Viktiga händelser under år 2000

76  Download (0)

Full text

(1)

PEAB

ÅRSREDOVISNING

00

(2)

Viktiga händelser under år 2000

FRAMGÅNGSRIK RENODLING OCH FOKUSERAD UTVECKLING

PRODUKTIONEN PÅ HÖGVARV

INNEHÅLL

Ekonom>skt sammandrag VD-kommentar

Paab-aktren

Affårsrde, framgångsfaktorer och strategi

Fokusenng på kamverksamheten Koncernens ftnanstel!a mål Peab& verksamhetsområden

Byggverksamheten - Konkurrentredovismng Bygg och anlåggoing

- Svenge - Ut!and Industri

- S·.verock -Asfalt -Mao;kin -Kran

1 jan Ny rapport- struktur

9 feb Koncern- ledningen utökas Nya finansiella mål

27 jan Samschakt förvärvas

20 jan 135 22 feb Driftsavtal studentbostäder åt med vägverket i Chalmers i Norrland (112 mkr) Göteborg (48 mkr)

23 feb Ombyggnad av Finlands riksbank i Helsingfors (89 mkr) Lägenheter och butiker i Vestby centrum söder om Oslo (27 mkr) 25 feb Utbyggnad av SAAB- anläggning utanför Nyköping (38 mkr)

3 Fbrvaltnrng

4 Verksamheter under

& awecklmg Peabs va.'Umarke 10 Peab och kunden Peabs effektivttet 11 Peabs personal 12 Peabs mrljoarbete 13 FtnansieU informatton 14 Fem år i sammandrag 14 Forvattningsberättelse 15 Aesultaträknmgar 16 Balansräkningar 26 Kassafladesanalyser 30 Noter

33 Revrs•onsberättelse 34 Styrelse och !edmng 35 Dehmtioner 35 Adresser

13 mar Aktierna i Wihlborgs avyttras

9 mar Ombyggnad av riksväg 50

i Närke (1 00 mkr) 27 mar Nio asfalt- uppdrag i Norrland (88 mkr)

28 mar Mark- och betonguppdrag till kontor i Warszawa (80 mkr)

Universitetsbibliotek i Karlstad (150 mkr) 29 mar Om- och tillbyggnad på Sturups flygplats (35 mkr) 30 mar Bredbands- samarbete med Tele1

3 apr Anjo Entreprenad förvärvas

4 apr Finlands nya ambassad i Slackholm (89 mkr) 5 apr 280 lgh i stockhalms city (258 mkr) 6 apr Drift och underhåll av vägar i Dalsland (63 mkr) 7 apr Ny sträckning av E 22 söder om Kalmar (55 mkr) 12 apr Klara Zenit i centrala Stockholm (595 mkr) Betongbroar vid Arlanda (30 mkr) Om-och tillbyggnad av skolor i Uppland (35 mkr)

27 apr Utbyggnad av köpcentrum i Norge (57 mkr)

8 maj Ulf H Jansson ny styrelse- ordförande 29 maj Aktierna i Folkebolagen avyttras

MAJ

3 maj Drift och underhåll av gator i Göteborg (70 mkr) 5 maj Laboratorium i Umeå (1

oo

mkr) 8 maj Köpcentrum i Uddevalla (170 mkr) 12 maj 111 bostäder i Halmstad (77 mkr) 15 maj 144.student- lägenheter i Kista (37 mkr)

16 jun Fasti!;l bolaget Oska borg delas u1 1 med BPA Ecuro avyttra Maintech blir l

20 jun Återki 1 teckningsoptlt

ÅR 2000 l KORTHET

36 Resultatet efter fmansnetto rnktusrve jamforelsestorande poster om 200 mkr ökade med 480 mkr tttl 642 ml<r.

37 Ordanngången ökade krattrgt, +43 procent ttll17.362 mkr 38 Orderstocken ökade tri l den storsta någonsrn, +52 procent ttll 39 10 895 mkr_

40 Peab ar tdag en renodlad bygg- och anlaggmngskoncern 42 utan artframmande verksamheter Aktter t bland annat 44 Wihlborgs och Folll.ebolagen har avyttrats och trUgångarna 1

47 fastighetsbolaget Oskarsborg har delats upp mellan ägarna.

50 Den s k Kranenoptionen har upphOrt att gålla.

51 l Malmb hamn skall Peab ttllsammans med JM och Wthlborgs 55 uppf6ra 1. ':?00 bostäder samt kommerstalla lokaler på ett 56 225.000 kvm stort attrakttvt område.

58 Vtd bolagsstämman valdes Ulf H Jansson tri! ny styrnlse- 60 ordförande Styrelsen f6reslår en utdelning om 1,30 kr (0,80) 71 per aktie.

72 For 2001 prognosticeras ett resultat efter flnansnetto 74 exk\uSJve jåmfOrelsestorande poster overstigande mot- 75 svarande resultat for år 2000, vilket uppgick till 442 mkr.

(3)

o.lh 7 jul Norska

"·-' dotterföretaget

-, SRG avyttras

'<l Ii

:~a 1e

6 jul Genomfart i Sollefteå (90 mkr)

s

iolvärme-

piweKt i Danderyd

14 aug Aktierna i Skandrenting avyttras

15 aug Upplösning av "Kranenoptionen"

22 aug Netel förvärvas.

15 aug Sam- arbetsavtal med Wihlborgs och JM avseende Kranen-området l Malmö hamn.

24 aug 56 lgh för äldeboende i Malmö (47 mkr) 54 lgh l Svedala [45 mkr)

SEP '

6 sep Broar över Dalälven och Ljusnan (70 mkr)

23 okt Aktierna i Investerings- sällskapet avyttras

3 okt Parkeringshus och 77 lgh i Oslo (107 mkr)

4 okt Två broar för Botnlabanar1 (BO mkr)

6 okt Kärnbränsle- lager vid Oskars- hamnsverket (180 mkr)

19 okt Mälerdalens Högskola l Västerås (380 mkr)

9 nov Kontor och lager i Malmös oljehamn [58 mkr) Säljhall i Löddeköpinge [51 mkr)

13 !lOV 3141gh i stockhalm [210 mkr)

15 dec Ökat eget kapital genom konvertering 253 mkr.

20 dec Ny femårig finansiering

t dec Äldreboende i Halmstad {190 mkr)

5 dec Ombyggnad av Räcksta sjukhus i Vällingby [200 mkr)

18 dec Om-och tillbyggnad för SCA i Värnarne (118 mkr) 11 O vårdbostäder i Värnarna (75 mkr)

Ekonom i skt sammandrag

1 Omsättning Resultat efter finansnetto

mkr 2000 1999 1998 mkr 2000

Bygg och anläggning 13631 11 397 10 798 Bygg och anläggning 375

Industri 2 771 2 656 1 256 Industri 236

Förvaltning 235 65 122 Förvaltning 104

Verksamheter under aweckling 65 553 821 Verksamheter under aweckling -73

Elimineringar -998 -830 --381

Totalt &42

Totalt 15704 13 841 12 616

Nyckeltal

Koncernen 2000

Rörelseresultat

mkr 2000 1999 1998 Resultat efter skatt, mkr 424

Resultat efter verklig skatt/aktie, kr 5,90

Bygg och anläggning 372 252 114 Justerat eget kapital/aktie, kr 25,10

Industri 264 229 87 Kassaflöde före finansiering, mkr 411

Förvaltning 90 227 55 Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 19,0

Verksamheter under aweckling -62 -462 24 Räntabilitet på eget kapital, o/o 25,4

Totalt 684 246 280 Soliditet, o/o 25,7

Aktieutdelning, mkr 109,4

1999 1998

259 142

201 80

213 -13

-511 2

162 211

1999 1998

233 145 3,40 2,10 22,00 19,50 169 -3~0

8,3 10,8 10,1 11,6 23,1 20.4 55,3 41,5

3

(4)

Renodlat Peab ökar takten

År

2000 var ett mycket betydelsefullt

år för

Peab.

Vi

beslutade och genomförde en rad stra- tegiskt viktiga åtgärder. Efter ett väl planerat renodlingsprogram

är Peab nu en välstruktur-

erad bygg- och anläggningskoncern utan art- främmande verksamheter eller perifera intressekopp lin

g

ar.

Resultatet efter finansiella poster ökade med 480

mkr

till 642 mkr. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är ett högre kapaci- tetsutnyttjande, lyckosamt genomförda

effekti- viseringar och

en framgångsrik satsning på projektutveckling.

Visserligen har den svenska byggkonjunk- turen

varit

stark under året, men

vi skall ha i

minnet att

i

ett historiskt perspektiv är voly- merna av bostadsbyggande fortfarande små, med undantag av stockholmsregionen och Mälardalen. Bostadsbyggandet

väntas öka med

15-20 procent årligen från nivån

år 2000

på cirka 18 000 påbörjade bostäder.

En

del

av

behovet av lägenheter tillgodoses genom pro- duktion av bostadsrätter, medan nyproduktion

av

hyreslägenheter fortfarande

är blygsam.

Kvaliteten på det svenska

vägnätet har för-

sämrats

märkbart de senaste åren. Därför är det

angeläget att beslutsfattarna skrider till verket

och

att de

nödvändiga infrastrukturella investe- ringarna blir verklighet inom överskådlig tid.

STARKT RESULTAT

l VAR KARNVERKSAMHET

Verksamhetsområdet

Bygg och anläggning

redovisar en kraftig ökning av både order- ingång och orderstock. Volymerna är nu de största i företagets historia. Den

glädjande

utvecklingen återspeglar sig i såväl ökad om- sättning som förbättrat resultat.

Verksamhetsområde Industri, som utgör ett

viktigt komplement till vår bygg- och

anläggningsverksamhet, redovisar såväl för- bättrade marginaler som ökad efterfrågan.

För

Swerock har året inneburit omfattande

omstruktureringar, med

sikte på att ännu

effektivare kunna möta marknadens krav.

Vi

ser

en fortsatt god potential för ytterligare

resultatförbättringar. De övriga industriföre- tagen redovisar alla ett högt

kapacitetsutnytt-

jande, ökande andel extern fakturering och

förbättrad lönsamhet.

REN- ODLINGEN

GENOM- FÖRD

I samband med 1999 års strategiarbete identifierades tillgångar och verksamheter sommtepas- sade m i Peabs framtida in- riktning.

Flertalet av innehaven hade tillkom-

mit i samband med de förvärv av bolag som Peab

genomförde under början av 1990-talet.

Inom loppet av några månader avyttrade

vi aktierna i Wlhlborgs och Folkebolagen. Vidare

delade Peab och BPA upp tillgångarna i fastig-

hetsbolaget Oskarsborg, vilket även medförde

att

innehaven

i Investeringssällskapet och Ecuro avyttrades. Uppdelningen av Oskars- borg innebar att Peabs bygg-och anläggnmgs-

(5)

rörelse fick direkt kontroll över projekt-och exploateringsfastighetema, vilket möjliggör en ytterligare satsning på projektutveckling.

I augusti ingick

JM,

Wihlborgs och Peab ett avtal om att gemensamt exploatera och ut- veckla Kranenområdet i Malmö. Samtidigt upplöste Peab och Wihlborgs avtalet om den så kallade Kranenoptionen, vilken allmänt upp- fattats som svåranalyserad.

Under somrnaren avyttrades SRG, vår tun-

nel-och underjordsverksamhet i Norge, vilken varit förlustbringande de senaste åren.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det känns bra att vi har lyckats genomföra denna renodling av koncernen, både snabbare och med ett bättre ekonomiskt utfall, än väntat.

KONCENTRATION

PA

VERKSAMHETER MED HÖGT FÖRÄDLINGSVÄRDE

Peab ökar nu koncentrationen på projekt- utveckling där vi utvecklar exploaterbar mark eller förädlar bebyggda fastigheter. Detta är en viktig och lönsam del i vår verksamhet idag och den egna projektutvecklingen kommer att öka framöver. Genom att arbeta med projekt- utveckling kan vi aktivt påverka framtida användning av de projekt- och exploaterings- fastigheter som vi äger eller på annat sätt förfogar över.

Vår projektutveckling innebär oftast en helhetslösning, där vi i ett tidigt skede till- sammans med kunden initierar och utvecklar projektet och vid behov tillhandahåller finansieringslösningar tillsammans med lån- givare. Sedan samordnar vi plan- och pro- duktionsprocessen. Arbetssättet ger såväl kunden som Peab ett incitament till en lägre slutkostnad.

I projektutvecklingen eftersträvas ett minimerat risktagande. Det skall alltid finnas ett avtal med en slutlig tagare och en extern fi- nansiering innan vi sätter spaden i marken.

Under året har vi skapat ciffärsenheten Peab Projektfastigheter för att ytterligare ge struktur och kontroll över projektutvecklingen. Vid års- skiftet 2000/2001 hade vi ett engagerat kapital

på 1,2 miljarder kronor i hel- och delägda pro- jekt- och exploateringsfastigheter. Ambitionen är att långsiktigt binda cirka l miljard kronor i den syenska byggverksamheten.

Förtroendeentreprenader är ett annat mycket kundnära arbets~tt med hög priorite- ring. Här går kunden och Peab hand i hand genom hela byggprocessen och tillsammans genomför vi de för båda parter bästa lösning- arna. Målsättningen är att Peab skall tillföra kunden attraktiva mervärden. Vid förtroende- entreprenader lämnar vi fem års garanti.

Peabs industriföretag har fortsatt arbetet med konsolidering till områden med hög lön- samhet. Flera stora investeringar har genom- förts. Bara i Swerock har cirka 100 mkr investe- rats, bland annat i nya anläggningar.

5

(6)

FORTSATT MILJÖARBETE

Peab har även stärkt sin ställning som en av de

ledande leverantörerna av miljövänliga bygg- lösningar. Ett exempel på de tta

är

vårt enga- gemang i ett av Europas största solvärme- projekt i Danderyd, där Peab fått i uppdrag att förse ett 50-tal bostäder med solvärme.

I alla våra projekt genomsyras byggpro- cessen av kvalificerat miljötänkande. Peab har en unik spetskompetens på miljöområdet, och

vi skall även i

fortsättningen vara

ett ledande

företag i arbetet med att bygga ett hållbart framtidssamhälle.

IT OCH BREDBAND

Peab tar även sikte på framtidsmarknader ge- nom inriktningen på

utbyggnad av

bredband och övrig infrastruktur inom

IT -området. I

mars ingick Peab ett avtal med Tele l

Europe

om bredbandsutbyggnad i företagsintensiva områden i Stockholm, Göteborg och Malmö.

I augusti

förvärvades tele-och datakommu-

nikationsföretaget Netel, som tillhanda-

håller helhetskoncept inom både fasta och mobila nät.

Peab tar ansvar för hela bredbands- utbyggnaden, från kabelnedgrävning

till

slut- installation i fastigheten. Under 2001 kommer investeringar att

inledas i

uppförandet av basstationer för den

nya generationens mobil-

telefoni. !T-relaterade uppdrag blir

en

allt mer integrerad del av Peabs basverksamhet och denna marknad förväntas växa de närmaste

åren.

Internt sker stora ansträngningar för att med hjälp av ny !T-teknik åstadkomma ökad effektivitet och produktivitet. Vi har inlett ett omfattande effektiviseringsprogram bland annat inom inköp, ekonomi och logistik.

PERSONALSATSNI N Q

Peab

har ett årligt behov av 700-900 nya med-

arbetare, vilket vi hittills klarat av att tillgodo-

se. För att även i framtiden försäkra oss om

kvalificerad personal, har

vi inlett ett brett pro-

gram för att upplevas som en attraktiv arbets-

givare. Samtidigt skall vi skapa möjlighet till

utveckling för våra befintliga medarbetare.

Detta sker genom

nya belöningsformer samt omfattande utbildnings- och utvecklingsin- satser. Vi utökar dessutom kontaktema med skolor

på alla nivåer.

GODA FINANSER

Under året fastställdes nya finansiella mål, anpassade till vår nuvarande verksamhet.

Peab

är

en koncern med god finansiell stabili- tet och en allt lägre riskexponering. Vid större engagemang prioriteras kvalitetssäkring

och

lågt risktagande. Vi ger inte avkall på målsätt- ningen att alla våra projekt

skall uppvisa en god lönsamhet.

I slutet av året tecknade Peab nya femåriga låneavtal på

sammanlagt två miljarder kronor

med sex olika banker. Genom avtalen har

vi

förstärkt och anpassat den finansiella struktu-

ren till det nya renodlade Peab. De nya låne-

avtalen ger

bland annat förbättrade möjlighe-

ter

för projektfinansiering.

(7)

EXPANSION

Nu går

vi vidare och avsätter ännu större re-

surser för att ytterligare effektivisera bygg-

och

anläggningsverksamheten. Detta gäller i lika

stor utsträckning våra strategiskt viktiga bygg-

relaterade industriföretag. Ett renodlat, finan-

siellt starkt

Peab möjliggör vår fortsatta ut-

veckling både

i Sverige och utomlands. All

vidare expansion

skall tillföra Peab lönsamhet i enlighet med

våra finansiella mål. Vårt gamla

motto att lönsamhet

går före volym gäller i

högsta grad fortfarande.

UTLANDSVERKSAMHETEN

Förutom Sverige som huvudmarknad, består Peabs marknad av Norge och länder i Östersjö- området Avsikten med Peabs verksamhet ut-

anför Sverige är att skapa ökad lönsamhet

för

koncernen. En annan fördel med Peabs ut- landsetablering är konjunkturuljämningen. Att

finnas på flera marknader minskar beroendet av en enskild marknads upp-och nedgång. För att uppnå bra lönsamhet i.vår utiandsverksam-

het krävs att vi uppnår en kritisk massa på

de

marknader där vi verkar. Vår ambition

är att, via en försiktig expansion främst via lokala för- värv, på sikt omsätta minst 800 miljoner kronor per

land, vilket vi bedömer krävs för att täcka

de lokala overheadkostnaderna. Utiands- verksamheten ger koncernen ökade möjlighe-

ter att följa våra kunder över gränserna. Dess- utom har vi möjlighet att sänka kostnaderna på

inköpssidan. Vi tycker även att det är viktigt

att

kunna ge våra medarbetare möjligheten att

utvecklas genom att arbeta i olika länder.

GLÄDJANDE UTVECKLING

Under år 2000 föll generalindex på stock- holmsbörsen med 12 procent. Under samma tid ökade Peabs börskurs med

85 procent.

En del av kursökningen beror på den uppåt-

gående byggkonjunkturen och vår starka

resul-

tatutveckling. Men uppgången beror sannolikt även på den ökade öppenheten och tydlighe-

ten

i vår rapportering. Den genomförda ren-

odlingen

har uppskattats av marknaden. Det

är en

mycket glädjande utveckling och jag tycker det

visar att våra strategiska vägval varit de rätta.

UTSIKTER

Peab kommer även i fortsättningen att

priori- tera projekt med

högt förädlingsvärde. Vår

fortsatta expansion skall ske inom områden

som ger god och stabillönsamhet Vi fortsätter fokuseringen på kärnverksamheten och inten- sifierar utvecklingen och effektiviseringen av byggprocessen. Samarbetet

mellan koncern-

bolagen kommer att öka.

Ä

ven om den svenska ekonomiska tillväxten dämpas väntas en fortsatt stark efterfrågan inom byggsektorn. För år 2001 förväntar vi att resultfttet efter finansiella poster exklusive

jämförelsestörande poster kommer överstiga de

442 mkr vi redovisade för år

2000. För år 2002

förutser vi en

fortsatt hög efterfrågan och även

för år 2003 ser det

ljust ut på den svenska bygg-

marknaden. Detta skapar

arbetsro och trygghet för Peabs

viktigaste resurs - vår personal.

Mats Paulsson

VerkstUllande direktör och koncernchef

7

(8)

Peab-aktien

Resultat per aktie

kr

7,---,

~~~---~

5~---~·

4~---~·

3~---11r~·

Utdelning per aktie

kr

1~---, 1,21---~-

0,9~---~-

0,61--- ·----· - ·

o . 3 l

0'0

1996 1997 1998 1999 2000'1

Justerat eget kapital per aktie

kr 30

20 15 10

(o

~

l

1 1196 1997 1998 1999 2000

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Peab uppgick 2000-12-31 till 841,4 mkr fördelat på 84.135.944 aktier om nominellt 1 D kronor. Aktiekapitalet är fördelat på A- och B-aktier.

Teckning och konvertering

Peab AB emitterade 1 996 ett konvertibelt förlags- lån på nominellt 259 mkr. Lånet emitterades med 15.220.588 konvertibla skuldförbindelser. Varje skuldförbindelse innebar en rätt att under perioden 1997-01-01 till 2000-12-15 konvertera till en ny B-aktie i Peab. Konverteringskursen ul)pgick till 17 kronor. Under år 2000 konverterades totalt 14.870.585 skuldförbindelser till aktler av serie B l Peab.

Peab emitterade 1996 även ett förlagslån på nominellt 86 mkr. Förlagslånet emitterades med 6.000.000 avskiljbara teckningsoptloner som gav en rätt att under perioden 1 juli 2000 - 15 decem- ber 2000 för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Peab till en teckningskurs om 22,50 kronor.

l juni 2000 återköpte Peab genom ett offentligt erbjudande 5.854.650 av dessa teckningsoptioner.

Därefter anmäldes fram till och med den 15 december år 2000 123.950 tecknlngsoptioner för att teckna lika många nya B-aktier i Peab.

Etter teckning och konvertering av ovanstående har antalet utestående aktierelaterade instrument reducerats väsentligt. Kvar finns teckningsoption 1997/2002 som maximalt kan tillföra 3.060.000 nya aktier av serie B.

Utestående tecknlngsoptioner

Teckningsoption 1997/2002: 1992 emitterades ett förlagslån på nominellt 25 mkr vilket inlöstes under 1997. Förlagslånet emitterades med 1.500.000 avskiljbara tecknlngsoptioner, som etter justering för 1994 och 1997 års kontantemlssioner, innebär en rätt att under perioden 1997-05-01 till 2002- 04-30 teckna 2,04 nya aktier av serie B per teck- ningsoption. till en teckningskurs om 22,1 O kronor per aktie. Teckningsoption 1 997/2002 är inte marknadsnoterad.

Aktiedata 2000 1999

Resultat efter schablon skatt, kr 6,50 2,00 Resultat efter verklig skatt, kr 5,90 3,40 Justerat eget kapital, kr 25,10 22,00 Kassaflöde före finansiering, kr 5,70 2,40 Börskurs vid årets slut, kr 33,50 18,10 Börskurs/justerat eget kapital, % 133 82

Utdelning, kr'l 1,30 0,80

Direktavkastning, procent 3,90 4,40

P/E-tal, schablonskatt 5 g

P/E-tal, verklig skatt 6 5

' FOr 2000, styrelsens förslag till bolagsstämman.

Aterköp av egna aktier

Bolagsstämman år 2000 gav styrelsen ett mandat att intill nästa bolagsstämma återköpa högst 980.000 A-aktier och högst 6.900.000 B-aktier, dock högst 6.900.000 aktier i bolaget. Styrelsen har inte utnyttjat mandatet under år 2000.

Utdel n l ng spo l itik

Utdelningen skall stå i rimlig proportion till såväl långsiktig vinstutveckling som till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning l övrigt.

Peabs finansiella mål är att utdelningen till aktieä- garna skall uppgå till 35-45 procent av resultatet efter skatt.

styrelsen föreslår att utdelningen för verksam- hetsåret 2000 fastställs till 1 ,30 kronor {0,80) per aktie vilket motsvarar en direktavkastning på 4,3 procent baserat på slutkursen dagen före boksluts- kommunlken den 7 februari 2001 . Den föreslagna utdelningen innebär ett totalt utdelningsbelopp om 1 09 mkr (55).

Beräknat som en andel av koncernens redovi- sade resultat efter skatt ökade utdelningen till 26 procent (24). l beräkningsunderlaget för utdel- ningen ingår ej koncernens intäktsförda allokerade medel från SPP om 200 mkr med avdrag för schablonskatt Om resultatet reduceras med dessa medel, som är att betrakta som en engångspost, uppgår utdelningen till 39 procent av resultatet efter skatt.

Handel med Peab-aktlen

Peabs B-aktie är noterad på OM stockholms- börsens O-lista. Under år 2000 omsattes 27,5 miljoner aktler jämfört med 20,1 miljoner 1999, vilket motsvarar 1 06.000 aktler (83.000) per börs- dag. Vid utgången av år 2000 var börskursen för B-aktien 33,50 kronor (18, 10) vilket motsvarar ett börsvärde på 2.819 mkr (1.251 ).

Ett flertal analytiker följer och upprättar analyser av Peab. En förteckning över dessa analytiker finns

på Internet på adressen http://peab.se/finanslellt/

analytiker

Aktiekapitalets utveckling under perloden 1974-2000

Ar POrtndrlng, mkr l'Dbllt,mkr

1974 Nyemission 0,1 0,1

1978 Fondemission 9:1 0,9 1 ,O 1983 Fondemission 7:1 7,0 8,0

1986 Split 10:1 8,0

1986 Fondemission 1 :4 2,0 10,0 1987 Nyemission 1 :2 5,0 15,0 1989 Fondemission 2:1 30,0 45,0 1992 Riktad nyemission 63,0 108,0 1993 Riktad nyemission 25,0 133,0 1994 Nyemission 3: 1 398,9 531,9 1997 Nyemission 3:1 O 159,6 691,5 2000 Konvertering 148,7 840,2

2000 Teckning 1,2 841,4

e

(9)

..

Antal aktier, röster och aktieslag

Aktleetag Antal

--

tal

A B

9.805.702 74.330.242 84.135 944

Ägarförtecknlng 2001-02-28

Erik Paulsson med familj och bolag Mats Paulsson med familj och bolag International Construction

Management Consultants Fredrik Paulsson med bolag Stefan Paulsson med bolag Sara Karlsson med bolag Svante Paulsson med bolag Karl-Axel Granlund med bolag Övriga

Aktieägeravtal

10

Alldel .-. kapi- talet, procent

11,7 88,3 100,0

AlldelliV kapitalet, procent

7,2 6,6

22,4 2,3 2,3 1,7 1,6 5,0 50,9 100.0

Alldal .... rilst·

ema, procent

56,9 43,1 11.)0,0

Aoldltl ....

rhterna.

procent

21,7 17,6

10,9 6,3 6,3 4,2 4,1 2,4 26,5 100,0

Ägarkategorier, andel av kapitalet

Privatpersoner 47,1%

Institutionella ägare 16,7%

Övriga företag 36,2%

Ägarkategorier, andel av rösterna

Såvitt styrelsen känner till finns inga aktieägaravtal mellan aktieägarna i Peab AB.

Fördelning av aktieinnehav 2000-12-31

Antal Andel n aktie-

Antal aktier aktielisare ilgoorna,procent

1- 500 6.736 49,5

501- 1.000 2.567 18,9

1.001- 2.000 1.938 14,3

2.001- 5.000 1.414 10,4

5.001- 10.000 510 3,8

10.001- 20.000 205 1,5

20.001- 50.000 135 1,0

50.001-100.000 29 0,2

100.001 61 0,4

1:3.595 100.0

Kursutveckling Pea.b B fu-1995-2000

- P - B ·- -SX Generalindex SX Fasöghet l Bygg

- - - -- - - -- - - -- - - - 50

j---~~~ · .~ --- 45

i---~7~~~\--_ 40

r Åt :

---- / - ~,.-~

1

? -

25

- f?::~..) '-\~ ~-;::;;;;/

!!!

~---~~---~--- 15

C"--·

- - - -- - - -- - - -- - 10

1888 1998 1999 2000 2001

.AOI-avkapl- talet, procent

1,8 Privatpersoner 61,3%

2,6 Institutlonella ägare 8,1%

3,7

övriga företag 30,6%

5,7

4,5 Med institutionella ägare avses t. ex.

3,6 banker, försäkringsbolag, fonder och 5,2 pensionsstiftelser.

2,5 Andelen utländskt ägande var per 70,4 2000-12-31 totalt 30,2 procent av

kapitalet och 14,6 procent av rösterna.

100,0

Kursutveckling Peab B t.o.m. 2001-03-20

- PeabB '""".._,SXGeneralil\dex

I

Om..U: antal akti• i SX Fastighot & Bygg 1000o481 per • . -

~

--- --- ---

35

--- --- ---1

80

A

_Jf.

_/"'o._~ ~ ~

:

-- ~ -;f- , _ -

..

- ~ - - - -~~=> ~-.~~

:~ ~~llll,lllllhll,lullllll~l~~~~lll;ll;ll~

jilln feb m_ar apr maJ jun jul aug ••P okt nov deo .. n f $

~~

2000 2001

9

(10)

Affärside

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta leds~ärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen.

Genom nytänkande, kombinerat med gedi- gen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden."

Framgångs - faktorer

Peab skall

• arbeta i nära samverkan med kunderna och därmed bidra till förbättrade affärsmöjligheter för alla parter.

• på ett systematiskt sätt säkerställa med- arbetarnas kompetensutveckling.

• ha kvalitets- och miljösystem som gene- rerar hög kvalitet genom hela produktions- processen.

• alltid utnytlja produktionsresurserna flexi- belt, optimalt och kostnadseffektivt.

• expandera på de marknader och inom de produktområden som ger en god och stabil lönsamhet.

Övergripande strategi

Den övergripande stratt:gin är att vara en renod- lad bygg- och anläggningskoncern. Peab kan även äga industriverksamheter som komplette-

rar och skapar konkurrensfördelar för bygg- och anläggningsverksamheten.

Vi skall prioritera tillväxt inom de delar av koncernen där förädlingsvärdet är högst och mi- nimera kapitalbindningen inom koncernens alla delar. Peab kommer att med hemmamarknaden Sverige som bas fortsätta expansionen i Norge och Östersjöområdet. Expansionen skall dock tillföra Peab lönsamhet i enlighet med våra finan- siella mål.

Peab skall inte äga färdigförädlade förvalt- ningsfastigheter och därmed inte konkurrera med våra fastighetsägande kunder. Innehav av fastighetstillgångar skall bestå av projekt-och exploateringsfastigheter. Genom egen projekt- utveckling skapas värdetillväxt varefter fastig- heterna skall avyttras. Projektportföljen skall präglas av en hög omsättningshastighet

Kvalitetsarbetet kommer fortsatt att inten- sifieras. Genom koncernens kunskap, erfaren- het och decentraliserat beslutsfattande, skall vi säkra kvaliteten i alla produktionsled. Vi lägger oss vinn om att vårt åtagande gentemot kund tydliggörs. Vår ambition är att skapa mervärden för kunder, ägare, anställda och leverantörer.

Verksamheten skall bedrivas på en hög tek- nisk nivå och Peab skall alltid utnyt~a de till- gängliga resurserna på ett effektivt sätt, vilket innebär stor rörlighet av både personal och maskiner.

Det är också angeläget att Peab uppfattas som ett modernt och förändringsbenäget före- tag. Varumärket förstärks-namnet Peab skall av alla intressenter uppfattas positivt.

'

(11)

Fokusering på kärnverksamheten

FORTSATT RENODLING

Den renodling till bygg-och anläggningsrelaterad verksamhet som tidigare beslutats har under året till stora delar genomförts. Renodlingen har ut- förts snabbare än förväntat. Uppdelningen av Oskarsborg ger projektutvecklingsorganisationen direkt kontroll över projektportföljen. ÖVriga avyttringar har totalt frigjort cirka 400 mkr i kapital till byggverksamheten. De åtgärder som genomfördes under år 2000 beskrivs nedan.

WIHLBORGS

I mars avyttrades samtliga aktier i Wihlborgs Fastigheter AB. Innehavet motsvarade 5,7 procent av kapitalet och 14,6 procent av rösterna. Avytt- ringen medförde ingen resultateffekt för Peab.

FOLKEBOLAGEN

I maj avyttrades samtliga aktier i Folkebolagen AB. Innehavet motsvarar 29,9 procent av kapitalet och 18,6 procent av rösterna. Avyttringen med- förde inte någon resultateffekt för Peab.

OSKARSBORG

1 juli delade Peab och BPA upp tillgångarna i det gemensamt ägda fastighetsbolaget Oskarsborg med en balansomslutning om cirka 5,2 mdr.

Peab övertog fastigheter och råmark med ett bokfört värde på 830 mkr. Dessa kommer att exploateras och förädlas av Peabs projektutveck- lingsorganisation inom verksamhetsområdet Bygg och Anläggning. De övertagna tillgångarna redovisas som projekt-och exploaterings-

fastigheter då avsikten är att dessa tillgångar skall vidareutvecklas och därefter snarast avyttras.

Peab övertog dessutom Skånehus med bostads- fastigheter och kommersiella lokaler i Öresunds- regionen och södra Halland. Bokfört värde på fast- igheterna vid övertagandet var 910 mkr. I samband med förvärvet beslutades att ägandet i Skånehus skall minskas till under 50 procent, varför inneha- vet redovisas till 50 procent som intresseföretag och till 50 procent som övriga kortfristiga fordringar.

Oskarsborg redovisas som intresseföretag fram till och med 2000-06-30 under Verksamheter under avveckling och därefter som dotterföretag. Uppdel- ningen medförde ingen resultatpåverkan för Peab.

MAINTECH

I juli förvärvade Peab BP As 50-procentiga inne- hav i Maintech. Maintech blev därmed ett helägt

dotterföretag till Peab. Maintech erbjuder kunder inom industrisektorn ett helhetskoncept inom drift och underhåll.

ECURO

I juli avyttrade Peab sina 50 procent i Ecuro till BP A. Ecuro, som arbetar med fastighetsförvalt- ning, blev därmed ett helägt dotterföretag till BP A. Transaktionen medförde ingen resultat- påverkan för Peab.

INVESTERINGSSÄLLSKAPET I juni träffade Peab avtal om att överlåta sin ägarandel om 15 procent i Investeringssällskapet 1999 AB. Peab avyttrade den 23 oktober 2000 samtliga aktier i Investeringssällskapet.

Köpeskillingen uppgick till130 mkr med ett positivt resultat om 30 mkr.

Peab har i ett tidigare skede bidragit till Investeringssällskapets finansiering genom ett lån om 200 mkr. Avsikten är att denna finansiering så fort som möjligt skall avvecklas.

SCANDINAVIAN ROCK GROUP I juli avyttrades det norska dotterföretaget Scandinavian Rock Group AS (SRG). SRG är verksamt inom tunnel- och övrig underjords- verksamhet Köpare var AF Spesialprojekt AS som ägs av norska AF Gruppen ASA.

Avyttringen innebär att Peabs förlustbringande tunnel- och underjordsverksamhet i Norge därmed är helt avvecklad.

Avyttringen innebar en resultatpåverkan om -32mkr.

SKANDRENTING

I augusti avyttrade Peab sitt aktieinnehav i Skandrenting. Avyttringen medförde en reavinst om6mkr.

"KRAN ENOPTIONEN"

I augusti träffades en överenskommelse mellan Peab,

JM

och Wihlborgs om att förvärva ett större markområde på gamla Kockumsområdet i Malmö, "Kranenområdet", från Fastighets AB Skeppsdockan. Avtalet om rätt till en framtida tilläggsköpeskilling, som 1994 tecknades mellan Peab och W!hlborgs, upphör genom överens- kommelsen att gälla.

11

(12)

,,

l l

l

l

Koncernens finansiella mål

Räntabilitet på sysselsatt kapital zo.---- - - ,

! s i - - - - -IJ---1

s -

IDE :-

- r -

01998 1999 2000 MAl

Räntabilitet på eget kapital

'!lo 30 25

15

1= 1

10

019118 1999 2000

soliditet

% 30 25

5

10

l

l

j

Mtl

l ~

~ l

o 1998 1GG9 2000 Mll

Utdelning/resultat efter skatt

% 50 5 D 5 30 25 20 1 s.

o

5

_j

l

J:~

-;~

o !l

1998 1m 2000 '' Mil

Kassaflöde före finansiering

Mkr 500 400 300 200 10 o

011

011 Il

l

·10

·200

·300

·400

1998 1999 2000 Mll

' styretsens förslag till bolagsstämman.

De finansiella målen för koncernen

från och

med år 2000 är följande:

Räntabilitet på sysselsatt kapital skall uppgå till

minst 12 procent För år 2000 uppgick ränta- biliteten till19,0 procent (8,3). Motsvarande siffra exklusive jämförelsestörande poster samt resultat av sålda andelar i intresseföretag och sålda koncernföretag var 14,9 procent (12,2).

Räntabilitet på eget kapital skall uppgå till minst

15 procent. För år 2000 uppgick räntabiliteten till25,4 procent (10,1). Motsvarande siffra ex- klusive jämförelsestörande poster samt resultat

av sålda andelar i

intresseföretag

och sålda

koncernföretag

var 18,6 procent (17,3).

soliditeten skalllångsiktigt överstiga 30 procent.

Detta motsvarar

en

kapitalstruktur som bedörns

passa

Peab-koncemens kombination av icke

kapitalintensiv

bygg-

och anläggningsverksam-

het

och mer kapitalkrävande industriverksam-

het. Per den

31

december 2000 uppgick

solidite-

ten

till25,7 procent {23,1).

Utdelningen till aktieägarna skall uppgå till 35-45 procent av resultatet efter skatt. För år 2000 föreslås en utdelning på 1,30 kr/aktie . (0,80). Beräknat som en andel av koncernens

redovisade resultat

efter skatt ökade utdelnin- gen till 26 procent (24). I beräkningsunderlaget

för utdelningen ingår ej koncernens intäkts- förda allokerade medel från SPP om 200 mkr med avdrag

för schablonskatt Om resultatet

reduceras med dessa medel, som är att betrakta

som en

engångspost, uppgår utdelningen till

39 procent av resultatet efter skatt.

Knssaflödet före fmansiering skall vara positivt och ökande. Under år 2000 uppgick kassa-

flödet till411 mkr (169). Kassaflödet skall åter- investeras

i

rörelsen, alternativt delas ut till

aktieägarna. strategiska nyinvesteringar kan

innebära att det finansiella målet ej uppnås ett

enskilt år

men skall på sikt öka kassaflödet och

därmed företagets värde.

Målen har

formulerats med hänsyn till Peabs

ökade andel av verksamheten inom bygg- relaterad industri. Med olika verksamheter

i

samma koncern är

räntabilitetsmållämpliga

eftersom de

visar förräntning med hänsyn tagen till

olikheter

i kapitalbindning. Vid utvärdering

och styrning

av koncernens olika verksamheter

används räntabilitet på sysselsatt kapital då detta nyckeltal inte påverkas av skillnader

i

hur

verksamheterna är kapitaliserade. Räntabilitet

på eget kapital används därmed endast som ett nyckeltal på koncemnivå.

Sett ur ett

investerarperspektiv är

det Peabs mål att aktieägarna får hög avkastning,

i

form av värdetillväxt och utdelning, på investerat kapital. Vid väsentliga förändringar

i

omvärl- den, exempelvis på de finansiella marknaderna eller genom politiska beslut, kornmer Peab att vid behov justera de finansiella målen.

'

(13)

Peabs verksamhetsområden

INDUSTRI

mkr

Bygg och ar1läggning Industri

Förvaltning Verksamheter under

aweckling Elimineringar Summa

Sysselsatt kapital Räntabilitet på

sysselsatt kapital

Omsilttnlng

2000 1999 1998

13631 11 397 10 798 2 771 2 656 1 256

235 65 122

65 553 821 -998 -830 -381 15704 13 841 12 616 4 751 3 712 3 592 19% B% 11%

OMSÄTTNINCl UPPDELAT PÅ VERKSAMHETSOMRÅDEN

Bygg-och anlåggmngsver"samhet 1 Bvenge och utland~t tnklusive prOJektutvool\ling

F oret%) tnom byggrelaterad tndustr r

Cantrala bolag. vissa dotter-och intres.qeforetag samt ovnga ir,r.ehav

Verksamheter och rnneha•; utanfor Peabs strategtsl<a innktnmg som skall avvecklas

Resultat efter s,o . . la.tt

Allreloereoultat flnanei•lla poster hpltel

2000 1999 372 252 264 229 90 227 -62 -462

664 246

1998 2000 1999 1998

114 375 259

87 236 201

55 104 213

24 -73 -511

280 642 162

SYSSELSATT KAPJTAL UPPDELAT Pl YERKSAMHET$0MRÅCEN

142 80 -13 .2

211

2000 1999 1998

2 304 915 789 967 1 006 996 1 325 559 367

155 1 232 1 440

4751 3 712 3 592

Bygg och anläggning Industri

Förvaltning · Verksamheter under aweckling

13

(14)

Byggverksamheten

mkr

1998 1999 2000

OMSATTNJNG l BYGGVERKSAMMETEN

%

5,--- ----,

1998 1999 2000

RÖAI!:LS.:MARGJNAL l BYGGVCRKSAMHIETI:N

"Byggverksamheten" i Peabkoncemens eko- nomiska rapportering utgörs av verksamhets- områdena Bygg och anläggning och Industri.

Byggverksamhetens omsättning omfattar sum-

Byggverksamheten 2000

Nettoomsättning, mkr 15 447

Rörelseresultat, mkr 636

Rörelsemarginal, procent 4,1

KONKURRENTER

Sammanställningen nedan visar nettoomsätt- ning och rörelsemarginal i byggverksamheten för de fyra största svenska byggföretagen.

Uppgifterna är hämtade från 2000 års boksluts-

Byggverksamheten

man av i Bygg-och anläggnings och Industris omsättning, minskad med intern omsättning mellan dessa verksamhetsområden.

1999 1998

13 285 11 722

481 201

3,6 1.7

kommunikeer

l

årsredovisningar från företa- gen. Redovisnings-och värderingsprinciper varierar mellan företagen vilket ej helt kunnat beaktas.

Pe•b SKANSKA NCC JM

2000 1999 2000

Nettoomsättning, mkr 15447 13 285 104 170 Rörelseresultat, mkr 636 481

Rörelsemarginal, % 4,1 3,6

Berikningsmetod

SKANSKA: SKANSKA USA. SKANSKA Europa, SKANSKA Sverige NCC: Anläggning, Bostad, Hus och Industri

2406 2,3

1999 73 239 1 943 2,7

llOOO

36 787 900 2,4

1999

35 523 931

2,6

2000

6179 481

7,8

1999

5 085 206 4,1

JM: Koncernens omsättning och rörelseresultat exkl. resultat fastighetsförsåljning, rörelseresultat fastighetsförvaltning och SPP·återbMng

Nettoomsättning

mkr 120.000 100.00 o

80.000

-! r

~ l _J

] _

.___

60.000 40.000

20.000

o l

Peab Skanska NCC JM

Rörelseresultat

mkr 2.500 2.000 1.500

1.000 ~

. .

500

.l

o

l J

j -

Peab Sk.anska NCC 1999 . 2000

J

JM

Rörelsemargin al ar-% _ __ _ __ ---::J 7~---1 8~---j s~---1

4r.-- - - - --1:1

3 11---4 ,1

2

SI<Mska NCC JM 1999 . 2000

l

(15)

AR 2000

Omsättningen för verksamhetsområde Bygg och anläggning steg till13 631 mkr (11397), en ökning med 19,6 procent. Rörelseresultatet ökade med 47,6 procent till372 mkr (252).

Resultatet efter finansnetto ökade med 44,8 procent till375 mkr (259). Den starka kon- junkturen bidrog till ökad efterfrågan på bygginvesteringar och förbättrade marginaler.

Sysselsatt kapital ökade till2 304 mkr (915) beroende på att de projekt-och exploaterings- fastigheter som övertogs vid uppdelningen av Oskarsborg nu konsolideras i den svenska bygg-och anläggningsverksamheten.

Orderingången ökade med 43 procent till 17 362 mkr (12 111). Efter en medveten återhåll- samhet avseende byggprojekt med för låga marginaler har vi ökat orderingången i takt med den förbättrade prisbilden. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till förtroende- entreprenader.

Orderstock kvar att producera ökade med 52 procent och uppgick till lO 895 mkr (7 188) vid årets utgång, vilken är den hittills högsta i Peabs historia.

STRATEGI

Bygg - och anläggningsverksamheten i Sverige skall fokusera på lönsam tillväxt. Detta skall åstadkommas genom att öka andelen uppdrag med högt förädlingsvärde, såsom projekt- utveckling och förtroendeentreprenader.

Verksamheten utomlands är en viktig och allt mer integrerad del av Peabs verksamhet.

Syftet med utiandsrörelsen är att skapa lönsam tillväxt och få ett bättre utnyttjande av koncer- nens resurser samt en u~ämning över konjunkturcyklerna.

Expansionen i Norge och östersjöområdet sker i lugn takt, genom organisk tillväxt och förvärv av lokala företag med kompletterande verksamhetsinriktning. All utveckling utom- lands sker med tydliga lönsamhetskrav. Vid företagsförvärv är vår ambition att behålla förutvarande operativa ägare i verksamheten.

BYGG OCH ANLÄGGNI 1 N G

Resultat

mkr 2000 1999

Omsättning 13 631 11 397

Rörelseresultat 372 252

Resultat efter finansnetto 375 259

Övriga nyckeltal

2000 199ll

Sysselsatt kapital, mkr 2304 915

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 26,6 35,0

Kassaflödell, mkr 408 288

Bruttoinvesteringar, mkr 357 212

Antal anställda 8157 7 416

' Rörelseresultat med tillligg för avskrivningar

Orderstock att producera och orderingång

mkr 2000·12·31 19ll9·12-31

Kommande räkenskapsår 8398 Nästkommande räkenskapsår 2480

Därefter 17

Totat orderstock 10895

O«<ering'"g 17 362

Anläggningsuppdrag i Östersjöområdet skall utgå från den svenska anläggnings- verksamheten.

FINANSIELLA MAL

5 886 1 271

31 7188 12 111

Koncernens finansiella mål bryts ner inom varje verksamhetsområde till individuella mål för räntabilitet på sysselsatt kapital och rörelse- marginal. För Bygg och anläggning skalllön- samheten för projektutveckling överstiga 10 procent, förtroendeentreprenader 5,5 procent medan lönsamheten för övriga entreprenader skall uppgå till minst 3,5 procent.

UTSIKTER

Den höga efterfrågan på bostäder i expansiva regioner i Sverige ger oss anledning till opti- mism för vål" svenska byggrörelse. Ä ven för den svenska anläggningsverksamheten bedörns möjligheterna till resultatförbättringar goda, främst tack vare effektiviseringsförbättringar.

Våra verksamheter i Bygg och anläggning Utiand är relativt små på respektive marknad.

Organisationerna är nu väl strukturerade och koncentrerade till tillväxtregionerna i varje land.

Genom att omsätta växt svenska bygg-och an- läggningskoncept även utomlands ser vi goda möjligheter till ökad tillväxt och lönsamhet.

1998

-

10 798 114 142

1998

789 20,5 135 126 7 480

1998·12·31

5 394 1 101

360 6 856 12 721

15

(16)

_ _ ___ B L...J Y .____ G G OCH A N LAG G N i

AMDEl.. AV KONC.RPIISI"tS OMSATTNING

Bygg och anläggning Sverige

övriga koncernen

GÖTE BR.I.NNVALL, VJCI!: VD PRAD AB, ANSVARIG BYGG OCH ANLÄGGNING SVERIGE, VD PI!:AB SVEitlGE AB

Omsättning, mkr Rörelseresultat, mkr Rörelsemarginal, procent

VERKSAM H ETEN

Den starka konjunkturen har medfört en ök-

ning av bygginvesteringarna och förbättrade marginaler för Peabs svenska bygg- och anläggningsverksamhet. Resultatförbättringen på 52 procent beror främst på bättre kapacitets- utnytljande, effektivare produktion, en ökad andel förtroendeentreprenader och satsningen på projektutveckling.

De

största byggprojekten under

året har

varit lägenhetsprojektet Järla Sjö

i Nacka, sjukhusbygget BarnCentrum i Lund och om-

byggnaden av kontorskvarteret Klara Zenit

i Stockholms innerstad.

2000 1999 1998

12 632 10 498 10 024

343 226 113

2,7 2,2 1 '1

Arbetet med anslutningsvägarna runt Malmö

till

Öresundsbron avslutades under

våren.

Antalet påbörjade större infrastrukturprojekt i

landet har därefter varit få.

Tranebergsbron och trafikleden Södra Länken i Stockholm har varit de största anläggningsprojekten för Peabs del.

Förra årets strategiskt viktiga förvärv av Stock- holm Entreprenad har genererat fler uppdrag än beräknat.

Den nya organisatio-

nen

som infördes vid årsskiftet 1999/2000 med en ny juridisk enhet, Peab Sverige

AB, har

varit

fram-

gångsrik. Genom att samla resurser och

kompetens i ett ge- mensamt företag har

vi vunnit i effektivitet,

flexibilitet och kostnadsmedveten- het. Förändringen har

även inneburit ökat kapacitetsutnytljande och förstärkt Peab- anda.

Bristen på arbets- kraft

i

de tre storstä- derna innebär att

prefabriceringsgraden

vid byggprojekten

ökat. Samverkan med

företagen inom verksamhetsområde Industri

ger Peabs bygg-och anläggningsverksamhet viktiga konkurrensfördelar. Under året har samarbetet med Swerock intensifierats, främst

inom prefabricerade betongstommar.

'

(17)

Peabs produktfördelning i Sverige 2000, jämfört med total marknad

% 60

40

30

- -

20 .:-

10

, ,

:r! ~ i

0 BostädO<' Ov~gt lndust~ VAg och

husbyggande anläggning

Peab Totala marknaden, prognos

ORDER 2000 Bygg

Under året påbörjades vårt största projekt,

kvarteret Klara Zenit, i

Stockholms innerstad.

Kontraktssumman uppgår till 595 mkr och ombyggnaden skall vara klar hösten 2002.

Andra större beställningar

var utbyggnaden av Målardalens Högskola i Västerås {380 mkr), ombyggnaden av Räcksta Sjukhus i Vällingby

(200

mkr),

nytt kärnbränslelager vid

askarshamnsverket {180 mkr), utbyggnad av

Västra Torps köpcentrum i Uddevalla (170 mkr) samt nytt universitetsbibliotek i Karlstad

(150mkr).

Peab har även fått flera stora lägenhets- uppdrag

i

Stockholrnsområdet, bland annat

i Hammarby

Sjöstad, Hagsätra, Hässelby

gård,

Jakobsberg, Sätra, Vårby

och

Kista med

en sammanlagd kontraktssumma på cirka l mil- jard kronor.

Peab tog i juli första spadtaget i Danderyd

för ett av Europas största solvärmeprojekt Ett

50-tal bostäder

i Annebergsområdet kommer

att förses med

värme genom solfångare och värmelager i berget.

Det första projektet i det långsiktiga samar- betet med SEB Trygg Liv och Actica Omsorg

(f d Bure Vård &

Omsorg) uppförs i Halmstad.

Där skall190 lägenheter, anpassade för äldre- boende, stå klara i början av 2002.

Förutom

byggnationen skall Peab ansvara för drift och underhåll av fastigheterna. Denna första

kontraktssumma uppgår till cirka 190

mkr.

Ytterligare cirka 800 lägenheter i

fem olika projekt är planerade i Stockholm, Göteborg och Malmö de närmaste åren.

Anläggning

Inom anläggningsverksamheten har Peab fått

i

uppdrag att

anlägga 4 km väg

p

å en ny sträck-

ning av E 22 söder om Kalmar. I ordersumman, som uppgår till cirka 56 mkr

, ingår även sido- vägar och broar.

I Sollefteå skall Peab uppföra en genomfart bestående av fyra broar och

vägar till ett värde

av cirka 90 mkr. Andra broprojekt

i

Norrland

är över

Dalälven

vid Sandviken och över

Ljusnan mellan Bollnäs

och Söderhamn till ett

sammanlagt

värde av cirka 70 mkr, inklusive

anslutningsvägar.

Dessutom

har

Peab tecknat avtal om drift och underhåll av vägar

i

bland annat Göteborg, norra Dalsland och Gävleområdet för totalt cirka 245 mkr.

SVENSK BYGGMARKNAD

Tillväxttakten i den

svenska ekonomin är för

närvarande mycket hög. Normalt skall detta generera märkbara uppgångar i byggandet, men

hittills är uppgången mindre än väntat.

Investeringarna

i

byggbranschen väntas dock

vara relativt höga de närmaste åren, omkring

7 procent

i

tillväxttakt.

Tomtbrist {planlagd mark), hyresregleringen och övriga utbudsbegränsningar

medför en

långs~are

tillväxttakt men sannolikt en

längre högkonjunktur inom byggindustrin. En stor del av den maskinkapacitet och arbetskraft

som försvann från sektorn under

90-talet

har inte ersatts.

Sysselsättningen i byggbranschen

väntas

växa med cirka 7 000 personer till cirka 230 000 personer

i slutet av 2001.

De regionala skillnaderna

i byggandet blir

alltmer tydliga. Stockholmsområdet tar

en allt

större andel och utgör ungefär en fjärdedel av den svenska byggmarknaden. I norr blir mark- naden allt

svagare trots stora projekt, som

Bot- niabanan. Investeringar

i

infrastruktur väntas minska

något under 2001.

OMsÄTTNING PER PRODUKTTYP

Bostäder Industri

• Väg och anläggning Övrigt husbyggande

OMSÄTTNtNG PE:R KUNDTYP

Offentliga

e

Privata

övriga

OMSÄT"J'MING PER VIEIIIKSAMHETSTYP

Nybyggnad Ombyggnad

e

Byggservice

e

Drift & underhåll Övrigt

17

(18)

DIVISIO.N A.NLAGONING (AIKiiiTACKANDE)

OIVISION Ö8T

NÄRA VÅRA KUNDER

För att tillvarata den gemensamma kompetensen inom Peab är den svenska bygg- och anläggnings- verksamheten samordnad inom Peab Sverige AB. Företaget arbetar genom fem byggdivisioner och en rikstäck- ande anläggningsdivision. Den lokala förankringen med personliga kund- kontakter säkras genom 23 region- kontor. På bilden till höger är Peab Sveriges VD och divisionschefer samlade utanför kulturminnesmärkta Silverdals Hovslageri i Sollentuna.

Från vänster:

OI,ISION MELLER8TA Slaffan Nilsson div. Nord, Jan Johansson div. Syd, Tomas Andersson div. Öst, Per-Olof Pettersson div.

Mellersta, Göte Brännvall VD Peab Sverige, Anders Pettersson d iv.

Anläggning och Jan Edlund div. Väst.

DIVISIOll VAii"

DIVISION lYD

; -.: Underhållsarbeten ,, Väg och anläggning

Av Sveriges 289 kommuner är det bara i om- kring 50 där ökningen för närvarande är på- taglig_ I ett 50-tal är invånarantalet i stort sett oförändrat medan befolkningen stadigt mins- kar i cirka 190 kommuner. Bristen på bostäder

Bygginvesteringar i Sverige 1 gs7-2002 mdr

Industri Övrigt husbyggande

100 ~;~~~~~~~~~~~~~!!~!!~~l

·

Bostäder

o

1997

1Prognos

1998 1999

Källa: Sveriges Byggindustrier

2000

2001' 2002'

är således inget landsomfattande fenomen utan är knuten främst till stockolmsområdet inklusive Mälardalen, Västsverige, Öresunds- regionen samt de största universitets-och högskolestädema.

Bostäder

Produktionen av nya bostäder är i fortsatt stigande från en låg nivå. Under år 2000 på- börjades cirka 18 000 nya bostäder, en ökning med 3 000 jämfört med föregående år. Under innevarande år beräknas denna siffra öka till 22 000 och för 2002 till 25 000 nya bostäder.

Trots årets ökning ligger Sverige vid en jäm- förelse med övriga OECD-länder lågt vad gäller nyproduktion av bostäder_ För att mot- svara efterfrågan i tillväxtregionerna borde det i Sverige byggas cirka 25 000 nya bostäder om året. Ombyggnad av befintliga bostäder ökar också, men i långsammare takt än nyproduktionen.

Industri, kontor och lokaler

Industrins byggande har legat på en stabil nivå de senaste åren. Under år 2000 sjönk bygg- investeringarna något, men minskningen vän- tas bli tillfällig. Redan under innevarande år

(19)

väntas en ökning. Näringslivets investeringar i kontor och kommersiella lokaler väntas under innevarande i år öka med 4-5 procent.

Offentliga sektorn

De senaste åren har statlig och kommunal verksamhet präglats av återhållsamhet och blygsam investeringsvilja. I takt med att eko- nomin i många kommuner förbättras ökar även den offentliga sektorns byggande och ni- vån förväntas bli allt högre de närmaste åren.

Väg- och anläggning

Investeringarna i det svenska väg- och järnvägs- nätet är sedan länge betydligt mindre än det växande behovet. Både underhållsinsatser och nyproduktion skjuts på framtiden. Många infra- strukturella investeringar ges alltför låg priori- tet. Vid en internationell jämförelse av kvalite- ten på vägnätet halkar Sverige efter. För år 2001 väntas de offentliga anläggningsinvesteringarna minska något för att sedan öka under 2002.

Efterfrågan inom det privata anläggnings- byggandet ökar kraftigt, främst beroende på bredbandsutbyggnaden. Totalt väntas dessa investeringar öka med 11 procent under innevarande år, för att under 2002 öka med över 20 procent när UMTS-utbyggnaden får ordentlig fart.

PROJEKT- OCH

EXPLOATERINGSFASTIGHETER

strategi fastigheter

Peab skall inte äga färdigförädlade förvalt- ningsfastigheter och därmed inte konkurrera med våra fastighetsägande kunder. Peab skall bedriva projektutveckling med god riskkon- trolL Projektutveckling är ett prioriterat om- råde och innebär t ex att vi förädlar befintliga fastigheter eller exploaterar mark, bygger och därefter avyttrar fastigheten. Peabs projekt- och exploateringsfastigheter skall utvecklas och exploateras gemensamt med den slutliga kunden. På så sätt skapas en tydlig affärside för såväl Peab som för kunden, där båda parter får tydliga roller. Genom detta arbetssätt erhål-

De våldsamma orkanvindarna i december 1999 gick hårt åt plåttaket på Allhelgonakyrkan i Lund.

Genom Peabs försorg är nu allt åtE;!rstälft ända upp i toppen, 76 meter ovan mark.

(20)

l Hagsätra utanför Stockholm bygger Peab om 128 lägenheter.

ler Peab en naturlig köpare av projektet redan i ett initialt skede, vilket

är

av stor betydelse då Peab inte skall bygga i egen regi. Peab kan un- der projektutvecklingen och exploateringen äga fastigheten.

Målsättningen är att projektfastigheterna skall utvecklas och därefter avyttras inom 18 månader och exploateringsfastigheterna skall utvecklas och därefter avyttras inom 36månader.

Peab skall engagera ett kapital

i projekt- och

exploateringsfastigheter motsvarande l miljard kronor i den svenska byggrörelsen. Detta för att skapa en önskvärd nivå på projektrelaterad produktion med högre marginaler än i vanlig entreprenadproduktion.

Peab Projektfastigheter

För att få bättre ekonomisk kontroll och effekti- vare rutiner för projektutveckling har vi under året skapat affärsenheten Peab Projekt- fastigheter. Enheten ställer hårt styrda investeringskrav vid förvärv och fattar beslut om förvärv och avyttringar av projekt- och exploateringsfastigheter. Största delen av projektutvecklingen kommer liksom tidigare

att hanteras lokalt eftersom verksamheten är

beroende av lokalt kontaktnät och lokal marknadskännedom.

För att säkerställa god lönsamhet och

mini-

mera finansiella risker skall två krav vara

uppfyllda före produktionsstart av en projekt-

fastighet:

avtal med köpare skall vara tecknat

och en slutlig, extern finansieringslösning skall

föreligga.

Projektportfölj

I vår strävan mot ökad öppenhet

har

Peab un- der året för första gången presenterat projekt- portföljen. Per 2000-12-31 ingick 106 projekt avseende byggrätter om sammanlagt översti- gande 1,3 miljoner kvm, vilka Peab direkt eller indirekt äger eller förfogar över.

H

uvuddelen av dem finns i Malmö, Göte-

borg, Stockholm och Mälardalen och fördela- des vid avstämningstillfällena enligt följande:

Byggrätter 1000m'

Bostäder

Kommersiella lokaler l n dustrilokaler Totatt

2000-12-31 2000·09·30

750 710

385 360

210 190

1345 1260

Projektutveckling inne-

bär att Peab engagerar

mer kapital i produktio-

nen via ägandet av pro-

jektfastigheter. Förskjut-

ningar i tiden mellan

nedlagda kostnader

i projekten och slutlig

försäljning medför att

Peab belastas likvidi-

tetsmässigt samt att

balansomslutningen

ökar. Detta avspeglas

i

att Peab per den 31

december 2000 hade en

fordran på beställare

uppgående tilll37 mkr

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :