• No results found

Hur många träd finns det i området?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur många träd finns det i området?"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.skogeniskolan.se Årskurs: 4-6

Ämne: Matematik och naturkunskap.

Beräknad tidsåtgång: 1-2 timmar

Material: Tänk på att övningen genomförs både inom- och utomhus. Ni behöver ett snöre som är 5,64 meter långt, alternativt en käpp som är 1,79 meter lång och anteck- ningsmaterial. Vill ni mäta upp och klippa till snöret på plats i skogen behöver ni ta med ett måttband och en sax.

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser finns i slutet av denna övning.

Genomförande

Bakgrund och inledande diskussion

Enligt lag ska markägaren se till att nya träd börjar växa på marken efter en avverkning. Oftast sker detta genom att trädplantor planteras. För att planteringen ska bli godkänd måste en viss mängd plantor finnas. Därför beräknar man antalet plantor på nedanstående sätt:

En cirkel med radien 5,64 meter har arealen 100 m2 och en cirkel med radien 1,79 meter har arealen 10 m2. Om man multiplicerar plantorna i 5,64 meters-cirkeln med 100 får man antalet plantor per hektar.

Diskutera sättet att mäta plantor per hektar.

Diskutera vad begreppen radie, omkrets och area betyder.

Hur många träd finns det i området?

(2)

www.skogeniskolan.se Genomförande i skogen

Eleverna arbetar i grupper om tre till fyra elever. Varje grupp placeras ut på planteringsplatsen jämnt fördelade.

En elev håller 5,64 meters-snöret och en annan elev sträcker snöret och vandrar runt ”centru- meleven” i en cirkel med snöret sträckt.

De övriga eleverna räknar och bokför de plantor som växer inom den cirkel som bildas.

Räkna alla plantor oavsett art och dela upp dem i olika trädslag om det går.

Räkna med plantor (ute eller inne)

Låt eleverna arbeta med följande uppgifter:

Räkna ut medelvärdet av antalet plantor i cirkelytorna.

Räkna ut antalet plantor per hektar.

Fördjupning hemma

Fördjupa ert arbete med följande uppgifter. Detta kan göras ge- mensamt eller individuellt.

Kontakta Skogsstyrelsen eller något skogsföretag och ta reda på hur många plantor per hektar det bör vara i er hemtrakt efter platering.

Om det finns för få plantor: Hur många fler behöver planteras?

Ta också reda på hur mycket en trädplanta kostar.

Beräkna kostnaden för att kompletteringsplantera för ett godkänt planteringsresultat.

Variation

Samma metod kan användas om man vill räkna antalet örter, bär och mindre objekt men då använder man helst 1,79 meters-pinnen för att inte ytan ska bli för stor.

Skogsavverkning

Avverkning är att hugga ned skog. Det finns olika sorters avverkning. Förs ta gallring, andra gall ring, och slutavverknin g:

Första gallring görs när skogen är relativt ung.

Man avverkar då träd som är skadade eller olika resten av bestån- det, men man avverkar också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre.

Andra gallring innebär att man vid behov gör samma sak som vid första gallringen, alltså särställer ännu mer.

Vid slutavverkning tar man ner resten av den grova skogen. Detta får göras olika tidigt beroende på markens produktionsförmåga, tid- punkten spänner mellan 45 och100 år. Enligt skogsvårdslagen får inte avverkning ske hur som helst.

(3)

www.skogeniskolan.se

Koppling till centralt innehåll i grundskolans kurser

Åk 4-6

Kursplaner för grundskolan (Lgr11: Åk 4-6):

Matematik

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestäm- mas och uppskattas.

• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska un- dersökningar.

Naturkunskap

• Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

References

Related documents

Det är också att uppleva en föreställning tillsammans med andra för- väntansfulla människor, att samlas med dem för detta.. Samtidigt är det hårt arbete på och bakom scenen,

Metoder som IBIC (individens behov i centrum) och funktionsbevarande arbetssätt används för att brukares självständighet och självbestämmande ska genomsyra

Nër allt var klart mellan Pepparkakan och Janssons och Blenda redan hade flyttat dit, kom Felix, dagen innan han skulle resa, och lämnade hela summan för de tre åren han skulle

syra troligen — undrar, om någon av Iduns läsare känner till något bra medel däremot eller någon läkare, som botat sådant och god- hetsfullt ville meddela det, så vore

Föremålen kunna till antalet bestämmas dels genom deras räknande ett i sender, för hvilket ändamål de måste vara likasom till hands för omedelbar uppfattning med de yttre

Förändring sedan 1997: Området har utvidgats till att även om- fatta hagmarken vid Bränna (omr. 5 i Gralén & Hultengren 1997) då denna i dagsläget betas av nöt och får

En förvaltare behöver till skillnad från en god man inte något samtycke från huvudmannen för att en rättshandling som han/hon företagit inom ramen för sitt uppdrag skall

”Då staten aktivt delar ut ekonomiska stöd i form av subventioner, lån och skatte- undantag finns det en risk att dessa medel inte går till de företag som har mest nytta av dem,