• No results found

r i i fi - ir tvi si fi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "r i i fi - ir tvi si fi"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

RrcH^{nD G:soN DAHL

Apterina pedestris Meig.

Ingen av de fi svenska flugarterna med reducerade vingar upptr er mera allmint- Inte heller i vira sr.enska samlingar er de rikt representerade.

De ftiretrider si gott som enbart tvi livsformer, antingen lever de ekto- parasitiskt sisom de s.k. pupipara flugorna eller ocksA ir de knutna till

underjordiska kaviteter slsom nigra sphaerocerider. Nrigot annorlunda upp- beder Aptetina pedestfis Meig., en sphaerocerid av en fiir en sadan ansenlig storlek, 4 mm, och med starkt reducerade vingar (vingliingd: cox.r). I sitt stora sphaerocerid-arbete har Richards 1930 angett A. pedestris som ftire- kommande ,in damp places under cut sedge or at the roots of grass where

the vegetation is relatively dense,. Iiarl t1930) anf6r ,{. pedestris som thalasso-halophil, upptredande pA havskuster tillsammans med tlngflu6or pA tflngvallar, men ocksi som ftirekommande i inlandet ('an Exkrementen

und toten Tieren,).

- Under mina studier av flugfaunan vid Ringsjtins striinder hade jag endast observerat den Lasius-liknande arten tvenne ganger, varvid den snabbt och helt exponerad sprungit omkring pl stenar i svallzonen. Men efter en period av slarka stormar med itfdljande anhopning av driftmaterial insamlade och observerade Carl H. Lindroth och jag ett tiotal exemplar av arten den 9 september 1962 (V. Ringsjtins norra strand:

Sl'. Lilltiviken). De ftiljande dagarna kunde jag fAnga si minga exemplar, jag 6nskade. Framfiir allt ftirekom arten i de hflligheter, som de liist lagrade vass- och sevfragmenten bildade och mera siillan upptridde exemplaren fritt i solskenet. Honorna var i tydlig dominans, de fi hanar, som observerades.

parade sig ivrigt med honorna. Under parningen var kontrahenterna endast ftirenade med varandra med genitalia, hanen hingde fritt bakitlutad frfln honan, si att hans undersida bildade en lrubbig vinkel med honans dorsala sida. Ofta ftirstikte honorna befria sig frAn hanarna genom att med det bakre benparet stryka av dessa.

Ett tiotal exemplar insamlades levande och hiillos i en glasflaska nled lagom ventilation och fuktighet upp till tre veckor i rumstenperatur, var- under de lade ett flertal igg. De framkomna larverna hade en snatrb utveck- ling i den htiga virmen och efter 4 veckor syntes de f6rsta puparierna (fig. 1).

MAnga nordiska insektsarter med reducerade tingar, tillh6rande grupper av arler med vanligen viilutvecklade flygvingar, upptreder som imagines pi

vinterhalv&ret, t.ex. Boreus-, Chionee- och Pleremis-arterna. OcksA Apterina pedestris har i England en liknande tendens med flngstdata frin oktober till

Entonol. ?3. .h0.85. H. 1-2. ,9A!

r lael

Dipterologiaka anteckningar I.

(2)

50

Fig. 1. Huvudskeletl: lpaerino pedestris, puparium.

nraj (Richards 1930). Ilina fynd iir gjorda i september oeh oktober, i novem- ber saknades arten helt.

A. pedestfis er ej upptagen sonr svensk art i Svensk Insektfauna (Wahl- gren 1917). Ent. avdelningen vid Zoologiska institutionen, Lund, har i sina samlingar ett exenplar taget SI'. Svedala, april 1934 av O. Lars6n.

Utanftir Sverige ir arten kiind frln Centraleuropa, England och Sibirien (S68uy 1934). Zetterstedt (1847) nemner arten frfln Norge: Levanger, Thy- naes 1-6 juli 1840. Frin nordligaste delen av Europeiska Ryssland meddelar Frey 1913 ett fynd (,I(onuschin, am Schneerande unter Lauben und Moose,

30.vI.').

Peplomgza lituro Meig.

Till de mest itigonfallande a erna inom familjen Lauxaniidae h6r Peplo- myza-arlerna genom vingarnas seregna teckning. Dessa iir krafligt mtirk- skuggade, limnande endast ett liingsglende cenlralt band ovan diskfeltet och ett smalt parti utmed bakranden ofdrgade. Ingen av dessa arter upptager Wahlgren som kind frin Sverige i Svensk Insektfauna 1919. Som insamlad i S6dermanland anmiler Ringdahl l95l P. tliscoiclea }Ieig., en art som narmast

ir kind frin Finland.

