• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 b § lagen (1998:620) om belastnings- register 2 ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.

2Senaste lydelse av 1 b § 2013:331.

SFS 2018:1243

Publicerad den 28 juni 2018

References

Related documents

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG.

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats