Kultur- och fritidsnämnden

Full text

(1)

Adam Rydstedt (M), 1:e vice ordförande Sven Bergström-Trolin (C), 2:e vice ordförande Roland Olsson (S)

Lotta Beiersdorf (S) Stefan Bäckström (S) Kristina Träff (M) Emelie Gustafsson (M) Torsten Myrgren (M) Louise Jonsson (M) Jesse Ljung (C) Lisa Östberg (C) Per Helander (C) Marita Haals Skoog (V) Joel Nordkvist (V) Lasse Lilja (SD)

Ersättare Monica Björkman (S)

Ilona Gill (M) Tibor Balazsi (C)

Övriga närvarande Anna Lindqvist, förvaltningschef Helena Löfgren, sekreterare

Annika Bergström, koordinator, § 25

Jenny Alvolin strateg för social hållbarhet, § 26 Erik Andersson, förvaltningsekonom, §§ 28-30

Justerare

Justeringens plats och

tid Kommunledningsförvaltningen tisdag den 6 oktober 2020, klockan 12:15 Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 24-38

Helena Löfgren Ordförande

Gerd Olsson Justerare

Lisa Östberg

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2020-09-30

Datum då anslaget

publiceras 2020-10-07

Datum då anslaget

tas bort 2020-10-28

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Helena Löfgren

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 24 Dnr 2020-000007 - 800

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4

§ 25 Dnr 2020-000106 - 805

Höstlovsaktiviteter 2020 ... 5

§ 26 Dnr 4671

Information CAN rapport (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) samt LUPP enkät (lokal uppföljning av

ungdomspolitiken) ... 6

§ 27 Dnr 2987

Budget 2020 - Utredning gällande Hudik bad och relax ... 7

§ 28 Dnr 2019-000045 - 042

Budget 2020 - Information inför verksamhetsrapport delår 2020-08-31 ... 8

§ 29 Dnr 2986

Budget 2020 - Redovisning av kostnader kopplade till Coronapandemin ... 9

§ 30 Dnr 2020-000037 - 042

Budget 2021 ...10

§ 31 Dnr 2020-000096 - 456

Remiss Kretsloppsplan 2021 ...11

§ 32 Dnr 2019-000161 - 800

Nämndsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2020-2023 ...13

§ 33 Dnr 2020-000006 - 800

Förvaltningen informerar ...14

§ 34 Dnr 2020-000012 - 800

Kurs och konferens ...15

§ 35 Dnr 2020-000010 - 800

Nämnden informerar ...16

§ 36 Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2020 ...17

§ 37 Dnr 2020-000002 - 800

Meddelanden för kännedom 2020 ...18

§ 38 Dnr 2020-000011 - 800

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ...19

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr 2020-000007 - 800

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Sammanfattning

Sven Bergström Trolin (C) anmäler en fråga gällande utredning om samlingslokalerna.

Frågan besvarar under § 38 tillkommande ärenden och övriga frågor.

Mariga Haals Skoog (V) ställer en fråga om kommunens egna hemsida för vandringsleder i kommunen, även kommer synas i naturkartan.se?

Frågan besvarar under § 38 tillkommande ärenden och övriga frågor.

Lisa Östberg (C) önskar mer information om flytten av Glada Hudik teatern?

Frågan besvarar under § 33 Förvaltningen informerar.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 25 Dnr 2020-000106 - 805

Höstlovsaktiviteter 2020

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att avsätta 200 000 kronor i syfte att stötta föreningar att ordna lovaktiviteter under höstlovet.

Sammanfattning

Koordinator Annika Bergström redogör för ärendet.

Det är viktigt för barn och ungdomar att aktivera sig!

Under 2020 har kultur- och fritidsnämnden avsatt medel för att stötta

föreningslivet i att arrangera lovaktiviteter, både under påsk- och sommarlovet.

Aktiviteterna har varit varierande och deltagarantalet högt.

På grund av coronapandemin är osäkerheten i världen fortfarande stor och det betyder att fler väljer att stanna hemma under höstlovet. Behovet av aktiviteter för barn och unga är därför lika stort som tidigare. Därför föreslås att kultur- och fritidsnämnden instiftar ett tillfälligt höstlovsbidrag om 200 000 kr, att söka för de föreningar som planerar för aktiviteter under höstlovet.