Under augusti minad lg6l erhiill jag ett stort material av diptera, som insamlats pi fjirilsfilla (typ Jalas) vid Sl<. Lill6viken, H66r. Som intressan- taste art i detta pitriffades den andra Peplomgza-arten liaurd Meig. Samman- lagt erhaills nio exemplar, de flesta insamlade 20.YIII.

- Ocksi vid lamp-

fingst 1962 efterspanades arten, men trots intensiva efterforskningar redan fr.o.m. slutet av juli uppenbarade sig ej nigot exemplar i fillan ftirrin den

22.VIIL Under sommaren 1963 erhdlls ej nAgot exemplar medan deremot under sommaren 1964 tre exemplar insamlades den 25 och 26 augusti.

Trots flera hAvningar pe dagarna i de huskage, som dominerar platsen fdr

fjiirilsf lan, har jag ej lyckats fA nAgot exemplar av arten p& annat siitt iin med fellans hjelp pn natten. Kanske dr P. lituru en form, som er knuten framfdr allt tiU de hiigre partierna av tred- och buskvegetation, och som

diirftir litt rrndgir samlaren vid traditionella former av fluginsamling.

P. litura skiljes liitt frin di.scoidea Eenom att vingribban rr*5 nara basen har en kort rad ay borst med en liingd av ungefdr de tva. fiirsta antenn- segmenlens sammanlagda lengd. Dessa borst saknas hos discoidea.

P.liture'dr kind frAn Mellan- och Sydeuropa, dock ej frin Finland. -

Entonal. Ts. lre.85. E. 1-2, lfi1

RICIiARD G:SON DAEL

(3)

DIPTEROLOGISf,A ANTEC(NINGAR I. 51 Litteralur

BRAUNS, .{., 195{: Tcrricole Dipterenlen'en- Berlin.

- l95l: Puppen terricolor Dipterenlarren.

-Berlin.

DrrD^. O., 1938: Sphaeroceridae.

- Die Fliegen d. Pat. Region 57.

- Stultgarl.

HENNrc, W., 1943: Eitr Beitrag zum Problem der Beziehung z{'ischen Larl'en' uDd 'Ima- ginalsyslematik'.

- Arb. morphol. taron Ent. 10.

- Berlin-Dahlhem.

KAIL. O., l93O: I'halassobionte und lhalassophile Diptera Brachvcera.

- Die TierE'elt der Nord- und Oslsee. XlX. e2. Leipzig.

LuNDsrndn, C.

- Frey. R., 1913: Der Dipteien Fauna des Nordl. Europeischen Russland.

- Acla Soc. F. Fl. Fenn. 37:10.

- Helsingfors.

RIcEAf,Ds, O. W., 1930: The British Species of Sphaeroceridae.

- Proc. Zool. Soc. Lond.

1930.

- London.

RTNGDA{L, O., l95l: Peploml*za discoidea Meig. ny f6r SreriSe. -- Op. Ent. XvI. - Lund.

SEGUy, E.. 193{: yuscidae .{calyplehe et Scatophagidae.

- Paris.

W^I|LGBE:{, E., 19f7, 1919: Svensk Insektfauna. Tvlringar, Diptera fam- 5-20.

- Sloct-

holm.

ZETTERSTIiDT, J. W., l8l7: Diptela Scandinaviae VI.

- Lund.

Er.tlnot. Ts- -4tc.8t. H. 1-2. lfr,

References

Related documents

VAr avsikt ar att den nva informationen ocksi skall ligga till grund for en publikation over de svenska grod- och kriildjurens nuvarande status och utbredning. Vi

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

De fuktiga biickravinernas staphylinid-fauna karakliirisemde s framfdr allt av nigra sliirre arter, Quedius kterulis Grav. var ytterst allmiin under ltiv, likase

markant flin sklnska exemplar av arten fremst genom en skarpt markerad flra pi halssktilden niende frin basen till drygt halya halssk6ldens liugd.. Genitalorgan

full riirelseftirmriga, d.v.s. \'id prov i en delvis belyst, cirkulerande burk kunde et Diachila springa utan uppehill mot en skuggig yta under 20 minuter. Larverna

Det mest karakteristiska ftir liosoma-larven 5r utformningen av setae pfl frontalsktilden, cllpeus och labrum med dels linga, kraftiga setae, dels pi- fallande korta,

Frfln trIadeira var fiirut endast en lrutlrridius-art kiind, niimligen nodiler Westw., och denna ftirekom i stor myckenhet pe stockarnns undersida. Men bland alla de

Ett fital av fynden avser ftir Sverige nya eller sillsl'nta arter, som finns upptagna i Catalogus och som skriftligen meddelats redaktionen fdre kataloBens