• No results found

Analýza klubu TK Náchod – návrh na zlepšení činnosti klubu Analyse of tennis club TK Náchod – project to improvement aktivities of club

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Analýza klubu TK Náchod – návrh na zlepšení činnosti klubu Analyse of tennis club TK Náchod – project to improvement aktivities of club"

Copied!
52
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Katedra: Tělesné výchovy

Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management

Analýza klubu TK Náchod – návrh na zlepšení činnosti klubu Analyse of tennis club TK Náchod – project to improvement aktivities

of club

Bakalářská práce: 07-FP-KTV-228

Autor: Podpis:

Dana Šlitrová Adresa:

Pavlišov 38 547 01, Náchod

Vedoucí práce: PeadDr. Jindřich Martinec

Počet

stran slov obrázků tabulek pramenů příloh

53 10.051 1 9 12 6

V Liberci dne: 10. 5. 2007

(2)

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury pod vedením vedoucího. Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářská práce se plně vztahuje zákon č. 121/2000 o právu autorském, zejména §60 (školní dílo) a §35 (o nevýdělečném užití díla k vnitřní potřebě školy). Beru na vědomí, že TUL má právo na uzavření licenční smlouvy o použití mé práce a prohlašuji, že souhlasím s případným užitím mé práce (prodej, zapůjčení apod.). Jsem si vědoma toho, že užití své bakalářské práce či poskytnutí licence k jejímu užití mohou jen se souhlasem TUL, která má právo ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, vynaložené univerzitou na vytvoření díla, až do její skutečné výše.

V Liberce dne: 10. 5. 2007 Dana Šlitrová

(3)

Poděkování

Děkuji PeadDr. Jindřichu Martincovi za odborné vedení bakalářské práce. Děkuji také všem, kteří mi pomáhali při získávání potřebných informací. Jmenovitě panu Zdeňku Karlíkovi za pomoc při získávání informací o TK Náchod. Děkuji mé rodině za podporu při studiu a to jak materiální, tak především duševní.

(4)

Anotace

Bakalářská práce na téma Analýza tenisového klubu TK Náchod – návrh na zlepšení činnosti klubu má za cíl navrhnou zlepšení činnosti klubu v oblasti propagace. Chtěla bych touto prací pomoci k zlepšení v dalším rozvoji TK Náchod. V úvodní části jsou zaznamenány poznatky z historie tenisu, analýzy trhu, organizační struktury, finančního zajištění TJ, získané z dostupné literatury. Následující části jsou zaměřené na přímou charakteristiku klubu. To znamená stručná historie TK Náchod, analýza konkurenčních klubů, organizační struktura, finanční příjmy a výdaje, nástin komunikační strategie současnosti i návrh na její zlepšení.

(5)

Summary

The aim of the bachelor thesis, called An Analysis of tennis club TK Náchod – suggestion for improvement of activities of the club, is to suggest improvement of the club in the area of propagation. I would like to help to the improvement in further development of TK Náchod. In the opening part are noted findings from the history of tennis, analysis of the market, organizational structure, funding of TJ from available literature. Following parts are focused on direct characteristic of the club. That means nowadays history of TK Náchod, analysis of competetive clubs, organizational structure, financial enters and issues, outline of communication strategy and suggestion for its improvement.

(6)

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

TK tenisový klub

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ČSTV Český svaz tělesné výchovy

SK sportovní klub

TJ tělovýchovná jednota

m metr

cm centimetr

ČR Česká republika tzv. tak zvaný

TC tenisové centrum

hod. hodina

Kč koruna česká

č. číslo

Tab. Tabulka

(7)

Obsah:

Cíle práce ... 9

1 Úvod... 10

2 Historie tenisu a klubu TK Náchod... 11

2.1 Historie tenisu ... 11

2. 2 Historie českého tenisu ... 13

2. 3 Historie turnajů ... 14

2. 4 Historie TK Náchod... 15

3 Analýza trhu ... 16

3. 1 SWOT analýza klubu... 18

4 Organizační struktura a model řízení... 20

5 Finanční a ekonomická zajištění tělovýchovných jednot ... 22

5. 1 Zdroje financování... 22

5. 2 Výdaje na sport ... 27

6 Marketingová strategie... 29

6. 1 Výrobková strategie... 29

6. 2 Cenová strategie... 29

6. 3 Distribuční strategie... 30

6. 4 Komunikační strategie ... 30

7 Analýza konkurenčních klubů... 34

7. 1 SWOT analýza TK Náchod ... 36

7. 2 SW analýza TC Nově město nad Metují ... 38

8 Organizační uspořádání a model řízení... 39

8. 1 Model řízení... 39

9 Finanční příjmy a výdaje TK Náchod ... 41

9. 1 Finanční příjmy TK Náchod ... 41

9. 2 Finanční výdaje TK Náchod ... 41

10 Komunikační strategie... 44

10. 1 Reklama ... 44

10. 2 Podpora prodeje ... 45

10. 3 Public relation ... 47

11 Závěr... 50

12 Seznam použité literatury ... 51

13 Seznam příloh ... 53

(8)

Cíle práce

Cílem bakalářské práce je navrhnou zlepšení činnosti klubu v oblasti propagace. Chtěla bych touto prací pomoci ke zlepšení v dalším rozvoji TK Náchod.

Dílčí úkoly:

• Vytvořit SWOT analýzu klubu

• Nastínit komunikační strategii

• Analyzovat konkurenční klub

• Popsat organizační strukturu, model řízení

• Zobrazit finanční zajištění klubu

• Provést syntézu dat

(9)

1 Úvod

V úvodu mé bakalářské práce nastíním, proč jsem si za dané téma zvolila analýzu činnost tenisového klubu TK Náchod a návrh na jeho zlepšení. Chtěla bych touto prací pomoci klubu, aby kurty navštěvovalo více hráčů, cítili se tam co možná nejlépe a rádi se tam vraceli.

Tenis hraji od svých 5 let, a začínala jsem právě na těchto kurtech. Prožila jsem tu své tenisové dětství i dospívání. Znám velice dobře klub a lidé, kteří se tenisu v Náchodě věnují. Zažila jsem zde výhry, prohry, i vývoj klubu a postupné výkyvy v něm. Mám tedy k TK Náchod velmi blízký citový vztah. Proto jsem se rozhodla napsat svou bakalářskou práci právě o něm a dát návrh na možná zlepšení.

Bakalářská práce zahrnuje následující části:

• Cíle práce

• Historie tenisu a klubu TK Náchod

• Analýza konkurenčních klubů a marketingová strategie

• Organizační uspořádání a model řízení

• Finanční a ekonomické zajištění klubu

(10)

2 Historie tenisu a klubu TK Náchod

2.1 Historie tenisu

Počátky tenisu jsou známi již z Antiky, kde se začínalo hrát odrážením malého míčku přes síť či později pálkou. U Římanů to byl trigon založený na podobném principu jako později tenis: hráči odráželi těžkými pálkami míče naplněné fíkovými zrny. S dalším předchůdcem tenisu, gioco del pallone, se setkáváme až v 11.století v Itálii. [ 1 ]

Ve Španělsku vznikla z pallone juego de pelota, která je dodones národní hrou Basků.

Podle počtu hráčů se řídí rozměry hřiště i stěny, proti níž se odpaluje malý tvrdý míček pomocí zobákové pálky chiestry přímo ze vzduchu. Pelotu mohou hrát proti sobě obdobně jako tenis jednotlivci nebo dvojice, ale též čtyřčlenná až šestičlenná družstva.

Hráči obou družstev střídavě chytají před dopadem míč do chiestry a vyhazují jej proti stěně tak, aby se odrazil zpátky do hřiště. Každá chyba se počítá jako bod, hraje se do 60 bodů. [ 1 ]

Ve 14. století se rozšířila ve Francii jue de paume – hra dlaní. Hře se věnovala nejprve šlechta, a tak se začaly narychlo upravovat dvory zámku a hradní příkopy, zdí se využívalo k odrážení míče. Později se při zakládání hřišť stavěla jedna až tři stěny, tak vznikaly otevřené dvorce, na nichž se hrála longue paume – dlouhá dlaň. Začali se stavět i krytě míčovny, v nichž se hrála courte paume – krátká dlaň. Hráči odráželi míč přes síť dlaní, v 15. století se začalo užívat malých dřevěných raket oválného tvaru.

Počítaní bylo velmi podobalo dnešnímu a dalo mu zřejmě základ. [ 1 ]

V 16. a 17. století se rozšířila tato hra z Francie do střední a západní Evropy, převážně na knížecí dvory, do veřejných budov vznešené společnosti a i na některé univerzity.

