• No results found

Genetisk variation i häxringar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Genetisk variation i häxringar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Genetisk variation i häxringar

Markus Hiltunen

Då älvorna dansar om sommarnätterna bildas mörkgröna ringar i gräset, och för den människa som vågar sig innanför ringen väntar en livslång förbannelse. Enligt folksägen är älvornas dans det som ger upphov till det vi kallar för häxringar – ringar i gräsmattor där gräset är frodigare och det vid säsong förekommer svamp. Att svampar ibland kan växa i ringen var i folktro förvisso känt, men sågs då som en konsekvens av älvornas magi. Numera känner man till att en häxring, dansande älvor eller inte, egentligen utgörs av en svamp som lever under jorden. Under

gynnsamma förhållanden kan den bilda så kallade fruktkroppar vilket är det vi allmänt kallar svampar. Svampen har bildats i cirkelns mitt och gradvis vuxit utåt för att bilda den ring som sedan är synlig. Allteftersom svampen tar upp näring från jorden så dör de inre delarna där näringen tar slut, vilket medför att svampen får sitt karakteristiska ringmönster. Att gräset blir grönare beror på att svampen bryter ner dött växtmaterial och på så vis frigör ämnen som gräset kan dra nytta av.

Att svampen växer i ett så tydligt mönster innebär vissa fördelar för oss som är intresserade av de processer som skapar ny variation i naturen. Genom att undersöka flera olika delar av samma häxring kan man kartlägga hur arvsmassan har förändrats då sagd ring har vuxit ut. På så vis kan man få en uppfattning om nya mutationer som uppstår och i vilken omfattning dessa förekommer i ringen. Nya mutationer kan blandas inom populationer med hjälp av rekombination; en process som normalt sker under sexuell fortplantning och kan resultera i nya, positiva eller negativa, kombinationer av gener. Hos vissa svampar förekommer dessutom en process som kallas

parasexualitet, vilket innebär rekombination utanför den sexuella cykeln. Detta är känt i ett antal svamparter från laboratoriet där det kan ske med mycket låg frekvens. Om det även sker i naturen är dock fortfarande okänt.

Under mitt examensarbete samlade jag in och sekvenserade hela genom från fruktkroppar i ett antal punkter i sex olika häxringar av svampen nejlikbroskskivling. Sedan jämförde jag dessa genomsekvenser med varandra, identifierade nya mutationer och uppskattade mutationshastighet.

Ringarnas ålder kunde estimeras till mellan 4 och 35 år gamla. Slutligen sökte jag efter spår av parasexuell rekombination i form av förlust av vissa genetiska varianter. Inga spår hittades; det verkar som att nejlikbroskskivlingens arvsmassa är stabil över en tid upp till 35 år. Att

parasexualitet inte kunde påvisas behöver dock inte betyda att det inte förekommer – kanhända bildar inte svampen fruktkroppar om den genomgått parasexualitet, eller möjligen krävs en ännu känsligare metod än den jag använde mig av.

Degree project in Biology, Master of Science (2 years), 2016

Examensarbete i biologi 45 hp till masterexamen, Uppsala universitet, 2016

Biology Education Center and Department of Organismal Biology, Uppsala University Supervisors: Hanna Johannesson and Martin Ryberg

References

Related documents

Alfredsson gör inga försök att blottlägga den djupstruktur av världsåskådning och prägling som utgör materialet för Sandemoses diktade värld och inte minst

We show that if this discrete-time switched system has a common quadratic Lyapunov function, the tracking error at the switching points is bounded and will exponentially decay

dr och forskningssamordnare vid Nationella sekretariatet för genus­ forskning, Göteborgs universitet || PhD and research coordinator at the Swedish Secretariat for Gender

Compared to having a regular companion dog, the owners of both physical service and diabe- tes alert dogs over a 10-year horizon used less resources of health care, informal care

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

En del ärftliga sjukdomar drabbar katter redan innan leverans och då är det inte ett problem för de nya ägarna.. För uppfödarna kan det vara väldigt jobbigt emotionellt och

• Justeringen av RU1 med ändring till terminalnära läge för station i Landvetter flygplats är positiv - Ett centralt stationsläge i förhållande till Landvetter flygplats

Alla oanvända mobiltelefoner, som inte lämnats till återvinning, innehåller sammanlagt in- nehåller 160 kilo guld, 700 kilo silver och 56 ton koppar bland annat.. Bara guldet är värt

En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utföra en analys av Statens historiska museer med utgångspunkt i den myndighetsanalysmodell som Statskontoret redovisade till regeringen

Migrationsverket kan avsluta ett ärende bland annat om personen lämnar landet självmant eller om ärendet lämnas över till Polismyndigheten om personen avviker eller om tvång

omfattande bränder och andra allvarliga olyckor även av stor vikt att det finns goda möjligheter att snabbt kunna få hjälp från andra länder med förstärkningsresurser

I uppdraget ingår att lämna förslag på ett oberoende skiljeförfarande (ibland benämnt skiljedomsförfarande) för de årliga hyresförhandlingarna mellan hyresmarknadens

Gällande förslaget rörande Rätt att använda nummer, vill Sjöfartsverket framhäva vikten av att den som fastställer nummerplaner samt ansvarar för att hålla dessa

Infrastrukturdepartementet har gett Skellefteå kommun möjlighet att ge ett yttrande över promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk

Just på grund av att det finns en så stark genetisk komponent vid autism kan man med hjälp av ett genetiskt test hitta den eller de genetiska varianter som

EN BRA BOSTADSMARKNAD FÖR ÄLDRE ÄR EN BRA BOSTADSMARKNAD FÖR ALLA För att alla äldre ska ha en bra bostadssituation går det inte enbart att se till att fler äldre får flytta

Personer som väljer att inte ha barn blir positionerade som avvikande i samhället samtidigt som deras avvikande position osynliggörs då de inte tas på allvar och anses av omgivningen