildnings- och forskningsrådet (UoF-rådet) genom Eleonor Hellsberg.

UoF-rådet har under vårterminen hållit två möten. Ett telefonmöte den 3 mars och ett fysiskt i Nacka den 12 maj.

(15)

På grund av förhinder den 3 mars fanns ej möjlighet att delta på telefonmötet och representanten tog då del av minnesanteckningar. Till mötet hade FSAstud informerat att rekryteringen till mentorskapsprogrammet fortfarande pågick.

Information om den kommande utbildningskonferensen med temat

”Distansutbildning och utbildningsmoment på webben” presenterades.

Utbildningskonferensen hölls den 11 mars i Stockholm och representanten deltog på denna. Ebba Ossiannilsson pratade kring öppna utbildningskulturer och om hur MOOC:s (Massive Open Online Course) fungerar vilket är banbrytande inom

webbaserad utbildning. Information om hur distansutbildningen fungerar i Luleå och har fungerat i Örebro gavs. Det hölls diskussioner om hur respektive lärosäte kan arbeta med webbaserade utbildningsinslag.

På det fysiska mötet den 12 maj diskuterades bland annat dubbla examina (både leg.

och kandidatexamen) då seminariet ”dubbla examina – till hjälp eller stjälp” skulle hållas 21 maj. Det finns en diskussion om huruvida utbildningen ges inom rätt utbildningsform då det finns tveksamheter till att vårdutbildningarna ska ligga på högskolorna, eftersom att de leder till yrkeslegitimation. Detta är något som Lars Haikola, universitetskansler, utreder, då han tittar på vilka utbildningar högskolan erbjuder och hur väl de möter de behov som finns. Han ska även titta närmare på MOOC:s. En analys för att se om MOOC:s kan bidra med något i den svenska högskolan ska genomföras.

Under hösten ska UoF-rådet hålla ett telefonmöte och ett fysiskt möte i Nacka liksom i våras.

Vid de två första mätperioderna under 2014 har det totala antalet studentmedlemmar överstigit föregående års siffror, medan de två sista visar på en negativ utveckling.

Medlemsutveckling under 2013 Medlemsutveckling under 2014

Antal* Antal*

201301 1034 201401 1135

201303 1094 201403 1095

201305 1013 201405 1008

201309 1118 201409 1113

(*=studenter inkl utexaminerade som ej omregistrerat sig till yrkesverksamma medlemmar)

Under våren 2014 besökte studentombudsman Karin Broberg de fem orter som har intag på vårterminen. Under höstterminen höll den nya studentombudsmannen Vera Songer i T1infon i fem av utbildningsorterna. Vid besöken informerade Vera,

tillsammans med respektive lokal styrelse, om FSA, FSAstud och förtjänsterna av såväl ett medlemskap som engagemang i FSA. I Jönköping, Stockholm och Luleå ansvarade de lokala styrelserna för informationspasset.

Resultatet av rekryteringen har varierat något under året. Avgörande faktorer för rekryteringen har framförallt varit tidpunkt på dagen och tidpunkt på terminen.

(16)

Även incitament som kurslitteratur till medlemspris har påverkat utfallet av andel studenter som valt att bli medlemmar.

Karin Broberg och Vera Songer har under året informerat den centrala styrelsen om rekryteringsläget vid respektive utbildningsort. Under FSAstuds utbildningshelg i januari fick den centrala styrelsen även en utbildning i projektledning, med specifikt fokus på att anordna attraktiva och rekryterande medlemsaktiviteter.

En rekryteringsutbildning för de lokala styrelserna är inplanerad till den 4 november.

FSAstuds årsmöte 2013 var förlagt till Akademikerhuset, Nacka. På årsmötet behandlades rutinenligt styrelsens propositioner – verksamhetsplan och ekonomisk plan för verksamhetsåret 2013. Vid mötet behandlades även en proposition gällande FSAstuds visionsprogram. Samtliga propositioner bifölls. Inga motioner hade inkommit.

Ivana Masic har representerat FSAstud i förbundsstyrelsen.

Eleonor Hellsberg har representerat FSAstud i utbildnings- och forskningsrådet.

Michael Sahlin och Ivana Masic har vid olika tillfällen representerat FSAstud under sammankomster kopplade till Saco Studentråd, däribland ordförandenätverk, medlemsråd och kongressen.

Ivana Masic och Floriana Cermjani har representerat FSAstud under

Patientsäkerhetskonferensen som anordnades den 23-24 september i Stockholm.

Information till medlemmar om FSA och FSAstud har under året spridits muntligt av styrelseledamöter. Anslagstavlor har även använts.

De lokala styrelserna har i varierad grad även publicerat information på lärosätets lärplattform. FSAstud har även publicerat relevant information om verksamheten och kommande aktiviteter på FSAstuds centrala facebooksida, samt i respektive

utbildningsorts facebookgrupp.

FSAstud har skickat ut nyhetsbrev, STUDinfo, elektroniskt till studentmedlemmar.

Brevet i januari innehöll en redogörelse för vad de lokala orterna har arbetat med under hösten 2013.

I augusti skickade FSAstud ut ett digitalt nyhetsbrev till samtliga

studentmedlemmar. I nyhetsbrevet marknadsfördes bland annat inspirationshelgen och FSAstuds årsmöte. Ytterligare ett nyhetsbrev skickades i oktober, denna gång en kallelse till FSAstuds årsmöte.

De lokala representanterna har i olika sammanhang haft på sig FSAstud t-shirten för att synliggöra FSAstud.

(17)

FSAstud har också spridit information via Tidskriften Arbetsterapeuten. Under året har de lokala styrelserna inkommit med varsin artikel och en artikel berörde Patientsäkerhetskonferensen 22-23 september där FSAstud fanns representerade.

Under verksamhetsåret har FSAstud även löpande publicerat relevant information om styrelsearbetet och kommande evenemang på www.fsa.se. På FSAs webbplats har det funnits e-postadresser till FSAstuds styrelse för att medlemmarna och andra intressenter lätt ska kunna nå de förtroendevalda. Samtliga lokala styrelser har också publicerat information på sina egna sidor på webben.

Styrelsens interkommunikation har skötts genom en gemensam Dropbox. I den centrala styrelsens Dropbox finns det material som har relevans för FSAstuds interna arbete, till exempel arbetsgruppernas projektplaner. Styrelsens har kommunicerat med varandra genom mejl, telefon, Facebook, Skype, Adobe Connect och Lync.

Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret kompletterat de ordinarie fyra styrelsemötena med tre stycken nätbaserade möten via Adobe Connect/Lync, i mars, juni och oktober. Vid dessa möten avhandlades i huvudsak rapportpunkter.

Styrelsens avsikt med dessa möten var att skapa mer tid för diskussioner och praktiskt arbete i samband med styrelsens fysiska möten.

En förutsättning för en fungerande studentverksamhet som bedrivs i medlemmarnas intresse och som verkar för förbättringar för arbetsterapeutstuderande i hela landet är en fungerande lokal verksamhet med aktiva, engagerade medlemmar med en vilja att förändra.

Under året har de lokala styrelserna i olika aktivitetsgrad:

 genomfört aktiviteter för styrelsen och för övriga medlemmar

 värvat medlemmar och representanter från varje termin

 samverkat med och deltagit i kretsens arbete

 samverkat med lärare samt arbetat för ett utökat kontaktnät bland lärosätets anställda

 medverkat i evenemang i samarbete med andra

Under året har den ordinarie ledamoten samt suppleanten varit länken mellan den lokala och den centrala styrelsen. På så sätt blir informationsvägen kort mellan den enskilde medlemmen och den centrala styrelsen. Strukturen gör det också enkelt att lyfta upp frågor som väckts på den egna orten.

De lokala styrelserna på respektive utbildningsort har under året lagt upp sitt arbete självständigt och upplägget skiljer sig därför från ort till ort. Nedan följer varje enskild utbildningsorts verksamhetsberättelse.

Under höstterminen 2013 har vår lokala styrelse i Luleå arbetat med att rekrytera medlemmar till ett mer aktivt medlemskap i FSAstud. Tre personer från den lokala

(18)

styrelsen var på plats för att berätta om vår lokala verksamhet och bjuda våra nya studenter på fika efter T1-informationen, vilket var mycket uppskattat. Infon resulterade i flera nya medlemmar samt två deltagare till inspirationshelgen som senare blev aktiva i den lokala styrelsen i Luleå. Vi har även haft en traditionell glöggfika för de studenter som går i T1,T3 samt T5.

Strax innan julledigheten 2013 fick FSAstud Luleå de mössor man tidigare planerade och beslutade att beställa. Alla nya aktiva i den lokala styrelsen kommer få en FSAstud Luleå mössa att använda under kyliga campusveckor i Luleå för att uppmärksamma det bra lokala arbetet som utförs.

Under vårterminen 2014 har FSAstud Luleå anordnat en föreläsning för att skapa en bättre koppling till vårt framtida yrke. Föreläsningen var över Adobe Connect med arbetsterapeut Lina Karlsson som berättade om teknikstöd i skolan vilket är ett nytt och spännande ämne inom arbetsterapi. Föreläsningen var uppskattad av de ca 40 deltagarna.

Vecka 15 anordnades en hamburgerkväll med mat och dryck, lekar och prisutdelning för medlemmar i termin 4 och termin 2 som hade campusvecka samtidigt. Kvällen var riktigt uppskattad av de 27 deltagarna. Vi fick träffas och prata och detta bidrog mycket till att stärka samanhållningen mellan klasserna.

Vi i FSAstud Luleå har haft en rosceremoni och bidragit med goodiebags, en ros, dikt och lyckönskningar vid champagnefrukosten för de studenter som blev färdiga med sina studier vid Luleå tekniska universitet våren 2014.

Den lokala styrelsen i Luleå har möten engång i månaden då vi ”träffas” via Adobe Connect och planerar vår verksamhet. Styrelsen har för tillfället haft åtta möten men räknar med att ha minst två till innan årsmötet 2014. Till dessa möten är alla

FSAstud- medlemmar välkomna att delta och bidra med åsikter och idéer för att förgylla studietiden i Luleå. Under höstterminen kommer vi att arbeta med att få fler studenter att bli medlemmar i FSAstud och även att få fler aktiva medlemmar i vår lokala styrelse. Ett mål är att ha minst två aktiva från varje klass för att säkerställa ett fortsatt aktivt arbete i Luleå.

Vi inledde denna höst, 2014 med att bjuda våra nya studenter på fika innan T1- informationen. Informationen var lyckad och resulterade i tio nya medlemmar på plats och flera intresserade till den lokala styrelsen. Vi hoppas att minst två från termin 1 kommer bli aktiva i den lokala styrelsen i höst. Vi hoppas kunna boka en föreläsare inom psykiatri eller hundterapi under hösten för att ytterligare stärka vår koppling till yrkeslivet.

Malin Boström T5 - Ordförande i FSAstud lokala styrelse, ordinarie ledamot i FSAstud centrala styrelse, webbansvarig, kontaktperson till Norrbottenskretsen, postmottagare

Elina Firouzfar T5 – Ekonomiansvarig

Louise Isaksson T5 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse

Ulrika Andén T3 - Ledamot FSAstud lokala styrelse, suppleant i FSAstud centrala styrelse

Anna Lundin T3 - Ledamot i FSAstud lokala styrelse, webbansvarig

(19)

FSAstud Umeå har som tradition att välkomna T1:orna. Tillsammas med

studentombudsman välkomnade vi T1-studenterna inför vårterminen 2014, samt där vi informerade om FSA och FSAstud. Utöver det hade vi en välkomstmiddag med alla T1 och för de som var intresserade av att engagera sig i den lokala styrelsen.

Under vårterminens gång arbetade FSAstud Umeå med att rekrytera nya medlemmar till FSA.

Den 29/5 hade FSAstud Umeå en rosceremoni, där vi tackade av våra T6-studenter samt aktiva medlemmar från FSAstud med en dikt och presenter som tack för det jobb de har genomfört.

Styrelsen har haft inplanerade olika aktiviteter men har av olika anledningar inte fått tiden att räcka till för att utföra dem.

FSAstud Umeå har haft fyra möten sen hösttermin start. Tillsammans med

studentombudsmannen välkomnade vi T1, och sedan informerades de om FSA och FSAstud. Torsdag den 18/9 hade vi välkomstmiddag, där deltog 30 studenter från T1.

Till inspirationshelg har sex studenter anmält sig inklusive ordinarie och suppleant i den centrala styrelsen.

Vårt rekryteringsarbete pågår ständigt så att alla studenter på

arbetsterapeutprogrammet ska vara medlemmar i FSA. Under terminens gång tänker vi anordna olika aktiviteter för att öka gemenskapen mellan terminerna. Några nya förslag som diskuterades inför hösten: glöggkväll för den lokala styrelsen, volleyboll- turnering mellan alla terminer, samt en tacksittning för T6.

Ingen verksamhetsberättelse från Göteborg finns att tillgå, då orten under året inte har haft någon lokal styrelse.

Under höstterminen 2013 arbetade medlemmarna i FSAstud Jönköping med att starta upp ett lokalt arbete. Det var sedan under vinterhalvåret som det blev mer struktur i den lokala styrelsen, med relativt kontinuerliga möten och definierade roller. I slutet av vintern tog styrelsen kontakt med Sofie Ivarsson, före detta ordförande i FSAstud och bestämde ett möte, i syfte att få ytterligare stöd och råd i det framtida arbetet i det lokala arbetet.

Jönköpings lokala styrelse har under vårterminen 2014 bestått av:

Oskar Dahl, ordförande och ordinarie ledamot i centrala styrelsen Sandra Andersson, sekreterare och suppleant i centrala styrelsen Sara Abrahamsson, marknadsföringsansvarig

Sarah Berger, ekonomiansvarig

FSAstud Jönköping arbetade för att planera en föreläsning för studenterna i

Jönköping. Av olika skäl rann detta ut i sanden och under höstterminen återupptog

(20)

vi detta arbete tillsammans med kretsen. Under Arbetsterapins dag kommer kretsen anordna en föreläsning som arbetsterapeutstudenter få ta del av - ett lyckat exempel på samarbete med kretsen som vi gläds åt och ser fram emot att utveckla.

Under vårterminen informerade Oskar Dahl T6:orna om mentorskapsprogrammet, och studenternas reaktion var överlag kritisk. De ansåg att om ett arbete dyker upp så blir arbetskamraterna automatiskt mentorer och vad är då den egentliga anledningen till att ha ytterligare en mentor? Gruppen menade på att mentorskapet skulle vara bra att starta redan i termin 5.

I samband med avdelningens avtackning av T6:orna arrangerade vi en rosceremoni.

Vid rosceremonin delade vi ut en ros och en goodiebag innehållande broschyrer och touchpennor. Detta gjordes i samband med att lärarna höll avskedstal till

studenterna.

Efter sommaren sparkade vi igång med en T1-information, där alla fyra aktiva, lokala styrelsemedlemmar var med och informerade. T1-informationen togs emot med ett blandat resultat, men besvärande nog fick vi dålig medlemsuppslutning då endast 24% av de nya studenterna tog värvning. Anledningar till detta resultat tror vi oss veta bero på otillräcklig kunskap om den centrala verksamheten och i fackliga frågor hos oss som höll i informationspasset.

FSAstud Norrköping började det nya året med att välja en ny ordförande och ett av vårens mål var att få in fler personer i styrelsen från T1-T2. Styrelsen var med under T1-infon och har under våren även varit ute hos T2:orna för att få fler personer att engagera sig. Styrelsen startade sedan våren med en kick-off innehållande middag och musik-quiz för att lära känna varandra lite bättre och ha en trevlig stund tillsammans. Styrelsen har sedan haft möte varannan vecka för att planera vårens aktiviteter som bestod av en föreläsning med Peter Brusén, under T1-T2-lunchtid.

Föreläsningen med Peter Brusén varade i ungefär två timmar, det bjöds på fika och intressanta diskussioner. Styrelsen hade hoppats på mer uppslutning bland

studenterna då det bara kom ca 30 studenter. Styrelsen anser dock att föreläsningen blev lyckad då den var väldigt intressant och lärorik. Studenterna som var där uppskattade den väldigt mycket.

I maj var det sedan dags för T1-T2-lunch som anordnades för att stärka banden mellan terminerna samt berätta lite om vad vi gör i den lokala styrelsen för att få fler personer att engagera sig. Det var god uppslutning då det kom nästan 30 personer och det var flera som var nyfikna på vad vi gjorde. Det visade sig vara lyckat då vi nu har tre personer från T2 i styrelsen och två som är intresserade från T1. I juni tackade delar av styrelsen av studenterna i T6 genom att dela ut rosor på sedvanligt sätt.

Hösten drog igång med T1-info samt marknadsföring i T2 för att locka nya studenter till styrelsen. Under hösten kommer styrelsen anordna en paneldiskussion med verksamma arbetsterapeuter under arbetsterapins dag och även försöka medverka under den traditionsenliga jultallriken som anordnas för arbetsterapeutstudenter tillsammans med arbetsterapisektionen. Styrelsen har testat att ha lunchmöten då det har varit svårt för vissa styrelsemedlemmar att komma vid kvällsmöten. Det har gett

(21)

bra resultat och det har varit större uppslutning, så därför har styrelsen beslutat att fortsätta med lunchmöten i fortsättningen.

I Lunds lokala styrelse har Marie Krochmal suttit som ordförande och Sofia Millevie som vice ordförande under vårterminen. Deras uppgift var främst att informera T1 om FSAstud vid T1info, hålla i möten etc. Anna-Karin Eriksson har suttit som ordinarie ledamot i den centrala styrelsen och Floriana Cermjani fick överta suppleant i mitten av vårterminen. Under höstterminen har Marie fortsatt stå som ordförande på papperet men Anna-Karin och Floriana har i praktiten delat på denna post. Från oktober har ordföranderollen övergått till Cecilia Stolt. Afsaneh Taei har varit ansvarig för kassan under våren och är det under höstterminen också, ingen bestämd sekreterare under mötena utan det har varit en flytande roll. Övriga medlemmar i styrelsen har varit Ivana Masic, Annicka Appelberg, Moa Grahm, Josefine Blanc, Olivia Schultz, Maria Källman och Johanna Prieto Ek.

Under detta år har vi i Lund haft möten varannan tisdag vid lunch eftersom de flesta har kunnat delta på mötena och varit tillgängliga. Vi har haft ca 10-12 möten under hela året.

Aktiviteter vi har arrangerat för T1 under vårterminen var brunch på lunchtid då vi höll en kort presentation om FSAstud och försökte rekrytera nya medlemmar. Efter detta tillfälle lyckades vi rekrytera två T1 som är väldigt engagerade. Styrelsen hade lite teambuilding i form av en bowlingkväll. Den största aktiviteten som genomfördes var ett studiebesök på FIFH Föreningen idrott för handikappade, öppet för alla arbetsterapeutstudenter. Denna anordnades med stöd av utbildningsansvarige Pia Hovbrandt. Detta tillfälle skulle först varit obligatoriskt för alla i T1 men på grund av tidigare planerat schema gick ej detta. Planer finns att lägga detta i T3.

Vi har deltagit på vissa av Skånekretsens möte och de har varit positiva till det samt att samarbetet funkar bra. Ett visst samarbete har skett inför arbetsterapins dag då FSAstud kommer hjälpa till att ordna med kaffe under dagen och stå med ett informationsbord.

Vid T1 info tillsammans med Vera under höstterminen har vi lyckats rekrytera en T1, Johanna.

Höstterminen aktiviteter har ännu inte blivit av och vi planerar att eventuellt ha en brunch för T1 och ett teaterbesök för styrelsen.

En diskussion kring vem som ska överta ordinarie ledamot och suppleant centralt har påbörjats och vi har en del intresserade av framförallt suppleantrollen.

Verksamhetsåret i FSAstud Stockholm började med en rosceremoni där T6:orna önskades lycka till i arbetslivet och de medlemmar som varit aktiva i FSAstud fick gåvor som tack för sitt engagemang. Därefter välkomnades de nya T1:orna med ett FSAstud info som Karin Broberg höll i tillsammans med oss i styrelsen.

Under våren har FSAstud Stockholm anordnat följande aktiviteter:

(22)

 Maria Bosaeus bokades in för att hålla i en lunchföreläsning om arbetsterapi för barn. Tyvärr blev hon tvungen att ställa in två gånger.

 Påskfika anordnades i samband med info från FSAstud för att rekrytera nya studenter till styrelsen. Det blev uppskattat och tre studenter anmälde intresse att gå med.

 Terminen avslutades traditionsenligt med rosceremoni för att tacka av T6orna. Styrelsen läste upp en dikt samt tackade särskilt de som varit engagerade i styrelsen med gåvor.

Höstterminen började med en kick-off för styrelsen där vi grillade och planerade höstens aktiviteter enligt följande:

 Mottagningsdagen för Karolinska institutets alla nya studenter där vi bjöd på information och godis. Studenterna fick testa på att använda en griptång och vi öppnade studenternas ögon för arbetsterapi.

 T1orna välkomnades med FSAstud info som för första gången hölls av oss i styrelsen. Vi hoppas att det fortsätter så då trovärdigheten ökar när

informationen kommer direkt från engagerade studenter.

 Första veckan på terminen anordnade styrelsen ”AT – häng” där vi bjöd på fika och snacks. Utbildningen och FSAstud diskuterades med studenterna som till största delen var T1or. Det blev mycket uppskattat av studenterna som fick möjlighet att ställa sina frågor.

FSAstud Stockholm kommer avsluta året med bland annat rekrytering av medlemmar, glöggfika och den sedvanliga rosceremonin för T6orna.

Under vårterminen arbetade vi med rekrytering till lokala styrelsen, vilket gav ett resultat på fyra nya ledamöter. Vi deltog på T1infon och delade ut goodiebags med information. Vi deltog även på avslutningsceremoni för T6 där vi delade ut

goodiebags med en liten present och informationsblad från FSA. Vi hade

teambuilding i form av en avslutning innan sommaren där vi åt pizza i Stadsparken och spelade kubb.

Vi hade möte ca en gång per månad eller efter behov under vårterminen. Vi beslutade att vi under höstterminen skulle ha lunchmöten mellan kl. 12-13, onsdag, var tredje vecka, vilket vi har haft och det tycker vi har fungerat bra och därför kommer vi fortsätta med detta.

Våra möten uppmärksammas alltid i vår Facebook-grupp i hopp om att fler vill delta.

I början av höstterminen uppdaterades vår lokala sida på fsa.se med en bild på större delen av styrelsen samt lite ny information. Vi har som mål att hålla sidan

uppdaterad.

(23)

Vi deltog på T1info vid höstterminens start, där hade vi endast elva studenter från T1 vilket vi tror är resultatet av att föreläsningen innan slutat tidigt. Detta ska vi tänka på till nästa T1info, att ha en dialog med föreläsaren innan samt vara beredda att gå in tidigare än planerat.

Vårt fokus har varit på en aktivitet som vi smått började planera redan under vårterminen. Aktiviteten är en paneldiskussion på arbetsterapins dag med yrkesverksamma arbetsterapeuter från Distrikt, Psykiatrisk rehabilitering,

Vuxenhabilitering, Handkirurgen och Arbetsförmedlingen. Efteråt bjuds deltagare och studenter på fika.

Vidare under höstterminen har vi planerat att gå in i T1-T3 för att fortsätta

rekryteringen till styrelsen. Vi kommer även delta på avslutningsceremonin för T6 och dela ut information från FSA och goodiebag med en liten present.

Styrelsen består av:

Mathilda Johansson, T5, Ordförande och suppleant i centrala styrelsen Julia Hultman, T5, Vice ordförande och kassör

Malin Lundborg, T5, Sekreterare och ordinarie ledamot i centrala styrelsen Christina Sohlberg, T4, Vice sekreterare

Erika Färnström, T5, Webbansvarig och kretsrepresentant Evelina Hakeberg, T5, Informationsansvarig för anslagstavla Hannele Kamf, T2, Ledamot

Karolina Lindahl, T5, Ledamot Nathalie Olausson, T4, Ledamot Ida Welker, T5, Ledamot

Utbildningsdagen för styrelsen ägde rum på FSAs kansli den 18 januari 2014. Dagen är till för att bidra till en bra start på verksamhetsåret för den nya styrelsen. Dagen därpå hade styrelsen sitt första styrelsemöte. Programmet innefattade följande:

Program styrelsens utbildningsdag 2014 18 januari

Tid Pass Ansvarig

11.00–11.15 Hej och praktisk info Karin Broberg, Studentombudsman

11.15–12.30 Information från Saco Studentråd Kristin Öster, Saco Studentråd

12.30–13.15 Lunch

13.15 – 14.15 FSA nu och i framtiden Lena Haglund, ordförande FSA

(24)

14.15 – 14.45 FSAs hemsida Gelinda Jonasson, Kommunikatör

och webbredaktör, FSA

14.45 – 15.00

Fika

15.00–15.30 Arbetsterapeuten Katja Alexandersson, vik.

chefredaktör

15.30–17.30 Workshop: Projektledning och planering Silvia Kakembo, extern föreläsare

17.30 Gemensam middag på kansliet

Inspirationshelgen är en återkommande aktivitet genom vilken deltagarna ska få djupare information om FSAs verksamhet, inspiration till ett engagemang i FSAstud, träffa yrkesverksamma arbetsterapeuter och få större inblick i det kommande yrkeslivet. Under helgen ska deltagarna även få möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med arbetsterapeutstuderande från andra utbildningsorter.

Målgruppen för inspirationshelgen är de studentmedlemmar inom FSA som vill lära sig mer om FSA och kan tänka sig att bli engagerade i FSAstud.

Årets inspirationshelg ägde rum den 18-19 oktober på FSAs kansli i Nacka. Samtliga utbildningsorter fanns representerade under helgen och sammanlagt 47

studentmedlemmar, inklusive FSAstuds styrelse, var anmälda till helgens aktiviteter.

18 oktober

Tid Pass Ansvarig

11.00 Registrering och fika Vera Songer,

Studentombudsman

11.30 Inledning och presentation av styrelsen

Praktisk information och teambuilding

Ivana Masic, Ordförande FSAstud Vera Songer,

Studentombudsman

12.30 Lunch

(25)

13.30 Paneldiskussion med yrkesverksamma arbetsterapeuter: Anki Johansson, Ankis hundterapi, Stockholm Helena Cronebäck, Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting

Katarina Flakierska, Björnkullas äldreboende, Huddinge kommun

Ivana Masic, Ordförande FSAstud

15.00 Fika

15.15 FSA – nu och i framtiden Ida Kåhlin, FSAs förbundsstyrelse

16.40 Gemensamma förberedelser inför kvällen

18.00 Middag och underhållning (rullstolsdans) på kansliet

19 oktober

Tid Pass Ansvarig

09.30 Vad innebär det att engagera sig i FSAstud?

Ivana Masic, Ordförande FSAstud Vera Songer,

Studentombudsman

11.00 Fika

11.15 Forts. Vad innebär det att engagera sig i FSAstud?

Ivana Masic, Ordförande FSAstud Vera Songer,

Studentombudsman

12.00 En motiverande resa - Från patient till blivande arbetsterapeut i

brukarperspektiv

Magnus Bergman, FSAstud Norrköping

(26)

13.00 Lunch

14.00 Sexuell hälsa inom arbetsterapi Stefan Balogh,

Arbetsterapeut och sexolog, Bosse kunskapscenter

15.00 Summering av helgen

16.00 Avslutning

(27)

Intäkter Budgeterade

kostnader Debiterade kostnader Anslag från FSA 310 000 kr

Summa intäkter 310 000 kr

FSAstuds styrelse 75 000 77 192,20

Årsmöte 50 000 79 897,62

Lokalt anslag 52 000

(varav fast andel 32 000 (4000kr/ort) aktivitetsstöd 20 000

26 813,01

Facklig utbildning 118 000 97 536,89

Externa konferenser,

kurser 15 000 10 123,00

Summa 310 000 kr 291 562,72 kr

Resultat 18 437,27 kr

(28)

Enligt verksamhetsplanen för 2014 skulle FSAstud under verksamhetsåret koncentrera verksamheten till följande fokusområden:

1. En starkare studentorganisation

2. En yrkesidentitet redan under studietiden

Förutom dessa två fokusområden ansvarade FSAstuds centrala samt lokala styrelser för att den löpande verksamheten upprätthölls och utvecklades i enlighet med vad som angetts i verksamhetsplanen under avsnittet Löpande verksamhet.

Årsmötet gav FSAstuds centrala styrelse i uppdrag att med utgångspunkt i

respektive fokusområde upprätta en konkretiserad aktivitetsplan. Sakrevisorerna har tagit del av denna aktivitetsplan samt årets samtliga styrelseprotokoll och presenterar härvid sin granskning av styrelsens arbete under verksamhetsåret 2014 utifrån respektive område.

Under verksamhetsåret 2014 har arbetet för att skapa en starkare studentorganisation bedrivits genom den centrala styrelsens arbetsgrupp för en starkare

studentorganisation. Arbetet har varit uppdelat i och genomförts enligt följande:

 Utveckla rekryteringen av aktiva medlemmar till de lokala styrelserna med representation från olika terminer på utbildningsorten

o Under verksamhetsåret har FSA studs centrala styrelse haft särskilt fokus på att få en fungerande lokal verksamhet i Göteborg. Detta med anledning av att den lokala verksamheten i Göteborg varit vilande. Den centrala styrelsen tillsammans med studentombudsman Vera Songer har under året genomfört en aktivitetsdag med

paneldiskussion och teambuilding i Göteborg. Dagen resulterade i att ett antal personer visade intresse för att bli aktiva inom FSAstud. I verksamhetsberättelsen framgår att styrelsen planerar en

rekryteringsutbildning för lokalt aktiva medlemmar. Utbildningen är planerad till den 4 november. Styrelsen har fått utbildning i

projektledning med särskilt fokus på rekryterande aktiviteter.

 Förbättra samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen o Under verksamhetsåret har varje lokal styrelse fått ge feedback på

hur de upplever att informationsutbytet mellan lokal och central styrelse fungerar. Styrelsen såg efter kartläggningen inget behov av förändringar i hur informationsutbytet mellan lokal och central styrelse går till.

 Öka intresset bland medlemmarna för ett engagemang i FSAstuds centrala styrelse

o Under verksamhetsåret har feedback på foldern ”FSAstud – Engagera dig du också” samlats in från arbetsgruppen en starkare

(29)

studentorganisation. Foldern finns enligt verksamhetsberättelsen sedan höstterminens start i en uppdaterad version.

Sakrevisorernas bedömning

- Att FSAstud under verksamhetsåret 2014 har handlat i enighet med verksamhetsplanen trots att planerade aktiviteter inte fullt ut motsvarat verksamhetsplanens mål

Under verksamhetsåret 2014 har arbetet för att skapa en yrkesidentitet redan under studietiden bedrivits genom den centrala styrelsens arbetsgrupp för en yrkesidentitet redan under studietiden. Arbetet har varit uppdelat i och genomförts enligt följande:

 Tillsammans med studentombudsmannen verka för att

utvärderingsomgången av mentorskapsprogrammet för studentmedlemmar blir framgångsrikt.

o Styrelsen har under verksamhetsåret marknadsfört

utvärderingsomgången av mentorskapsprogrammet vilket resulterat i att programmet kunnat startas upp.

 Verka för FSAstuds aktiva deltagande och synlighet i offentliga

sammanhang, som exempelvis Almedalsveckan och Stockholm Pridefestival.

o Styrelsen har under verksamhetsåret skapat en projektplan och planerat för deltagande i Almedalen men ej kunnat delta på grund av yttre omständigheter. Styrelsen har deltagit Pridefestivalen, Pride park och planerar att delta på Saco studentmässa med en uppdaterad presentation kring arbetsterapi.

 Kontinuerligt informera FSAstuds medlemmar om det utåtriktade arbete som ske inom organisationen

o Under verksamhetsåret har styrelsen genom facebook, FSAs hemsida samt genom fysiska möten informerat medlemmar om det utåtriktade arbete som genomförs inom FSAstud.

Sakrevisorersnas bedömning

- Att FSAstud under verksamhetsåret 2014 har handlat i enighet med verksamhetsplanen.

Löpande verksamhet FSAstuds centrala styrelse

Den centrala styrelsen har under verksamhetsåret:

 skapat goda förutsättningar för det lokala arbetet genom bland annat inspirationshelgen och informationsutbyte mellan lokal och central styrelse

 varit representerade i/haft kontakt med utbildnings- och forskningsrådet, Saco studentråd och förbundsstyrelsen

 funnits representerade på Saco studentråds evenemang

(30)

 haft en kontaktperson för tidningen och samtliga utbildningsorter har kunnat bidra med material till FSAstuds sida i arbetsterapeuten

 i varierande grad uppdaterat sina lokala sidor på FSAs hemsida samt använt sig av sociala medier

FSAstud lokalt

De lokala styrelserna har i olika grad under verksamhetsåret:

 bedrivit lokal verksamhet på samtliga utbildningsorter med undantag för Göteborg där verksamheten främst bedrivits av den centrala styrelsen

 bidragit till rekrytering av medlemmar

 anordnat aktiviteter för medlemmarna

 deltagit i kretsarbete och medverkat i evenemang i samarbete med andra aktörer

 fungerat som en kommunikationslänk mellan den centrala styrelsen och medlemmarna

 deltagit i FSAs utbildningskonferens

 anordnat aktiviteter på arbetsterapins dag och på andra sätt bidragit till spridning av kunskap kring arbetsterapi

Samlad bedömning

FSAstuds centrala styrelse har under verksamhetsåret 2014:

 Arbetat aktivt med de två fokusområdena

 Varit representerade i relevanta forum inom den egna organisationen samt hos samarbetsorganisationer

 Arbetat framgångsrikt med den löpande verksamheten såväl på central som lokal nivå

Till kommande verksamhetsår rekommenderar sakrevisorerna styrelsen att tänka på följande:

 Att den planerade aktiviteten bör motsvara det mål den ska uppfylla vilket i aktivitetsplanen för gångna verksamhetsåret inte alltid varit fallet.

 Att verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen följs åt för att underlätta såväl för sakrevisorer som deltagare på årsmötet.

Sakrevisorerna bedömer att styrelsen under verksamhetsåret 2014 har handlat i enighet med organisationens stadga samt arbetat för att uppnå målen i

verksamhetsplanen, beslutade av årsmötet 2013.

Sakrevisorerna föreslår därför årsmötet besluta:

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

(31)

Bakgrund

Vid ENOTHEs årliga konferens i Neijmegen, Nederländerna oktober 2014 togs initiativ till att starta ett europeiskt nätverk för arbetsterapeutstudenter. Diskussionen hade startat på ENOTHEs årliga konferens 2013. Vid de två träffar med deltagande studenter vaskades fram förslag om att starta en hemsida med möjlighet till ett diskussionsforum för att kunna ställa frågor, utbyta idéer, knyta kontakter etc med arbetsterapeutstudenter från andra europeiska länder. För att detta ska kunna bli möjligt samlades kontaktuppgifter till intresserade studenter från olika länder in, både till att vara en informationskanal men även till att praktiskt skapa detta nätverk.

Jag tycker att det är ett bra initiativ och föreslår att FSAstuds styrelse får i uppdrag att bevaka och arbeta med frågan. Eftersom projektet ännu bara är i en uppstartsfas är det svårt att göra uppdraget mer konkret än så.

Jag föreslår därför årsmötet

att styrelsen får i uppdrag att bevaka samt arbeta med frågan om ett europeiskt nätverk för arbetsterapeutstudenter.

Motion skriven av:

Hilda Brodén, Luleå

(32)

Bakgrund

FSAstuds verksamhet styrs, förutom genom stadgan och den ekonomiska planen, av den av årsmötet beslutade verksamhetsplanen. FSAstuds styrelse 2014 har till uppgift att presentera ett förslag på verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015. Ramarna för verksamhetsplanen har arbetats fram av styrelsens arbetsutskott, och styrelsen arbetade sedan fram ett förslag till verksamhetsplan. Det åligger årsmötet att besluta om verksamhetsplanen för 2015.

FSAstuds styrelse föreslår årsmötet att besluta

att anta verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2015 enligt presenterat förslag.

(33)

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden:

En starkare studentorganisation

En yrkesidentitet redan under studietiden

En stärkt utbildningskvalité

FSAstuds centrala styrelse ska med utgångspunkt i respektive fokusområde upprätta en konkretiserad aktivitetsplan. Styrelsen har, med utgångspunkt i ovan nämnda områden, möjlighet att tillsätta arbetsgrupper som kan arbeta med frågorna under året.

Förutom dessa fokusområden ansvarar den centrala styrelsen och FSAstuds lokala styrelser för att den löpande verksamheten upprätthålls och utvecklas i enlighet med vad som står beskrivet i bilaga 1 Löpande arbete.

(34)

Fokusområde ett

En starkare studentorganisation

Förutsättningen för en framgångsrik studentorganisation är en stark och stabil grund.

En stark och stabil grund innebär välfungerande rekrytering, kommunikation och samarbete inom och mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen. FSAstud är, inom Saco, en välfungerande studentorganisation med hög anslutningsgrad. Även en välfungerande studentorganisation behöver se förbättringspotentialen och

ständigt sträva efter att utveckla organisationen. En stark och stabil grund, med en bred representation, främjar demokratin i organisationen och stärker FSAstud som påverkansaktör.

Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud

 Förbättra samarbetet mellan de lokala styrelserna och den centrala styrelsen.

 Utveckla rekryteringen av aktiva medlemmar till de lokala styrelserna, med representation från olika terminer på utbildningsorten.

 Öka intresset bland medlemmarna för ett engagemang i FSAstuds centrala styrelse.

(35)

Fokusområde två

En yrkesidentitet redan under studietiden

Utvecklandet av en yrkesidentitet ska påbörjas och stärkas redan under studietiden.

En stark yrkesidentitet innebär att känna stolthet över och tillit till sin kompetens som blivande arbetsterapeut. Idag finns det en brist på kunskap om arbetsterapeuters breda kompetens både hos arbetsterapeutstudenter och i samhället. FSAstud ska därför arbeta för en stärkt yrkesstolthet och trygghet i yrkesrollen hos FSAstuds medlemmar. Detta kan ske genom att kontinuerligt informera såväl

arbetsterapeutstudenter som allmänheten om arbetsterapeuters kompetens och kunskap inom olika områden. För att utveckla en yrkesidentitet är även mötet med yrkesverksamma arbetsterapeuter, andra professioner inom verksamhetsområdet, arbetsgivare och fackliga företrädare av stort värde.

Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud

 Tillsammans med studentombudsmannen verka för att återstoden av mentorskapsprogrammet för studentmedlemmar blir framgångsrikt och att det utvärderas inför eventuell fortsättning.

 Verka för FSAstuds aktiva deltagande och synlighet i offentliga sammanhang, som exempelvis Almedalsveckan och Stockholm Pridefestivalen, samt bistå lokala styrelser vid medverkan i offentliga sammanhang på utbildningsorterna.

 Kontinuerligt informera FSAstuds medlemmar om det utåtriktade arbete som sker inom organisationen.

(36)

Fokusområde tre

En stärkt utbildningskvalité

FSAstud anser att utbildningskvalitén är central för att studenterna i en framtida yrkesroll ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter på ett riktigt sätt och i enlighet med legitimationskraven. Likvärdigheten orterna emellan är också av vikt för att alla studenter ska få en god utbildning. Av tidigare FSAstud-undersökningar har det visat sig att VFU:n skiljer sig mellan orterna, och efter diskussion om inslag av patientsäkerhet i utbildningen tycks även det variera i omfattning på lärosätena.

Under verksamhetsåret 2015 ska FSAstud

 Göra en uppföljning av VFU-utvärderingen som gjordes 2012.

 Undersöka omfattningen av patientsäkerhetsperspektiv inom arbetsterapeututbildningen vid lärosätena.

Bilagor:

(Bilaga 10.1.1) Löpande verksamhet FSAstuds centrala styrelse

(37)

(Bilaga 10.1.1) Löpande verksamhet FSAstuds centrala styrelse

Skapa goda förutsättningar för det lokala arbetet

En av styrelsens främsta uppgifter är att skapa goda förutsättningar för det lokala arbetet. Detta innebär bland annat att lämna och ta emot information från FSA, olika lärosäten och Saco Studentråd. Styrelsen ska säkerställa att de lokala styrelserna känner sig välinformerade om FSA, FSAstud och frågor som rör

arbetsterapeutstudenters situation och omvärld.

Styrelsen ska även uppmuntra till en kontinuerlig dialog och samarbete mellan samtliga utbildningsorter. Styrelsen ska i sitt arbete bidra med uppmuntran, råd, tips och stöd till de lokala styrelserna, till exempel påvisa möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd.

Den centrala styrelsen, i samarbete med FSAs kansli, ska anordna en inspirationshelg för studentmedlemmar i FSA. Genom ett intresseväckande och inspirerande program ska helgen syfta till att väcka fler studenters intresse för FSA och FSAstud. Den centrala styrelsen ska verka för att samtliga orter finns representerade under inspirationshelgen.

Påverkansarbete

Den centrala styrelsen ska lyfta upp, diskutera och ta ställning till frågor som är angelägna för arbetsterapeutstudenter. Styrelsen ska i första hand fokusera på frågor som berör alla utbildningsorter, men kan vid behov arbeta med frågor som är knutna till en särskild utbildningsort.

Styrelsen ska föra fram FSAstuds åsikter i de organ och forum där FSAstud finns representerade, till exempel FSAs förbundsstyrelse, FSAs utbildnings- och forskningsråd och Saco Studentråd.

För att effektivisera påverkansarbetet kan den centrala styrelsen starta arbetsgrupper som handhar olika fokusfrågor. Den centrala styrelsen ansvarar även för att vid behov uppdatera FSAstuds visionsprogram.

FSAstuds remissarbete är en del av FSAstuds påverkansarbete. FSAstud ska svara på för verksamheten relevanta remisser. Vid behov och när möjlighet finns ska de lokala styrelserna konsulteras.

Internationell verksamhet

FSAstuds centrala styrelse ska verka för ett gott samarbete med de befintliga internationella kontakterna. Vid behov kan styrelsen inom sig utse en person som ansvarar för internationella kontakter.

Saco Studentråd

Den centrala styrelsen ska verka för ett gott samarbete med Saco Studentråd för att kunna påverka och engagera sig i samhälls- och utbildningsfrågor relevanta för FSAs studentmedlemmar. För att säkerställa ett aktivt deltagande kan styrelsen inom sig utse en kontaktperson till Saco Studentråd.

(38)

Tidskriften Arbetsterapeuten

Den centrala styrelsen ska säkerställa att FSAstuds sida i tidskriften Arbetsterapeuten används för att sprida information relevant för FSAs studentmedlemmar. För att säkerställa detta har styrelsen möjlighet att inom sig utse en kontaktperson mot tidskriften. FSAstud centralt ska också uppmuntra lokala styrelser att skriva artiklar till tidskriften.

