• No results found

Trafiksäkerhetsåtgärder i Söderbärke Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Trafiksäkerhetsåtgärder i Söderbärke Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 3.0

Planläggningsbeskrivning – 2020-08-10

Trafiksäkerhetsåtgärder i Söderbärke

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Då tillgängligheten och trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter idag i Söderbärke är bristfällig har detta

trafiksäkerhetsåtgärdsprojekt till syfte att ta fram åtgärder för dessa brister.

Som ett led i att uppnå en ökad överflyttning från bil till gång och cykeltrafik är det viktigt med ett funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät som sammanbinder byn.

Projektet omfattar

trafiksäkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter längs

väg 671 genom Söderbärke (längd ca 2,5 km) genom en om/nybyggnation av gång- och cykelväg. Ett flertal säkra passager ses över längst sträckan för att knyta samman viktiga målpunkter. Projektet innefattar även en planskildpassage under väg 66, översyn av befintliga busshållplatser samt utredning av belysning.

Ändamålet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad har hänt?

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) togs fram av Trafikverket i samarbete med Smedjebackens kommun och Region Dalarna 2016-12-22, syftet med denna ÅVS var att föreslå åtgärder för ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter i Söderbärke. ÅVSen föreslår olika typer av åtgärder, flertalet av dessa har sen Trafikverket valt att arbeta vidare med genom den formella planprocessen för att nå fram till målet med en lagakraftvunnen vägplan.

Under våren/sommaren 2019 arbetades samrådsunderlaget fram som skickades på remiss till samrådskretsen och fanns tillgängligt för översyn för myndigheter/organisationer samt till eventuellt berörda fastighetsägare och allmänhet. Med samrådsunderlaget som grund så har Länsstyrelsen i november 2019 beslutat att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ett flertal

Figur 1: Översiktsbild för projektets utsträckning i Söderbärke

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

fältundersökningar som krävdes som underlag för framtagande av planen har utförts under hösten 2019.

När genomarbetat förslag var klart togs en samrådshandling fram vilket det samrått formellt om.

Berörda markägare och samrådskretsen har kallats via brev till ett särskilt samrådsförfarande för presentation av planen. Kallelse skedde även via annons i lokala tidningar samt på webben. Övriga intressenter har även getts möjlighet att delta. Under samrådstiden fanns det också möjlighet att ta del av handlingarna på Trafikverkets hemsida, receptionen hos Trafikverket, på kommunhuset samt lokalt på orten. På grund av rådande coronapandemi kunde samrådsmöte på orten i Söderbärke inte hållas som planerat. Istället fanns en digital videopresentation samt samrådsmaterialet tillgängligt på projektets webbsida, berörda markägare erbjöds telefon och fysiska möten på plats på orten samt att lämna synpunkter på handlingen. Detta samråd skede under sommaren 2020.

Så här planerar vi arbetet

Projektet kommer att genomföras enligt Trafikverkets planläggningsprocess vilket målet är att resultera i en lagakraftvunnen vägplan.

Planläggningsprocessen består av fyra skeden; samrådsunderlag, samrådshandling, granskningshandling och fastställelsehandling.

Figur 2: Planläggningsprocessen

I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver hur projektet kan påverka miljön. Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte innebär betydande miljöpåverkan krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning. Projektets påverkan på miljön beskrivs istället i en miljöbeskrivning som integreras i vägplanens planbeskrivning.

Vägplanen är ett formellt dokument som bland annat beskriver anläggningen, miljöförutsättningar och påverkan samt vilken mark som kommer att behöva tas i anspråk för projektet. Under framtagande av planen hålls kontinuerliga samråd med myndigheter, organisationer samt markägare. Samråden sker på olika sätt, de kan ske i form av möten, telefonsamtal eller skriftväxling.

Efter den formella samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter, eventuella justeringar görs utifrån inkomna synpunkter och genomför ytterligare studier om det så behövs. Efter det görs planförslaget eller granskningshandlingen klart, som den kallas.

När granskningshandlingen är klar kommer det finnas möjlighet att yttra sig över planen under den granskning som följer av ett kungörande av denna. Möjlighet kommer finnas att ta del av den på

(3)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

trafikverkets hemsida samt att den ställs ut som fysisk pärm på orten. Granskningstiden brukar vara en månad.

De inkomna synpunkterna kan föranleda att Trafikverket reviderar vägplanen. Är revideringen omfattande kan ett nytt kungörelse- och granskningsförfarande behöva genomföras. Vägplan, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande översänds sedan till Länsstyrelsen för tillstyrkan.

Därefter begär Trafikverket fastställelse av planen. Fastställelseprövningen innebär bland annat en bedömning av hur avvägningarna gjorts mellan allmänna och enskilda intressen. Hur vägplanen förhåller sig till lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter minimeras och att planförfarandet uppfyller lagkraven gällande att tillräckliga samråd har hållits, att planen varit ute på granskning under tillräckligt lång tid med mera.

Efter att planen är fastställd tas bygghandling fram och upphandling av entreprenör påbörjas.

Byggnationen beräknas kunna påbörjas 2025.

Vad händer framöver?

Under sommaren 2020 hölls ett samråd där planförslaget presenterades och tillfälle att komma med synpunkter gavs. Eventuella justeringar på grund av de synpunkter som inkom pågår nu. Efter detta fortsätter arbetet med framtagande av granskningshandlingen inför allmänhetens granskning som planeras ske under hösten/vintern 2020.

Vägplanen planeras lämnas in vintern/våren 2021 för fastställelse. Under planläggningsprocessen vägs enskilda mot allmänna intressen, är man ändå inte nöjd så finns här möjligheten att överklaga

vägplanen efter att den har fastställts. Vid eventuell överklagan är det regeringen som bestämmer. Om ingen överklagan kommer in vinner vägplanen lagakraft några veckor efter fastställelsebeslutet tagits.

När kan du påverka

Det finns ett flertal tillfällen när du har möjlighet att påverka. Under den tid då de formella samråden genomförs finns möjlighet att inkomma med synpunkter på samrådsunderlaget, samrådshandlingen.

En samrådsredogörelse kommer ingå i vägplanen där det framgår hur tidigare framförda synpunkter hanteras. Finns ytterligare synpunkter på de slutliga åtgärderna kan synpunkter lämnas en sista gång under granskningstiden enligt tidplan nedan.

Trafikverket välkomnar synpunkter under hela projektets gång. Det är dock till stor fördel om

synpunkterna meddelas så tidigt som möjligt för att dessa ska kunna hanteras och påverka den slutliga fastställda vägplanen. Utifrån de synpunkter som framkommer efter de samråd som ska hållas

kommer Trafikverket besluta om utformningen av planerade åtgärder

.

Samråd, samrådsunderlag, öppet hus på orten

(vår-höst, 2019)

Beslut om betydande miljöpåverkan (hösten, 2019)

Samrådshandling och Samrådsmöte på orten SPO

(våren/sommaren, 2020)

Allmänhetens granskning av vägplanen (hösten/vintern, 2020)

Fastställelseprövning (vintern/våren, 2021)

(4)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida

www.trafikverket.se/soderbarke

Adress:

781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se

Projektledare:

Thomas Johansson Telefon: 070-108 93 19

thomas.c.johansson@trafikverket.se

References

Related documents

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

I vägplanens samrådshandling val av lokaliseringsutredning har ett antal alternativ studerats för möjligheten att säkerställa vägens funktion i befintligt läge samt i

Under den tidsperiod när vägplanen kungörs och ställs ut för allmänhetens granskning kan du lämna skriftliga synpunkter. Vill du

Samrådsunderlaget utgör underlag för samråd och för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan och kommer att finnas tillgängligt under tiden 11 november till 1

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Vägplan med status Granskningshandling kommer att finnas tillgänglig för allmänhetens granskning från 2021-03-01 till 2021-03-31 på Trafikverkets kontor i Luleå, kommunhuset i

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

Andra enskilda som kan antas bli särskilt berörda samt myndigheter och organisationer ges också möjlighet att yttra sig över samrådsunderlaget innan det lämnas till

Länstyrelsen bedömde att Åtgärd 2 – GC-väg längs Karakåsvägen samt Åtgärd 3 – Framkomlighetsåtgärder Esperöds- allén medför betydande miljöpåverkan medan Åtgärd 1 -

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

Vägplanen med status granskningshandling och miljökonsekvensbeskrivningen finns tillgänglig för granskning under sommaren 2019 och skickas sedan in för fastställelse då

Genom att bygga förbigångsspår där godstågen kan stanna och släppa förbi snabbare tåg skapas bättre förutsättningar och kapacitet för godståg samtidigt som det minskar

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar

Det har även gjorts en lokaliseringsutredning för en ny rastplats mellan Malmö och Ystad samt en cykelutredning för att utreda hur cykelvägar bör se ut för att tillgodose alla