Beslutsgång

• Adam Rydstedt (M) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till förslaget.

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande höstlovsaktiviteter 2020, 2020-09-21 Beslutet skickas till

Koordinator

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 26 Dnr 4671

Information CAN rapport (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) samt LUPP enkät (lokal

uppföljning av ungdomspolitiken)

Sammanfattning

Strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin kommer till nämnden för att informera om de enkäter som är genomförda gällande ungdomars drog och narkotikaanvändning samt uppföljning av den lokala ungdomspolitiken.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Enkäten lokal uppföljning av ungdomspolitiken har genomomförts under hösten 2019 i gävleborgs län. Enkäten berör frågeområden som: delaktighet i samhället, hälsa, trygghet, fritid, skolan, jobb, framtidsplaner. Svaren visar en viss ökning av ungdomars upplevda möjlighet att föra fram sin åsikt till dem som bestämmer, medans förtroendet för vuxna har börjat sjunka. Viljan att få vara med och påverka vad som händer i sin egen kommun har börjat öka. Det som ungdomar gärna vill vara med och påverka är främst: fritiden, klimat- och miljöfrågor samt kollektivtrafik.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning är ett nationellt

kompetenscentrum inom ANDT-området. Deras uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i

samhället. Det görs bland annat genom undersökningar, sammanställningar och forskning. En enkät har skickats ut till ungdomar i Hudiksvalls kommun som visar att det inte har skett någon ökning av användandet av droger. Däremot så sker försäljning mer öppet än tidigare och att användning av droger har spridit sig till fler grupper av ungdomar än tidigare.

Ordförande tackar för informationen.

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr 2987

Budget 2020 - Utredning gällande Hudik bad och relax

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att avsluta utredningen om Hudiksvalls bad och relax.

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redogör för ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-01-29 att återta beslutet om att lägga ner Hudiksvalls bad och relax för vidare utredning.

Utredningen har kommit fram till att Hudiksvalls bad och relax är ett mycket omtyckt bad. Förslaget att lägga ner badet väckte starka känslor hos

allmänheten. Möjligheten till utökat öppethållande på baden i Iggesund och Delsbo ersätter inte värdet av att ha ett bad nära i kommunens stadskärna.

De utredningar som beställts av tekniska förvaltningen visar att betongen i badhuset i Hudiksvall kan förväntas hålla åtminstone 10 år till. En förutsättning är dock löpande underhåll och reparationer vid behov. Det går inte att veta något om badets livslängd utöver dessa tio år då det är fler delar av badet som kan komma till skada i den hårt utsatta miljön. Efter tio år kan man även anta att badet på nytt är i behov av en renovering av ytskikten.

Beslutsgång

• Stefan Bäckström (S) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-09, § 77

• Tjänsteutlåtande Hudiksvalls bad och relax 2020-08-31 Beslutet skickas till

Enhetschef badhus och hallar

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 28 Dnr 2019-000045 - 042

Budget 2020 - Information inför verksamhetsrapport delår 2020-08-31

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist lämnar en preliminär redogörelse för kommande delårsrapport som presenteras för nämnden den 21 oktober.

Badhus och hallar, kulturskolan samt Mulle Meck rapporterar minskade intäkter medan minskade antal nämnder och minskade personalkostnader resulterar i en prognos på överskott vid årets slut.

Ordförande tackar för informationen.

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 29 Dnr 2986

Budget 2020 - Redovisning av kostnader kopplade till Coronapandemin

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redovisar kostnader, förlorade intäkter, bidrag från staten och andra effekter av Coronapandemin.

Ordförande tackar för informationen.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 30 Dnr 2020-000037 - 042

Budget 2021

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redogör för ärendet och går igenom

förutsättningar som nämnden tilldelats av kommunfullmäktige, vad det innebär för effektiviseringskrav per enhet samt tidsplanen för budgetarbetet.

Ramen för år 2021 är 93 800 000 kronor med uppräkning på 1,2 procent för personalkostnader och 0,5 procent på övrigt. Det finns inga tilläggsanslag för 2021. Investeringar som finns med i planeringen är eventuellt ny lokal för kulturskolan, inventarier för 400 000 kronor samt förslag på inventarier till ny fritidsgård i Iggesund år 2022 om 800 000 kronor.

