• No results found

Biotopskyddat dike Åkerholme

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Biotopskyddat dike Åkerholme"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Blåmossa Blåmossa Träd med mulm

3

Biotopskyddat dike Åkerholme

Död stående tall Grov asp

Ek

Biotopskyddat dike

8/0 00

00 9/0 10 /00 0 3 /26 10

ta k ana l

Källtorpet

Bekan Grindstugan

Djäknestigen Klevbrinken

Vargbacken

Solberga Kleven

Kristinelund

Loviseberg

Lilla Eketorp

Eketorp

Grindtorp

La07 1

2

4

5

6 T46

T47 L08

A20 A21

A22 A23

A24 A25

A26 A27

14:16

14:18 5:42

5:41

5:43 5:21

5:23 5:22

5:11

5:26 1:2>1

S:1

5:38

2:33

2:31

2:27 4:1

3:3>2

2:2 2:1

5:12

5:15 5:16

5:9

5:17

5:2

5:18

5:28

5:10 7:1

1:5 1:2>2 2:34

1:4

1:3 2:82

2:83

3:2

3:4

3:3>1

1

5:19

2:32

2 MARIEHOV

SÖDERKÖPING MARIEHOV

MARIEHOV KLEVEN

MARIEHOV

MARIEHOV

MARIEHOV

MARIEHOV

MARIEHOV MARIEHOV

SÖDERKÖPING

EKETORP MARIEHOV

EKETORP

S24

0 50 100 200 300 400 500 600 700 m

1

2

3

4 5

Söderköping Storån

kanalGöta 210

100N0004

KOORDINATSYSTEM I PLAN:

RINGARUM - NORRKÖPING

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

KM

RITNINGSNUMMER

SKALA FORMAT FÖRVALTNINGSNUMMER

BLAD NÄSTA BLAD BET

BESKRIVNING

TEKNIKOMRÅDE/INNEHÅLL RITNINGSTYP

GODKÄND AV SKAPAD AV

BESTÄLLARE LEVERANTÖR

UPPDRAGSNUMMER AVDELNING

OBJEKTNUMMER/KM KONSTRUKTIONSNUMMER

ANLÄGGNINGSDEL DELOMRÅDE/BANDEL OBJEKT

DATUM LEVERANS/ÄNDRINGS-PM

HANDLINGSTYP

GRANSKNINGSSTATUS/SYFTE TYP AV PLAN

VÄGPLAN

SAMRÅDSHANDLING

2016-11-28

E22 FÖRBI SÖDERKÖPING

E22 FÖRBI SÖDERKÖPING 00 Gemensamt

132 494

H OSKARSSON 2014015

A NORDHOLM

ÖVERSIKT NATURMILJÖ

VÄGUTFORMNING OCH TRAFIK

1:5 000 A3XL

REV ANT ÄNDRING AVSER GODK DATUM TRV DATUM TRV DIARIENUMMER

TECKENFÖRKLARING

Naturvärdesinventering, Rödlistade och fridlysta arter Naturvärdesinventering, Särskilt skyddsvärda träd Naturvärdesinventering, Skyddsvärda träd

Naturvärdesinventering, Rödlistade och skyddsvärda arter Förorenat område

Vandringshinder

Trädinventering Länsstyrelsen Vandringsled

Föreslagen väglinje Anslutning, allmän väg Anslutning, enskild väg

Naturvärdesinventering, Värdefull flora Naturvärdesinventering, Flora Nyckelbiotop

Naturreservat Ängs- och hagmark, yta

Eklandskapsinventering Länsstyrelsen Markavvattningsföretag, yta VISS Grundvatten

Riksintresse Naturvård MB 3kap6§

Oklassat naturvärdesobjekt, punkt Oklassat naturvärdesobjekt, linje Naturvärdesobjekt, klass 2 Naturvärdesobjekt, klass 3 Naturvärdesobjekt, klass 4 Limniska objekt, klass 3 Limniska objekt, klass 4 Landskapsobjekt

ARBETSMATERIAL

4

8/300 - 10/263

References

Related documents

Anledningen till detta är att eleverna ska få en större förståelse för matematik, men också att fler elever blir delaktiga i processen som finns kring matematiken.. Poängen med

En blockig sluttning mot norr med större inslag av död ved ger värdefulla mikromiljöer särskilt värdefulla för arter knutna till lågor och fuktigare miljöer.. I området har

Regeringen bör därför ta initiativ till en internationell koalition med syftet att granska länder och ledare som bistått Islamiska staten för att det internationella samfundet

Projektet syftar därför till att för det första jämföra valundersökningarnas yrkes- och klasskodning med andra mer etablerade tillvägagångssätt, och för det andra till att

In another words, each consumer’s thoughts, feelings, image, beliefs, experience and many others exist on consumer minds are shaped in respond to products, price,

Det fanns inga anmärkningsvärda fynd i stolphålet och det kunde heller inte med säkerhet knytas till någon annan konstruktion i schaktet eller i närliggande Schakt 17...

Dock fanns i kanten mot den outgrävda delen av högen en lerpackning som tillsammans med fynd av stolphål i Schakt 11, 2006 söder om högen gjorde att vi bestämde oss för att gräva

Byggnaden som ligger 7 m söder om den byggnad som återfanns i Schakt 23 år 2007 är av liknande konstruktion och inte heller i denna återfanns någon härd men väl samma typ av

Den västra avgränsningen till 7 m är oproblematisk och bygger på fynd av rester av en grav i Schakt 11, 1974 och att gravar saknas i Falcks Schakt 14 som ligger 13 m väster om

Undersökningen syftar till att undersöka skillnader i effektivitet hos de olika presentationsformerna tal, text respektive tal + text för att förmedla verbal information..

case study description of how the large organisation Volvo Information Technology implements, adapts, and uses the commercial development method Rational Unified Process

Vi ska utveckla förmågor att lyssna på musik från olika genrer och reflektera över den, gestalta olika sånger och komma på egna rörelser till dem, imitera och improvisera

Det är inte frågan om att slänga in ett enkelt test och sedan dra vidare till mitt testprogram (tex att testa en eller ett fåtal matris(er) i Rse) utan du skall skriva ett

Området bedöms ha ett visst biotopvärde kopplat till förekommande vattenmiljöer, områdets öppna karaktär samt förekomst av stenmurar och block.

Kür 1 Tindra Öberg och Lovisa Baeckström Föreningen Uppsala Voltige (SE). Julia

Alla gymnasterna måste använda samma redskap på samma varv men man kan byta redskap från varv till

[r]

Sammantaget försvinner troligtvis naturvärdesobjekt 3 och 4 (åkermark och brynmiljö, båda med påtagligt naturvärde och med biotopkvaliteter som är värdefulla för

Un- dersökningar har också visat att röstbete- endet påverkas och tidigare har man också kunnat konstatera att det kan finnas olika levnadsstandard för män och kvinnor i en

En politisk kamp kan inte komma till stånd utan ett synliggörande – ett uppmärksammande av hur till exempel ett klasskapande eller genusskapande går till – vilket inte hindrar

16 Marcus Larsson CK Sundet 17 Gabriel Nyström CK Sundet 18 Staffan Sandberg CK Sundet 19 Viktor Torstensson CK Sundet 20 Jan Vesterberg CK Sundet 21 Isak Albinsson

62 Söderberg Ingemar, Kyrkhults BTK 60 Rosqvist Henrik, Kvarnby AK 46 Barrera Arias Alvaro, IFK Lund 23 Berglund Joel, Carlshamns BTK 26 Hansson Tobias, Falkenbergs BTK 42

Ett objekt har förutom ett antal attribut även en samling operationer för att ändra på objektets attribut... Objekt från klassen