• No results found

Förslag till remissvar på ”Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förslag till remissvar på ”Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1(2) Landstingsdirektörens stab 2018-01-08 Ärendenummer: 2017/01544

Utvecklingsenheten

Patientsäkerhetsavdelningen Dokumentnummer: 2017/01544-2

Jonas Röman

Till

Landstingsstyrelsen

Förslag till remissvar på ”Finansiering, subvention

och prissättning av läkemedel - en balansakt”

delbetänkande SOU 2017:87

Landstinget har fått möjlighet att yttra sig över Delbetänkande av Läkemedelsutredningen, SOU 2017:87, Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt”. Delbetänkandet är en övergripande problembeskrivning inom området samt en beskrivning av inriktningen för det fortsatta arbetet. Betänkandet innehåller inga konkreta förslag till förändringar.

Svaret ska vara inkommit till Socialdepartementet 15 februari 2018

Bakgrund

Delbetänkande till Läkemedelsutredningen är den första översynen av finansieringsordningen för förmånsläkemedel sedan 1998 då kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna formellt övergick från staten till landstingen. Utredaren har också i uppdrag att se över systemet för prissättning och subvention som tillkom för drygt 15 år sedan.

Utifrån regeringens eftersträvade mål i kommittédirektiv 2016:95, föreslår utredaren följande inriktning på det fortsatta arbetet:

1. Användningen av läkemedel ska vara kostnadseffektiv ur ett samhällsperspektiv.

2. Det ska finnas god tillgång till befintliga och nya effektiva läkemedel till en rimlig kostnad. 3. Vården ska vara jämlik och patientcentrerad.

4. Systemet ska vara långsiktig hållbart genom att bidra till att läkemedelskostnaderna hålls på en rimlig nivå.

5. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting. 6. Processerna ska vara förutsägbara för berörda aktörer.

(2)

2(2) utredaren eftersträva att det kompenseras med särskilda åtgärder. I vissa fall kan det dock bli nödvändigt att väga olika mål mot varandra.

Landstingets bedömning

Landstingets uppfattning är att delbetänkande är en välgjord översyn inom området liksom föreslagen inriktning på det fortsatta arbetet.

Under rubriken ”Risk att uppdelningen i öppen- och slutenvårdsläkemedel leder till mindre patientcentrerad vård” (s 227-228) redogörs för, att nuvarande

finansieringsordning har skapat ekonomiska incitament som kan ha medfört att valet mellan förskrivning och rekvisition av läkemedel, i vissa fall sker på andra grunder än medicinska. Under åren har de läkemedel som landstingen hanterar inom förmånssystemet respektive som rekvisitionsläkemedel fortlöpande förändrats.

Läkemedel på rekvisition och på recept prissätts på olika sätt. När priserna på ett och samma läkemedel skiljer sig åt beroende på om det rekvireras eller förskrivs kan det finnas ekonomiska incitament att välja det ordinationsätt där läkemedlet har lägst pris. Valet mellan recept och rekvisition i öppen hälso- och sjukvård ska enligt regelverket ske utifrån medicinska grunder, dvs. om patienten behöver hjälp av hälso- och sjukvårdspersonal för att använda läkemedlet så ska det rekvireras och i annat fall ska det förskrivas på recept.

Innebär valet att tillhandhålla läkemedel i öppen vård via rekvisiton ett patientsäkerhetsproblem och hur påverkar detta val patienternas tillgång till läkemedlen jämfört med att hämta läkemedlen på ett apotek. Det kan också vara bekvämt för patienten att få tillgång till sitt läkemedel direkt vid läkarbesök. Utredningen avser att göra en fördjupad analys av patienternas uppfattning i den här frågan.

Landstingen Blekinge anser att det är positivt att göra denna analys men framhåller att det är viktigt att, ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säkerställa att det går att följa upp vilka läkemedel som patienten verkligen erhållit, att informationen om detta finns tillgänglig vid ordination av andra läkemedel samt vid indragning av läkemedel då det är yttersta vikt att nå berörda patienter. Det är också väsentligt att vid direkt utlämning av läkemedel från hälso- och sjukvården att patienten får information om läkemedlen, ändamålet med behandling etc. Det vill säga de uppgifter som farmaceuter har en lagstadgad skyldighet att ge patienter som hämtar ut läkemedel på apotek.

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att godkänna och till Socialdepartementet översända bilagt ”Svar på remiss -

Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt” delbetänkande SOU 2017:87

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja Gunilla Skoog

References

Related documents

5 Här går kost- nadseffektivitet på tvärs med det system som skulle ge korrekta incitament för forskning, eftersom med kostnadseffektivitet som kriterium tillåts

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Tusental kronor Ramanslag Regeringens förslag Avvikelse från regeringen (V).. 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

I våra beslut har vi fortsatt att använda det mest kostnadsef- fektiva läkemedlet som jämförelsealternativ och att avslå ansökningar när kostnaden för läkemedlet blir för hög

• Utvärdera effekterna på priser och tillgång till läkemedel i Sverige av att Sverige används som referensprisland, vid behov föreslå åtgärder. • Analysera vilka

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningschef Magnus Sjöström samt enhetschef Maj

Betänkandets förslag får förstås som att det främst tar sikte på yngre barn som inte själva kan ge sitt uttryckliga samtyckte till att prata med socialtjänsten, eftersom det redan

2 Det bör också anges att Polismyndighetens skyldighet att lämna handräckning ska vara avgränsad till att skydda den begärande myndighetens personal mot våld eller. 1

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att tillgängliggöra de beredskapslagrade läkemedlen för beställning, och för att distribuera läkemedlen till en överenskommen plats i

3 § Vid beslut om prissänkning för ett läkemedel enligt dessa föreskrifter fastställer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket det pris som följer av 5 § eller det lägre

Domstolen påpekade att det följer av fast rättspraxis att innehavaren av ett varumärke har en rätt enligt artikel 36 FEUF första meningen att hindra importören från att paketera om

Se över regler som blir hinder för omställningen till den cirkulära ekonomin Energiföretagen Sverige välkomnar utredarens förslag om att det kan vara en. huvuduppgift

Högt värde i Specefikt-nödvändighetsskalan (uppfattning om nödvändigheten av förskrivna läkemedel) var relaterat till hög grad av följsamhet. Personlighets- draget

För att distriktssköterskan ska kunna förskriva läkemedel finns idag datasystem (Pascal) men också “gula lappar”, receptblock, som används inom hemsjukvården.. Det

att godkänna och till Socialdepartementet översända bilagt ”Svar på remiss - Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel - en balansakt” delbetänkande

Delbetänkande till Läkemedelsutredningen är den första översynen av finansieringsordningen för förmånsläkemedel sedan 1998 då kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna

Men tillgänglig statistik förefaller inte visa att vare sig priser, sortimentsbredd eller när ett läkemedel lans- eras sammantaget skiljer sig markant i Sverige jämfört med

Det senare blir aktuellt när läkemedel förskrivs med stöd av smittskyddslagen, t e x betalar landstinget kostnaden för de nya och relativt dyra läkemedel som används för att

I bestämmelsen anges förutsättningarna för apotekens skyldigheter att byta ut förskrivna läkemedel mot andra billigare men likvärdiga sådana.. Bestämmelsen ligger till grund

Användningen av nya läkemedel styrs av enheternas incitament att använda det utrymme för nya läkemedel som finns kopplat till den kvalitetsbaserade ersättningen och

Om de externa effekterna hos närstående istället skulle modelleras som en reducering i livskvalitet (disutility), till följd av oro och informell vård, men endast inkluderas så länge

LIF delar bedömningen att receptfria läkemedel för djur inte bör få säljas på annat försäljningsställe än öppenvårdsapotek utifrån den reglering som gäller för

Trepartsöverläggningar har använts beträffande nya smittskyddsläkemedel (hepatit C) samt läkemedel för behandling av prostatacancer och avses användas i ett pågående