K nám se dostala z Německa. [ 1 ]

Jue de paume pronikla mezi prostý lid až v 17. století, hrála se pod širým nebem a v daleko sportovnějším duchu. V míčovnách – ve své původní, čistě společenské formě – se definitivně přestala hrát v 19. století po francouzské revoluci. [ 1 ]

V Anglii se ujala jue de paume již v 15. století pod názvem tennis. Pro vznik tohoto názvu existuje několik vysvětlení. Nejpravděpodobnější se zdá, že Angličaně převzali od Francouzů před každým rozehráním nového míče oznámení Tennis, které vyslovovali a psali anglicky jako tennis, a tímto slovem pojmenovali celou hru.

(11)

trávníky. V 17. a 18. století pravděpodobně z této snahy vznikla řada příbuzných her jako field-tennis, real-tenis, rackets, squash a fives. [ 1 ]

Přibližně od roku 1830 se v Anglii stále množili pokusy stanovit pravidla nové síťové hry s raketou a míčem. Rozhodující krok učinil major Wingfield, když přihlásil na londýnském patentovém úřadě pravidla hry, kterou nazval sféristiku, a náčiní pro tuto hru, zejména střední a postranní sítě. Hřiště připomínalo tvarem přesýpacích hodin, u základní čáry bylo široké 9,15 m a u sítě 6,37 m, výška sítě 1,5 m. Ve dvouhře i čtyřhře se hrálo do 15 bodů, podávalo se vždy jen z jedné stran, na niž byla značka pro podávajícího, a na druhé straně bylo vyznačeno pole podání. Bod mohla získat jen podávající strana. Při chybě ve hře ztrácel podávající právo podání a začal podávat soupeř. V březnu 1875 byla vyzkoušena hra s pozměněnými pravidly a v této nové podobě byla pojmenována lawn-tennis. Dvorec nabyl pravoúhlého tvaru, pole podání již byla vyznačena úhlopříčně. Body se počítaly po vzoru real-tennisu – anglické verze jeu de paume. Reforma pravidel, provedená jednatelem klubu All England Croquet, Marshallem, byla v tomto klubu dokončena během roku a pak už se pravidla v podstatě neměnila. Podle nich bylo sehráno 1. národní mistrovství Anglie 9. června 1877 ve Wimbledonu. V roce 1883 byl síť snížena ze 122 cm na nynější 91 cm uprostřed sítě a připojilo se pravidlo, že se podání opakuje, jestliže se míč dotkne sítě a dopadne do správného pole. S vývojem a s růstem obliby tenisu souvisí i vývoj mezinárodních soutěží. Kromě Wimbledonu se už od roku 1900 každoročně pořádá nejpopulárnější soutěž družstev – Davisův pohár . [ 1 ]

Do historie se zapsalo mnoho výborných tenistů. V období sedmdesátých let kraloval tenisu Jimmy Connors, který po dobu pěti let byl zapsán na žebříčku ATP jako první hráč světa. Jeho největším soupeřem byl Bjorn Borg. Connorsovým, nástupcem se stal Pete Samprase a jeho největší rival Andree Agassi. Andree Agassi byl nejenom vynikajícím tenistou, ale také rebelem. Vyčníval hlavně svým vzhledem a oblečením.

Jeho kariéra byla dlouhá a skončila až v roce 2006. Dobře je znám i jeho osobní život, protože jeho manželka je známá německá tenistka Steffi Graff. Současnost je spjata s jménem Rodger Federer, jeho tenisové umění je tak veliké, že se již teď zařadil do skupiny nejuznávanější tenistů historie.

(12)

2. 2 Historie českého tenisu

Tenis má v Čechách starou tradici. Podle muzejních zápisů se již dva roky po prvním Wimbledonu hrál první turnaj v parku knížat Kinských v Chocni. Nejstarším a doslova prvním průkopníkem českého tenisu a později československého tenisu byl Ing.

Ladislav Žemla. Před rokem 1890 bylo v Čechách již kolem 500 tenisových hřišť s různým povrchem (písek, cihlové destičky, trávník). V roce 1893 přeložil J. Klenka anglická pravidla a byl založen 1. český lawn-tenisový klub v Praze. V roce 1895 vznikl druhý největší klub, tehdy německý Lawn-Tennis Club Prag. Z Prahy se hra rozšířila i do dalších míst a v roce 1906 byl založena česká lawn-tenisová asociace. Prvním významným českým hráčem byl Z. Hammer, hrající pod jménem Z. Marteau. [ 1 ] V roce 1921 Českoslovesko vstoupilo do soutěže o Davisův pohár a v roce 1924 v něm poprvé zvítězili ve složení Žemla, Rohrer, Koželuh. Koželuh se stal profesionálním mistrem světa v tenise v roce 1923. Kromě tenisu se věnoval i hokeji a fotbalu, v obou sportech reprezentoval. V 1925 se definitivně rozhodl věnovat jen tenisu. Zasnoubil se s Francouskou tenistkou Suzanne Lenglenovou, která celkem 14x vyhrála Wimbledon, šestkrát ve dvouhře, Roland Garros 19x z toho šestkrát ve dvouhře. V roce 1927 se zařadil do světové desítky, v této době vedl žebříček Lacoste, Tilden, Rochet, Koželuh byl šestý. [ 7 ]

Pardubická juniorka neodmyslitelně patří k historii našeho tenisu, měla přimět mládí pravidelně se zúčastňovat turnajů. Bylo rozhodnuto, že se každoročně bude bojovat o titul mistra ČSR chlapců do 21 let a děvčat do 20 let. První ročník se odehrál 1924 v Lužánkách. Další ročníky se již hráli v Pardubicích. Vítězové: R. Menzel, J. Drovný, J. Kodeš, P. Huťka, H. Hřebec, T. Šmíd, I. Lendl, M. Mečíř, R. Tomanová, M.

Navrátilová, H. Mandlíková, P. Korda, J. Novotná.

Po odchodu Drobného do emigrace padl Československý tenis do propasti. Start ČSR v Davisově poháru byl tvrdě zakázán. Naposledy, kdy se mohlo uskutečnit mezinárodní mistrovství ČSR se stal rok 1950. Po 1955 skončila diskriminace ČSR tenisu a naši hráči mohli připravovat na start v Davisově poháru pod vedením MUDr. Ulbrichta. [ 7 ] V 70. letech 19. století vzrostla nová silná generace tenistek – Martina Navrátilová, Hana Mandlíková, Renata Tomanová, Regina Maršíková. V týmových soutěžích v 1975 se ženy mohli radovat z prvního vítězství Poháru federace (založeno 1963 Mezinárodní

(13)

tenisovou federací). Na druhé vítězství se ženy museli počkat až do roku 1983. V letech 1976-1982 kralovali Poháru federace Američanky.

Vítězství v Davisově poháru bylo nádherným vrcholem tenisového snažení osmdesátých let. Hrálo se na pražské Štvanici proti Italům. Náš tým byl pod taktovkou nehrajícího kapitána Antonína Bolardta a skládal se z Tomáše Šmída a Ivana Lendla.

V tomto období se I. Lendl dostává poprvé do první světové desítky, kdy na konci roku skončil na 6. místě a Martina Navrátilová poprvé stanula na 1. místě světového žebříčku žen. Martina Navrátilová se zapsala výrazně do tenisové historie nejen pojetím hry, získanými tituly, ala také délkou trvaní její kariéry, která skončila v roce 2006.

Významnou hráčkou ČR devadesátých let se stala Jana Novotná, která vyhrála v roce 1998 vyhrála Wimbledon. Její trenérka v té době byla Hana Mandlíková. Začátkem 20.století se na nejvyšší příčce žebříčku ATP umístil Jiří Novák. Mezi současné hvězdy českého tenisu patří Nicole Vaidišová a Tomáš Berdych.

2. 3 Historie turnajů

Slavných turnajů minulosti i současnosti je mnoho, avšak série čtyř velkých národních turnajů jejíž značka nese jméno "The Grand Slams", jsou pro většinu tenistů ty z nejprestižnějších. Mezi tyto prestižní turnaje se řadí: "Wimbledon, French Open, US Open a Australian Open". Termín "Grand Slam" je datován do roku 1933, kdy australan Jack Crawford zvítězil ve Wimbledonu, ve Francii, v Austrálii a probojoval se do finále na US Championships v New Yorku. Tehdy vznikla myšlenka udělovat titul "Grand Slam" vítězům těchto čtyř významných turnajů v jednom kalendářním roce. Nebylo v historii však mnoho tenistů, kteří tohoto titulu dosáhli. Ve dvouhře mužů to byli, Donald Budge (1938) a Rod Laver (1962 a v roce 1969). V kategorii žen získaly tento titul, Margaret Court (1970), Maureen Connolly (1953) a Steffi Graf (1988). [ 8 ]

Roland-Garros 1999. Mezinárodní mistrovství Francie na dvorcích Roland-Garros se hrálo až od roku 1925. Prvním vítězem US Open se stal v srpnu 1881 Richard D. Sears.

