• No results found

Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress "

Copied!
307
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-11-26

Tid 2014-12-09, Kl 17:00 OBS! Tid

Plats Hågelby Gård, LM-salen OBS! Plats

Ärenden

Justering

1 Medborgarförslag - Anlägg en lekplats i Uttran, i natur-skogsområde som om- gärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen

2 Medborgarförslag - Grusa stigen mellan busshållplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge

3 Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Boverian med ny placering

4 Medborgarförslag - Ordna parkeringsmöjligheter på Östanvägen utanför Eklids- hallen i Tullinge

5 Medborgarförslag - Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i Tull- inge

6 Medborgarförslag - Utökning och förbättring av lekplats, Tullinge skog, Banslätt

7 Medborgarförslag - Åtgärder för att förbättra miljön vid återvinningsstationen, Vattravägen i Uttran

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Samhällsbyggnadsnämnden

2014-11-26

8 Medborgarförslag - Sätt upp bommar med jämna mellanrum från Färjelägret till Hallunda brygga

9 Medborgarförslag - Fler bänkar längs med Mälarpromenaden

10 Medborgarförslag - Skapa infartsparkeringar kring busshållplatserna vid Uttrans f.d stationsområde

11 Medborgarförslag - Vita linjer längs med vägar

12 Medborgarförslag - Farthinder på Skolvägen och Engwalls väg i Uttran

13 Medborgarförslag - Gör en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid före detta Uttrans skola

14 Yttrande över motion med rubriken "Håll Botkyrka Rent"

15 Förslag till detaljplan för Vårsta Centrum

16 Förslag till detaljplan för Frigg 2 mm, Norsborg

17 Förslag till detaljplan för Blåsippan 28, Tullinge

18 Förslag till detaljplan för Grimman 1 och 2

19 Begäran om planbesked för Eriksberg 2:1

20 Begäran om planbesked för Wiad 1:2

21 Planuppdrag för detaljplaner för Kagghamra-Sibble-Eldtomta i Grödinge

22 Revidering av delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden

23 Avskrivning av kundfordringar avseende bygglovärende

(3)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Samhällsbyggnadsnämnden

2014-11-26

24 Delegationsbeslut

25 Förvaltningschefen informerar

26-

30 Bygglov

31 Ev. övriga ärenden

Gabriel Melki Ann-Britt Karlsson

Ordförande Nämndsekreterare

(4)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:106

1

Medborgarförslag - Anlägg en lekplats i Uttran, i natur- skogsområde som omgärdas av Trekantsvägen, Enstaväg- en och Norrbyvretsvägen (sbf/2014:106)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare gjort en inventering av den ak- tuella grönytan vid Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvägen och kon- staterat att detta är en möjlig yta att utveckla för framtiden, om området för- tätas med ytterligare bostäder. Men för närvarande finns det inte några såd- ana planer, t.ex. finns inte objektet med i kommunens parkprogram.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett med- borgarförslag av Melkart Afram om att anlägga en lekplats i Uttran, i na- tur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-01-15 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-11.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-22, utgör underlag för beslutet.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-10-22 Dnr sbf/2014:106

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Anlägg en lekplats i Uttran, i na- tur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, En- stavägen och Norrbyvretsvägen

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medbor- garförslag av Melkart Afram om att anlägga en lekplats i Uttran, i na- tur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norr- byvretsvägen Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-01-15 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-02-11.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare gjort en inventering av den aktuella grönytan vid Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvägen och konstaterat att detta är en möjlig yta att utveckla för framtiden, om områ- det förtätas med ytterligare bostäder. Men för närvarande finns det inte några sådana planer, t.ex. finns inte objektet med i kommunens parkpro- gram.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(6)
(7)

Rubrik Anlägg en lekplats i Uttran, i natur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen

Förnamn Melkart

Efternamn Afram

Namn Melkart Afram

Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Anlägg en lekpark i Uttran, i natur/skogsområdet som omgärdas av Trekantsvägen, Enstavägen och Norrbyvretsvägen.

Motivering Det saknas en naturlig mötesplats för barn och föräldrar i området. Det bor många barn i området, det är positivt och viktigt för dem att få chansen att lära känna sina grannar. Det skulle även öka

boendekvaliteten för barnfamiljerna.

Det finns en lekpark längst upp på Strandbacken, men det är långt att gå med småbarn för dem som inte bor i närheten. Det är även olämpligt att gå dit från exempelvis Trekantsvägen eftersom det inte finns en gångväg hela vägen, vilket gör att man tvingas gå med barnen på bilvägen.

(8)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:154

2

Medborgarförslag - Grusa stigen mellan busshållplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge

(sbf/2014:154)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden kan förstå att förslagsställaren önskar att den här stigen grusas, men eftersom vi vill skilja på det som är gångvägar och det som är skogsstigar så avslår vi förslaget. Detta då vi har ett underhålls- ansvar för de riktiga gångvägarna, medan så inte är fallet med den här typen av gångstigar.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Torbjörn Hellberg om att grusa stigen mellan busshållplatsen på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge. Förslaget inkom till Bot- kyrka kommun 2014-02-10 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-04.

(9)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-13 Dnr sbf/2014:154

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Grusa stigen mellan busshållsplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Torbjörn Hellberg om att grusa stigen mellan busshållplatsen på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge. Förslaget inkom till Bot- kyrka kommun 2014-02-10 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-03-04.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan förstå att förslagsställaren önskar att den här stigen grusas, men eftersom förvaltningen vill skilja på det som är gångvägar och det som är skogsstigar så föreslår vi att medborgarförslaget avslås. Detta eftersom vi har tagit på oss ett underhållsansvar för de riktiga gångvägarna, medan så inte är fallet med den här typen av gångstigar.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(10)

Rubrik Grusa stigen mellan busshållplats på Södra Parkhemsvägen till Flädervägen i Tullinge

Förnamn Torbjörn

Efternamn Hellberg

Namn Torbjörn Hellberg

Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Grusade stigar är populärt, här är förslag på en till.

Mellan busshållplats ”Blickavägen” på S:a

Parkhemsvägen till Flädervägen som slutar mot stigen. Stigen är svårframkomlig idag.

Motivering Stigen är mycket bra som genomfart om den varit mer framkomlig. Det är mycket rötter och rinnande vatten, även korsande bäckar. Att jämna med grus kanske räcker och styra bäckarna så de inte rinner över stigen. Den nedre delen är rätt klafsig och häckar som växer över.

(11)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:225

3

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Boverian med ny placering (sbf/2014:225)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer utan hemmavarande barn. Enligt stadgarna ska de som flyttar in vara utan hem- mavarande barn och ha fyllt 45 år. Projekten byggs efter samma koncept, en överglasad vinterträdgård omges av huskroppar på tre sidor. Vinterträdgår- den blir en plats för gemenskap och avkoppling men fungerar också som en gigantisk solfångare.

En grundläggande tanke med detta boendekoncept är att alla anläggningar, oavsett lokalisering, får en i stort sett likadan utformning. Boendet upplåts med bostadsrätt och normalt sett ingår 48 lägenheter med fyra olika lägen- hetstyper.

Eftersom den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), bör förslagsställaren inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Bertil Hoverby om etablering av ett seniorboende Bovieran. För- slagsställaren föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen snarast undersöker möjligheten till en etablering av ett sådant seniorboende med placering på fastigheten Tumba 7:240 och i samband med detta kontaktar markägaren Statens Fastighetsverk. Förslagställaren föreslår också att förvaltningen ska utarbeta planbesked och detaljplan för projektet under förutsättning att mar- kägaren ger sitt samtycke.

(12)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:225

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-03-04 och till samhällsbygg- nadsförvaltningen 2014-04-03.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-06, utgör underlag för beslutet.

(13)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-06 Dnr sbf/2014:225

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Etablering av seniorboendet Bovieran med ny placering

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Bertil Hoverby om etablering av ett seniorboende Bovieran. För- slagsställaren föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen snarast undersöker möjligheten till en etablering av ett sådant seniorboende med placering på fastigheten Tumba 7:240 och i samband med detta kontaktar markägaren Statens Fastighetsverk. Förslagställaren föreslår också att förvaltningen ska utarbeta planbesked och detaljplan för projektet under förutsättning att mar- kägaren ger sitt samtycke.

Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-03-04 och till samhällsbygg- nadsförvaltningen 2014-04-03.

Yttrande

Bovieran är ett boendekoncept som riktar sig till lite äldre personer utan hemmavarande barn. Enligt stadgarna ska de som flyttar in vara utan hem- mavarande barn och ha fyllt 45 år. Projekten byggs efter samma koncept, en överglasad vinterträdgård omges av huskroppar på tre sidor. Vinterträdgår- den blir en plats för gemenskap och avkoppling men fungerar också som en gigantisk solfångare.

En grundläggande tanke med detta boendekoncept är att alla anläggningar, oavsett lokalisering, får en i stort sett likadan utformning. Boendet upplåts med bostadsrätt och normalt sett ingår 48 lägenheter med fyra olika lägen- hetstyper.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Bovieran har en spännande upplå- telseform och frågan om en etablering har tidigare varit uppe till behandling,

(14)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-06 Dnr sbf/2014:225

bl.a. genom en ansökan från Bovieran om en markanvisning. Kommunen besvarade då detta brev med att vi inte hade någon markanvisningsprocess igång för detta ändamål. En motion i kommunfullmäktige om etablering av Bovieran har också behandlats vid ett tidigare tillfälle.

Eftersom den aktuella fastigheten ägs av Statens Fastighetsverk (SFV), bör förslagsställaren inspirera Bovieran att kontakta SFV för ett samarbete. Om det samarbetet resulterar i att en ansökan om planbesked lämnas in till kommunen kommer den att handläggas i sedvanlig ordning, där platsens lämplighet och förutsättningar för förslaget kartläggs. Samhällsbyggnads- nämnden får sedan besluta om ett planarbete ska inledas.

Magnus Andersson Agneta Engver Lindquist

Samhällsbyggnadschef t f Stadsbyggnadschef

(15)
(16)
(17)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2013:233

4

Medborgarförslag - Ordna parkeringsmöjligheter på Östan- vägen utanför Eklidshallen i Tullinge (sbf/2013:233)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förändra Kärs- dala äldreboendes parkeringsplats på sätt som anges i förvaltningens tjänste- skrivelse daterad 2014-11-13.

Sammanfattning

Redan idag finns lediga parkeringar vid Falkbergsskolan, som ligger ca 100 meter från Eklidshallen men nämnden anser ändå att den parkering som finns vid Kärsdala äldreboende och som idag endast ska användas för an- ställda och besökande till äldreboendet kan förändras så att några av parke- ringsplatserna upplåts till andra. Detta kommer att göras med p-skiva för en maximal parkeringstid på tre timmar.

