Kerstin Rosell (S), ordförandeAndreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförandeRie Boulund (M), 2:e vice ordförandeShlomo Gavie (C)Miranda Bodiroza (S)Ulla Lindén (S)Anette Ivarsson (C)Lars-Gunnar Perlinger (M) jäv §§ 94-95

Download (0)

Full text

(1)

Protokoll Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2020-05-19

Sammanträdestid 08:30 -08:50

Ledamöter Kerstin Rosell (S), ordförande

Andreas Engebrethsen (S), 1:e vice ordförande Rie Boulund (M), 2:e vice ordförande

Shlomo Gavie (C) Miranda Bodiroza (S) Ulla Lindén (S) Anette Ivarsson (C)

Lars-Gunnar Perlinger (M) jäv §§ 94-95

Tjänstgörande ersättare Margareta Stenström (M) för Gert Persson (M) Monica Hansson (C) för Jesper Koch (SD) Lotta Johansson (L) för Elisabet Karlsson (L) Thomas Fagenheim (S) för Anita Andersson (KD) Helena Enqvist (S) för Emma Lindkvist (MP) Ann-Margret Kristensson (C) för Lars-Gunnar Perlinger (M) §§ 94-95

Ersättare

Övriga närvarande Daniel Johansson, socialchef Lisa Lindskog, nämndsekreterare Karin Fahlman, verksamhetschef Marie Ströbeck, enhetschef

Paragrafer §§ 94-95

Justering Ordföranden och Anette Ivarsson.

Underskrifter Sekreterare ...

Lisa Lindskog

Ordförande ...

Kerstin Rosell

Justerare ...

Anette Ivarsson

(2)

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2020-05-19 och anslaget 2020-05-20. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Socialnämnd

Sammanträdesdatum 2020-05-19 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-20 Datum då anslaget tas ned

Protokollet förvaras hos

2020-06-11

Socialförvaltningen

Underskrift ………

Lisa Lindskog

___________________________________________________________________________________________________

(3)

Innehållsförteckning

§ 94 Umgängesreglering

§ 95 Umgängesregering

(4)

Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2020-05-19

§ 94

Umgängesreglering med stöd av 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

(5)

Utdragsbestyrkande

Falkenbergs kommun Socialnämnd 2020-05-19

§ 95

Umgängesreglering med stöd av 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Figure

Updating...

References

Related subjects :