Název bakalářské práce: ODĚVY PRO OSOBY SE SPECIÁLNÍMI POŽADAVKY NA KOMFORT

Download (0)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta textilní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353452 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ft.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

H O D N O C E N Í B A K A L Á Ř S K É P R Á C E

Název bakalářské práce: ODĚVY PRO OSOBY SE SPECIÁLNÍMI POŽADAVKY NA KOMFORT

Autor bakalářské práce: Monika Matějková

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Vyjádření, zda práce splňuje cíle zadání:

Předložená bakalářská práce splňuje cíle zadání, které byly v dostatečné míře naplněny, a práce odpovídá úrovni výstupu bakalářského studia.

Hodnocení obsahové stránky práce:

Tato bakalářská práce se věnuje problematice komfortu oděvů pro osoby se specifickými požadavky, konkrétně pro osoby s kožními problémy. Cílem práce je u vybraných kožních onemocnění specifikovat požadavky na jednotlivé části oblečení z hlediska nároků vycházejících z podstaty těchto onemocnění.

Rešeršní část se v prvním kroku zabývá problematikou oděvního komfortu obecně a podrobně pak rozebírá fyziologický komfort. Dále je pozornost věnována popisu čtyř vybraných kožních onemocnění, z hlediska jejich příznaků, potřeby zevní terapie a péče o pokožku, jejíž součástí je i vliv nošeného oděvu. Rešeršní část je zpracována přehledně, obsahově přesně a logicky předchází experimentální části.

Experimentální část je rozdělena na dvě části, a to na dotazník hodnotící požadavky na oděvy pacientů s vybranými kožními problémy a na vlastní experiment hodnotící parametry dostupných oděvů, resp. oděvních materiálů, určených pro osoby s kožním onemocněním.

Výsledky dotazníku jsou přehledně vyhodnoceny, diskutovány a na jejich základě je stanoven návrh optimalizace oděvů oděvních součástí určených k dlouhodobému přímému kontaktu s problematickou pokožkou. Řešeno je jak konstrukční a technologické řešení, tak materiálové složení, struktura textilie a užitné vlastnosti.

Vlastní experiment je postaven na hodnocení parametrů fyziologického komfortu šesti komerčních textilních materiálů, konkrétně jednolícních zátažných pletenin, vybraných na základě oblíbenosti z nich vyrobených oděvů u pacientů s kožními problémy. Výsledky jednotlivých zkoušek jsou analyzovány a bohatě podpořeny vhodnými grafy. V závěru autorka shrnuje a diskutuje výsledky všech částí experimentu. Autorka při zpracování experimentální části prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce.

Z hlediska obsahu je možné konstatovat, že daná problematika je řešena po interpretační stránce s invencí a metodicky.

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta textilní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 353452 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ft.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Hodnocení formální stránky práce:

Autorka předložila práci, která je po formální a jazykové stránce na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářské práce. Grafické zpracování je také na velmi dobré úrovni.

Hodnocení přístupu studentky ke zpracování práce:

Při zpracování své bakalářské práce studentka prokázala velkou míru samostatnosti s využitím odborných konzultací s vedoucí bakalářské práce, k práci přistupovala zodpovědně, svědomitě a s vlastní invencí. Prokázala schopnost zorientovat se v řešené problematice a téma zpracovala komplexně. Vlastní BP je zpracovaná velmi kvalitně na vysoké úrovni.

Komentář výsledku kontroly plagiátorství:

V této bakalářské práci nedošlo k žádnému úmyslnému neoprávněnému užití díla jiné osoby dle § 31 zákona č. 121/200 Sb. Bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami.

Otázky k obhajobě:

- Podle jakého klíče byla vybrána kožní onemocnění, která jsou v práci zmiňována?

- Kap. 4.6 Zjišťování vysychavosti – Jakým způsobem byl stanoven průběh zkoušky? Z jakých zdrojů a podkladů jste vycházela?

- Je znám z dotazníkového šetření nebo osobních pohovorů s nemocnými případný vliv údržby na komfort oděvů z hlediska požadavků osob s kožními problémy?

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky pro udělení odpovídajícího akademického titulu.

Po zvážení všech sledovaných aspektů doporučuji postoupit předloženou bakalářskou práci k obhajobě. Ve smyslu zadané klasifikační stupnice „Studijního a zkušebního řádu Technické univerzity v Liberci“ (čl. 12, odst. 4) hodnotím bakalářskou práci Moniky Matějkové výslednou známkou:

„výborně“

V Liberci dne 7. 1. 2019 Ing. Petra Komárková, Ph.D.

Figure

Updating...

References

Related subjects :