Instruktion om tillväxttal för godstrafik på järnväg 2017-2040-2065

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafikverket

Telefon: 0771-921 921 Texttelefon: 0243-750 90 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

1(1) TDOK 2010:27 Mall_Beslut v.2.0 (Fastställd av Trafikverket)

Instruktion om tillväxttal för godstrafik på järnväg 2017- 2040-2065

Tillväxttal behövs som underlag till de samhällsekonomiska kalkylerna för järnväg. De tillämpas genom att nyttor och kostnader som är beräknade för prognosåret, fördelas ut över kalkylperioden. Samma metodik tillämpas både för person- och godstrafik.

Under 2019-2020 har en godsprognos för år 2040 tagits fram m.h.a. Samgodsmodellen. Prognosen omfattar väg- sjöfart- och järnvägstransporter. De prognostiserade godsvolymerna på järnväg har disaggregerats per tågtyp och delsträcka för att kunna användas i kalkylverktyget Bansek. Detta disaggregerade prognosunderlag för år 2040 kan, i kombination med motsvarande underlag för år 2017, användas för att ta fram ett tillväxttal för perioden 2017-2040.

Den årliga ökningstakten mellan åren 2017- 2040 är 1.51%, enligt det disaggregerade prognosunderlaget till Bansek. Samma tillväxt antas mellan 2040-2065. Nolltillväxt antas från 2066 och framåt.

Dessa tillväxttal används för diskontering av godstrafikeffekter i samhällsekonomiska kalkyler för perioderna 2017-2040, respektive 2040-2065. De tillämpas lika i hela järnvägsnätet. En avstämning mot tillgängligt antal tåglägen och en eventuell justering av tillväxttalet i de fall som kapaciteten överskrids bör göras i de fall det är aktuellt.

Figure

Updating...

References

Related subjects :