• No results found

Barn som bevittnat våld

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn som bevittnat våld"

Copied!
3
0
0

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-03

Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke.

Barn som bevittnat våld

Enligt en lagrådsremiss den 16 februari 2006 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, 2. lag om ändring i brottsskadelagen (1978:413),

3. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 4. lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,

5. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn Daniel Sjölund och hovrättsassessorn Niklas Ljunggren.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i brottsskadelagen

Allmänt

Brottsskadelagen i sin nuvarande utformning förutsätter för sin till- lämpning att det föreligger skadeståndsskyldighet, och brottsskade- ersättningen bestäms enligt 5 § på grundval av bestämmelser i ska-

(2)

2

deståndslagen. Det är alltså staten som träder in i den skadestånds- skyldiges ställe för att brottsoffret inte skall gå miste om ersättning på grund av att den skadeståndsskyldige saknar betalningsförmåga.

Förslaget i remissen avviker från detta synsätt genom att ersättning enligt brottsskadelagen i en speciell situation skall kunna utgå trots att det inte finns någon skadeståndsskyldighet. Det innebär att den rätt till ersättning som tillskapas är av annat slag, eftersom den inte har sin grund i civilrätten utan är av socialrättslig natur. Det kan med hänsyn härtill ifrågasättas om regleringen systematiskt hör hemma i brottsskadelagen. Lagrådet uppfattar emellertid placeringen i brotts- skadelagen som en markering av att barn som varit vittne till vålds- dåd skall kunna betraktas som brottsoffer om detta ord används i en vidsträckt mening. Med hänsyn härtill vill Lagrådet inte invända mot den föreslagna placeringen, även om inlemmandet av denna typ av ersättning i brottsskadesystemet inte är helt oproblematisk. Lagrådet hänvisar i detta hänseende till vad som sägs nedan i anslutning till 11 a §.

5 §

Enligt det föreslagna tillägget skall brottsskadeersättning bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till ”det bevittnade brottets all- var”. Lagrådet finner denna formulering mindre adekvat och föreslår formuleringen ”med hänsyn till hur grovt brottet är”.

11 a §

Enligt paragrafen skall vad som sägs i 10 och 11 §§ om brottsskade- ersättning med anledning av kränkning tillämpas också vid bestäm- mande av ersättning till barn som varit vittne till brott. Emellertid får bestämmelsen i 10 § om avräkning med självriskbelopp anses bygga på att det med tillämpning av skadeståndsrättsliga regler kan be-

(3)

3

stämmas ett skadeståndsbelopp, vilket därefter reduceras med ett belopp motsvarande vad den skadelidande, om han hade en försäk- ring mot skadan, normalt skulle få bära själv.

En sådan räkneoperation framstår emellertid som konstlad, om det inte finns någon rättslig grund för att i ett första led bestämma ett skadeståndsbelopp. Det finns alltså ingen bas för att bestämma det belopp som sedan skall reduceras med självrisken. Därtill kommer att en koppling till försäkringsförhållanden framstår som omotiverad när det gäller skador som knappast omfattas av några försäkringar.

Eftersom rätten till ersättning i de aktuella fallen är av rent social ka- raktär, anser Lagrådet att ersättningsbeloppet bör bestämmas direkt till ett belopp som anses skäligt enligt 5 § fjärde stycket utan att det görs någon fiktiv a vräkning av självriskbelopp.

När det gäller hänvisningen till 11 § har Lagrådet ingen invändning, även om hänvisningen torde sakna praktisk betydelse, eftersom det ändå knappast kan komma i fråga att i de aktuella fallen bestämma ersättningsbelopp som överstiger ifrågavarande maximibelopp.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

Den frågeställning som varit aktuell i detta arbete har varit att undersöka vad det finns för kunskap om den psykiska hälsan hos barn som upplevt våld i

Studiens syfte var att se närmare på vilka konsekvenser det kan innebära för barn som bevittnat våld i nära relationer att inte ha målsägande status och försöka klarlägga vad

Hela familjen involveras när våld i parrelationer förekommer, vilket innebär en risk att barn blir vittnen till våldet (Benzein et al., 2014) och här har hälso- och sjukvården

Våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning Våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund Våldsutsatta kvinnor i samkönade

Socialnämnden ska också särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd

„ Av Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld (SOSFS 2009:22) framgår att socialnämnden bör

Granskningen avgränsas till socialnämndens arbete inom kvinnofridsteamet som riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt till män som utövar våldc. Vilka åtgärder

Av de 61 kommuner och stadsdelsnämnder som har uppgett att det finns indi- viduella stödinsatser för barn som har bevittnat våld svarade 52 att det finns sådana insatser

När man ansöker om förhöjning av det fastställda skäliga partipriset för ett preparat ska man fram- lägga ett specificerat och motiverat förslag till ett nytt skäligt partipris.

Detsamma gäller för en skadeförsäkring, eftersom barn som bevittnat våld av eller mot närstående inte har rätt till skadestånd och kan därmed inte heller erhålla

Den svenska patriotismen, den mer eller mindre medvetna känslan för det stora gemensamma fäderneslandet Sverige kan dateras till Engelbrekts tid.. Dess första

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en full finansiering av fyrspårig järnväg mellan Uppsala och Stockholm (Skavstaby) och

De allmänna råden är avsedda att tillämpas vid fysisk planering enligt PBL, för nytillkommande bostäder i områden som exponeras för buller från flygtrafik.. En grundläggande

Men jag tror fortfarande att en jämförelse mellan klasstrukturen i de nordiska länderna är av intresse och att till exempel det faktum att Sverige under 1960-talet hade en

 Om infiltrationsytan ligger mindre än 100 cm över grundvattenytan, får man göra en bedömning där hänsyn tas till dels hur mycket och när anläggningen används, och dels

Enligt 5 kap. 11 § första stycket SoL hör det till socialnämndens uppgifter att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och

I många kommuner finns även personal som har ett särskilt ansvar för området och i flera kommuner finns specialiserade verksamheter som arbe- tar med våldsutsatta kvinnor, barn

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att

Dessa personer arbetar med behandling av barn som bevittnat våld i hemmet och genom dem har jag undersökt hur dessa barn påverkas om de inte får hjälp samt hur

Keywords: Consumer behavior, Sustainability, Green marketing, Ethical consumption, Green- & Ethical consumerism, Greenwashing... Purpose and Problem

advanced lung disease; AS: aortic stenosis; CI: cardiac index; CTEPH: chronic thromboembolic pulmonary hypertension; DPAP: diastolic pulmonary arterial pressure; HF: heart

En lösning till konceptet kan vara att låta det nedersta steget röra sig kring en axel som är fäst i kanten av det näst understa steget, ut från maskinen sett, se bild 10..

Once more, Kalmar became the hub in a great union, this time uniting the Kingdom of Sweden and the Polish-Lithuanian Rzeczpospolita, Unfortunately, this brave experience