• No results found

Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 10, 13, 17, 19 och 25 §§ och 5 b kap. 4 § lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster ska träda i kraft den 14 september 2019.

På regeringens vägnar PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

SFS 2019:195

Publicerad den 16 april 2019

References

Related documents

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Maria Lindeberg

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Henrik Holmberg

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

penningöverföring: en betaltjänst där medel tas emot från en betalare, utan att något betalkonto öppnas i betalarens eller betalningsmottagarens namn, uteslutande i syfte

1–8 §§ och inga andra effektiva medel är tillgängliga, får Finansinspektionen förelägga näringsidkaren, en värd- tjänstleverantör eller en internetleverantör att

20 a § Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänst- leverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på

1 § Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänst- leverantören se till

4 § Om ett kreditinstitut eller en filial till ett utländskt kreditinstitut inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 §, ska Post- och telestyrelsen överlämna ärendet

Ett betalningsinstitut som tillhör samma grupp som ett annat betal- ningsinstitut, eller ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, ett försäkringsföretag,

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

Första stycket gäller inte om det skulle strida mot lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot

Claes Lundgren (Finansdepartementet). SFS

14 § 2 Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer är skyl- diga att lämna ut sådana uppgifter som avses i 12 § första stycket, om det under en

26 § 2 Finansinspektionens beslut enligt 23 § tredje stycket och 24 § andra stycket och beslut om sanktionsföreläggande får inte överklagas.. Andra beslut av

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i

1 § Om en betaltjänstleverantör eller den som ansvarar för ett betalnings- system granskar betalningstransaktioner för att kunna upptäcka sådana trans- aktioner som

om ikraftträdande av lagen (2010:751) om betaltjänster. Utfärdad den 5

48 § Om betalarens betaltjänstleverantör ansvarar för genomförandet av en betalningstransaktion enligt 47 § första stycket, ska leverantören så snart det kan ske

5 § En betaltjänstleverantör ska i rimlig tid innan den ingår ett avtal om betalkonto ge konsumenten en förteckning över de mest representativa tjänsterna som är