• No results found

Personnummer och samordningsnummer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Personnummer och samordningsnummer"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2009-01-14

Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Personnummer och samordningsnummer

Enligt en lagrådsremiss den 18 december 2008 (Finansdeparte- mentet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481),

2. lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga person- adressregistret,

3. lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av person- uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Maria Åhrling.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen

18 a och 18 c §§

Enligt 18 a § första stycket i sin nuvarande lydelse får en person som inte är eller har varit kyrkobokförd på begäran av en myndighet tilldelas ett samordningsnummer. Det föreslås nu att ett samord- ningsnummer ska kunna tilldelas en sådan person även på begäran

(2)

2

av ett annat organ. Förslaget kompletteras med bemyndigande i den föreslagna nya 18 c §, andra stycket, för regeringen att meddela föreskrifter om vilka enligt 18 a § som får göra en sådan begäran.

Enligt Lagrådets mening krävs det inget normgivningsbemyndigande för regeringens kompetens att bestämma vilka myndigheter under regeringen eller annat organ som ska få begära samordnings- nummer. Lagrådet anser det tillräckligt att det i 18 a § första stycket föreskrivs att samordningsnummer får tilldelas på begäran av en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer. Bemyn- digandet i 18 c § andra stycket bör därför utgå.

Enligt Lagrådets mening bör även 18 c § första stycket utgå. I detta stycke ges bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter om tilldelning av samordningsnummer och personnummer enligt 18 a och 18 b §§.

Det synes här vara fråga endast om verkställighetsföreskrifter, dvs.

föreskrifter som faller inom regeringens kompetensområde utan något krav på riksdagsbemyndigande.

Ikraftträdandebestämmelsen

Utöver de nya 18 a och 18 c §§ föreslås i remissen att det ska bli möjligt att kunna ange födelsetiden i ett personnummer med annan dag än födelsedagen (18 § nytt tredje stycke). Vidare föreslås i en ny 18 b § att i vissa fall även de som tillhör en främmande makts

beskickning m.fl., vilka i dag inte har rätt till personnummer, ska få tilldelas sådana nummer. Den nya 18 b § föreslås träda i kraft den 1 juni 2009, medan övriga föreslagna bestämmelser ska träda i kraft den 1 juli 2009.

(3)

3

Enligt Lagrådets mening är de föreslagna lagändringarna, oavsett om den föreslagna 18 c § vidhålls eller ej, av det slaget att de bör ges en och samma ikraftträdandetid.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

References

Related documents

2 § tredje stycket ellagen ska införas ett bemyndigande för regeringen (med möjlighet till subdelegation till den myndighet som regeringen bestämmer) att meddela föreskrifter om

5 § 2 Skatteverket får tilldela samordningsnummer enligt 18 a § folkbok- föringslagen (1991:481) efter ansökan av en enskild eller på begäran av en statlig myndighet eller

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokförings- lagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2000:1127) med bemyndigande för Finansinspektionen att meddela föreskrifter om säker- hetsreserver i

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) ska ha

Föreskrifter om prejning och visitering meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har hörts. På regeringens vägnar

För att få verksamheten att fungera på bästa sätt bör hon därför få

2 b § Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om vilka krav på särskild behörighet enligt 2 a § första stycket 1 som ska gälla för ett utbildningsprogram