P-skiva längs Östanvägen är inte lämplig då vägen är så smal och vi har inte parkering med p-skiva längs med någon annan väg i kommunen.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Malin Parkler om att anlägga ordna parkeringsmöjligheter på Östan- vägen utanför Eklidshallen i Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kom- mun 2013-05-03 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-07.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-13, utgör underlag för beslutet.

(18)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-13 Dnr sbf/2013:233

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Ordna parkeringsmöjligheter på Östan- vägen utanför Eklidshallen i Tullinge

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förändra Kärsdala äldrebo- endes parkeringsplats på sätt som anges i denna tjänsteskrivelse.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Malin Parkler om att anlägga ordna parkeringsmöjligheter på Östan- vägen utanför Eklidshallen i Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kom- mun 2013-05-03 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-07.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inledningsvis säga att det redan idag finns lediga parkeringar vid Falkbergsskolan, som ligger ca 100 meter från Eklidshallen. Men förvaltningen anser ändå att den parkering som finns vid Kärsdala äldreboende och som idag endast ska användas för anställda och besökande till äldreboendet kan förändras så att några av parkeringsplatser- na upplåts till andra. Detta kommer att göras med p-skiva för en maximal parkeringstid på tre timmar.

Däremot anser inte förvaltningen att parkeringsmöjligheter med p-skiva ska ske längs Östanvägen, dels därför att vägen är smal, dels därför att vi inte har parkering med p-skiva längs med någon annan väg i kommunen.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(19)

Rubrik Ordna parkeringsmöjligheter på Östanvägen utanför Erikshallen i Tullinge

Förnamn Malin

Efternamn Parkler

Namn Malin Parkler

Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Ordna parkeringsmöjligheter på Östanvägen utanför

Eklidshallen i tullinge.

Genomförande

- parkering längs vägen med p-skiva

- p-skiva och möjlighet att nyttja parkeringen som idag enbart är tillåten för ålderdomshemmet (väldigt få bilar som parkerar där)

Motivering Tullinge Gymnastikförening har verksamhet i princip alla dagar i veckan i Eklidshallen i Tullinge. Det finns inga parkeringsmöjligheter utanför hallen,

Östanvägen. Unga ledare och föräldrar som hämtar/lämnar sina barn får regelbundet

parkeringsböter. Väldigt sorgligt. En p-bot för en ledare äter upp hela deras arvode för en termins ideellt arbete med våra barn och ungdomar.

Vi måste dessutom kunna erbjuda föräldrar som inte bor på gångavstånd att kunna parkera och tryggt lämna av sina barn inne i hallen.

(20)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2013:241

5

Medborgarförslag - Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i Tullinge (sbf/2013:241)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förändra Kärs- dala äldreboendes parkeringsplats på sätt som anges i förvaltningens tjänste- skrivelse daterad 2014-11-13.

Sammanfattning

Redan idag finns lediga parkeringar vid Falkbergsskolan, som ligger ca 100 meter från Eklidshallen. Men nämnden anser ändå att den parkering som finns vid Kärsdala äldreboende och som idag endast ska användas för an- ställda och besökande till äldreboendet kan förändras så att några av parke- ringsplatserna upplåts till andra. Detta kommer att göras med p-skiva för en maximal parkeringstid på tre timmar.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Annika Frisk om parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshal- len i Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-05-29 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-07.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-13, utgör underlag för beslutet.

(21)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-13 Dnr sbf/2013:241

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i Tullinge

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att förändra Kärsdala äldrebo- endes parkeringsplats på sätt som anges i denna tjänsteskrivelse.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Annika Frisk om parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshal- len i Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2013-05-29 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-07.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill inledningsvis säga att det redan idag finns lediga parkeringar vid Falkbergsskolan, som ligger ca 100 meter från Eklidshallen. Men förvaltningen anser ändå att den parkering som finns vid Kärsdala äldreboende och som idag endast ska användas för anställda och besökande till äldreboendet kan förändras så att några av parkeringsplatser- na upplåts till andra. Detta kommer att göras med p-skiva för en maximal parkeringstid på tre timmar.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(22)

Rubrik Parkeringstillstånd till idrottsledare vid Eklidshallen i Tullinge

Förnamn Annika

Efternamn Frisk

Namn Annika Frisk

Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Jag önskar att ledarna som är i Eklidshallen på

kvällarna antingen får stå på Östanvägen eller också på Kärsdala äldreboendes parkering då vi ledare både från bandyn och gymnastiken samt även skolpersonal får P-böter ofta..Mitt förslag är att antingen kan vi få ett parkeringstillstånd eller också så meddelar ni P-vakterna att inte bötfälla vissa urvalda bilar som ni har reg.nummer på.

Motivering Vi som är ledare gör detta idellet för at ta hand om kommunens barn på kvällar o helger och det är inte rimligt att vi ska få 450 kr i P-bot minst 1-2 gånger i månaden. Då får vi alltså betala för att träna barn.

Jag hoppas kommunen tar hänsyns till detta.

(23)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:257

6

Medborgarförslag - Utökning och förbättring av lekplats, Tullinge skog, Banslätt (sbf/2014:257)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Den lekplats som det här medborgarförslaget handlar om ligger i Ban- slättsparken. Denna finns med i kommunens parkprogram och ska utvecklas till att skapa en plats att träffas på för alla.

Detta kommer dock enligt den nuvarande planeringen inte att ske inom den närmaste femårsperioden. Men en mindre upprustning planeras någon gång under åren 2015-2017, kanske för de mindre barnen. Därefter kommer en större upprustning att ske, men den kan i nuläget inte preciseras tidsmässigt.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Birgit Marmvik om att utöka och förbättra lekplatsen vid Banslätt, Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-03-28 och till sam- hällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-13, utgör underlag för beslutet.

(24)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-13 Dnr sbf/2014:257

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Utökning och förbättring av lekplats, Tullinge skog, Banslätt

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Birgit Marmvik om att utöka och förbättra lekplatsen vid Banslätt, Tullinge. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-03-28 och till sam- hällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Yttrande

Den lekplats som det här medborgarförslaget handlar om ligger i Ban- slättsparken. Denna finns med i kommunens parkprogram och ska utvecklas till att skapa en plats att träffas på för alla.

Detta kommer dock enligt den nuvarande planeringen inte att ske inom den närmaste femårsperioden. Men en mindre upprustning planeras någon gång under åren 2015-2017, kanske för de mindre barnen. Därefter kommer en större upprustning att ske, men den kan i nuläget inte preciseras tidsmässigt.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(25)
(26)
(27)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:258

7

Medborgarförslag - Åtgärder för att förbättra miljön vid återvinningsstationen, Vattravägen i Uttran (sbf/2014:258)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

De återvinningsstationer som finns i Botkyrka kommun ägs av FTI (För- packnings- och tidningsinsamlingen). FTI är ett företag som ansvarar för att det s.k. producentansvaret efterlevs, det vill säga att producenterna tar sitt ansvar för förpackningarna även efter att konsumenterna förbrukat varan.

Det är också FTI som ansvarar för att miljön kring återvinningsstationerna ser bra ut och att det råder en bra ordning och reda kring desamma. Kom- munens ansvar är att tillhandahålla mark för återvinning. När det gäller frå- gan om asfaltering av återvinningsstationen kan samhällsbyggnadsförvalt- ningen ta upp frågan vid ett kommande möte med FTI.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Harald W Thorburn om att förbättra miljön vid återvinningsstationen vid Vattravägen i Uttran. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04- 01 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-06, utgör underlag för beslutet.

(28)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-06 Dnr sbf/2014:258

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag - Åtgärder för att förbättra miljön vid återvinningsstationen, Vattravägen i Uttran

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Harald W Thorburn om att förbättra miljön vid återvinningsstationen vid Vattravägen i Uttran. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04- 01 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Yttrande

De återvinningsstationer som finns i Botkyrka kommun ägs av FTI (För- packnings- och tidningsinsamlingen). FTI är ett företag som ansvarar för att det s.k. producentansvaret efterlevs, det vill säga att producenterna tar sitt ansvar för förpackningarna även efter att konsumenterna förbrukat varan.

Det är också FTI som ansvarar för att miljön kring återvinningsstationerna ser bra ut och att det råder en bra ordning och reda kring desamma. Kom- munens ansvar i detta sammanhang är att tillhandahålla mark för återvin- ningen. Synpunkter på städning m.m. kan anmälas till FTI:s hemsida, www.ftiab.se, annars vidarebefordras de från förvaltningen till FTI.

När det gäller frågan om asfaltering av återvinningsstationen kan samhälls- byggnadsförvaltningen åta sig att ta upp frågan vid ett kommande möte med FTI, (som vi normalt sett har en gång om året).

Magnus Andersson Agneta Engver Lindquist

Samhällsbyggnadschef t f Stadsbyggnadschef

(29)
(30)
(31)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:259

8

Medborgarförslag - Sätt upp bommar med jämna mellan- rum från Färjelägret till Hallunda brygga (sbf/2014:259)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden anser att Mälarpromenaden i första hand ska vara till för gående och att framförande av motorfordon ska undvikas. Sedan en tid tillbaka har vi varit medvetna om de problem som beskrivs i medbor- garförslaget. Därför har vi nu satt upp hinder i form av stora stenar vid varje entré. Stenarna kommer då att stoppa bil- och annan fyrhjulingstrafik. Pro- menaden ska vara tillgänglig för rullstolsburna och för personer med rullato- rer och permobiler och kommer därför ha öppningar på ca 1,2 meter. Pap- perskorgar kommer att placeras ut vid dessa entréer, så inga servicefordon behöver köra på promenaden.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Stefan Wennerkvist om att sätta upp bommar från Färjelägret till Hallunda brygga. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-23, utgör underlag för beslutet.

(32)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 614 56 · Sms 0761-391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 [1]

2014-10-23 Dnr sbf/2014:259

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Sätt upp bommar med jämna mellanrum från Färjelägret till Hallunda brygga

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Stefan Wennerkvist om att sätta upp bommar från Färjelägret till Hallunda brygga. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-04 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att Mälarpromenaden i första hand ska vara till för gående och att framförande av motorfordon ska undvikas. Sedan en tid tillbaka har vi varit medvetna om de problem som beskrivs i medbor- garförslaget. Därför har vi nu satt upp hinder i form av stora stenar vid varje entré. Stenarna kommer då att stoppa bil- och annan fyrhjulingstrafik. Pro- menaden skall vara tillgänglig för rullstolsburna och för personer med rulla- torer och permobiler och kommer därför ha öppningar på ca 1,2 meter. Där- emot har det dessvärre genom åren visat sig vara svårt att med hinder stoppa tvåhjuliga motorfordon.

Även papperskorgar kommer att placeras ut vid dessa entréer, så inga ser- vicefordon behöver köra på promenaden.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(33)

Rubrik Förnamn Stefan Efternamn Wennerkvist Namn Stefan Wennerkvist Gatuadress

Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Mälarpromenaden. Sätt upp bommar med jämna mellanrum från Färjelägret till Hallunda brygga.

Mälarpromenaden används idag som crossbana för motorcyklar och fyrhjulingar. Det som var tänkt som en trevlig promenadväg längs sjön.

Motivering Innan någon hund eller människa blir påkörd/överkörd.

Polisen var vid Hallunda brygga förra veckan i ett båtärende och mötte då ett gäng crossar, så de är informerade.

(34)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:282

9

Medborgarförslag - Fler bänkar längs med Mälarpromena- den (sbf/2014:282)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har i likhet med förslagsställaren konstate- rat att antalet bänkar har varit för få på Mälarpromenaden. Därför har för- valtningen redan satt ut tre nya bänkar längs med promenaden.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Ulla Boije af Gennäs om att kommunen ska sätta ut fler bänkar längs med Mälarpromenaden. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-07 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-24, ut- gör underlag för beslutet.

(35)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-10-24 Dnr sbf/2014:282

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 Sms·076-1391110· E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Fler bänkar längs med Mälarpromena- den

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Ulla Boije af Gennäs om att kommunen ska sätta ut fler bänkar längs med Mälarpromenaden. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-07 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i likhet med förslagsställaren konstate- rat att antalet bänkar har varit för få på Mälarpromenaden. Därför har för- valtningen redan satt ut tre nya bänkar längs med promenaden.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(36)

Rubrik Förnamn Ulla

Efternamn Boije af Gennäs Namn Ulla Boije af Gennäs Gatuadress

Postadress

Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Angående Mälarpromenaden

.Från Norsborgsparken till Nedre Hallunda. Ca 1.8 km, Finns det bara 3 bänkar att vila på.

Från Nedre Hallunda till Slagstabadet ca 1.2 km. finns det 8 bänkar. Jag tycker att det är ojämt fördelat.

Många äldre och även yngre som har svårt att gå längre sträckor skulle vilja gå den förstnämnda sträckan om det fanns bänkar att vila på.

Lite träd måste nog huggas ner för att njuta fullt av den fina sjöutsikten.

Promenadvägen mellan Torpet Lugnet och Norsborgsparken finns det också dåligt med bänkar.

Motivering Enkelt och billigt sätt att få ut fler att motionera för att stärka sin kropp och själ.

(37)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:284

10

Medborgarförslag - Skapa infartsparkeringar kring buss- hållplatserna vid Uttrans f.d stationsområde (sbf/2014:284)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Kommunen ser ständigt över behoven av infartsparkeringar och har ett nära samarbete med landstingets trafiknämnd som investerar i utbyggnad av in- fartsparkeringar. Vi ser därför fram emot fortsatta utbyggnader, både vid- pendeltågs- och tunnelbanestationer. Rent generellt är det inte optimalt att anlägga infartsparkeringar i anslutning till busshållplatser, eftersom de flesta ska vidare med pendeltåg eller tunnelbana, vilket leder till ett extra byte om infartsparkeringen finns vid en busshållplats.

När det gäller förslagsställarens konkreta förslag, om en infartsparkering vid Uttrans station, blir en sådan svår att genomföra eftersom det inte finns tillräckligt med mark som går att ta i anspråk för detta ändamål.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Åke Larsson om att skapa infartsparkeringar kring busshållplatserna vid Uttrans f.d. stationsområde. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-10 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27, ut- gör underlag för beslutet.

(38)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-10-27 Dnr sbf/2014:284

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 Sms·076-1391110· E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Skapa infartsparkeringar kring buss- hållsplatserna vid Uttrans f.d. stationsområde

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Åke Larsson om att skapa infartsparkeringar kring busshållplatserna vid Uttrans f.d. stationsområde. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-04-10 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-05-02.

Yttrande

Kommunen ser ständigt över behoven av infartsparkeringar och har ett nära samarbete med landstingets trafiknämnd som investerar i utbyggnad av infartsparkeringar. Vi ser därför fram emot fortsatta utbyggnader, både vid pendeltågs- och tunnelbanestationer.

Rent generellt är det inte optimalt att anlägga infartsparkeringar i anslutning till busshållplatser, eftersom de flesta som infartsparkerar i kommunen ska vidare med pendeltåg eller tunnelbana, vilket då leder till ett extra byte om infartsparkeringen finns vid en busshållplats. Undantaget kan vara vid buss- linjer som har sin slutdestination någonstans i Stockholm och sådana platser har förvaltningen fört samtal med landstinget om.

När det gäller förslagsställarens konkreta förslag, om en infartsparkering vid Uttrans station, blir en sådan svår att genomföra eftersom det inte finns till- räckligt med mark som går att ta i anspråk för detta ändamål.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(39)
(40)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:311

11

Medborgarförslag - Vita linjer längs med vägar (sbf/2014:311)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en särskild utredning för att se om Strandvägen är lämplig som målad gång- bana.

Sammanfattning

Den idé som förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag har redan provats på t.ex. Lindhovsvägen, Blickavägen och Kästadalsvägen, som alla tre saknar trottoarer. Valet av lämpliga gator för att målas med gångbana är beroende på gatans trafikflöde, gällande hastighet, medelhastighet och ga- tans funktion och karaktär. Det är i sammanhanget viktigt att den målade gångbanan inte får ge en falsk trygghet till oskyddade trafikanter.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Kerstin B. Thorburn om att måla vita linjer längs med vägar. Försla- get inkom till Botkyrka kommun 2014-05-05 och till samhällsbyggnadsför- valtningen 2014-06-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-30, ut- gör underlag för beslutet.

(41)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 614 56 · Sms 0761-391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se1

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 [1]

2014-10-30 Dnr sbf/2014:311

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Vita linjer längs med vägar

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra en särskild utred- ning för att se om Strandvägen är lämplig som målad gångbana.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Kerstin B. Thorburn om att måla vita linjer längs med vägar. Försla- get inkom till Botkyrka kommun 2014-05-05 och till samhällsbyggnadsför- valtningen 2014-06-02.

Yttrande

Den idé som förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag har redan pro- vats på t.ex. Lindhovsvägen, Blickavägen och Kästadalsvägen, som alla tre saknar trottoarer. Valet av lämpliga gator för att målas med gångbana är be- roende på gatans trafikflöde, gällande hastighet, medelhastighet och gatans funktion och karaktär. Det är i sammanhanget viktigt att den målade gångba- nan inte får ge en falsk trygghet till oskyddade trafikanter.

När det gäller förslagsställarens konkreta exempel på målning av Strandsvä- gen, föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att vi genomför en särskild ut- redning för att se om gatan är lämplig för en målad gångbana.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(42)

Rubrik

Förnamn Kerstin Efternamn B.Thorburn

Namn Kerstin B.Thorburn Gatuadress

Postadress

Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Jag föreslår att man gör vägarna, som inte har eller kan få trottoarer, säkrare för gång och cykeltrafikanter. Detta görs genom att måla en vit bred rand en halv meter in på ena sidan av vägen för att markera att bilarna inte får köra innanför den.

Man kan här och där måla fotgängar- och cykelsilhuetter för att markera att man endast får gå och cykla där. Satsa framför allt på vägar med hög belastning t.ex. Strandvägen i Uttran

Motivering Biltrafiken har ökat i villaområdena och flertalet förare respekterar inte hastighetsbegränsningarna. Jag anser att en tydlig vit linje gör förarna mer uppmärksamma på de som går och cyklar. Dessutom är det ett billigt och enkelt sätt jämfört med att bredda vägar och göra trottoarer.

Kön Kvinna

Kommundel Tumba

(43)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:315

12

Medborgarförslag - Farthinder på Skolvägen och Engwalls väg i Uttran (sbf/2014:315)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Tidigare låg en skola, (Uttrans skola), på Skolvägen. Denna är numera ned- lagd. Både Skolvägen och Engwalls väg är att betrakta som lokalgator och hastigheten vid båda vägarna är idag 30 km/h. Båda vägarna har också låga trafikflöden och farthinder på den kuperade Skolvägen skulle dessutom för- svåra framkomligheten under vintertider. Allt detta gör att nämnden inte an- ser att det är rimligt att sätta upp farthinder på någon av vägarna.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Malin Kölhed om farthinder på Skolvägen och Engwalls väg. För- slaget inkom till Botkyrka kommun 2014-05-21 och till samhällsbyggnads- förvaltningen 2014-06-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-27, utgör underlag för beslutet.

(44)
(45)

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-530 614 56 · Sms 0761-391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

TJÄNSTESKRIVELSE 1 [1]

2014-10-27 Dnr sbf/2014:315

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Farthinder på Skolvägen och Engwalls väg i Uttran

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att besvara ett medborgarför- slag av Malin Kölhed om farthinder på Skolvägen och Engwalls väg. Försla- get inkom till Botkyrka kommun 2014-05-21 och till samhällsbyggnadsför- valtningen 2014-06-02.

Yttrande

Tidigare låg en skola, (Uttrans skola), på Skolvägen. Denna är numera ned- lagd. Både Skolvägen och Engwalls väg är att betrakta som lokalgator och hastigheten vid båda vägarna är idag 30 km/h. Båda vägarna har också låga trafikflöden och farthinder på den kuperade Skolvägen skulle dessutom för- svåra framkomligheten under vintertider. Allt detta gör att samhällsbyggnads- förvaltningen inte anser att det är rimligt att sätta upp farthinder på någon av vägarna.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

(46)

Rubrik Förnamn Malin Efternamn kölhed Namn Malin kölhed Gatuadress

Postadress

Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Föreslår att farthinder sätts upp på skolvägen i Uttran även anslutande väg Engwalls väg föreslås fås fartgupp. Minst två gupp behöver finnas på skolvägen, ett vid slutet där det just nu är en mycket farlig trafiksituation samt ett vid början av skolvägen. Nu när skolvägen ändå måste asfalteras om pga det avloppsbyte som skett så är det ett bra tillfälle att öka

säkerheten här.

Motivering Skolvägen i Uttran är en mycket liten väg som i slutet har en brant backe, dolt krön och 90 graders sväng. Detta hindrar dock inte bilförare utan de gasar på för att orka upp för backen utan fri sikt och riskerar gång på gång att köra på de som rör sig på gatan bl.a annat våra barn. Detta är innte ok.

Anledningen till att denna lilla väg används är att det finns fartgupp på flera andra vägar i Uttran vilket gör att folk tar denna väg istället. Ärendet anser vi vara mycket brådskande.

(47)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:312

13

Medborgarförslag - Gör en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid före detta Uttrans skola (sbf/2014:312)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare gjort en inventering av den gamla lekplatsen vid f d Uttrans skola och konstaterat att detta är en möj- lig plats att utveckla för framtiden, om området förtätas med ytterligare bostäder. Men för närvarande finns det inte några sådana planer, t.ex.

finns inte objektet med i kommunens parkprogram.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medbor- garförslag av Malin Kölhed om att göra en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid f d Uttrans skola. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-05-21 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-02.

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-10-22, utgör underlag för beslutet.

(48)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-10-22 Dnr sbf/2014:312

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Medborgarförslag – Gör en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid före detta Uttrans skola

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medbor- garförslag av Malin Kölhed om att göra en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid f d Uttrans skola. Förslaget inkom till Botkyrka kommun 2014-05-21 och till samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-02.

Yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tidigare gjort en inventering av den gamla lekplatsen vid f d Uttrans skola och konstaterat att detta är en möj- lig plats att utveckla för framtiden, om området förtätas med ytterligare bostäder. Men för närvarande finns det inte några sådana planer, t.ex.

finns inte objektet med i kommunens parkprogram.

Magnus Andersson Ulrika Persson

Samhällsbyggnadschef Gata/Parkchef

(49)
(50)

Rubrik Förnamn Malin Efternamn Kölhed Namn Malin Kölhed Gatuadress

Postadress

Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress

Förslag Föreslår att det görs en allmän lekpark av den gamla lekplatsen vid förre detta Uttrans skola. (korsningen skolvägen,

lavretsvägen)

Motivering Barnen i denna del av Uttran har ingen lekplats. Detta skulle

enkelt gå att åtgärda genom att lekplatsen görs om så att den

inte ligger innanför grindarna till gamla Uttrans skola utan

istället görs tillgänglig för alla barn i området.

(51)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2013:196

14

Yttrande över motion med rubriken "Håll Botkyrka Rent"

(sbf/2013:196)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Nämnden har tagit del av den skrift som motionären nämner. I denna redo- görs för olika mål och krav som berör nedskräpning. Även om vi inte använ- der oss av just denna skrift som vägledning, så följer vi dess intentioner.

Detta gör vi genom de skötselavtal som vi skriver med olika entreprenörer och genom lagar och bestämmelser.

Kommunen har vid ett flertal tillfällen engagerat skolungdomar och sommar- jobbare till olika typer av städkampanjer. I år genomfördes en sådan aktivitet den 21-25 april, då elever i Botkyrkas skolor var ute och städade och plock- ade skräp. I Fittja genomfördes samtidigt en temavecka om nedskräpning och ren miljö med föreläsningar och skräpplockning. Det städades också ex- tra kring återvinningsstationer och återvinningscentraler. Kommunens park- och naturvårdsinsatser, inklusive städning, fortsatte givetvis under somma- ren, delvis med sommarjobbande ungdomar. Liknande aktiviteter planeras till 2015. Upplägget och det eventuella namnet är dock inte bestämt.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion med förslag om att Botkyrka kommun ska starta en kampanj, ”Håll Botkyrka rent”, och att en del av de sommar- jobbande ungdomarna får som uppgift att plocka skräp vid parkvägar och i grönområden.

(52)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2013:196

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-11-07, utgör underlag för beslutet.

(53)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-07 Dnr sbf/2013:196 sbf/2013:186

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08-53061456 / Sms·076-1391110 · E-post olov.lindquist@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Olov Lindquist Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Yttrande över motion med rubriken ”Håll Botkyrka Rent”

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion med förslag om att Botkyrka kommun ska starta en kampanj, ”Håll Botkyrka rent”, och att en del av de sommar- jobbande ungdomarna får som uppgift att plocka skräp vid parkvägar och i grönområden.

Yttrande

Förvaltningen har tagit del av den skrift som motionären nämner. I denna re- dogörs för olika mål och krav som berör nedskräpning. Även om vi inte an- vänder oss av just denna skrift som vägledning, så följer vi dess intentioner.

Detta gör vi genom de skötselavtal som vi skriver med olika entreprenörer. I grunden finns också en lagstiftning i miljöbalken, (1998:808, kap 2 All- männa hänsynsregler och kap 15 Avfall). I övrigt finns bestämmelser i Plan- och bygglagen, (2010:900), Lagen med särskilda bestämmelser om gaturen- hållning och skyltning, (1998:814), Väglagen, (1971:948) och i vår hävdvunna Allemansrätt.

Kommunen har vid ett flertal tillfällen engagerat skolungdomar och sommar- jobbare till olika typer av städkampanjer. I år genomfördes en sådan aktivitet den 21-25 april, då elever i Botkyrkas skolor var ute och städade och plock- ade skräp. I Fittja genomfördes samtidigt en temavecka om nedskräpning och ren miljö med föreläsningar och skräpplockning. Det städades också ex- tra kring återvinningsstationer och återvinningscentraler. Kommunens park- och naturvårdsinsatser, inklusive städning, fortsatte givetvis under somma- ren, delvis med sommarjobbande ungdomar. Liknande aktiviteter planeras till 2015. Upplägget och det eventuella namnet är dock inte bestämt.

(54)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2014-11-07 Dnr sbf/2013:196

Mot denna bakgrund föreslås motionen besvarad.

Magnus Andersson Samhällsbyggnadschef

(55)

Kommunfullmätkige Motion 2013-04-25

Håll Botkyrka Rent

Nedskräpningen längs våra parkvägar och andra vägar har tilltagit under de senaste åren. Även när man tar promenader längs promenadstigar i Lida, Brantbrink och andra grönområden ser man att det ligger plastflaskor och annat skräp runtomkring.

För att råda bot mot detta anser Sverigedemokraterna att Botkyrka kommun skall starta en kampanj med en inte okänd slogan ”Håll Botkyrka Rent”

Vidare anser Sverigedemokraterna att en del av de sommarjobbande ungdomarna kunde få som jobb att just hålla Botkyrka rent.

Vi föreslår att Botkyrka kommun tar del av ”Håll Sverige Rent’s” vägledning för kommuner för att få råd och strategier om vilka metoder och verktyg som passar bäst för att få bukt med nedskräpningen.

Förslag till beslut

Att Botkyrka kommun startar en kampanj ”Håll Botkyrka Rent”

Att en del av de sommarjobbande ungdomarna får som uppgift att plocka upp skräp vid parkvägar och i grönområden.

Östen Granberg

Gruppledare Sverigedemokraterna

(56)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[3]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:255

15

Förslag till detaljplan för Vårsta Centrum (sbf/2014:255)

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget till detaljplan för Vårsta centrum ställs ut för granskning.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att utveckla Vårsta centrum med bostäder, handel och service så att platsen kan leva dygnet runt och få ett ökat utbud. Ut- byggnaden ska stärka centrumets identitet och bli en väl fungerande mötes- plats för Vårstaborna.

Planförslaget möjliggör uppförande av ett högre bostadshus i den norra de- len av centrumfastigheten där det idag finns en handelslokal. Planen innebär att ca 320 kvm av den befintliga centrumbyggnaden rivs till förmån för det planerade bostadshuset. Bostadshuset varierar mellan 11 och 12 våningar och innefattar upp till 53 lägenheter, där de två nedersta våningsplanen fö- reslås nyttjas för centrumändamål och mindre vårdinrättning. Den nya bo- stadsbyggnaden kommer att synas från flera platser i Vårsta och uppfattas som ett landmärke för centrumet.

Bostadshuset får en indragen bottenvåning (arkad) om ca 3,5 meter mot parkeringen och torget. Byggnadens tak delas in i två volymer. Detta möj- liggör en bostadsgemensam takterrass åt söder med möjlighet för samvaro och utevistelse för de boende. Befintliga byggnader inom fastigheten kom- mer i samband med uppförande av bostadshuset renoveras och anpassas i material och utryck.

I anslutning till centrumfastigheten mot handelsparkeringen och entrén till befintliga butiker anläggs en ny plats med torgkaraktär. Torget föreslås bli en mötesplats för Vårstas invånare och skapar utrymme för lokala möten vilket idag saknas i området. Kring och på platsen föreslås exempelvis ute- servering, torgförsäljning m.m.

Genom att huset är något förskjutet österut skapas en bostadsgård i väster- läge. På gården för nytt bostadshus föreslås lekplats för mindre barn. Mellan bostadsgården och inlastningen uppförs en avskärmande lägre byggnad för

(57)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[3]

Samhällsbyggnadsnämnden

2014-12-09 Dnr sbf/2014:255

cyklar och gemensam sophantering. Lastytan byggs delvis över med en per- gola alternativt skärmtak vilket ger visuell avskärmning och minimerar bul- ler från inlastningen till centrumet.

Vid anläggning av ny bostadsparkering tas delar av marken mellan skolan och befintlig centrumbyggnad i anspråk. Grönområdet som angränsar till skolans mark rensas. Träd som enligt naturinventering anses värdefulla spa- ras och kompletteras med nya där det är möjligt.

Angöring till centrumfastigheten ska likt idag ske via Ringvägen. Gångvä- gen i västra delen av planområdet är idag till stor del outnyttjad och kommer därmed att breddas och nyttjas för infart till inlastning och bostadsparkering.

Det kommer dock fortsättningsvis vara möjligt att gå där. Parallellt med den befintliga gång- och cykelvägen inom norra delen av planområdet anläggs en ny angöringsgata för infart till ny bostadsparkering. Parkering ska anord- nas inom kvartersmark. Parkeringsytan för centrumet föreslås delas med viss parkering för de nya bostäderna.

En behovsbedömning av planens miljöpåverkan har gjorts och bedömning- en är att detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Ärendet

Billackeringsbolaget i Tumba AB, tidigare ägaren till Vårsta C, kom år 2008 med en ansökan om planändring som ger möjlighet att utveckla Vårsta centrum med nya bostäder och handel.

Kommunstyrelsen beslöt att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för Värsta Centrum den 6 oktober 2008.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Vårsta Centrum i december 2008. Då gällde Plan- och bygglagen 1987. 2010 kom en ny lagstiftning. För att de- taljplanen ska kunna upprättas enligt aktuell lagstiftning så behövdes ett förnyat uppdrag ges.

Den nya ägaren till Vårsta 1:58 AB som omfattar Vårsta Centrum har fram- fört önskemål om att återuppta arbetet med den planändring som inleddes genom beslut i kommunstyrelsen den 6 oktober 2008. Planer som påbörjats innan 2010, ska upprättas enligt den äldre lagstiftningen. För att detaljpla- nen ska kunna upprättas enligt aktuell lagstiftning så behövdes ett förnyat uppdrag ges.

Kommunstyrelsen lämnade i januari 2012 uppdrag till samhällsbyggnads- nämnden att ta fram förslag till detaljplan. I samma beslut fick kommunled- ningsförvaltningen i uppdrag att ta fram erforderliga avtal. I januari 2012 godkände kommunstyrelsen ett förslag till ramavtal med exploatören och gav samhällsbyggnadsnämnden förnyat uppdrag att ta fram en detaljplan för

References

Related documents

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Beslut i detta ärende har fattats av ledamöterna Mari Andersson, Stefan Johansson, Josef Fransson, Daniel Bäckström, Martin Weih, Malin Larsson, Magnus Oscarsson,

Roll Namn Mobilnummer Telefonnummer

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som

Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset.. Detta gäller inte dig som