Tidsplan för budget 2021:

• 30 september Nämnd - Ramdiskussioner

• 1 oktober Ordförandeberedning – Förslag till internbudget

• 1 oktober KoF Ledningsgrupp – Förslag till internbudget

• 2 oktober MBL §19 – Information internbudget

• 7 oktober Arbetsutskott – Förslag till beslut internbudget

• 20 oktober MBL §11 – Förslag till beslut om internbudget

• 21 oktober Nämnd – Beslut internbudget

• 8 januari Enhetscheferna – detaljbudget klar för inläsning Ordförande tackar för informationen.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 31 Dnr 2020-000096 - 456

Remiss Kretsloppsplan 2021

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget till Kretsloppsplan 2021-2025 med följande revideringar:

att indikatorn: ”Senast 2023 ska hälften av evenemangen vara hållbara.” ändras till ”Senast 2023 ska hälften av de arrangemang som kommunen arrangerar eller stödjer med bidrag till föreningslivet vara hållbara. Beräkningsanvisning – Antal hållbara arrangemang per år.”, samt

att åtgärden: ”Senast år 2022 ta fram underlag, riktlinjer och definitioner för hållbara evenemang i kommunen.” ändras till ” Senast år 2022 ta fram underlag, riktlinjer och definitioner för hållbara arrangemang i kommunen.”

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redogör för ärendet.

Kretsloppsplanens syfte är att skapa största möjliga nytta för miljö, klimat och Hudiksvalls utveckling samtidigt som det genererar ekonomiska fördelar.

Särskilt fokus läggs på upphandling, inköp, undvika engångsprodukter, återbruka möbler, minska matsvinn, öka källsortering i kommunala verksamheter och öka materialåtervinning av grovavfall.

Kretsloppsplanen är ett gemensamt arbete med kommunerna i Hälsingland och med förvaltningarna i Hudiksvalls kommun.

Den del i kretsloppsplanen där kultur- och fritidsnämnden anges som ansvarig nämnd gäller hållbara evenemang. I stället för att lägga ansvaret för

genomförandet på främst externa aktörer som i förslaget, bör kommunen ta ett större ansvar vid egna arrangemang och aktiviteter. Men även genom ökad kunskap och uppmuntran ge föreningslivet möjlighet att genomföra sina arrangemang på ett mer hållbart sätt. Därför föreslås i detta remissvar en förändring av skrivningarna.

Beslutsgång

• Stefan Bäckström (S) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

• Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-09, § 74

• Yttrande över kretsloppsplan 2021, 2020-08-31

• Protokoll Kommunstyrelsen 2020-05-12, § 46

• Kretsloppsplan utställning juni 2020

• Kretsloppsplan bilaga 1 Indikatorer

• Kretsloppsplan bilaga 2 Åtgärder

• Kretsloppsplan bilaga 3 Nuläge

• Kretsloppsplan bilaga 4 Uppföljning

• Kretsloppsplan bilaga 5 Beskrivning av planens framtagande och samråd

• Kretsloppsplan bilaga 6 Miljöbedömning

• Kretsloppsplan bilaga 7 Målgrupper och ansvar

• Kretsloppsplan bilaga 8 Ordlista

• Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-09, § 59 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Dnr 2019-000161 - 800

Nämndsplan för Kultur- och fritidsnämnden 2020-2023

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta nämndsplanen för kultur- och fritidsnämnden 2020-2023 Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar om ärendet.

Under 2019 arbetade kultur- och fritidsnämnden med att ta fram en ny nämndsplan. Nämndsplanen ska knyta ihop nämndens ansvarsområden med kommunfullmäktiges mål samt utgöra nämndens politiska styrning av förvaltningens enheter.

I nämndsplanen uttrycks kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning: ett gemensamt center för kultur- och fritidsverksamheterna. En viljeinriktning är förmodligen inte möjlig att nå. Men enheterna ska eftersträva att där det är möjligt ändå nå de positiva effekter som viljeinriktningen ger uttryck för.

Barn och unga är den övergripande målgruppen för kultur- och fritidsnämnden.

Därutöver anges att under planperioden ska kultur- och fritidsnämnden särskilt fokusera på målgruppen barn och unga med psykisk ohälsa och/eller

neuropsykiatrisk funktionsvariation.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

• Protokoll kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2020-09-09, § 73

• Handling Nämndsplan 200316

• Tjänsteutlåtande Nämndsplan 2020-09-02 Beslutet skickas till

Kvalitetsstrateg

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Dnr 2020-000006 - 800

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist redogör för aktuella händelser:

• Corona – nuläge

• Corona – återgång

• Allmänna samlingslokaler

• Glada Hudikteatern

• Kulturskolans film

• Baden

• Bemanning bad

• Biblioteken

• KomTek

• Fritidsgårdarna

Ordförande tackar för informationen.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 34 Dnr 2020-000012 - 800

Kurs och konferens

Sammanfattning

Inga aktuella kurser och konferenser.

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 35 Dnr 2020-000010 - 800

Nämnden informerar

Sammanfattning

Ordförande Gerd Olsson (S) informerar om elevdialog med elevråd på högstadier och gymnasiet. Denna gång handlade det om Kretsloppsplanen.

Torsten Myrgren (M) informerar om att Stiftelsen Bruksminnens sammanträde blivit framflyttat till den 7 oktober.

Emelie Gustafsson (M) informerar om teaterföreställning med opera för barn.

Sven Bergström Trolin (C) informerar om hitta ut som slagit rekord i år med 2 500 deltagare.

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 36 Dnr 2020-000003 - 002

Återrapport delegationsbeslut 2020

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande samt till förvaltningschef enligt fastställd delegeringsordning.

Förvaltningschef har vidaredelegerat beslutanderätten i vissa ärenden till

enhetschefer och arbetsledare som i sin tur har vidaredelegerat rätten att besluta i vissa ärenden. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden.

Redovisningen innebär inte att nämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återkalla beslutanderätt.

60. Ansökan om bidrag till hallhyra Söderhamn. Avslag

61. Ansökan om tillfälligt arrangörföreningsbidrag Till Övre Hälsinglands hemslöjdsförening: Hemslöjdens dag. Beviljad 15 000 kronor.

62. Ansökan om tillfälligt arrangörsföreningsbidrag till Iggesunds folketshus: Barnens Bio Kontrast. Beviljad 25 000 kronor.

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 37 Dnr 2020-000002 - 800

Meddelanden för kännedom 2020

Meddelas kultur- och fritidsnämnden och läggs till handlingarna.

• Protokoll kommunfullmäktige 2020-08-13, § 73

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden, Alf Lindgren (SD)

• Protokoll krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-08-13, § 17 Badhusens och omklädningsrummens öppethållande under coronapandemin

• Protokoll kommunstyrelsen 2020-06-09, § 55

Budget samt skattesats 2021 samt plan för 2022–2024

• Dokument budget samt skattesats 2021 samt plan för 2022-2024

• Protokoll kommunfullmäktige 2020-06-15, § 62 Krisplan pandemi

• Dokument pandemi krisplan

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 38 Dnr 2020-000011 - 800

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

Sammanfattning

Sven Bergström Trolin (C) anmäler en fråga gällande utredning om allmänna samlingslokaler.

Ordförande Gerd Olsson (S) svarar att förvaltningen har redogjort för det förtydligande som gjorts av bidragsreglerna till allmänna samlingslokaler vilket innebär att de har gjort vad som är möjligt i frågan. När det gäller fördelningen till Folkets Hus i Delsbo och Iggesund så är det en politisk fråga som

ordförande kommer diskutera vidare med den politiska ledningen och ber om att få återkomma till senare.

Mariga Haals Skoog (V) ställer en fråga om kommunens egna hemsida för vandringsleder i kommunen, även kommer synas i naturkartan.se?

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar att det är osäkert om det är mjöligt att koppla ihop det med naturkartan. Samarbete kommer ske med Visit Glada Hudik för att nå ut med informationen.

Lasse Lilja (SD) ställer en fråga om vem som beslutar att bastur på kommunens badhus ska öppnas igen.

Förvaltningschef Anna Lindqvist svarar att det är kultur- och fritidsnämnden som kommer att fatta det beslutet.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :