Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av Lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvårdFörslag till beslut

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Version Dnr

2018-01-08 KS 2017/092

Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Till kommunstyrelsen

Uppföljningsrapport om att utöka omfattningen av Lagen om valfrihet (LOV) till att gälla hemtjänst med service och omvårdnad med delegerad sjukvård

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa LOV gällande serviceinsatser handel, tvätt och städ i enlighet med föreliggande utredning.

Finansiering sker genom att socialnämnden tillförs 850 tkr ur budgetreserven 2018.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20 att ge socialnämnden att ta fram förfrågningsunderlag gällande serviceinsatser handel, tvätt, städ och delegerad hemsjukvård. Detta beslut har inte blivit verkställt.

Kommunstyrelsen fattade inriktningsbeslut 2017-06-26 att tillämning av Lag om Valfrihet (LOV), gällande serviceinsatser handel, tvätt och städ verkställs under januari månad 2018.

Efter överläggningar med socialförvaltningen kan det konstateras att en hel del planeringsarbete och förberedelser krävs innan valfrihet inom ovan nämnda områden kan införas. Socialchefen bedömer att ett rimligt startdatum är den 1 juli 2018.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Version Dnr

2018-01-08 KS 2017/092

Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen

Införandet av LOV inom ovanstående områden bedöms kosta 300 tkr för ökad kringtid, 0,5 tjänst, 300 tkr samt uppstartskostnader och systemanpassningar på 400 tkr.

Beslutsunderlag

Rapport final angående LOV från Inrikta Kommunfullmäktige 2017-06- 26 (2017-06-26 KF §92) TS 171110 införande LOV 1.0

Socialnämndens arbetsutskott (2017-11-16 SNAU §349).doc

Beslutet skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen

Robert Odeberger Ekonomichef

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :