• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 16 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

9 kap.

16 § Bestämmelserna i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas även på beslut enligt 8 kap. 6 § första stycket, 7 § första och andra styckena, 9 § och 11 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:841

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

• Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren. • Sjukvårdsinrättning där det ges

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Maria Jonsson

I det fall en ansökan om bevis om rätt att använda yrkestiteln under- sköterska lämnas in senast den 30 juni 2033 ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt

11 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring) som krävs för att

Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni 2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten,

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att även en region eller en kommun som inte ingår i en region får besluta om särskilt

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred- ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.. På regeringens vägnar

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

Om inte annat särskilt föreskrivs, får en läkare, sjukhusfysiker eller tand- läkare ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han

Tidigare i våras meddelade S-kvinnors högsta ledning, förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson att de efter åtta respektive tio år lämnar

Flera instanser ansvarar för att etiska analyser kommer till stånd Det finns flera organ eller instanser i samhället som utifrån sina olika roller har ett ansvar när