První mezinárodní turnaj v Austrálii se konal v roce 1905 nazvaný jako

"Warehouseman's Cricket Ground", který se v roce 1912 přejmenoval na "Australasian Championships". Andre Agassiho a Roda Lavera spojuje to, že se zařadili do klubu pěti hráčů a hráček, kteří dokázali vyhrát všechny čtyři turnaje Grand Slamu. [ 8 ]

(14)

Hráči a hráčky, kteří dosáhnou na všech čtyřech turnajích vynikajících výsledků se účastní od roku (1990-1999) Grand Slam Cupu. Tento byl posléze přejmenován na

"Tennis Masters Cup". V roce 2005 se koná tento turnaj v "Shanghai". Počátky jednotlivých národních mistrovství se datují již do předminulého století a tak například ve Wimbledonu, se konalo první mistrovství nazvané "Lawn Tennis Championship" již v červenci roku 1877. [ 8 ]

2. 4 Historie TK Náchod

Tenis se začal v Náchodě hrát v druhé polovině třicátých let dvacátého století (1926), kdy byly na pozemních vedle fotbalového stadiónu postaveny čtyři tenisové kurty.

Zájemci o tenis založili TC Náchod. Kurty navštěvovalo stále více hráčů, klub se pozvolně rozrůstal. Bylo to také tím, že blízko areálu jsou lázně Běloves s prameny minerální vody jménem Ida. Po únoru 1948 se všechen sport v Náchodě dostal pod patronaci dvou největších průmyslových podniků Rubeny a Tepny. V této době tenisový sport byl v Náchodě opomíjen v důsledku politické situace. Tenis sloužil výlučně jako sport doplňkový pro fotbalisty, házenkáře, volejbalisty, hokejisty a rekreační sport pro lázeňské hosty. V osmdesátých letech byly všechny sportovní kluby sloučeny do nově vzniklé Tělovýchovné jednoty, čímž mohly vzniknout sportovní soutěže na náchodských kurtech. V této době se dobudoval pátý tenisový dvorec v areálu. V osmdesátých létech začaly vznikat podmínky k pořádání turnajů, soutěží a výchově dětí. Výsledkem byly první úspěchy jednotlivců náchodského tenisového oddílu v postupu na významném turnaji Pardubická juniorka, jmenovitě Matoulek, Winter a Sychrovský. Po roce 1989 začala mít TJ Náchod problémy se získáváním peněz a jednotlivé oddíly z ní začaly vystupovat. Na začátku roku 2001 tenisový oddíl vystoupil z TJ Náchod a v březnu téhož roku vznikla samostatná organizace TK Náchod. Finanční zabezpečení provozu klubu je do současně doby podmíněno uměním zvoleného výboru, který vytváří podmínky pro získávání peněz od sponzorů. Dříve byl tenis výlučně letním sportem, ale od roku 2002 zde byla postavena nafukovací hala, což svědčí o dobré práci výboru klubu. Tímto se stal tenis v Náchodě celoročním sportem.

V součastné době TK Náchod obhospodařuje tenisový areál v Náchodě-Bělovsi s pěti tenisovými dvorci.

(15)

3 Analýza trhu

Tuto kapitolu jsem zpracovala pomocí knížky L. Čechovského Jak úspěšně prodávat.

Marketingově řízené podniky staví na dobré znalosti konkurentů a konkurenčního prostředí. Vědí, že nestačí znát dobře své zákazníky a rozumět jim, ale je třeba neustále srovnávat své produkty, ceny, komunikaci se zákazníkem, odbytové cesty svého podniku s konkurencí. Podnik tímto způsobem průběžně identifikuje své výhody a nevýhody a zlepšuji svoji „útočnou“ či „obrannou“ strategii. [2]

Při studiu konkurence se podnik zabývá základními otázkami, na které hledá odpovědi:

• Kolik firem vyrábí stejný produkt nebo firmu?

• Jakou mají strukturu a šířku produktů?

• Jak jsou personálně a finančně silní?

• S jakou cenou jde konkurence na trh?

• Jaké mají distribuční partnery?

• Jakými vlastnosti oplývá jejich produkt?

To jsou zásadní otázky, na které je třeba jednoznačně a vyčerpávajícím způsobem odpovědět, ještě dříve, než se firma začne zabývat svým umístěním na trhu.

Smyslem pozorování a studia konkurenčních firem a konkurence obecně, je získat informace o potencionální rivalitě mezi subjekty vyrábějícími a distribuujícími stejný produkt. Podnikatelský subjekt by měl neustále porovnávat své produkty, ceny, prodejní cesty, způsob a intenzitu propagace, strategie a taktiku s konkurencí. Čím jasnější tento záměr bude a bude se dařit jej realizovat, tím vyšší naději konkurence poskytuje na odhalení potencionální výhodnosti ale i nevýhodnosti konkurenčních firem. To pak umožňuje organizovat a vést taktiku, buď obrannou nebo útočnou.

Při analýze se vždy uplatňuje specifikace struktury a diverzifikace daného odvětví.

Pozornost musí být zpravidla zaměřena na tzv. nediferencovaný produkt, u kterého zákazník nevnímá podstatné rozdíly výrobků od různých firem. Naproti tomu zákazník velmi pociťuje rozdílnost produktů u diferencovaného produktu.

(16)

Tab. 1: Vztah producentů a produktů [ 12 ]

Mnoho producentů

Jeden nebo několik producentů Nediferencovaný

produkt Čistá konkurence Čistý monopol

Diferencovaný

produkt Monopolistická konkurence Oligomonopol

Čistá konkurence

Je charakteristická velkým počtem podnikatelských subjektů, jež nabízejí nediferencovaný produkt. Cena výrobků je stanovena trhem.

Monopolistická konkurence

Monopolistická konkurence je charakteristická velkým počtem drobných producentu, kteří nabízejí diferencované produkty. Specifičnost produktu je cílená na jeho dílčí část, segment, tj. určitou specifickou skupinu zákazníků. Významná je konkurence cenou v pozitivním či negativním směru, oproti tomu propagace, má malé opodstatnění vzhledem na rozdílnost výhod produktu.

Oligomonopol

Oligomonopol se vyznačuje tím, že trh ovládá malá, ale rozsáhlá skupina producentů.

Zákazník vnímá rozdíly mezi vlastnostmi produktů. Zdrojem rozdílů je například kvalita, vlastnosti, estetika, cena distribuce atd. Významným nástrojem je zde propagace.

Čistý monopol

Přestavitel extrémního případu ekonomického prostředí. Produkt je poskytován v určitém regionu jedinou firmou, která má neomezený vliv na trhu a proto určuje cenu produktu. Velký význam má informační kampaň. Monopolní podnik vytváří bariéry pro vstup konkurence do odvětví.

(17)

3. 1 SWOT analýza klubu

SWOT – (S-strenghts, W-weaknesses, O-opportunities, T-threats)

SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných a slabých stránek, příležitostí a rizik podniku. Přehledně shrnuje výsledky úvodního marketingového auditu, který může mít rozsah několika stovek stran. Je tedy výchozím krokem pro určení strategických a specifických cílů, umožňujících usměrnění budoucího vývoje analyzované firmy se zaměřením na řešení:

• jak zachovat a posílit silné stránky

• jak odstranit nebo eliminovat slabé stránky

• které budoucí příležitosti lze využít pro další rozvoj

• jak čelit očekávaným ohrožením dalšího rozvoje firmy

SW faktory

Jedná se o vymezení silných a slabých míst uvnitř podniku jako jeho vnitřních předpokladů ke zhodnocení příležitostí a odvrácení hrozeb vnějšího prostředí.

Hodnocení by mělo být prováděno pravidelně a objektivně. [ 6 ]

S – síly: z interního auditu se vyberou ty faktory, v nichž je firma výrazně lepší než je průměr v odvětví a které jsou využitelné – mohou poskytnout určitou výhodu a výrazně ovlivňují její prosperitu. Silnou stránkou jsou například kvalitní výrobky, tradice značky, vysoká úroveň výzkumu a vývoje, nízké výrobní náklady, dobrá finanční situace, pružná organizační struktura, kvalifikovaná pracovní síla, vysoká úroveň marketingové komunikace, dobrá pověst, vlastní technologie atd. [ 6 ]

W – slabiny: z interního auditu se vyberou ty faktory, v nichž je firma výrazně slabší než průměr v odvětví. Vyberou se ty faktory, které firmu znevýhodňují, které můžou vyžít konkurence a které mohou vyvolat rizika. Slabou stránkou může být například dlouhá doba potřebná pro výzkum a vývoj, nekvalitní výrobky, zastaralý strojní park, vysoká zadluženost nedostatečná úroveň informačního systému, špatná pověst podniku, nízká marketingová síla podniku. Nekompetentnost, slabá pozice na trhu, vysoké náklady, nedokonalá distribuční síť. [ 6 ]

(18)

OT faktory

Příležitosti a ohrožení vyplývají z vnějšího prostředí a výrazně ovlivňují jeho vnitřní procesy a organizační strukturu. [ 6 ]

O – příležitosti: z externího auditu se vyberou šance pro firmu (může to být nenasycený trh, neuspokojený zákaznický segment, možnosti kooperace, neexistence konkurence, snadný vstup na nové trhy, moderní trendy v technologiích země…)[ 6 ]

T – hrozby: z externího auditu se vybere vše, co může firmu ohrozit (klesající životní úroveň, změna věkové skladby, liberalizace dovozu, mzdová regulace, surovinová dostupnost, nasycený trh, klesající ceny, volný příchod zahraničních konkurence na domácí trhy, nepříznivé legislativní normy, měnící se potřeby a vkus zákazníků, rostoucí prodeje substitučních výrobků apod.) [ 6 ]

(19)

4 Organizační struktura a model řízení

Organizační struktura představuje vnitřní uspořádání organizace. Jestliže tyto struktury zobrazíme graficky, dostaneme organizační schéma. To znázorňuje: jak jsou zorganizovány činnosti, které v organizaci probíhají, jaká je pravomoc a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. [ 4 ]

Organizační struktury znázorňující organizování činností V tomto směru existují dva základní přístupy.

• Funkcionální struktura

Činnosti probíhající v podniku řídí specializovaný vedoucí, odborník na určitou oblast.

Typickým projevem funkcionální struktury je rozčlenění podniku na odborné úseky, které se pak dále člení na odbory či oddělení. Pravomoci vedoucích se tak doplňují, ale někdy i kříží. [ 4 ]

• Výrobková struktura

V tomto případě jsou činnosti řízeny podle jednotlivých výrobků. Často se tato struktura vytváří tak, že za každý výrobek odpovídá samostatná divize či závod. Divize na rozdíl od závodu je finančně samostatná, samostatně sleduje své náklady, výnosy a tvoří zisk.

Část zisku odevzdává centrálně a o části zisku rozhoduje sama. [ 4 ]

Organizační struktury znázorňující rozdělení pravomoci a odpovědnosti

V tomto směru existuje opět několik způsobů, jak pravomoc a odpovědnost rozdělit.

• Liniová struktura

V tomto případě má každý zaměstnanec pouze jednoho nadřízeného a příkazy přijímá pouze od něho. Výše postavený vedoucí by neměl dávat příkazy výkonným zaměstnancům, ale jejich přímému nadřízenému., který příkazy přenese. [ 4 ]

(20)

• Liniově-štábní struktura

Žádný vedoucí nemůže být odborně zdatný ve všech oblastech, které činnost podniku vyžaduje, proto mívá několik spolupracovníků, kteří dokonale ovládají svůj obor. Ti mu poskytují informace a rady. Jde o tzv. štábní pracovníky nebo štábní útvary. Typickými útvary jsou sekretariát, kontrola, právník, informační soustava. Tyto útvary ale nemají pravomoc vydávat příkazy. Zásada jediného nadřízeného pak platí i v této struktuře, štábní pracovníci jen doplňují liniovou řídící strukturu. [ 4 ]

• Maticová struktura

V této struktuře má každý zaměstnanec dva či více nadřízených. Využívá se zejména v době, kdy je třeba řešit velké projekty. Znamená to, že tato organizace bývá dočasná a po skončení projektu se rozpouští. [ 4 ]

(21)

5 Finanční a ekonomická zajištění tělovýchovných jednot

V této kapitole nastíním obecnou terminologií a metodikou, řízení finančních stránek tělovýchovných jednot v ČR.

Pro klasifikaci ekonomických zdrojů existuje několik klasifikačních hledisek. Proč se mluví o ekonomických zdrojích? Je to z toho důvodu, že v TJ a SK jsou ve formě občanských sdružení, ve velké míře využívají neplacenou dobrovolnou práci svých členů. Klasická podniková ekonomie a účetnictví používá hledisko původu zdroje a pak se mluví o vlastních a cizích zdrojích. Dále můžeme rozlišovat finanční a nefinanční zdroje a podrobněji peněžní a nepeněžní zdroje. Daně nám rozlišují příjmy z hlavní činnosti a vedlejší činnosti, nebo-li zkráceně daňové a nedaňové příjmy. Z jiného hlediska se u neziskových organizací, kam TJ a SK v rozhodující míře patří, používáme hledisko samofinancování. Zde rozeznáváme zdroje získané, vytvořené vlastní činností klubu a ty, které pro svojí činnosti získává z jiných zdrojů mimo sportovní prostředí, zejména z veřejných rozpočtů, firem apod. Mluvíme-li o těchto jiných zdrojích, pak jejich nevýhodou je, že jsou značně nestabilní, s jejich využíváním je spojeno značné riziko. Orientuje-li se TJ v převážné míře na tyto zdroje, pak je neustále ohrožena její další existence. V této části abstrahujeme od dobrovolné práce jednoho z nejvýznamnějších ekonomických zdrojů TJ a SK. [ 11 ]

5. 1 Zdroje financování

Financování TJ a sportovních klubů je velmi rozsáhlá kapitola. Vycházela jsem z literatury Ekonomika sportu – vybrané kapitoly, jejímž autorem je Jan Novotného.

Členské příspěvky

V českých TJ se využívá tradičně. Příspěvky členů lze rozčlenit na tři základní skupiny tzv.:

• Zápisné - platí se pouze jednou při vstupu nového člena do TJ resp.

sportovního klubu

• Členské příspěvky- platí se jedenkrát ročně

(22)

• Oddílové příspěvky - platit se mohou jedenkrát měsíčně, často se platí Jedenkrát ročně, slouží čistě k financování činnosti oddílu

Stanovení výše částky členských příspěvků určuje a schvaluje valná hromada. Musí být předem domluveno, jakým způsobem je to provedeno. Rozdíl je ve výši příspěvků mezi jednotlivými zastřešujícími organizacemi a jednotlivými sportovními odvětvím. Obecně lze říci, že nejvyšší příspěvky jsou v pražských sportovních oddílech, pak ve velkých městech a nejnižší na malých městech a vesnicích.

Dary

Členové klubu, TJ anebo lidé z veřejnosti dávají dary klubu, ale bez nároku na protislužbu. Často to jsou dlouholetí členové, kteří mají hluboký osobní vztah k TJ nebo ke konkrétnímu klubu. V našich podmínkách to bylo a je především v Sokole. Dary mohou být přijímány ve formě peněžní i nepeněžní. V sokolských jednotách to nejčastěji bývaly pozemky, knihy, včetně velkých osobních knihoven apod. Ve znovu obnoveném Sokole se to opět objevuje a nečastěji dary bývají od starých členů i formou závětí. Nadace a nadační fondy poskytují také dary. Tyto formy příjmů začínají naše TJ a SK využívat častěji až v současnosti. Více se však využívají nadační fondy.

V Německu tyto formy existují ve větším měřítku a sdružují se tam hlavně bohatí členové klubu, většinou drobní živnostníci, podnikatelé a majitelé obchodů. Nadaci nebo nadačnímu fondu poskytují převážně peněžní dary a z vytvořeného fondu pak představenstvo přiděluje peníze sportovnímu klubu na jednotlivé účely.

Patronáty

Vyskytují se často zejména u velkých firem, které věnují velkou sumu peněz na podporu mládežnických družstev v klubu. Upraveny jsou to v našich podmínkách zákonem darovacím. V minulosti se patronáty v našich podmínkách využívala zejména v péči o sportovní zařízení, zaměstnáváním vynikajících sportovců v rámci určité firmy.

V západní Evropě se tato forma stále využívána.

Příspěvky municipalit

Všeobecně lze říci, že obce v České republice pomáhají TJ a sportovním klubům. Velmi často se využívá nepeněžní plnění zejména na venkově a malých městech, kde jsou to

(23)

například materiály na opravu sportovního zařízení, sekačky na trávu apod. Velmi záleží na vztazích mezi TJ a obecního zastupitelstva. Často se využívají formy pronájmu městských sportovních zařízení místní TJ za symbolickou cenu.

Příspěvky od zastřešující sportovní organizace

V České republice je ta zvláštnost, že zastřešující organizace jako je ČSTV, Sokol, ČASPV apod. jsou spoluvlastníci loterní společnosti SAZKA a. s.. Díky tomu disponují vlastním finančním zdrojem a jsou nezávislé na jiných subjektech. To umožňuje následně poskytovat příspěvky nižším článkům na hlavní činnosti, včetně placení administrativního aparátu, na údržbu a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení.

Příspěvky na činnost organizací přicházejí až do sportovních oddílů po svazové linii.

Příspěvky na provoz a údržbu sportovních zařízení naopak přicházejí přímo do TJ.

Dotace od státu

Vždy se jedná o účelovou dotaci, realizovanou přes osm vypsaných vládních programů státní podpory sportu. Přímo TJ se týká část z programů věnovaných investicím většinou do sportovních zařízení a částečného krytí nákladů na jejich provoz a údržbu.

Při poskytnutí dotace od státu se vždy vyžaduje spoluúčast žadatele.

Vstupné na sportovní akce

Jedná se o tradiční peněžní zdroj, který české TJ a SK využívají. Vstupné je významným příjmem především v ledního hokeje, kopané, již méně u házené, volejbalu, basketbalu. Výše ceny vstupenek je závislá na úrovni soutěže jaká se hraje.

Protože vstupné podléhá zdanění, je pro malé kluby vhodné využívat jej na principu dobrovolného vstupného a tím se dostávají do kategorie darů, kde pro ně existuje možnost daňového osvobození.

Startovné

Využívá se především v individuálních sportech a na turnajích, kterých se zúčastňuje několik družstev. Tento peněžní příjem slouží organizátorovi hlavně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním sportovní akce.

Úroky z uložených vkladů

I tento zdroj se v hospodaření TJ a SK objevuje, ale no moc často. Při současném úročení běžných účtů je výnos velmi nízký a ve struktuře příjmů TJ je to zanedbatelná

(24)

částka. Nepatrně vyšší úročení je u termínovaných vkladů, ale zde neexistuje daňové zvýhodnění jako mají TJ u běžných účtů.

Zdroje financování z doplňkových činností

V českém sportovním prostředí hrál tento zdroj příjmů vždy významnou roli a dovoloval sportovním organizacím značnou nezávislost na státních orgánech. Již od založení Sokola se sportovní hnutí v českých zemích vyvíjelo jako silně autonomní systém, který byl nezávislý na státní podpoře. [ 11 ]

Sponzorské příspěvky

Tím způsobem získává klub účelové peníze na soutěž, tréninkový tábor apod. od sponzora, který naopak očekává určitou protislužbu. Nejčastěji to bývají:

• loga na klubových dresech

• loga na vstupních branách, mantinelech, hrazení apod.

• reklama v klubových novinách, na webových stránkách klubu apod.

Firmy velmi často využívají nefinanční forma. Podnik zaplatí klubové oblečení prvnímu družstvu s logem firmy nebo výstroj, nářadí a náčiní označené firemním znakem. Často se používá také sponzorování při pořádání sportovních akcích, kde musí být sponzor náležitě prezentován podle částky, kterou na akci věnoval. Opět je to vetšinou nefinanční plnění s tím, že sponzor zaplatí přímo dodavateli služby. V České republice je tato forma získávání peněz jednoznačně považovaná za reklamu a jako taková, je u občanských sdružení považována finančními úřady za zprostředkování reklamy a je nutno ji zahrnout do doplňkové činnosti, která je plně zdaňována. V současné praxi u nás se vyskytují sponzorské smlouvy a smlouvy o reklamě.

Drobné klubové suvenýry, upomínkové předměty se symbolikou klubu

V českých podmínkách je tato komerční aktivita hospodářsky zajímavá jen u nejpopulárnějších sportů a nejlepších klubů v kopané či ledním hokeji. Komerční úspěch je opět založen na dlouholeté tradici a úrovni soutěže jakoudružstvo hraje.

Hodně se využívá při pořádání sportovních akcí, jako jsou mistrovství světa a Evropy.

Zde je však pořadatelem zpravidla sportovní svaz, který tyto příjmy snadněji získává

(25)

Nájemné z klubových sportovních zařízení

Typické jsou zejména pro Českou republiku, ve které jsou 2/3 všech sportovních zařízení v majetku TJ a SK. Daňové problémy s nájmem z klubových sportovních zařízení, většina TJ řeší založením obchodní společnosti, které je pověřena spravováním tohoto zařízení.

Klubové restaurace a ubytovací zařízení

Jedná se o tradiční aktivitu od dob rakouských, kdy si sokolové jednoty u nově vybudovaných sokoloven vyčleňovaly prostory pro hospody. V Německu se tato forma využívá celkem běžně až do teď.

Bankovní půjčky

V současnosti si mohou TJ a SK vypůjčit u bank a protože mají většinou velký majetek, neměl by to být žádný problém. Bohužel úročení půjček je v našich podmínkách velmi vysoké a proto se mu velká většina klubů vyhýbá, nehledě k tomu, že při nesplácení úvěru hrozí exekuce veškerého majetku. V případě, že občanské sdružení přijalo takovou společnou normu, která zcizení majetku nepřipouští, pak je pro TJ obtížné ne-li zcela nemožné získat takovou bankovní půjčku.

Speciální aktivity poskytují zdroje pro zabezpečení sportovního procesu

Jedná se o aktivity nabízející sportovní i nesportovní vyžití členům i nečlenům klubu.

Čisté výtěžky jsou pak zdrojem financování klubu.

Nesportovní aktivity:

• Taneční zábava, diskotéka – sport zpravidla nebývá hlavní náplní akce

• Burzy – často se vyskytují burzy s použitým sportovním vybavením

• Aktivní výpomoci v místě bydliště – nejčastěji se vyskytuje u vesnických, malých klubů, které pomáhají při veřejných úpravách v obcích a jejich okolí Sportovní aktivity:

• Organizování a realizace sportovních kursů

- jedná se o volně přístupné akce i pro nečleny klubu, kteří po zaplacení účastnického poplatku absolvují předem daný počet lekcí

(26)

• Organizování a realizace tréninkových táborů

- opět se jedná o možnost přístupu i pro nečleny. Mohou to být letní i zimní, většinou jsou určeny pro mládež. Známé byli např. letní tábory

• Akademie

– jedná se o prezentaci činnosti klubu, kde jednotlivé oddíly předvádějí veřejnosti co v průběhu roku nacvičili

• Prodej občerstvení pro členy klubu

– děje se tak při různých společenských akcí kde se klub nějakým způsobem angažuje [ 11 ]

5. 2 Výdaje na sport

Tato kapitola je zpracována na základě informací získaných z knihy Veřejná správa a finance, jejímž autorem jsou J. Peková aj. Pilný.

Výdaje na sport v ČR jsou financovány z více zdrojů. Bývají to zejména osobní rozpočty sportujících občanu, dále prostředky velkých podniků a organizací, výnosy ze sportovních činností, výnosy z hospodářské činnosti sportovních klubů, výnosy z reklamy.

a) Centrální zdroje patří sem:

• podíl na výdajové části rozpočtu MŠMT

• podíl na výnosech a. s. Sazka

• ostatní zdroje

Významným centrálním zdrojem pro krytí nákladů na sport v České republice je čistý zisk Sazka a. s.. Zisk je odváděn MŠMT. Z MŠMT jsou předělovány finanční prostředky Českému svazu tělesné výchovy (ČSTV).

(27)

b) Regionální a municipální zdroje

mohou být v ČR zdrojem pro výdaje na sport:

• rozpočty okresních úřadu

• rozpočty měst a obcí

• ostatní zdroje: příspěvky podniků a organizací c) Vedlejší hospodářská činnost sportovních organizací

Vedlejší hospodářská činnost sportovních organizací je závislá na majetku a na skladbě členské základny. Pokud příslušná organizace vlastí budovy (tělocvičny), je možné využívat např. pro realizaci různých výstav, zábav apod. Některé specializované kluby (potápěči, horolezci aj.) jsou schopny poskytovat speciální placené služby.

(28)

6 Marketingová strategie

Tvorba marketingové strategie je dominantním souborem aktivit při koncipování strategie rozvoje podniku jako celku. Marketingová strategie je dlouhodobou koncepci činnosti podniku v oblasti marketingu, jejímž smyslem je promyšleně a účelně rozvrhnout zdroje podniku tak, aby mohly být co nejlépe splněny dva základní cíle:

spokojenost zákazníka a dosažení výhody v konkurenčním boji. Z užšího pohledu na marketingovou strategii (dle funkčních úrovní řízení) se jedná o jednu ze součástí celé strategie podniku, vedle strategii technologické, inovační, finanční a informační. Má za cíl specifikovat cílový trh a k němu se vztahující marketingový mix. [ 2 ]

Každý návrh, který má být realizován, musí mít svou marketingovou strategii, určující:

• výrobková strategie

• distribuční strategie

• cenová strategie

• komunikační strategie

6. 1 Výrobková strategie

Veškerá rozhodnutí v této strategii se týkají výrobku. Výrobek ovlivňuje veškeré investiční rozhodování, jako například výrobní technologie, marketingové přístupy, tvorbu a údržbu distribučních kanálů, komunikaci, výběr a školení pracovníků a hledání dodavatelů.

6. 2 Cenová strategie

Cenová strategie představuje další cenová rozhodnutí a opatření, vztahující se k trhu, která umožňují, nebo podporují dosažení základních strategických cílů a poslání podniku. [ 2 ]

(29)

6. 3 Distribuční strategie

Základem distribuční strategie je vytvoření co nejefektivnějšího přesun výrobku mezi výrobkem a zákazníkem, uživatelem, za účelem zajištění dostupnosti výrobku v příhodném místě, době a množství. [ 2 ]

6. 4 Komunikační strategie

Marketingový komunikační mix („promotion“) v sobě zahrnuje čtyři základní odlišné složky: reklama, osobní prodej, podpora prodeje, public relations. Marketingová komunikační strategie využívá a kombinuje všechny tyto nástroje a v jejich rámci vytváří dílčí strategie. [ 2 ]

Reklama

Reklama je placená forma sdělení veřejnosti za účelem ovlivnění chování kupujícího.

Vychází z přání zákazníka, snaží se ovlivnit cíle, přesvědčení a potřeby jedince během jeho rozhodovacích procesů.

Reklama pomáhá:

 vytvářet potřeby a přání nových potencionálních zákazníků

 zvýšit prodej výrobků stávajícím kupujícím

 přetáhnou zákazníky od konkurence

 udržet stávající zákazníky

a) Určení cílového publika

Může to být zákazník, spotřebitel, ovlivňovatel koupě, jedná se o tržní segment na který reklama působí. Znalost cílového publika je velice důležitá při výběru médií a při návrhu zprávy. Často se vychází z demografických charakteristik, je však důležitá i analýza segmentu z hlediska kupního postoje v rámci segmentu. Kupní postoje členíme na skryté potřeby, pasivní potřeby, zvyklostní nákupy, střídavý nákupy, emotivní nákupy, racionální nákupy.

(30)

b) Vytyčení reklamních cílů

Cíle se vytyčují v souvislosti se základními postupy ve vztahu ke kupním postojům.

[ 6 ]

 Attract – rozšíření zákazníků

 Increase - zvýšení prodeje starým zákazníkům

 Convert – přetažení zákazníků od konkurence

 Retain – udržení zákazníka

c) Strategie zprávy

U zprávy se sledují aspekty message appeal (působivost, účinek) a message formal (tvar zprávy) informativní a přesvědčující složka. Reklamní zpráva by měla říci, co je žádoucí, exkluzivní a ověřitelné. Zpráva má vždy složky informativní i přesvědčovací, které by měli být vždy v souladu.

Message appeal má motivovat ke koupi. Co bude motivovat v souladu s vytyčeným cílem se mění v různých etapách životního cyklu výrobků. Musí se též vždy zvažovat reklama konkurentů – hlavě se hledá to, na co konkurenti zapomněli. Důležité je odlišit se. [ 6 ]

U message appelu se také musí zvážit cíle reklamy, jestli se jedná o attract, increace, convert nebo retain.

Message formal představuje jak bude reklama podána. Mezi základní formy patří fear appeal (odstranění strachu), sex appeal (přitažlivost), humorous appeal (náladově zaměřené), dogmatic appeal (informační přístup), reason – giving appeal (zdůvodnění vysvětlení správnosti zprávy).

d) Výběr médii

Prostřednictvím médií se podává zpráva cílovému sektoru. Důležité je vhodně určit média, umístění a rozsah zprávy. Při výběru se zvažují náklady, cílové publikum, typ

(31)

Jednotlivá média:

• Noviny a časopisy

Je to jedna z nejuznávanějších a nejvíce používaných forem. Publikovat informace v tisku můžeme pomocí inzerátu, populárním článkem se skrytou reklamou, článek o využití produktu. Nejčastěji používanou metodou jsou však plošný nebo řádkový inzeráty. Marketingový odborníci doporučují, aby v témže periodiku vyšel plošný inzerát alespoň 5x za sebou. Řádkový inzerát má za úkol pouze vzbudit pozornost o produktu s odkazem, kde zájemci mohou výrobek vidět, zjistit si o něm více informací a především jej koupit.

• Rozhlas

Rozhlas se stává čím dál tím více populárnější a je celkem levnou záležitostí oproti ostatním. I když je omezen pouze na zvukovou informaci a sledovanost je nižší než třeba u televize, lze ji uplatnit účinně v dobách a časových intervalech vhodně zaměřených na špičky sledovatelnosti. Zpráva v rozhlase by měla být stručná a co nejčastěji by se v ní mělo objevovat jméno produktu, výrobce, cena a hlavní motivy, usměrňující potencionálního zájemce o koupi.

• Televize

Informace v televizi působí na diváky jednak prostřednictvím obrazu ale i zvuku. Je to vhodný způsob reklamy pro celostátní kampaň pro jednoduché a levné výrobky, které zajímají většinu lidí. Vyhodnocování nákladů na sledovatelnost programů se liší podle časové relace, délky spotu a programu.

Podpora prodeje

Jejím cílem je stimulovat prodej výrobků prostřednictvím dodatečných podnětů.

Reklama a podpora prodeje by se měla vzájemně doplňovat. Hlavním úkolem je vzbudit zájem u zákazníka v momentě, kdy jejich pozornost vůči výrobku ochabuje. Je účinná, jestliže existuje pasivní potřeba výrobku, lidí výrobek v podstatě potřebují, ale mají určité zábrany. Strategie v oblasti podpory prodeje jsou motivačního typu a podněcují k nákupu.

(32)

Nástroje podpory prodeje lze rozdělit do tří skupin podle cílového adresáta, na nějž daný nástroj působí, a to na spotřebitelskou, obchodní a vnitřní prodejní podporu.

Spotřebitelská podpora

Je zaměřená na zákazníka. Používá nástroje jako například bezplatné vzorky, možnost vyzkoušení výrobků, cenové zvýhodnění (kupóny, prémie, slevy na balení, prodejní knížky), zákaznické soutěže, předvádění výrobků, propagační materiály.

Obchodní podpora

Orientuje se na distributory, články distribučního řetězce. Zahrnuje veletrhy, přehlídky, vystavování zboží v místě prodeje, poskytování propagačního materiálu obchodníkům, bezplatné poskytování zboží, slevy na ceně, výcvik prodejců, přímé poplatky distributorům.

Vnitřní prodejní podpora

Zaměřuje se na firemní prodejce a jejím cílem je zvýšení prodeje pomocí motivace zákazníků ke koupi. Používá nástroje jako je školení a výcvik prodejců, propagační tiskoviny, vzorky výrobků, modely na předvádění, reklamní pomůcky.

(33)

7 Analýza konkurenčních klubů

Na základě kapitoly 2. Analýza trhu je provedena analýza konkurenčních klubů.

Porovnání se týká analyzovaného TK Náchod s největším konkurentem TC Nové Město nad Metují.

V okolí Náchoda se nachází několik tenisových areálu, liší se však hlavně velikostí a fungováním klubů. Mezi největší patří analyzovaný TK Náchod a TC Nové Město nad Metují. Zbylé kluby jsou malé, ve vlastnictví soukromníků a zaměřují se hlavně na rekreační hráče, kteří si jdou zahrát tenis v nepravidelných intervalech.

TC Nové Město nad Metují je největší konkurent. Novoměstský areál je situován blízko náměstí a tím pádem mají obyvatelé města k němu dobrou dostupnost. Je postaven ve čtvrti rodinných domků, který zabezpečuje klubu klidnou atmosféru a hráči se mohou plně soustředit hru. TC Nové Město nad Metují má k dispozici šest tenisových kurtů. Pro návštěvníky je zde připraveno občerstvení s příjemným posezením. V letních měsících se využívá hlavně terasa v horní části budovy, z které je výhled na všechny kurty, což zpříjemňuje diváku pohled na dějí při utkání. Ocení to hlavně účastníci turnajů, které se tu pořádají pro oblastní přebory, turnaje závodních i rekreačních hráčů.

Nové Město nad Metují má zastoupení ve všech kategoriích, od mladších žáků až po dospělé. Hráčská úroveň se zde pohybuje na oblastních soutěžích 1. a 2. třídy. S TK Náchodem hrají stejnou soutěž v dospělých a starších žácích. Oba kluby jsou tedy hráčsky zhruba na stejné úrovni, ale v ledasčem se liší. Například TK Náchod má pouhých 182 členů a Nové Město 272 členů. Nachází se zde 5 tenisových dvorců. Je situován 15 minut chůzí od města, ve čtvrti jménem Běloves. V této části se nachází lázně, které bohužel v posledních letech byli zavřené, ale opět se jejich provoz obnovuje, což může být přínos pro tenisové kurty z hlediska návštěvnosti. Náchodský areál má spojenou budovu s místní fotbalovým klubem. Není to sice výhoda při fotbalovém utkání, kdy jsou diváci hluční a není klid na hru, ale když zápas neprobíhá je dostatek klidu ke hře. Areál obklopují mnohaletá lípá a túje, které navozují pocit klidu a přírodního prostředí. Provoz dvorců probíhá celoroční. V zimním období pokrývá dva kurty nafukovaní hala, kterou neprovozuje TK Náchod, ale soukromník a tak kurty jsou v pronájmu.

(34)

Tab. 2: Porovnání cen za pronájem dvorců konkurujících si klubů pro rok 2006 Venkovní tenisové

kurty Tenisové kluby Od - do

(hod.) Cena (Kč)

TK Náchod 8-20 100,00,-

TC Nové Město nad Metují 8-20 100,00,-

Tab. 3: Ceny za permanentky na venkovních kurtech TK Náchod [ 3 ]

Permanentky na venkovní tenisové kurty TK Náchod

dospělí 1.500,-

dorost (do 18) 800,- žáci (do 15) 700,- Celoroční

důchodci 700,-

Dvouměsíční 800,-

Tab. 4: Ceny za permanentky na venkovních kurtech TC Nové Město nad Metují

Permanentky na venkovní tenisové kurty TK Nové Město nad Metují

dospělí 1.350,-

dorost (do 18) 850,-

studenti 850,-

důchodci a děti 550,- Celoroční

klubový příspěvek 50,-

(35)

Tab. 5: Srovnání parametrů

Parametry TK Náchod TC Nové Město nad Metují

Počet členů 182 272

Počet kurtů 5 6

Nafukovací hala 1 0

Počet obyvatel města 21400 10074

Shrnutí tabulek

Z porovnávání cen obou klubů vyplynulo, že se liší jen o malé částky v prodeji ročních permanentek, ale cena pronájmu za jeden dvorec na hodinu je stejná u obou klubů. TK Náchod má vyšší ceny u dospělých hráčů a důchodců oproti konkurenci.. TC Nové Město nad Metují má zase největší zisky z prodeje permanentek z hráčů dorostenecké a žákovské kategorie.

7. 1 SWOT analýza TK Náchod S-strenghts (silné stránky)

• Mezi nejsilnější stránky patří tradice klubu. Je to v okolí nejstarší klub, který odchoval mnoho hráčů ať rekreantských tak závodních.

• Klub je situován v těsné blízkosti fotbalového stadionu, a díky tomu chodí na kurty hrát mnoho fotbalistů. Při fotbalovém utkání si návštěvníci hned všimnou tenisového klubu a navodí si tím myšlenku, chuť nejen na fotbal, ale také v blízké době si jít zahrát tenis.

• Tenisový areál se nachází 15 minut od centra Náchoda, což je určitě jeho předností oproti konkurenčním klubům.

• Webové stránky jsou na velmi dobré úrovní a stále jsou aktualizovány. Najdeme tam, představení klubu, informace o něm a možnosti využití jeho služeb.

(36)

• Provoz je nepřetržitý, v zimě se zde každoročně staví nafukovací hala přes 2 kurty.

W-weaknesses (slabé stránky)

• Je to starší klub a na tom se i podepisuje kvalita kurtů. Oproti konkurenci, která má kvalitnější dvorce. Např. po dešti jsou náchodské kurty za delší dobu připravené k hraní, protože ostatní dvorce jsou postavené novější technologií, která odvádí vodu rychleji do země

• Areál nemá samostatné občerstvení a posezení. Hráči si rádi po odehraném utkání posedí a prokonzultují hru, což mu klub neposkytuje.

• TK Náchod není ekonomicky silný. S více finančních prostředků by mohl poskytnou hráči větší pohodlí a lepší vzhled areálu.

O-opportunities (příležitosti)

• Jako příležitost se pro klub jeví stavba nového občerstvení s příjemným venkovním posezením.

• Při větší možnosti finančních prostředků by pomohlo klubu zlepšit prostory klubovny a šaten. Zvelebnění klubovny a modernizace šaten.

• Velkou příležitostí by mohlo být zlepšení propagace klubu, příliv nových hráčů již od ranného mládí, závodních hráčů i hráčů hledající příjemný sportovní zážitek.

T-threats (hrozby)

• Největší hrozbou jsou investice, které jsou potřeba pro opravení zázemí klubu, případné stavby občerstvení nebo zlepšení propagace klubu.

Vybavení a lokalizace

Vybavení tenisových kurtů se skládá z 5 tenisových dvorců s potřebným vybavením jako je síť, umělé lajny, nástroje na zametání, lavičky. Dále do vlastnictví TK Náchod patří část budovy, v které má sídlo, šatny a klubovnu. Druhá část budovy náleží

(37)

cyklostezka a dopravní hřiště. V této části města se také nachází lázně, které bohužel v posledních letech byli zavřené, ale opět se jejich provoz obnovuje, což může být přínos pro tenisové kurty z hlediska návštěvnosti. Areál obklopují túje a mnohaletá lípá, které navozují pocit klidu a přírodního prostředí.

7. 2 SW analýza TC Nově město nad Metují S-strenghts (silné stránky)

• Silnou stránku klubu je určitě umístění. Nachází se nedaleko od centra a obklopuje ho zeleň. Na hru je zde klid, protože hlavní magistrála je daleko od kurtů.

• Klub nabízí krásnou, velkou klubovnu s občerstvením, která hráčům zpříjemňuje chvíle po tenisovém výkonu.

W-weaknesses (slabé stránky)

• Velkou slabinou propagace je, že nemají webové stránky. Hráči tak nemají možnost srovnaní klubů na internetu a dozvědět se informace o klubu.

• V zimním období nejsou kurty zastřešeny nafukovací halou a členové klubu musí jezdit do jiných klubů. Což nese velké riziko, že hráče přetáhne konkurence k sobě.

Shrnutí SWOT analýz klubů

Vytvoření SWOT analýzy slouží k zjištění silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Klub by měl co nejvíce využít silných stránek a naskytujících se příležitostí.

Z porovnání SWOT analýz klubů vyplynulo, že pozice obou klubů je velmi dobrá, návštěvníci mají blízko z centra na dvorce. TK Náchod má výhodu oproti konkurentovi ve vytvořených webových stránkách a nafukovací haly, která se staví každoročně na zimní sezónu. Konkurenční klub provozuje občerstvení v klubovně, což je velká slabina TK Náchod, ale již se pracuje na vytvoření občerstvení i tam

.

(38)

8 Organizační uspořádání a model řízení

Fungování TK Náchod je zajištěno organizační strukturou (viz. Obr. 1).

Obr. 1: Organizační struktura TK Náchod

TK Náchod

Prezident Jednatel Pokladník

(Ing. Zdeněk Karlík) (Karel Beránek) (Rostislav Hloušek)

Správce (Zdeněk Linhart)

8. 1 Model řízení

Prezident (Ing. Zdeněk Karlík)

Má největší zodpovědnost za klub. Schvaluje návrhy a rozdělení financí, uzavírá smlouvy, řídí jednání výboru, organizuje turnaje. Jedná jménem TK Náchod na veřejnosti.

Pokladník (Karel Beránek)

Zajišťuje finanční stránku z hlediska vyplácení pohledávek klubu.

Jednatel (Rostislav Hloušek)

Funguje v klubu jako koordinátor činnosti mládeže. Stará se o propagaci klubu, navrhuje webové stránky. Navazuje spolupráci s okresním a krajským tenisovým svazem pro případ přihlašování soutěží družstev. Stará se o hráče ve smyslu platných registračních průkazů, rozpis utkání a platné soupisky.

(39)

Správce (Zdeněk Linhart)

Zabezpečuje údržbu tenisových kurtů. Sepisuje hrací plán na dvorcích, přijímá rezervace, následně vybírá peníze od nečlenů i nečlenů za hraní a členské příspěvky.

Zabezpečuje drobné úpravy v areálu.

(40)

9 Finanční příjmy a výdaje TK Náchod

9. 1 Finanční příjmy TK Náchod Dotace od sponzorů

b) Příspěvky od členů c) Poplatky za hraní

a) Dotace od sponzorů

Sponzorování se stává stále výraznější součástí činnosti jednotlivých sportovním akcí a klubů, pokud jde o hospodaření a finanční zdroje. TK Náchod přijímá dotace od města 55.700Kč, dalším velkým sponzorem je firma Maršalek, s. r. o. 20.000Kč, a zbylé peníze jsou od drobných podnikatelů 15.500Kč, kteří se scházejí na kurtech a mají rádi tento sport.

b) Příspěvky od členů

Oddílové příspěvky jsou vybírány jednou ročně na začátku hrací sezóny od členů klubu.

Výše poplatku závisí na věku hráče.

c) Poplatky za hraní

Poplatky za hraní máme na mysli pronájem dvorců zájemcům o tenis, kteří nemají permanentku.

9. 2 Finanční výdaje TK Náchod a) Náklady na údržbu

b) Drobný nákup c) Provozní náklady d) Klubový trenér

a) Náklady na provoz areálu

Do těchto nákladů patří nákup antuky 16.000Kč, čerpadla 10.200Kč, elektřina 5.150Kč, voda 6.190Kč, plyn 4.459Kč

(41)

b) Drobný nákup

Tyto náklady se skládají z nákupu barev na natíraní laviček, mycí prostředky, hřebíky a drobné předmětu na údržbu dvorců.

c) Náklady na sportovní činnost

Projezděný benzín na mistrovská utkání 3.150Kč, tenisové míče 15.000Kč, mzda správce 6.500Kč.

d) Klubový trenér

TK Náchod platí panu Miroslavu Sychrovskému za věnování se klubové mládeží.

e) Nájemné

Nájemné za užívání přetlakové haly pro členy TK Náchod v zimním období 70.000Kč.

(42)

Tab. 6: Hospodářský výsledek za rok 2006

Řádek Název Náklady v Kč Výnosy v Kč

1. Náklady na provoz areálu 38.999,-

2. Drobný nákup 30.438,-

3. Náklady na sportovní činnost 24.650,-

4. Klubový trenér 45.800,-

5. Nájemné 70.000,-

6. Dotace od sponzorů 91.200,-

7. Příspěvky od členů 66.340,-

8. Poplatky za hraní 10.350,-

Celkem 209.887,- 167.890,-

Hospodáření za rok 2006 -41.997,- Počáteční stav roku 2006 51.5388,-

Počáteční stav roku 2007 9.541,-

Zůstatek k 1.1. 2007 je 9.541. Tato částka je malá, ovšem klub v období vybíraní členských příspěvku, který se koná kolem března a dubna, vybere dost peněz , aby mohl bez potíží fungovat. Je to samozřejmě problém, když se klub musí spoléhat na vybrání peněz od členů i nečlenů klubu.

(43)

10 Komunikační strategie

10. 1 Reklama

Reklama má hlavní cíl rozšířit segment zákazníků, tzv. vytváření potřeb a přání nových potenciálních zákazníků. Pomocí letáků chce klub vzbudit zájem o tenis, chuť jit si zasportovat.

• určení cílového publika

Komunikační strategie je zaměřená na hráče ve věku 20-ti let a výše. Do klubu je potřeba přivést co nejvíce nových zákazníků, hráčů, aby se klub rozrůstal. Je důležité vzbudit skrytou potřebu jednotlivce, kteří mají tenis v oblibě, ale doposud ještě nenašli impuls si jit hrát. Příklad impulsu může být zdraví životní styl, zábava, setkáváni se s přáteli, navazování nových obchodních vztahů.

• vytyčení reklamních cílů

Cílem reklamy je oslovit veřejnost, vybudovat všeobecné podvědomí o existenci klubu a tím pak rozšíření hráčů TK Náchod.

• výběr médii

Formy média jsou zvolené letáky. Nejsou tolik nákladné, osloví přímo potencionální zákazníky. Služby, které klub nabízí zle lehce na něj napsat a při větším zájmu podá více informací kontaktní osoba.

Další forma médii se nabízí noviny. Klub v zastoupení Rostislava Hlouška, píše články do regionálních novin ECHO o výsledcích družstev, přibližuje veřejnosti pravidla tenisu, i méně známého minitenisu a babytenisu.

Velkou předností klubu jsou webové stránky, které konkurenci chybí. Jsou přehledné, stále aktualizované a nabízejí přehled proběhlých i očekávaných akcí, fotogalerii, ceník, pravidla tenisu. Webové stránky se nachází nejen na vyhledavačích Atlas, Seznam apod., ale také na oficiálních stránkách Českého tenisu.

Pro klub se nevyplatí vybírat média jako je televize, rozhlas, protože je to finančně náročné a ne tak efektivní jako oslovovat určitý segment zákazníků.

(44)

10. 2 Podpora prodeje

TK Náchod používá pouze spotřebitelskou podporu prodeje a to cenové zvýhodnění.

Tento nástroj je používán v podobě permanentek a rozdělení cenových hranic za odehranou hodinu pro důchodce, dospělé, dorost a žáci. To znamená, že jsou poskytnuty slevy pro tyto skupiny hráčů. Tabulka cen je již zobrazena v kapitole 7.

Analýza konkurenčních klubu.

Další spotřebitelským nástrojem by mohli být propagační materiály, v podobě propisovaček, ručníků s názvem klubu a malých kalendářů. Tato podpora prodeje je však finančně náročná, a tak není vzhledem k finanční situaci klubu reálná. Je možné se touto myšlenkou zabývat v budoucnosti, při zlepšení finanční stránky TK Náchod.

Jiné druhy podpory prodeje se zde nedají využívat, protože obchodní podpora je orientována na distribuční články a vnitřní podpora prodeje je zaměřena na firemní prodejní personál. Vzhledem k tomu, že klub má málo pracovníků je zbytečné se tím zabývat.

Logo

Je velice důležité v propagaci firmy. Každá firma, klub, společnost by měla mít originální, výstižné a lehce zapamatovatelné logo. Logo je spojeno vždy s firmou, vytváří jeho image a prezentuje ji. TK Náchod ho nemá, tak jsem se rozhodla ho vytvořit. Pomůže při zapamatování si klubu.

(45)

Plán propagace

Plán investic spočívá v zdokonalení komunikační strategie. To znamená vytvoření letáku a loga klubu, pro zviditelnění a dostání se do podvědomí veřejnosti.

Tab. 7: Rozpočet propagace

Vytvoření 100ks letáků 1.680Kč

Roznos letáků 500Kč

Celkem 2.180Kč

Předpokládá se, že pomocí zlepšení komunikační strategie, která má za cíl zvýšení návštěvnosti klubu, by se měly zvýšit zisky. TK Náchod by navštěvovalo více zákazníků, kteří by platili za pronájem dvorců, koupili by si drobné tenisové pomůcky, jako jsou například míče, obmotávky, a prodalo by se větší množství zboží v občerstvení. Zvýší se tím obrat klubu a při větším zisku může klub nabízet zákazníkům nové služby, zvelebit prostředí a přispět ke spokojenosti hráčů. Finanční vývoj by se měl zaobírat nalezení cesty k navýšení zisku.

References

Related documents

Podpora prodeje cílící na spotřebitele nebo také spotřební podpora prodeje využívá značné množství postupů a nástrojů, které mají vést zejména ke zvýšení

Dále se jako zajímavá myšlenka jeví vytvoření například samolepek s tematikou Patriots Liberec, připínacích odznáčků, které jsou mezi mladou generací velice

Bakalářská prá- ce předkládá na základě analýzy marketingu baseballového klubu Patriots Liberec konkrétní návrhy na zlepšení činnosti v této oblasti s cílem získat

Klub HC Kolín jsem si pro svou analýzu zvolil právě proto, že jsem již mnoho let jeho čelem a rád bych i za pomocí této práce objektivně nahlédl

Podle definice dostupné v mnohých literaturách je reklama „placená forma neosobní prezentace výrobku, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních

Popišme nejprve první případ, regresní analýzu závislosti tržní hodnoty (TH) na získaném bodovém ohodnocení (ZBO) všech hráčů FCSL ve sledovaném

Nejvíce trenérů se zaměřuje na styly – disco dance, show dance, jelikož tento styl se v klubu vyučuje již od založení, patří mezi nejnavštěvovanější

Cílem stimulování (podněcování odbytu) je komunikovat se zákazníkem o výrobku, který mu nabízíme. Podnik se při prodeji výrobku musí rozhodnout, na který