Webb och sociala medier

Det är viktigt att informationen på FSAstuds sidor på förbundets webbplats är uppdaterad och korrekt. Den centrala styrelsen ansvarar för att informationen är aktuell. Sociala medier, exempelvis facebook, ska användas som ett komplement till webbplatsen.

Ett inkluderande förhållningssätt

FSAstud ska, i all sin verksamhet, värna om ett inkluderande förhållningssätt. Det betyder att studentorganisationen ska vara öppen och respektera alla

studentmedlemmar oavsett erfarenheter och bakgrund. FSAstuds centrala styrelse ska kontinuerligt verka för en ökad öppenhet.

FSAstud lokalt

På varje utbildningsort ska det finnas en lokal styrelse som tillvaratar studenternas intressen, arbetar för att öka gemenskapen inom och mellan terminerna, och anordnar aktiviteter på orten. För att skapa en god dialog mellan alla studenter bör samtliga terminer finnas representerade i den lokala styrelsen. Det lokala arbetet drivs av den lokala styrelsen tillsammans med medlemmarna på lärosätet.

Kommunikation

De lokala styrelserna ska fungera som en kommunikationslänk mellan medlemmarna och FSAstud centralt. De lokala styrelserna ansvarar även för att föra vidare

information om FSA och FSAstud till medlemmarna på lärosätet, samt genom att hålla anslagstavlan uppdaterad med aktuell information.

Webb och sociala medier

De lokala styrelserna ansvarar själva för att informationen på den lokala sidan på FSAs webbplats är uppdaterad och aktuell. Styrelserna ansvarar också för att marknadsföra FSAstuds facebooksida lokalt och bidra med aktuell information till sidan.

Rekrytering

De lokala styrelserna ska arbeta för ett ökat medlemsantal genom ett inspirerande och aktivt rekryteringsarbete på utbildningsorten, samt rekrytera nya aktiva till den lokala styrelsen. Alla lokala styrelser ska delta under T1infon som hålls i början av varje antagningstermin.

De lokala styrelserna bör uppmärksamma behov från medlemmar på orten och agera i de frågor som anses befogade. Det är därför viktigt att samtliga styrelser bibehåller och utvecklar goda relationer till sitt lärosäte. Den lokala styrelsen bör ha

regelbundna möten med programansvarig för att diskutera utbildningen och föra fram studenternas synpunkter. Den lokala styrelsen bör kontinuerligt verka för att inga obligatoriska utbildningsmoment läggs på dagar då FSA eller FSAstud har

(39)

större evenemang, exempelvis FSAstuds årsmöte, FSAs utbildningskonferens eller arbetsterapins dag.

För att öka möjligheten att kunna opinionsbilda, påverka utbildningen och anordna aktiviteter som kräver en större organisation och/eller budget, bör FSAstud lokalt initiera samarbeten med FSAs kretsar, lokala studentkårer och andra

studentföreningar. Varje styrelse bör utse en kretsrepresentant som kan delta på den lokala kretsens möten.

(40)

Bakgrund:

FSAstuds verksamhet styrs, förutom genom stadgan och verksamhetsplanen, av den av årsmötet beslutade ekonomiska planen. FSAstud lämnar varje år in en ekonomisk plan för kommande budgetår till FSAs förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen fattar beslut om storleken på anslaget till FSAstud. Inom detta anslag disponerar sedan FSAstud fritt sina medel.

FSAstuds styrelse 2014 har till uppgift att presentera ett förslag på ekonomisk plan för budgetåret 2015. Det åligger årsmötet att besluta om den ekonomiska planen för 2015.

Den fördelning av anslaget som presenteras nedan förväntas motsvara faktiska omkostnader under budgetåret 2015.

FSAstuds styrelse föreslår årsmötet att besluta

att anta den ekonomiska planen för budgetåret 2015 enligt presenterat förslag.

(41)

Intäkter

Anslag från FSA 320.000 kr

Summa intäkter 320.000 kr

Kostnader

FSAstuds styrelse 50 000

Årsmöte 80 000

Lokalt anslag 32 000

Facklig utbildning 115 000

Externa konferenser och kurser 18 000

Till styrelsens förfogande 25 000

Summa kostnader 320.000 kr

Intäkter

Anslag från FSA.

Kostnader

Nedan presenteras de förväntade kostnader som ryms inom respektive budgetpost.

FSAstuds styrelse

Kostnaderna för FSAstuds styrelse utgörs av rese- kost- och logikostnader.

Styrelsen sammanträder på kansliet i Nacka. I posten ingår även kostnader för styrelsens utbildning i januari.

Årsmöte

Årsmötet har enligt denna plan förutsatts äga rum i Nacka. I denna post ingår även kostnader för överlämningen och det konstituerande styrelsemötet som sker i samband med årsmötet.

Lokalt anslag

Varje ort har 2000 kr/termin till förfogande för den lokala verksamheten.

Facklig utbildning

Posten innefattar kostnader för FSAstuds inspirationshelg, som enligt denna plan förutsatts äga rum i Nacka, samt för det styrelsemöte som ligger i samband med inspirationshelgen.

Externa konferenser och kurser

Posten innefattar till exempel arrangemang anordnade av Saco Studentråd, men även annat som kan vara av betydelse för organisationen.

Till styrelsens förfogande

Innefattar kostnader som styrelsen beslutar vara motiverade för att uppfylla de övergripande mål som anges i FSAstuds stadga. Ur denna post finns även möjlighet för FSAstuds lokala styrelser att äska om aktivitetsstöd för den lokala verksamheten,

(42)

utöver den fasta andel som ges till varje ort per termin.

Om äskningen överstiger 1000 kr ska den centrala styrelsen tillfrågas om de lokala styrelserna planerar att äska under verksamhetsåret. Detta för att säkerställa att flera orter har chansen att få aktivitetsstöd.

Om äskade medel inte används till det ändamål som beslutats, ska resterande summa räknas till det lokala anslaget för kommande termin.

Bilagor:

(Bilaga 10.2.1) Principer för användandet av lokala anslag och aktivitetsstöd

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.fsa.se.
Relaterade ämnen :