• No results found

Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
25
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 1 (23)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-02-16 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-20:37

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M)

Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Anne Utter (L) (distans)

Louisa Cheung (MP) (distans) Martin Karlsson (C) (distans) Mikael Kullberg (S) (distans) Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Ulla Alfvén (M) (distans) Saloua Koubaa (M) (distans)

Annica Wohlin Wottrich (L) (distans) Arvid Bothén (KD) (distans)

Cecilia Bravo (S) (distans) Erik Hedlund (S) (distans)

Inger Grape-Olausson (V) (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef Cecilia Linde, medicinskt ansvarig sjuksköterska

Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef Veronika Hässelborg, stabschef § 3

Monica Lickander, kvalitetsansvarig §§ 6-7 Kristoffer Willstedt § 8

Fredrik Olsson § 9

Elin Vrij, samordnare §§ 1-7 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Solna stadshus. 2021-02-19

Paragrafer §§ 1-15

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-02-22 Anslaget tas ner 2021-03-16

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-03-15 Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 2 (23)

Signatur

§ 1

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 2

Information ... 3

§ 3

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2020 (ON/2019:1) ... 4

§ 4

Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

medicintekniska produkter som används för vård och omsorg, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende (ON/2020:50) ... 6

§ 5

Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 4:e kvartalet 2020 (ON/2020:34) ... 7

§ 6

Avtalsuppföljning av boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 2020 (ON/2021:3) .. 8

§ 7

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal, enstaka platser, år 2020 (ON/2021:4) ... 9

§ 8

Sammanställning av synpunkter och klagomål 2020 (ON/2021:5) ... 11

§ 9

Svar på motion av Kerstin Scheutz (V) Thomas Magnusson (V) och Tove Pehrsson (V) om införande av syn- och hörselinstruktör M:6/2020 (ON/2020:95) ... 12

§ 10

Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020 (ON/2021:40) ... 15

§ 11

Anmälan av delegationsbeslut ... 20

§ 12

Anmälan av ärendelista ... 23

§ 13

Meddelanden (ON/2020:132, ON/2021:38) ... 23

§ 14

Övrigt ... 23

§ 15

Godkännande av digitalt deltagande ... 23

(3)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 3 (23)

Signatur

§ 1

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

§ 2

Information

Cecilia Linde informerar om det pågående arbetet mot covid-19 i nämndens verksamheter.

Peter Adolfsson informerar om arvode för kontaktpolitiker och att blankett för arvode finns hos nämndsekreteraren.

(4)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 4 (23)

Signatur

§ 3

Omvårdnadsnämndens årsredovisning 2020 (ON/2019:1)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av årsredovisningen 2020.

Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden ansvarar för fyra nämndmål som är beslutade av

Kommunfullmäktige. Två av de fyra målen har delvis uppfyllts under 2020 och två mål bedöms till stor del ha uppfyllts under 2020.

Målen som bedöms delvis uppfyllda under året är:

Solnabor som har hemtjänst ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden

Solnabor med funktionsnedsättning ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro.

Målen som bedöms till stor del vara uppfyllda under året är:

Solnabor som bor på vård- och omsorgsboende ska känna sig trygga, nöjda och få ett gott bemötande

Den besvärande ensamheten bland solnabor, som har hemtjänst eller som är boende på vård- och omsorgsboende, ska minska.

Nämnden hade inga uppdrag under året.

Viktiga händelser

Under 2020 har många aktiviteter präglats av att hantera pandemin. Det har handlat om att stänga och eller ställa om verksamheter för att minska smittspridning, ge utförarna stöd och säkerställa att de hade tillräckligt med personal och skyddsutrustning samt att ge råd och stöd vid konstaterad smitta samt andra nya frågor och utmaningar som uppkom i samband med pandemin. För att minska ensamheten och öka tryggheten under pandemin har verksamheterna under året ställt om sina verksamheter och nya arbetssätt har införts. Som exempel kan nämnas att videosamtal har erbjudits de boende och anhöriga samt plexiglasskärmar införskaffades för trygga möten på vård- och omsorgsboende. Inomhusaktiviteter anpassades för att minska smittspridningen och många inomhusaktiviteter ersattes med utomhusaktiviteter både inom vård- och omsorgsboende och dagverksamheter. Väntjänsten ersatte fysiska besök med

telefonsamtal och mailkorrespondens.

Nämnden har fr.o.m. juni månad tillfälligt sagt upp 75 platser inom särskilt boende på grund av minskad efterfrågan.

Två nya gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning, Gränsgatan och Västra vägen, har öppnats under året.

(5)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 5 (23)

Signatur

Ekonomiskt resultat

Omvårdnadsnämndens nettobudget för år 2020 uppgår till -926,7 mkr, nettokostnad per den 31 december uppgår till -897,7 mkr, vilket ger en positiv avvikelse motsvarande 28,9 mkr.

Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på en lägre efterfrågan av vård- och omsorgsplatser inom särskilt boende (SÄBO) och färre antal utförda timmar inom hemtjänsten.

Omvårdnadsnämndens investeringar uppgick till 1,4 mkr vilket är 1,1 mkr lägre i kostnad jämfört med budgeterad nivå.

(6)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 6 (23)

Signatur

§ 4

Svar till kommunstyrelsen angående överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och

förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg,

dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende (ON/2020:50)

Beslut

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

Sammanfattning

Region Stockholm och Storsthlm har i samverkan tagit fram ett förslag till

överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

Förslaget innebär att tidigare överenskommelser och delöverenskommelser upphör och ersätts av det nya förslaget. De föreslagna förändringarna i överenskommelsen bedöms sammantaget innebära en kostnadsneutralitet. I maj 2019 rekommenderades

kommunerna att anta en ny överenskommelse gällande kostnadsansvar och fördelning av hjälpmedel och medicintekniska produkter. Vissa kommuner, däribland Solna, valde att inte anta överenskommelsen med hänvisning till att dokumentet behövde förtydligas ytterligare.

En grupp med representanter från kommunerna och hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsattes och arbetade tillsammans med att förtydliga dokumenten. Skrivelsen gick sedan ut på tjänstemannaremiss och justering skedde utifrån inkomna svar.

Förvaltningens uppfattning är att överenskommelsen i sin nuvarande form är förtydligad vilket minskar risken för gränsdragningsproblematik och tydliggör

ansvarsfördelningen inom de olika verksamheterna. En länsöverskridande samverkan via en samverkansorganisation ska följa utvecklingen inom området och påtala behov av justeringar och omförhandling av kostnadsansvaret.

(7)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 7 (23)

Signatur

§ 5

Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 4:e kvartalet 2020

(ON/2020:34)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av statistiken och överlämnar rapporterna till kommunfullmäktige och Solna stads revisorer för kännedom.

Sammanfattning

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Samma rapporteringsskyldighet gäller beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rapporteringsskyldigheten gäller även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt efter tre månader från dagen för avbrottet.

Rapporteringen till fullmäktige och revisorerna ska ske en gång per kvartal.

Statistikrapporter för 4:e kvartalet 2020 bifogas tjänsteskrivelsen.

(8)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 8 (23)

Signatur

§ 6

Avtalsuppföljning av boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 2020 (ON/2021:3)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner avtalsuppföljningen av boendestöd för 2020.

Sammanfattning

Staben för kvalitetsutveckling ska årligen genomföra avtalsuppföljningar av utförare som bedriver boendestöd enligt socialtjänstlagen (SoL), för personer med

funktionsnedsättning. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheterna bedrivs enligt gällande avtal, lagar och föreskrifter.

Uppföljningarna görs i alla verksamheter oavsett om de är upphandlade eller inte upphandlande. Resultatet från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheten och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. Uppföljningen syftar även till att identifiera goda exempel på arbetssätt, som kan ge inspiration till andra verksamheter i syfte att komma allt fler Solnabor till godo.

Avtalsuppföljningen har under 2020 omfattat Nytida, Funkisgruppen, Sympati, Bra Liv och Livis omsorg med totalt 100 klienter från Solna.

Kvalitetsutvecklaren har inhämtat skriftliga svar på hur verksamheterna har arbetat med sina respektive utvecklingsområden och hur arbetet har fortlöpt sedan

avtalsuppföljningen. Avtalsuppföljningen har ägt rum via teamsmöten med verksamhetschefen och andra nyckelpersoner. I en verksamhet har platsbesök genomförts. Kvalitetsutvecklaren har skickat ut enkätfrågor till medarbetare kring följsamheten till basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Avtalsuppföljningen har genomförts under perioden september till oktober 2020.

Uppföljningen visar att verksamheterna delvis har arbetat med sina respektive utvecklingsområden och att utvecklingsarbetet har påverkats av den pågående pandemin. Det har resulterat i att verksamheterna har gjort andra prioriteringar.

Uppföljningen visar att verksamheterna har utvecklat sina arbetssätt för att klienterna ska ta emot stöd och att erbjuda stöd genom digitala möten. Årets utbildningsinsatser har fokuserats på utbildning via webben med särskilt fokus på basala hygienrutiner.

Verksamheterna har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där identifierade utvecklingsområden framgår och har ålagts att inkomma med en utvecklingsplan som beskriver hur de tänker arbeta med de identifierade utvecklingsområdena.

(9)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 9 (23)

Signatur

§ 7

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV- avtal, enstaka platser, år 2020 (ON/2021:4)

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner uppföljningen av vård- och omsorgsboenden enligt LOV-avtal utanför Solna 2020.

Sammanfattning

Staben för kvalitetsutveckling ska årligen genomföra avtalsuppföljningar av utförare som bedriver vård- och omsorgsboenden enligt LOV-avtal utanför Solna. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att

verksamheterna bedrivs enligt gällande avtal, lagar och föreskrifter.

Uppföljningarna görs i alla verksamheter oavsett om de är upphandlade eller inte upphandlande. Resultatet från uppföljningarna visar hur kvaliteten utvecklas i verksamheten och vilka utvecklings- och förbättringsområden som finns inom respektive verksamhet. Uppföljningen syftar även till att identifiera goda exempel på arbetssätt, som kan ge inspiration till andra verksamheter i syfte att komma allt fler Solnabor till godo.

Staben för kvalitetsutveckling genomför avtalsuppföljningar på vård- och

omsorgsboenden enligt LOV-avtal utanför Solna där det bor fler än fem personer i verksamheten. Syftet med avtalsuppföljningen är att säkerställa att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheterna bedrivs enligt gällande avtal, lagar och föreskrifter.

Avtalsuppföljningen har under 2020 omfattat fyra vård- och omsorgsboenden Vilobacken, Persikan, Hammarby slott och Villa Botvid.

Kvalitetsutvecklaren har inhämtat skriftliga svar på hur verksamheterna har arbetat med sina respektive utvecklingsområden och hur arbetet har fortlöpt sedan

avtalsuppföljningen. Avtalsuppföljningen har ägt rum via teamsmöten med verksamhetschefen och andra nyckelpersoner. Kvalitetsutvecklaren har intervjuat medarbetare kring följsamheten till de basala hygienrutinerna. Avtalsuppföljningen har genomförts oktober 2020.

Uppföljning visar att verksamheterna delvis har arbetat med sina utvecklingsplaner under året. På grund av pandemin har det funnits utmaningar för verksamheterna att prioritera i sina utvecklingsområden under 2020. Verksamheternas fokus har varit att säkerställa medarbetarnas kunskap i basala hygienrutiner och satsningar inom området har genomförts återkommande under hela 2020.

Verksamheterna har även haft utmaningar i att både medarbetare och boende har insjuknat i Covid -19 under året. Under våren var det brist på skyddsutrustning i verksamheterna men det var inget problem vid uppföljningstillfället. Alla verksamheter har ett lager med skyddsutrustning som räcker i cirka fem veckor.

(10)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 10 (23)

Signatur

Uppföljningen visar att de gemensamma aktiviteterna tagits bort för att minska risken för smittspridning och aktiviteterna har genomförts individuellt på våningen istället.

En utmaning för verksamheterna har varit de boendes sociala isolering, det vill säga att inte kunna träffa sina anhöriga lika ofta som tidigare. Det har lett till att verksamheterna har arbetat mer med digitala träffar genom Facetime och andra digitala lösningar, vilket varit utvecklande för verksamheten.

Verksamhetscheferna har fått återkoppling i form av en skriftlig rapport där

identifierade utvecklingsområden framgår i en utvecklingsplan. Verksamheterna har utifrån utvecklingsområden ålagts att inkomma med en utvecklingsplan.

(11)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 11 (23)

Signatur

§ 8

Sammanställning av synpunkter och klagomål 2020 (ON/2021:5)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av sammanställning av synpunkter och klagomål 2020.

Sammanfattning

Varje verksamhet har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I

verksamheternas ledningssystem ingår att det ska finnas rutiner för att ta emot och hantera synpunkter och klagomål. Verksamheterna ska använda inkomna synpunkter och klagomål i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Staben för kvalitetsutveckling följer planenligt upp verksamheternas kvalitetsarbete.

Omvårdnadsförvaltningen har en särskild rutin för de synpunkter och klagomål som inkommer direkt till förvaltningen. Samtliga klagomål sammanställs och rapporteras till omvårdnadsnämnden en gång per år.

(12)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 12 (23)

Signatur

§ 9

Svar på motion av Kerstin Scheutz (V) Thomas Magnusson (V) och Tove Pehrsson (V) om införande av syn- och

hörselinstruktör M:6/2020 (ON/2020:95)

Beslut

Omvårdnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att motionen ska avslås.

Reservation

Kerstin Scheutz (V), Elisabet Brolin (S) och Mikael Kullberg (S) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Motionärerna yrkar på att Solna stad anställer en syn- och hörselinstruktör på halvtid.

Syftet skulle vara att funktionen skulle stödja den enskilde som av ålder har nedsatt syn eller hörsel, med bland annat rådgivning, hantering av hjälpmedel, samt information och vägledning.

Omvårdnadsförvaltningens svar på motionen

I Stockholms län ansvarar Region Stockholm för att erbjuda den enskilde hälso- och sjukvård, där det särskilt för hjälpmedel framgår att den enskilde äger rätt att själv välja hjälpmedel (hälso- och sjukvårdslag 2017:30, 8 kap.). Regionen ansvarar också för habilitering och rehabilitering till medborgare, där det särskilt för syn- och

hörselnedsättning ingår utprovning av hjälpmedel, stöd och rådgivning kring

hjälpmedlen, service och reparation, samt uppföljning av hur hjälpmedlen fungerar för den enskilde. Regionen har därför ansvar för information, kontaktvägar och vägledning om de hjälpmedel som de har förskrivit till den enskilde. Att hantera hjälpmedlen förväntas den enskilde göra själv genom egenvård. Om den enskilde inte kan det är det en fråga om stöd vid egenvård, vilket också utförs av regionen genom hemsjukvård.

Kommunen å sin sida har enligt kommunallagen ett brett informationsansvar gentemot medborgare för såväl den kommunala servicen, som för information och vägledning till andra myndigheters och vårdgivares tjänster. Kommunen är ofta den myndighet medborgare först vänder sig till med frågor om offentlig service. Kommunen ansvarar enligt socialtjänstlagen (2001:453) även för upplysningar, råd och stöd vid

funktionsnedsättning. Solna stad har därmed ett ansvar för att informera kommunens medborgare om regionens godkända vårdgivare, samt lotsa medborgare rätt. Men regionen är ansvarig för såväl en sammanhållen vårdkedja för den enskilde, som för hjälpmedel för syn och hörsel, det finns inget delat ansvar för denna vårdkedja.

Riktat stöd till enskilda utifrån socialtjänsten för att avhjälpa funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar till följd av ålder kan, förutom genom insatser och aktiviteter, även utföras som öppna verksamheter. Öppna verksamheter inom socialtjänsten kan vara exempelvis träffpunkter, mötesplatser, lotsar eller uppsökande verksamhet. Hur en kommun väljer att utforma en sådan funktion varierar, dels utifrån hur uppdrag inom socialtjänsten är organiserade i kommunen, dels utifrån vilka behov man bedömt finns hos målgruppen.

(13)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 13 (23)

Signatur

Omvårdnadsförvaltningen har tidigare haft en syn- och hörselinstruktör, men har på senare år istället valt att samla stadens ansvar för samhällsinformation och rådgivning till målgruppen i den förebyggande verksamheten, vars uppdrag bland annat innefattar att lotsa, ge råd och informera medborgare och brukare om det stöd som kommunen ger genom insatser och aktiviteter. I den förebyggande verksamhetens uppdrag ligger att utbilda hörselombud ute i verksamheterna som i sin tur ska instruera sina kollegor i hantering av bland annat byte av batterier och rengöring av hörapparater. Solna stad har också ett äldre- och funktionshinderombud, en funktion som syftar till att på ett

sammanhållet sätt ska ge solnabor stöd och vägledning i frågor som rör äldre eller personer med funktionsnedsättning. Även stadens kontaktcenter utgör en viktig funktion för stadens medborgare och brukare, då de flesta frågor som kommer till omvårdnadsförvaltningen först handläggs och lotsas vidare därifrån. Flera av de påtalade funktionerna som motionärerna framhåller som viktiga vid bestående funktionsnedsättning fullgörs idag också inom andra uppdrag, däribland exempelvis bostadsanpassning.

Rådet för funktionshinderfrågor har varit remissinsats för denna motion. Rådet har särskilt framhållit att det, oavsett hur Solna stad väljer att organisera information, stöd och rådgivning, är viktigt att kommunen har en fungerande lösning som gör att personer med syn- och hörselnedsättning får det stöd de behöver. Det är också av största vikt att den personal som har ansvar för detta har den kunskap och kompetens som behövs. Likaså är det angeläget att det är lätt för personer att veta vart man ska vända sig. Omvårdnadsförvaltningen delar rådets bedömning, och vidhåller att de funktioner som ansvarar för information och råd till medborgare fungerar väl. Det är viktigt att det är personer med sakkunskaper och expertis som hjälper den enskilde med sina hjälpmedel. Dagens syn- och hörselhjälpmedel är avancerade, varför den

förskrivande vårdgivaren också är bäst lämpad att stödja den enskilde även efter utprovning med uppföljning och information.

Omvårdnadsförvaltningen vill här särskilt framhålla att det inte enbart är personer som omfattas av insatser enligt socialtjänstlagen eller lag om särskilt stöd som har hjälpmedel för syn och hörsel. Om Solna stad skulle ta på sig ett utökat informationsansvar för personer med syn- och hörselnedsättning, behöver en sådan verksamhet vara riktad till Solna stads medborgare, inte endast medborgare med insatser från

omvårdnadsnämnden. Exempelvis bedöms drygt 15% av Sveriges befolkning ha nedsatt hörsel (Hörselskadades riksförbund, HRF, 2017). Omvårdnadsförvaltningen anser att kommunikationsvägar in till staden och information om samhällsservice ut till medborgarna ska hållas samlade, genom öppen verksamhet och med

kontaktcenterfunktionen.

Omvårdnadsförvaltningen bedömer att dessa funktioner för kommunal service fungerar väl inom sina uppdrag att tillhandahålla information, råd och stöd, i enlighet med lagstiftningens krav. Omvårdnadsförvaltningen vidhåller att öppna och

förebyggande verksamheter också kommer att spela en framtida nyckelroll i hur vård och omsorg kommer att bedrivas i staden. Information, rådgivning och samverkan med regionens verksamheter inom hälso- och sjukvård, kommer att vara avgörande för att målgruppen för socialtjänst ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Staden kan förvisso stödja den enskilde i kontakterna med vårdgivare, men ska för den skull inte ta ett utökat ansvar för den verksamhet som regionen ansvarar för.

Omvårdnadsförvaltningen delar därför inte uppfattningen att en ytterligare funktion specifikt för ett område, är en lämplig lösning för att organisera öppna och uppsökande verksamheter inom nämndens ansvarsområde. En ytterligare vårdkontakt specifikt för

(14)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 14 (23)

Signatur

den enskildes nedsatta syn eller hörsel skulle potentiellt bidra till en mer svårbegriplig vårdkedja och oklarheter kring vem som ansvarar för stödet.

(15)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 15 (23)

Signatur

§ 10

Genomlysning och lärande rörande hanteringen av

smittspridning covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020 (ON/2021:40)

Beslut

Omvårdnadsnämnden beslutar att ta del av rapporten Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning Covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020.

Omvårdnadsnämnden beslutar att A&O Temabo AB, senast den 15 mars 2021, ska redovisa sin inställning till det som framkommer i genomlysningen samt vilka åtgärder som genomförts och avses genomföras utifrån de lärdomar som framkommer i genomlysningen.

Reservation

Elisabet Brolin (S), Mikael Kullberg (S) och Kerstin Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning Bakgrund

En av riskgrupperna i den pågående Corona pandemin, Covid-19, har varit äldre över 70 år i allmänhet och de äldre äldre i synnerhet. De äldsta är också den grupp som har mest service från staden och får omvårdnad i sin bostad på vård- och omsorgsboenden.

En av de viktigaste uppgifterna i samband med pandemin har därför varit att skydda de äldre från att bli smittade och undvika smittspridning på äldreboenden. Solna stad har nio vård- och omsorgsboenden, varav ett drivs i egen regi och åtta drivs av externa utförare på uppdrag av omvårdnadsförvaltningen.

För Solna stads del är inriktningen att skydda de äldre prioriterad. Redan den 12 mars införde staden besöksförbud på vård- och omsorgsboendena, d v s några veckor innan regeringen beslutade om ett nationellt besöksförbud. Staden har också arbetat med att stödja både de externa utförarna och egenregi-verksamheten med vikarier i de fall personal har blivit sjuk, skyddsutrustning och med kunskap om åtgärder för att minska smittspridningen. Staden har även möjliggjort för att personalen ska kunna använda egen bil för arbetspendling och därmed genom att undvika att åka kollektivt till arbetet kunnat minska smittorisken ytterligare m.m.

Trots detta har staden, liksom andra kommuner i landet, sett exempel på att smittan har tagit sig in på äldreboenden och det mest uppmärksammade fallet är Berga vård- och omsorgsboende i Bergshamra. På Berga vård- och omsorgsboende finns 96 platser för permanent boende, varav 48 av platserna är för personer med demenssjukdom och 48 av platserna är för personer med somatisk sjukdom. Berga vård- och omsorgsboende drivs av utföraren Ansvar & Omsorg som initialt i pandemin hade ett ansträngt läge med hög sjukfrånvaro, flera smittade och dödsfall. Sedan början av mars har

omvårdnadsförvaltningen följt upp situationen på Berga för att säkerställa att de brister

(16)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 16 (23)

Signatur

som hade identifierats på boendet åtgärdas och har också bistått med stöd till utföraren i form av skyddsutrustning och bemanning samt åtgärder för att minska

smittspridningen.

Det finns därför starka skäl att särskilt genomlysa arbetet och hanteringen som har skett på Berga vård- och omsorgsboende under pandemin. Det är viktigt att synliggöra och lära vilka åtgärder som gjordes för att hindra smittan från att komma in på boendet och, när det väl hade konstaterats att det fanns smittade på boendet, vad som gjordes för att förhindra ytterligare smittspridning. Genomlysningen kommer för stadens del att utgöra ett komplement och fördjupning av den avtalsuppföljning som staden löpande genomför av verksamheten vid Berga vård- och omsorgsboende. Den kommer, tillsammans med andra parallella utredningar som sker avseende verksamheten, att ha betydelse för stadens bedömning av verksamheten.

För att genomföra genomlysningen har Solna stad gett FOU nu i uppdrag att

genomföra genomlysningen av händelserna på Berga vård- och omsorgsboende kopplat till hanteringen av pandemin. FOU nu är ett samarbete mellan Region Stockholm och nordvästkommunerna i Stockholms län och bedriver brukar- och patientnära forskning och utveckling bl.a. för äldre personer inom omsorgen. Genomlysningen har

genomförts under hösten 2020 i form av intervjuer och enkäter med ledning och medarbetare på Berga (verksamhetschef, enhetschefer, undersköterskor), extern ledning (Ansvar och Omsorg), Familjeläkarna (Region Stockholm) och med beställaren (OF, Solna stad).

Genomlysningens resultat

Genomlysningen är uppdelad i två delar, varav den första delen beskriver läget innan smittan kom in på Berga vård- och omsorgsboende och hur ledningen agerade efter det första konstaterade smittfallet och den andra delen fokuserar på varför utbrottet blev som omfattande på Berga och avslutas med vilka lärdomar som kan tas med till framtiden.

I genomlysningen beskrivs utgångsläget när smittan kom in på Berga som stabilt med tillgång till bemanning, skyddsutrustning för dagligt bruk och kunskap om basala hygienrutiner. Inom loppet av några dagar förändras dock situationen radikalt och bemanningssituationen blev ansträngd, skyddsutrustningen blev begränsad utifrån ökat behov och antalet insjuknade boende ökade snabbt. Efter det första konstaterade smittfallet gjordes flera förändringar i verksamheten. Det infördes besöksförbud för anhöriga, aktiviteter ställdes in, restaurang och omklädningsrum stängdes,

antikroppstestning av medarbetare påbörjades, rutinerna för mathantering ändrades, personal separerades för smittade respektive friska boende, riskanalyser gjordes avseende personal och fokus lades på att få timvikarier och skyddsutrustning på plats.

I genomlysningen beskrivs två omständigheter som avgörande för att utbrottet av covid-19 blev så omfattande på Berga. Det handlar dels om att Berga blev drabbat tidigt i pandemin både ur ett Solnaperspektiv, ett regionalt- och nationellt perspektiv, dels om att det fanns begränsad kunskap om covid-19. Andra omständigheter som lyfts fram är avsaknaden av symtom hos smittade, den fördröjda testningen och bristen på

(17)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 17 (23)

Signatur

personal och bristande tillgång till medicinsk kompetens, både från sjuksköterskor och läkare. Det finns även faktorer i den fysiska inre och yttre kontexten som kan ha bidragit till den omfattande spridningen såsom att Berga är ett boende för personer med demenssjukdom som rör sig bland andra boende och att det på Berga finns tillgång till restaurang, dagverksamhet och hemtjänst som bidrar till en stor rörelse av människor.

Bland de lärdomar som kan dras för framtiden uppmärksammas situationens komplexitet. Det anses inte finnas en enskild viktigare åtgärd utan många åtgärder påverkar varandra och behöver hanteras samtidigt. De åtgärder som bedöms som centrala är tillgång till adekvat skyddsutrustning och provtagning, plan för hantering av hög frånvaro av personal, vidmakthålla ett närvarande och tydligt ledarskap samt följsamhet till basala hygienrutiner. Därutöver betonas vikten av att organisera för en stark kedja av alla professioner i vården och omsorgen (läkare, sjuksköterskor och undersköterskor) och att ha en struktur för hantering och uppföljning av den omfattande information som kommer från myndigheter och andra aktörer.

Tillsyn av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under april 2020 en granskning av äldreomsorgen i hela landet. Tillsynen syftade till att ta reda på vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. Syftet var inte att leta fel hos verksamheterna. Men där det noterades allvarliga brister har IVO gjort uppföljande tillsyn och en fördjupad granskning. Det rör sig om cirka var tionde av de granskade verksamheterna (cirka 60 äldreboenden i landet). Ett av dessa var Berga vård- och omsorgsboende.

IVO har i sitt tillsynsbeslut funnit följande brister i utföraren A&O Temabo AB:s verksamhet:

Det har, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19

Det går, vid det särskilda boendet som ingår i aktuell tillsyn, inte att följa vården till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende pga. brister i hälso- och sjukvårdsjournalerna.

Bakgrunden till IVO:s beslut är ungefär desamma som framkommer av

genomlysningen av FOU. nu. IVO har i motiveringen till beslutet betydligt skarpare formuleringar och exempel på varför de kommer till sin slutsats.

IVO har i sitt tillsynsbeslut begärt att A&O Temabo AB, senast den 15 mars 2021, ska redovisa sin inställning till de brister som IVO konstaterat. Bolaget ska redovisa de åtgärder som bolaget i sitt systematiska patientsäkerhetsarbete har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna. Redovisningen ska innehålla uppgifter om när eventuella åtgärder genomfördes eller kommer att genomföras. Om bristerna inte avhjälps eller om begärd redovisning inte kommer in inom angiven tid kan IVO komma att fatta beslut om föreläggande.

(18)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 18 (23)

Signatur

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen kan konstatera att det har funnits allvarliga brister i hanteringen på Berga vård- och omsorgsboende under perioden mars-maj 2020. Det var därför staden tog initiativ till att genomföra en genomlysning av händelserna på Berga vård- och omsorgsboende. Tanken är att genomlysningen, tillsammans med andra parallella utredningar som sker avseende verksamheten, ska ha betydelse för stadens bedömning av verksamhetens kvalitet och möjlighet att uppfylla villkoren och förutsättningarna i det avtal staden har med utföraren.

Förvaltningens tidiga konstaterande av bristerna i hanteringen på Berga vård- och omsorgsboende under perioden mars-maj 2020, bekräftas i såväl rapporten från FOU nu, som i tillsynsbeslutet från IVO. I genomlysningen från FOU nu pekas på ett flertal omständigheter som sammantaget blev avgörande för det omfattande utbrottet av covid-19 på Berga. Det handlar om att Berga blev drabbat tidigt i pandemin och därmed fick en kort förberedelsetid, att kunskapen om covid-19 var begränsad, att smittade saknade symtom och att testningen kom igång sent. Det handlar också om brist på personal och skyddsutrustning och bristande tillgång till medicinsk kompetens, både från sjuksköterskor och läkare. Vissa omständigheter har det varit svårt för Ansvar

& Omsorg att påverka medan andra hade kunnat påverkas om utförararen hade en bättre planering av personal och skyddsutrustning.

Bilden som ges i genomlysningen bekräftas också i den tillsynsrapport som

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har kommit med över den medicinska vård och behandlingen till äldre personer med misstänkt eller konstaterad covid-19 boende på Berga vård- och omsorgsboende. IVO anser att det har funnits brister i Ansvar &

Omsorgs verksamhet utifrån att det inte har funnits förutsättningar för att ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård av god kvalitet till äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19.

