KONTROLLPLAN FASADÄNDRING Administrativa uppgifter

Download (0)

Full text

(1)

2018-11-02

KONTROLLPLAN FASADÄNDRING Administrativa uppgifter

Fastighetsbeteckning: Ärendet avser:

Dnr: Datum (åååå-mm-dd): Ev. beslutsnr bygglov:

Fastighetens adress:

Namn byggherre (BH): Organisations-/personnummer:

Byggherrens adress:

E-post byggherre: Telefon:

Kontaktperson: Telefon:

E-post kontaktperson:

För att slutbesked ska kunna utfärdas ska begäran om slutbesked skickas till Miljö- och byggnämnden, Kiruna kommun.

Begäran om slutbesked ska följas av undertecknad kontrollplan samt övriga intyg som

begärts in i samband med startbesked.

(2)

2018-11-02

KONTROLLPUNKTER

Nr: Kontroll: Kontrollmetod: Kontroll mot

ritning/BBR/mm: Kontroll av: Datum för

kontroll: Signatur: Eventuella anmärkningar:

1

Åtgärden har påbörjats efter att

startbesked erhållits. Startbesked BH (byggherre)

2

Tillämpliga energikrav uppfylls. Redovisa u-värden

tak, vägg, fönster. BBR 9:2 BH

3

Brandskydd: brandklass i förhållande

till närliggande byggnader. Visuellt BBR 5:61 BH

4

Estetiska och antikvariska värden

beaktade vid genomförandet. Ritningar, PBL

8:17 BH

5

Kontrollera att byggnadsdelar skyddas

mot fukt samt att fukt inte byggs in. Visuellt BBR 6:5 BH

6

Åtgärd är utförd enligt beviljat bygglov. Visuellt, måttband

e.d. Ritningar BH

7

Begäran om slutbesked till Kiruna kommun när byggåtgärderna är färdigställda.

Underskrivet

utlåtande Kontrollplan BH

8

(3)

2018-11-02 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(4)

2018-11-02

Byggherres utlåtande

(Ifylles efter färdigställande, inför begäran om slutbesked)

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enligt startbesked.

___________________________________

Ort och datum

_______________________________________

Byggherres underskrift

___________________________________________

Namnförtydligande

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :