Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 § lagen (1979:377) om registrering av båtar2 ska ha följande lydelse.

10 §3 Vid handläggningen hos registermyndigheten av båtregistrerings- ärenden tillämpas inte 37–39 §§ förvaltningslagen (2017:900).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att till registermyndigheten anmäla förhållanden som myndigheten behöver känna till för ändamålsenlig registerföring.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om förfarandet i båtregistreringsärenden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar HELÉNE FRITZON

Mikael Hjort

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

2Senaste lydelse av lagens rubrik 2017:1055.

3Senaste lydelse 2001:379.

SFS 2018:788

Publicerad den 15 juni 2018

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :