• No results found

Kvartalsrapport mars 2018 landstingsdirektörens stab

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kvartalsrapport mars 2018 landstingsdirektörens stab"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081

Sid 1 (1)

Kanslienheten 2018-04-27 Ärendenummer 2018/00463

Helene Håkansson Dokumentnummer 2018/00463-2

Till Landstingsstyrelsen

Kvartalsrapport mars 2018 landstingsdirektörens

stab

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

1. Att godkänna kvartalsrapport mars 2018 för landstingsdirektörens stab

Sammanfattning

Landstingsdirektörens stab prognos utifrån första kvartalet visar på en budget i balans per helår 2018. Förvaltningen har en reducerad budgetram med 2,0 mnkr jämfört med 2017.

Måluppfyllelsen prognostikseras bli god.

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

References

Related documents

Förvaltningens kostnader är något lägre jämfört med föregående år, vilket främst beror på att det per mars 2015 fanns kostnader på cirka 1 mnkr för äldrelotsprojekt som

Ekonomidirektör 1 gång/år Årsbokslut Görs genom stickprov av var 20:e faktura på de konton som är aktuella för kontroll och där fakturorna innehåller personuppgifter..

Förvaltningens intäkter är per mars 1,7 mnkr högre än för samma period 2016, vilket beror på intäkterna från Finsam samt högre ersättning från

Landstingsdirektörens stab överlämnar delårsrapport augusti 2017 till landstingsstyrelsen. Insatser för att nå inriktningsmålen inom samtliga

2008 ändrade Landstinget Blekinge regelverket internt för hur verksamheterna ska ersättas för sina kostnader för omhändertagande av asylsökande.. Före 2008 ersattes

Landstingsdirektören ansvarar ytterst för att landstingsstyrelsens beslut verkställs och ska inom detta uppdrag även följa upp att de beslut som riktar sig till

2018 Utfall - prognos Landstingsdirektörens stab Index för arbetsmiljö för landstingsdirektörens stab Utgångsvärde 2017 AMI 70,1 Oförändrat eller högre Flera av

Nedan bild visar det totala utfallet för Landstingsdirektörens stab per månad för 2016-2018 samt budget per månad för 2018 utifrån simulering av 2016 och