Förvaltningen kan därefter konstatera att verksamheten har stabiliserats och i början av maj smittfriförklarades Berga. Sedan i början av maj har Berga inte haft fler fall av covid-19, trots den ökade samhällsspridningen i samhället under hösten. Flera andra problem som uppstod i verksamheten under våren har också åtgärdats under sommaren och hösten. Nya sjuksköterskor har rekryterats för att ersätta dem som lämnade sina tjänster under våren. På boendet har de nya sjuksköterskorna arbetat med att systematiskt gå igenom och förtydliga rutiner i verksamheten. Sjuksköterskor arbetar också aktivt med omvårdnadspersonalen och följer upp insatta åtgärder, bland annat genom att identifiera, åtgärda och följa upp risker såsom trycksår, fall och undernäring i kvalitetsregistret. Under 2021 kommer ett särskilt fokus att ligga på att utveckla

dokumentationen och den palliativa vården samt att förstärka patienternas kontakter med sjuksköterskorna. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden finns även, till skillnad från i våras, fysiskt på plats i verksamheten en dag per vecka.

Förvaltningen kan konstatera att den turbulenta tid Berga hade under våren 2020 med en hög smittspridning, kom att påverka verksamhetens förutsättningar att fullfölja uppdraget på ett fullgott sätt. Även om förvaltningen kan konstatera att det har vidtagits åtgärder på Berga som förbättrat situationen finns det fortfarande skäl för

(19)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 19 (23)

Signatur

verksamhetsutövaren att kommentera det som har framkommit i rapporten från FOU nu. Förvaltningen föreslår därför att staden begär en redovisning från A&O Temabo AB, dels av hur man ser på det som framkommer i utredningen, dels av vilka åtgärder som har vidtagits och som kommer att vidtas för att garantera kvaliteten i

verksamheten. Ett särskilt fokus bör ligga på att redovisa en plan för hantering av hög frånvaro av personal, vilket inkluderar att säkerställa bemanning av sjuksköterskor som har en central roll för ledarskapet. Ett annat fokus bör ligga på att redovisa en plan för att säkerställa tillgång till adekvat skyddsutrustning för en längre tid.

Vidare konstaterar förvaltningen att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i sin tur har begärt en redovisning från A&O Temabo AB om åtgärder från företagets sida avseende de brister som uppmärksammats vid deras tillsyn. Det noteras även av IVO att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Staden har kallat utföraren till Omvårdnadsnämndens presidium för ett särskilt möte med anledning av kritiken i IVO-rapporten. Utföraren ska muntligen bemöta IVO- rapporten, beskriva vilka åtgärder som har vidtagits sedan våren 2020 och göra en lägesbeskrivning sedan sommaren samt vilka åtgärder som är planerade för 2021.

Redovisningen och åtgärder till följd av tillsynen, samt IVO:s efterföljande beslut, kommer att ha stor betydelse för stadens ställningstagande i bedömningen av hur verksamhetsutövaren uppfyller sitt åtagande till staden.

Yttranden

Elisabet Brolin (S) lämnar yttrande enligt bilaga 1 till protokollet Yrkanden

Elisabet Brolin (S) och Kerstin Scheutz (V) föreslår att omvårdnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 2.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 2.

Ordförande ställer förvaltningens förslag och förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 1 mot varandra och konstaterar att omvårdnadsnämnden beslutar enligt

förvaltningens förslag.

(20)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 20 (23)

Signatur

§ 11

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL§/2021 §1

2020/330, 2020/486, 2020/556, 2020/522, 2020/528, 2020/521, 2020/569, 2020/433, 2020/384, 2020/511, 2020/478, 2020/515, 2020/523, 2020/432, 2020/539, 2020/499, 2020/377, 2020/450, 2020/467, 2020/474, 2020/400, 2020/404, 2020/491, 2020/520, 2020/542, 2020/519, 2020/605, 2020/484, 2020/396, 2020/510, 2020/477, 2020/272, 2020/568, 2020/569, 2020/570, 2020/571, 2020/572, 2020/249, 2020/501, 2020/543, 2020/575, 2020/533, 2020/436, 2020/505, 2020/004, 2020/577, 2019/704, 2020/546, 2020/547, 2020/537, 2020/338, 2020/507, 2019/400, , 2020/522, 2020/494,

2020/578, 2020/300, 2020/579, 2020/580, 2020/512, 2020/549, 2020/551, 2020/328, 2020/553, 2020/433, 2020/571, 2019/656, 2020/561, 2020/559, 2020/307, 2020/557, 2021/001, 2020/541, 2020/512, 2020/525, 2021/004, 2021/005, 2020/563, 2020/128, 2020/270, 2021/008, 2021/009, 2021/010, 2021/011, 2020/503, , 2021/002,

2021/013, 2021/015, 2021/017, 2020/548, 2021/007, 2021/019, 2021/006, 2021/017, 2020/544, 2020/500, 2020/479, 2021/037, 2020/576, 2021/038, 2021/042, 2021/043, 2021/044, 2021/048, 2021/050, 2020/396, 2021/018, 2020/572, 2020/556, 2021/581 000093415, 000093416, 000093417, 000093418, 000093419, 000093420, 000093421, 000093422, 000093423, 000093424, 000093425, 000093426, 000093427, 000093428, 000093429, 000093430, 000093432, 000093433, 000093434, 000093435, 000093436, 000093437, 000093438, 000093439, 000093440, 000093444, 000093445, 000093446, 000093449, 000093450, 000093451, 000093452, 000093453, 000093454, 000093455, 000093456, 000093457, 000093458, 000093459, 000093460, 000093461, 000093462, 000093463, 000093464, 000093465, 000093466, 000093467, 000093468, 000093469, 000093471, 000093472, 000093474, 000093475, 000093476, 000093477, 000093478, 000093479, 000093480, 000093481, 000093482, 000093483, 000093484, 000093485, 000093486, 000093487, 000093488, 000093490, 000093491, 000093492, 000093493, 000093494, 000093495, 000093496, 000093497, 000093499, 000093500, 000093501, 000093502, 000093503, 000093504, 000093505, 000093506, 000093507, 000093508, 000093509, 000093510, 000093511, 000093512, 000093513, 000093515, 000093516, 000093517, 000093518, 000093520, 000093521, 000093522, 000093523, 000093524, 000093525, 000093526, 000093527, 000093528, 000093529, 000093530, 000093531, 000093532, 000093533, 000093534, 000093535, 000093536, 000093537, 000093538, 000093539, 000093540, 000093541, 000093542, 000093543, 000093544, 000093545, 000093546, 000093547, 000093549, 000093550, 000093551, 000093552, 000093553, 000093554, 000093555, 000093556, 000093557, 000093558, 000093559, 000093560, 000093561, 000093562, 000093563, 000093564, 000093567, 000093568, 000093569, 000093570, 000093571, 000093572, 000093573, 000093574, 000093575, 000093576, 000093577, 000093578, 000093579, 000093580, 000093581, 000093582, 000093583, 000093584, 000093585, 000093586, 000093587, 000093588, 000093589, 000093590,

(21)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 21 (23)

Signatur

000093591, 000093592, 000093593, 000093594, 000093595, 000093596, 000093597, 000093598, 000093599, 000093600, 000093601, 000093602, 000093603, 000093604, 000093605, 000093606, 000093607, 000093608, 000093609, 000093610, 000093611, 000093612, 000093613, 000093614, 000093615, 000093616, 000093617, 000093618, 000093619, 000093620, 000093621, 000093622, 000093623, 000093624, 000093625, 000093626, 000093628, 000093629, 000093630, 000093631, 000093632, 000093633, 000093634, 000093635, 000093639, 000093641, 000093642, 000093643, 000093645, 000093646, 000093647, 000093648, 000093649, 000093650, 000093651, 000093652, 000093654, 000093655, 000093656, 000093657, 000093658, 000093659, 000093660, 000093661, 000093662, 000093663, 000093664, 000093665, 000093666, 000093667, 000093668, 000093669, 000093670, 000093671, 000093672, 000093673, 000093674, 000093675, 000093676, 000093677, 000093678, 000093679, 000093680, 000093681, 000093682, 000093683, 000093684, 000093687, 000093688, 000093689, 000093690, 000093691, 000093692, 000093693, 000093694, 000093695, 000093696, 000093697, 000093698, 000093699, 000093700, 000093702, 000093703, 000093704, 000093705, 000093707, 000093708, 000093709, 000093710, 000093711, 000093712, 000093713, 000093714, 000093715, 000093716, 000093717, 000093718, 000093719, 000093720, 000093721, 000093722, 000093723, 000093724, 000093725, 000093726, 000093727, 000093728, 000093729, 000093730, 000093731, 000093732, 000093733, 000093734, 000093735, 000093736, 000093737, 000093738, 000093739, 000093740, 000093741, 000093745, 000093746, 000093748, 000093751, 000093752, 000093753, 000093754, 000093755, 000093756, 000093757, 000093758, 000093759, 000093760, 000093761, 000093762, 000093763, 000093764, 000093765, 000093766, 000093767, 000093768, 000093769, 000093770, 000093771, 000093772, 000093773, 000093774, 000093775, 000093776, 000093777, 000093778, 000093779, 000093780, 000093782, 000093783, 000093784, 000093785, 000093786, 000093787, 000093788, 000093789, 000093790, 000093791, 000093792, 000093793, 000093797, 000093799, 000093800, 000093802, 000093803, 000093804, 000093805, 000093806, 000093807, 000093808, 000093809, 000093810, 000093811, 000093812, 000093813, 000093814, 000093815, 000093816, 000093817, 000093818, 000093819, 000093820, 000093821, 000093822, 000093823, 000093824, 000093825, 000093826, 000093827, 000093828, 000093829, 000093830, 000093831, 000093832, 000093833, 000093834, 000093835, 000093836, 000093837, 000093838, 000093839, 000093840, 000093841, 000093842, 000093843, 000093844, 000093845, 000093846, 000093847, 000093848, 000093849, 000093850, 000093851, 000093852, 000093853, 000093854, 000093855, 000093856, 000093857, 000093859, 000093860, 000093861, 000093862, 000093863, 000093864, 000093865, 000093866, 000093867, 000093868, 000093869, 000093870, 000093872, 000093873, 000093874, 000093875, 000093876, 000093877, 000093878, 000093879, 000093880, 000093881, 000093882, 000093883, 000093884, 000093886, 000093887, 000093888, 000093889, 000093890, 000093891, 000093892, 000093893, 000093894, 000093895, 000093896, 000093897, 000093898, 000093899, 000093900, 000093901, 000093902, 000093904, 000093905, 000093906, 000093907, 000093908, 000093909, 000093910, 000093911, 000093913, 000093914, 000093915, 000093916, 000093917, 000093918, 000093919, 000093920, 000093921, 000093922, 000093923, 000093924, 000093925, 000093926, 000093927, 000093928, 000093929, 000093930, 000093931, 000093932, 000093933, 000093935, 000093936, 000093937, 000093938, 000093939, 000093940, 000093941, 000093942, 000093943, 000093944, 000093947, 000093948, 000093949, 000093950, 000093951, 000093952, 000093953, 000093955, 000093956, 000093957, 000093958, 000093959, 000093961, 000093962, 000093963, 000093964, 000093965, 000093966,

(22)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 22 (23)

Signatur

000093967, 000093968, 000093969, 000093970, 000093971, 000093972, 000093973, 000093974, 000093975, 000093976, 000093977, 000093978, 000093979, 000093980, 000093981, 000093982, 000093983, 000093984, 000093985, 000093986, 000093987, 000093988, 000093989, 000093990, 000093991, 000093992, 000093994, 000093995, 000093996, 000093997, 000093998, 000093999, 000094001, 000094002, 000094003, 000094004, 000094005, 000094006, 000094007, 000094010, 000094012, 000094013, 000094014, 000094016, 000094017, 000094018, 000094019, 000094020, 000094021, 000094022, 000094023, 000094024, 000094025, 000094026, 000094027, 000094028, 000094029, 000094030, 000094031, 000094032, 000094033, 000094035, 000094036, 000094037, 000094038, 000094039, 000094040, 000094041, 000094042, 000094043, 000094044, 000094045, 000094046, 000094047, 000094048, 000094049, 000094050, 000094051, 000094052, 000094055, 000094057, 000094058, 000094059, 000094060, 000094061, 000094062, 000094063, 000094064, 000094065, 000094066, 000094067, 000094068, 000094069, 000094071, 000094072, 000094073, 000094074, 000094075, 000094076, 000094077, 000094078, 000094079, 000094080, 000094081, 000094082, 000094083, 000094084, 000094085, 000094086, 000094087, 000094088, 000094089, 000094090, 000094091, 000094092, 000094093, 000094094, 000094095, 000094099, 000094100, 000094101, 000094102, 000094103, 000094104, 000094105, 000094106, 000094107, 000094108, 000094109, 000094110, 000094111, 000094112, 000094114, 000094115, 000094116, 000094117, 000094118, 000094119, 000094120, 000094122, 000094123, 000094124, 000094125, 000094127, 000094128, 000094129, 000094130, 000094131, 000094132, 000094133, 000094134, 000094135, 000094136, 000094137, 000094138, 000094139, 000094140, 000094141, 000094142, 000094143, 000094144, 000094145, 000094146, 000094147, 000094148, 000094149, 000094150, 000094151, 000094152, 000094153, 000094154, 000094155, 000094156, 000094157, 000094158, 000094159, 000094160, 000094161, 000094162, 000094163, 000094164, 000094165, 000094166, 000094167, 000094168, 000094169, 000094170, 000094171, 000094172, 000094173, 000094174, 000094175, 000094176, 000094177, 000094178, 000094179, 000094180, 000094181, 000094182, 000094183, 000094184, 000094185, 000094186, 000094187, 000094189, 000094190, 000094191, 000094192, 000094193, 000094194, 000094195, 000094196, 000094197, 000094198, 000094199, 000094200, 000094201, 000094202, 000094203, 000094204, 000094205, 000094206, 000094208, 000094209, 000094210, 000094211, 000094212, 000094213, 000094214, 000094215, 000094216, 000094217, 000094218, 000094219, 000094221, 000094222, 000094223, 000094224, 000094230, 000094231, 000094232, 000094233, 000094234, 000094235, 000094238, 000094239, 000094240, 000094241, 000094242, 000094243, 000094244, 000094245, 000094247, 000094248, 000094250, 000094251, 000094252, 000094253, 000094255, 000094256, 000094257, 000094258, 000094259, 000094260, 000094261, 000094262, 000094263, 000094264, 000094265, 000094266, 000094267, 000094268, 000094269, 000094270, 000094271, 000094272, 000094273, 000094274, 000094276, 000094277, 000094278, 000094279, 000094280, 000094281, 000094282, 000094283, 000094284, 000094285, 000094288, 000094289, 000094290, 000094291, 000094292, 000094293, 000094294, 000094295, 000094296, 000094297, 000094298, 000094299, 000094300, 000094301, 000094302, 000094303, 000094304, 000094305, 000094306, 000094307, 000094308, 000094309, 000094310, 000094311, 000094312, 000094313, 000094314, 000094315, 000094316, 000094317, 000094318, 000094319, 000094320, 000094321, samt 000094322.

(23)

SOLNA STAD Protokoll 2021-02-16 SID 23 (23)

Signatur

§ 12

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 13

Meddelanden (ON/2020:132, ON/2021:38)

Omvårdnadsnämnden tar del av utsända meddelanden.

Uppdrag om att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter behöver utvecklas för att möte de kommande välfärdsbehoven kommer att redovisas vid ett kommande sammanträde.

§ 14 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 15

Godkännande av digitalt deltagande

Beslut

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

(24)

Omvårdnadsnämnden 16 februari 2021 Ärende 12 – Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning Covid-19 på Berga vård- och

omsorgsboende våren 2020

Yttrande över rapporten ”Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning Covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020”

Socialdemokraterna känner stor oro för att så få av de som arbetar nära de boende är intervjuade. Endast åtta undersköterskor är intervjuade, vilket är en mycket liten del av alla de undersköterskor eller vårdbiträden som arbetar på Berga.

Därtill saknar vi intervjuer av alla de vikarier som arbetade på Berga under våren 2020.

När det gäller de sjuksköterskor som valde att säga upp sig under våren saknas även intervjuer med dem.

Att intervjua sjuksköterskorna som slutat och fler undersköterskor/vårdbiträden som arbetade under våren hade gett ett bredare underlag för de slutsatser som framkommer i rapporten.

Socialdemokraterna krävde i ett tidigt skede att det skulle genomföras en oberoende undersökning av förhållanden och situationen på Berga vård- och omsorgboende med anledning av pandemin. Det kravet ledde till den genomlysning av Berga som nu presenteras.

Därutöver har Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, i sin fördjupade tillsyn riktat mycket skarp kritik mot Berga vad gäller hanteringen verksamheten som bedrevs under våren 2020.

IVO har även varit mycket kritiska i tillsynen när det gäller hur hälso- och sjukvårdsåtagandet fungerat under våren 2020.

Resultatet av de rapporter som nu finns publicerade gör att vi socialdemokrater inte känner förtroende för företaget A&O Omsorg och att de inte ska tillåtas att driva verksamheten vidare.

Elisabet Brolin Socialdemokraterna

Bilaga 1 ON/2021-02-16 § 10

..

~

~ • Socialdemokraterna

(25)

Omvårdnadsnämnden 16 februari 2021 Ärende 12 – Genomlysning och lärande rörande hanteringen av smittspridning Covid-19 på Berga vård- och omsorgsboende våren 2020

TILLÄGGSYRKANDE

Med hänvisning till rubricerad rapport och förslagen till beslut yrkar vi att nämnden även beslutar

Att:

• IVO:s krav på redovisning till följd av tillsynen och efterföljande beslut kommer att ha stor betydelse för stadens eget ställningstagande av huruvida

verksamhetsutövaren kan anses ha uppfyllt sitt åtagande till staden.

Elisabet Brolin Kerstin Scheutz

Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Bilaga 2 ON/2021-02-16 § 10

~ • .ak Socialdemokraterna

References

Related documents

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021. Syftet med

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för