• No results found

Sverige i världstopp i insamling av elavfall

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sverige i världstopp i insamling av elavfall"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PRESSMEDDELANDE 2008-02-29

Sverige i världstopp i insamling av elavfall

Under 2007 samlades 160 miljoner kg elavfall in i Sverige, vilket motsvarar ca 17,5 kg per invånare. Det innebär en ökning på åtta procent jämfört med 2006. Störst var ökningen för IT- och kontorsutrustning och för s.k. konsumentelektronik (TV, video, audio). Statistik för varje kommun finns på www.el-kretsen.se Insamlingen och återvinningen av elavfall i Sverige sköts av El-Kretsen, som är näringslivets servicebolag för att hantera producenternas skyldighet att ansvara för insamling och återvinning av elektroniska

produkter. Under 2007 anslöt sig 259 företag till El-Kretsen. Totalt bistår El-Kretsen ca 1 200 företag med att uppfylla sina lagliga förpliktelser.

El-Kretsen och Avfall Sverige, branschorganisationen för avfalls- och återvinningsfrågor, samarbetar kring insamling av hushållens elavfall. Elavfallet samlas in via kommunernas 700 återvinningscentraler eller via fastighetsnära insamling. El-Kretsen samarbetar med kommunerna samt återvinnings- och

transportindustrin, vilket skapat effektiva lösningar och gott resultat.

– Att det finns en fungerande infrastruktur är förstås en viktig anledning till att vi är så bra på att samla in el-avfall i Sverige. Det finns också ett stort miljöintresse bland hushållen och företagen, säger El-Kretsens vd Jan-Olof Eriksson. Naturen är viktig för oss!

Det är viktigt att allt elavfall samlas in eftersom det innehåller farliga ämnen, som bly, kvicksilver, flamskyddsmedel och kadmium, som inte får komma ut i kretsloppet och förgifta djur och växter.

- Konsumtionen står på topp och avfallsmängderna ökar generellt, men den största ökningen står elavfall för. Sveriges unika samarbete mellan kommuner och producenter borgar emellertid för en hög insamling och återvinning av elavfallet, säger Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist.

Merparten av allt svenskt elavfall återvinns inom Sverige. Undantag finns för produkter som lagligen exporteras till bland annat Norge, Danmark och Tyskland. El-Kretsen besöker dem regelbundet och kontrollerar att återvinningen sker enligt de riktlinjer som finns. Genom undertecknandet av

Baselkonventionen har Sverige förbundit sig att inte exportera farligt avfall, däribland elavfall, till u-länder.

Fakta om El-Kretsen och återvinningen av elavfall, se www.el-kretsen.se Fakta om Avfall Sverige och insamlingen av elavfall, se www.avfallsverige.se För ytterligare information:

Jan-Olof Eriksson, VD El-Kretsen, tel 08-545 212 91 email jan-olof.eriksson@el-kretsen.se

Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige, tel 0708-93 15 99 email: weine.wiqvist@avfallsverige.se

References

Related documents

Efter nio år hade 7,6 procent av patienterna förlorat minst ett implantat och 14,5 procent av patienterna hade drabbats av periimplantit med uttalad benförlust.. Värdering

„ Ledningar för att koppla samman in- och utgångar till logiska block. Š

Re- missens förslag innebär att paragrafen delas upp i två punkter och att ett nytt bemyndigande införs i punkten 2, enligt vilket regeringen eller den myndighet som

Avfall Sverige, branschorganisationen för avfallshantering och återvinning och El-Kretsen, elektronikproducenternas servicebolag som organiserar insamling och återvinning av

Om remissen är begränsad till en viss del av promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte

Hinder för att bygga ny produktion behöver ses över eller tas bort, exempelvis skatter på produktion av el som effekt- skatten på kärnkraft och fastighetsskatten på

Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen —till nytta för alla.. Energiföretagen

Nedanstående tabell, Tabell 12, visar plastmängder från demonterat elavfall. Uppgifterna kommer från El-Kretsen. Elavfall skickas till andra länder eller inom Sverige för