• No results found

DISSERTATIO PHILOSOPHICA,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DISSERTATIO PHILOSOPHICA,"

Copied!
48
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

i*

DISSERTATIO PHILOSOPHICA,

Do

PRIMIS

NATURS,

Quam,

Divina adfpirante gratia,

1Adprobante Amplisßma Faculta-

te Philofophtca, in alma Ac

demia Upfalenfi,

&, Moderante-»

AMPLISSIMO VIRO

M.ERICO CASTOVIO

Phil. Moral. & Civil. ProfelT. Reg,

& Ord.

Publico Eruditorum examini modefie [ubmittit S.ae R:ae M:tis

Alumnus

ERLANDUS LIDHOLM

Lidecopia-Gothus,

InAudit. Guß. Maj. d. z. Decemb. A' 17Oj*

boris ante meridiem [olitis.

UP SALI S,

Pralo ITERNERIANQ;

(2)

In Chrifto Patrl Reverendisßmo,

Dn. IESPERO

^ © sto- $& e t* ©/

S. S. TheoL Do&ori Celeberrimo,

Inclitae Dioecefeos Scarenfis Epifcopo perGothiam occidentalem eminentiffi- mo/ Confiftorii ejusdem Pradldi Gra-

viflimo, Regii Gymnafii Ephoro adcuratiffimo,

M^cenatr Magno,

SubmiJJa an im ipietate atatem colendof

Plur. Reverendo ClariffimoqueDominOf

Mag. SVENONI BIERCHENIO, InGymnafioScar, S.S. Theol.Lecdori primario, Paftori in (55ii5fbetic/ &, adjun-

ftarum Ecclefiarum Praepofito o-

ptime merito,

Promotori certiffimo,

Pie & reverenter fufticiendo',

Ut

Reliquis,Pl.Rev.ClariffimiscßViris,

&,GymnafiiLedoribus laudatifli-

officiofe Prafens Exercitii Academici Specimen^cujtu

& obfequii public am fignificationem >

totum atque fludia InChrifto Reverendiflimi Patris, ut &

omni obfervantia

Erlandus

(3)

-

Adm. Rev. & Clarisfimo Domino, M.MAGNO S&K&DS&eSÄ©/

Dioecefeos Scarenfis Arc^i-Praepofito digniffimo, Tempil CathedralisPaftori

meritifiimo, Senatus Ecclefiaftici Adfeffori primario,

Promotori Summo ,

Summa femper veneratione profequendo j

Clarijfimo Domino,

M. MAGNO /

Medicinte DocEori experientiffimo,ha-

ftenus in Gymn.Scar. Log. & Phyf.dex-

terrimo j nunc vero ibidem defignato

S.S. Theol. Le&ori, atq; in IJBiufiöhi &

?0?annriPaftori7 vicinarumqj Ecclefiarü Pratpofito longe meritiflimojPromoto-

ri, quovis honoris titulo pro-

8c, fequendoj

V. Confift AdfelToribus aequiflimis,

mis, Prömotoribus reverenter &

colendis,

prlmas modo lineas ducere volui, inpietatis Terpetuum Monumentum, una mes

mea confecro;

Pl. Rev. Clariilimorumqj Nom. Véflr.

cultu devotus c liens ,

Lidholm.

(4)

Speäabili PriidentiqueViro,

Dn: SVENONI LIDHOLM,

Civi & Mercatori Lidecopenfium

integerrimoj Fratri, ut unico & opti- (

nio; ita omni fraterna pietate

x j zetatem colendo 5

L*0n longe arceffenda funt mihi rationeSy

C. F. ob quas, tuo in primis Nomini, hoc , quidquidfit exercitii Jcademicifecimen^y infcribere debeam : Nam hoc vult ipfa Na-

tur A) qu* mihi uni, commune tecum de dit vita principium-f ut te ipfum, non fecus ac

me alterum femper amem y hoc vult com¬

munis educatio ■> morum fimilitudo , atatis propinquitas, & tenerrimus hinc or tus fra¬

terna caritatis-y quo nos invicem compleUi-

mur} affebius. Cujus y poft obitum communis Parentisy Tu mihiplura dedifii documenta >

quam fere funt atatis mea moment a y adeo

ut dubius fim Fratrisncy an Par en tis loco te

vener ar i debeam. Accipe igit ur y C.F. pra fens

hocce chartaceii munusy quodmea tibi debet r'edditfo pietasj parvum equidem ef, fl ad ^

calculos revocetur'y fedfianimo offerentis a- * ftimetur.omni certe pecunia maj merit, fhiod

me tibi ita nunc obtuliffe ve lim exifiimcSy uty quantum ad referendum gratiam deefty tan-

tum adpradicandam habendamf voluntatis femper mihi fuperejfe fcias. Vale !

Tut amantijfimus fräter

Erl: Lidholm.

(5)

DEO DUCE!

Caput Primum,

\

,,

/

JQuod fint prima natura , feu inflinffus quidam homini cum brutit

communeSf in dt cans*

HJO diverfa? prorfus Ina tura? principia, in lipfo creationis prim- ordio, homini ani-

^malium 'pradtantil^

; fimo miro fane jurns-

vit artificio, communis parens Na¬

tura : alter um animale & cum bru- tis commune

, alterum rationale Sc ipfi proprium ; Sed, quia hoc

ftatim ab ortu ejus , tantum levia ful profért indicia, 6c propter orga-

norura

(6)

2

norum imbecillitatem, 8c ufus eo-

rum ignorantiam , fe non poteft

fatis.exerere , quod tarnen priuS

illud poterit iccirco homo recens

natus animalem potius , quam rationalem vitam vivere vide¬

tur ; donec anima miniflerio corporis Tibi uniti uti, ac per ejus

motus vim fuam explicare didice-

rit; Illa enim qux in iflo ftatu ex- erit; ut amorem 8c confervatio-

nem fuiipfms, atque fugam dolo-

ris 8c abalienationem ab interitu , quae prima naturse appellantur, ä

fenfu communi potius quam å ra-

tione efTe videntur.

$. IL

Hujusmodi autem prima natu¬

rs per caufFam proximam 8c im-

.mediatam, feu å priori heic de-

monftrare non nitimur ; cum å pofteriori 8c per indu&ionem illo-

rum exiftentia fatis conflet; Nam

nullum datur animal quantumvis abje&iflimum, quod propriam o- K

derit '

(7)

derit vitam , quin potius foveat eandem, & fimul ac örtum eft , id agat, ut fe confervetin optimo fui generis ftatu : Bona enim appetit,

quce fe promotura, & mala averfa-

tur, qua? deftruÖura videantur

nec minutiflirniis quidem vermis

,' fui ftudium , nifi cum vita fimul deferit. Nam ficut una cum cujus-

que natura fui confervatrice , hic appetitus initium capit; ita non nifi per mortem, qua? ejusdem de-

ftrueftiva eft, fui finem capiet.

§. III.

Non heic vehementer adeo ex-

timefcendos cenfemus Pyrrhonem,

Ariftonem & Herillum acerrimos

hujus fententix hoftes, qui reli&o proprio duce, connatam hifcepri-

mis bonitatem tot naturalibus telis jdefenfam , adverfa fronte impu-

gnatum eunt. Quippe , qui cre- dunt fe ipfis hane fublaturos , o-

mnem bonitatem, malitiamque ad virtutem, autvitiumunice rereren-

do,

(8)

4

do, rv\ cZhci@o£/oi, quam hxc inter

Zeno Citticus, etjam laxiori fen-

fu , ipfis tradidit obfervandam , pronihilo putata. Stoicus quidem

eos docuit nihil in bonis malisque häbendum, prakter virtutem & Vi¬

tium ; cetera tamenita indifferentia voluit eenfenda , ut eorum alia tzr&yjyu.i>;a pra?poflta,alia dwerewyptveb reje&aeiTe deberent, propter

vel dv*itioui5 quam in illis ad bene

vivendum prudens deprehenditin-

duftria

,

fumenda, vel reiicienda.

At dilcipuli falfa mentis perfuafione,

hane ddia&fjccv negando å do Är i- j

na, pariter ac ipfa recelTerunt

Natura ; Rati inter optime valere,

& gravi Iii me cegrotare, imo inter

vitam & mortem nihil intereflb ;

fed ha? c, & alia hujusmodi fimpli-

citer ac in, le confiderata debere ex cequo aeftimari. Quo ipfo ömnerri

confuderunt vitam ; Nam negata h hifce primis fua bonitate 8c a?fti-

matione , cuique animalium te-

nerrimum

(9)

5 nerrimum fui affe&um folverunt,

naturalem concupifcendi irafcendi-

que appetitum " luftulerunt, 8c , totam denique naturam deftruxe-

runt. Qua deftrudla, nulla origo,

nullum fundamentum datur, unde

, virtus oriretur, aut ubi niteretur.

Nullus rerum dile&us relinquere-

tur, quo eßet expolianda; itaque caligine obfcurata facile exftin-

gueretur. Sed tam vanam ehe

hane eorum opinionem cuivis pa- tet, ut eam narrade fit omnino re- futafle.

(5. iv

Priusquamadgeneralem horum

primorum defcriptionem manum

admoveamus , noflri exiftimamus officii, ipfam evolvere vocis äm-

biguitatem , ne ulla nobis de ipib

nomine Iis aut pugna hat. Inter

alias hujus vocis acceptiones dux potidimum autoribus ufitata? repe- riuntur, altera, qua? excellentia?,

Y altera , qua? ordinis dgnidcatum

gerit*

(10)

6

gerit. Utraque eft nobis obfcr^ j vanda; Sed illa alii, hxc huic 1

loco convenientius erit accoramo-

danda. Licet en im hxc prima,

quatenus fnnt communia & fim- ;

plices inftinchis natura? animaiis, Excellentia? nomen penes homi-

nem hon mereantnr; utpote, quod

natura rational is ii b i unice vindicat,

virtutefua ad id faftigium perfe&i-

onis adfcendens , ut fuo merito Excellens maxime dici debeat:

Niliilo tarnen fecius ordine prima

recfie dicuntur, non modo ob fi-

nem animalibus communem ; fed

ob ejusmodi fubfecutura? perfe&i-

onis progreffionem, & finem ho-

mini proprium, quem refpiciunt,

atque intendunt. Nam uterque finis fuum habet primum, unde progreditur, & cujusrefpe&u etjam

finis dicitur. Appetitus itaque a- nimalis , ceu primum horn inis cum brutis commune, ad finem tendit proximum, vulgarem & commu¬

nem,

(11)

7 nein, fui fcilicet confervationem.

Appetitus auteiti rationalis , ceu prim um ejus proprium dodrina &

exercitio perficiendus", ad finem

ducet ulteriorem , excellentem &

ipfi proprium, fui fcilicet felicita-

tem; ut ex infra diceridis clarius

pateMtv

Caput Secundum.

Quid fint Infi inbi us hi naturales, fett

Prima Natura homini cum brutis com-

munia , brevibus cnarrabit.

POftquam effe nobis igitur viam pra?paravimus, ad primorum j.i.

rede atque ordinefaduri videmur,

Ii ad cönfiderationem eorurn, quid

fint, jam progrediamur. Sunt ita-

que Prima natura inftindus natu¬

rales homini cum brutis commu- nes , in principio å natura inditi,

ad ea , qua? cuilibet jucunda &

grata funt immediate tendentes,

indi-

(12)

8

individui confervandi , & fpeciei propaganda? gratia dati. Adde, quoniam Vox primorum, dicitre- L

Ipe^fcum. elfe habendum eorum,

qu&confequntur, hofce inftin&us

in homine modo peculiari & pro- prio, ad finem fibi proprium å ra- tione ipforum moderatrice dirigi

ac determinaridebere. Nam licet,

quoad rem iniis, qu^ funt natu¬

rs communis, homo & animalia bruta convenire videantur ; inte¬

rim tarnen quoad rei modum inter fe maxime differant. Qua? difFe-

rentia , non tam primorum eft, i

quam ultimorum: Quippe , quo propius utraque å fuis abfunt fi- nibus, eo manifeftior evadit. Ut-

ut in eo conveniunt, quod ambo

fint fu^ confervationis ftudiofifli- jpa , in hoc tarnen vel maxime dif- ferunt, quod cum animalia bruta,

infua qua?que fpecie femper uni-

formiter & necelfario tendant nu- dis inftindiibus öc mipullionibus

naturs

(13)

natura?, ad flnes ab eadem Tibi pro-

pofitös <Sc cöngruos, fecundum e-

jus ordinem femel inftitutum; ho-

mo autem , qui eft animal infuper.

ratione pnfcditum, & reliquis mul-

to praeftantius, poteft eadem ad- jutrice, fuos ipfemet regere inftin-

<ftus, eosdemque ad varios deter-

minare fines , fua? excellenti natu¬

ra? accommodatos & convenientes.

Quomodo autem inftincftus ab ipfa

'

difrerant ratione, pauds dicendum.

Primo Uli irrationalis , Iure autem rationalis in homine partis funt, adeoque fubje&js difterunt, &qua-

litatibus contradiftingvuntur, licet

illi huic fubordinentur. Deinde in tenella hominis aetate, multo

funt validiores ipfa ratione , qua?

tum temporis adeo debilis eft , ut vim fuamnon exerere, nedum na¬

tura impetus regere valeat; Ideo-

que tum praceps in öbje&um ruit

feniibus obvium , nullo prasmifto

judicii examine , honeftumne fit

B an fecus,

(14)

IO

anfecus, bruto quam homini fimi-

liorem vitam agens. Pneterea in-

flin&us abfolufe & in fe confidera- ti, pudoris ac verecundicC non funt

"capaces *, ea propter homines ad-

huc ratione non fatis firmafcos, haud

raro in turpia & honeftafi adverfa

transverfos ferunt. Denique rati-

onis eft, ubi per a^tatem fe exere-

re potefl, iftos inftin&us fuo con-

tinere freno , & per certa media

ad ceftos dirigere fines; illius ita- quetum eft imperar?, horum au-

tem imperanti parere.

§. IL

Aliquanto clariorem horum in-

ftinéluum cognitionem defideratu-

ris, adhuc uberior eorum expofi-

tio non futura erit ingrata. Quam dafcuri, fadlo iterum initio a lim*

"plicioribus, ad ea dein , qua? ma¬

gis compofita funt, fumuspereåu-

ri. Inftin&us hi naturales , hm- pliciter confiderati , homini non

cumanimantibus modo, fed cum

vege-

(15)

vegetantibus etjam funt fimul

cömmunes, quatenus vegetativas

tantum facültatis officio fungun-

tur, inferviendo eorum corporis bus, adjuftam ac flbi debitam fta-

turas meufuram alimenta & incre-

menta capturis, fine quibus in fuo

efTe neutiquam queunt perfiftere*

Hasc , procul dubio , veraeftcauf-

fa, cur Cicero naturam fui confer«

vatricem efTe oftenfurus, fuge ad- fertionis argumentum iiiuffret ex¬

em plis, ex arborum varietate pe- titis. Quarum alias fecundum &

pingve, alias macrum & fterile fo-

lum defiderant; ita requirente ea-

rum natura, fimodo crefcant, flo-

reant & fru&um demum ferant Ti¬

bi fitnile generantem. Huic vege¬

tativa facultati , veluti focia at- que dire&rix!, cuique animalium fuperaddita eft facultas fenfitiva,

ad follicitam fui corporis curam a-

gendam, unum cum priori faciens,

ut fit in appetitu cibi ,• &c. Appetitus

mulfei

(16)

multi variique funt modi, å fua quisque fenfatione, non fecus ac a

proxima cauffa,ad effe&um imme- diate tendens, libi fuisque profu-

turum , nunc ab amore ad bonura

repraefentatum profequendurru ,

nunc ab ira ad malum intentatum

repellend um, proveniens: Sed fi

vires minus fufficiant repellendo

malum intentanti, falus in fuga e- rit, qua fe fuosque praefenti peri-

culo animal eripere,omnique nifu

confervare & tutum prajftare co- natur. Qui quidem modi, prout

ab animalibus brutis obfervati con-

fpiciuntur, non funt certi indices principii cujusdam rationalis libe-

reque agentis ; fed naturalis & ne- cenarii, ordinem fuas natura indi- tum, Sc in fingulis modis ufita-

tum, femper uniformem fervan-

tis ; utut non abfimili quadamfpe-

cie induti veniunt, quam qui å ra- tionali principio libereque agenre eflent profe&i. Quod tarnen ipfs

de-

(17)

n

denegatum horaini proprium ad-

feruimus. Cum omnes Ifta? mo-

dificationes ex altero communi

principio, mereque eorporeo ena- fcantur , & nihil aliud fint quam fimplices impulfus naturs anima- lis, corpori folnmmodo infervien-

tes , fine ullo cum ipfa ratione

confortio , ab obje&is externis im- mediate ita detérminati> ut in par¬

te m aliam, live iis conträriam ,

•nulio modo poterint determinari.

Propofitis etenim obje&is , fenfus

eorum moventibus, & appetitum

ad hunc, vel iilum modum provo- cantibus, vehementi affeäu, &pras- cipiti naturs impulfu, in eum de-

terminata feruntur. Cujus ratio alla non poteflreddi, quam volun-

tate Supremi Numinis ita efie or-

dinatum, ut certa hac de ter mina- tione individuo confervando, &

fpeciei propagandas, per quam

necefTaria, animaliabruta regantur,

& ad fxiiem naturs animalisperdu-

cantur.

(18)

14

cantur. Et, quia Creätori Sapien-

tifiimo &' Öptimo placuit creare

horninem , ad excellentiorem fi-

nem quam bruta ; ideoque prakter

hafcé facultates corporeas , quas diximus. hominem habere cum

bruds coramunes , natura anima- li conjunftas , eum éxcellentiori princip io & proprio, natura feiliccC

rationali eximiis dotibus pra?dita

ornavit, quibus , cum corporeis conjun&is, homo arduam virtutis

viam ingreflurus, tanquam medi-

is utetur , 6c ad proprium recla

"perducetur finem , å prüden tia vi¬

vendi Magiflra dirigendus.

§. III.

Huic fini obtinendo divinå vq- luntas, nulli animalium, niii ratio¬

nali , eorum praDftantifiimo ac- commodatam de dit naturam. Cui

mox ab ortu ejus, minima infevit

fe mina rerum maximarum , qua?

Ii bene exculta adolefcerent, ip&

eum ad virtutem haud difficulter

per-

(19)

15

perducerent. Quippe, cüimentetn

dedit juris intelligentem , & noti-

tia univerfalium imbutam,qua?que progreffii a?tatis cognofcere,& in

confcientia fua fentire poffit, tum ipfum Legislatoren^, tum regulam

vitas ab ipfo pr^fcriptam, fuam-

que verfus eum obligationem, ejus fapientiam , bonitatem & potenti-

am ; utque habeat voluntatem in¬

terna agendi libertate non deftitu-

tam ; fed quas ad regulam iftam

fefe poffit componere, ut & debe-

at: limodo negle&i. officii pcenam vitare; obPervati autem prcemi-

um expe&are velit.

§. iv.

Hinc prasftantiam naturse noftra?

rationalis pqua ceteris aiiimalibus,

ad uniformem agendi modum in-

trinfice determinatis antecedimus, abunde colligere licet. Qua:, nec ratione proprie diélå, nec liberta¬

te agendi interna, nec confcientia,

nec fenfu obligationis , nec vera

pro-

(20)

16

proa?refi gaudentindeqne nec a-

pta ad recipiendam 6c intelligendam aliquam obligationem ; Sed pro fuaindole Scinftindhi natürali, cir¬

ca illa potiflimum, qua? ad confer-

vandam ipfam na tur am i. e. fpeci-

em Sc individua faciunt, ordinem

niotuum püre naturalium å Deo

Creatore inftitutum, 6c , in prima

creatione ipfis pra?fixumjftricbe fer-

vant Sc abfolvunt.

8- v.

Plura de hifce aliisque, pra? bru-

tis, hominum prxrogativis, erit in-

fra commodior di'fierendi locus,

cum ad extrema illa 5c fumma

( Sto i c is adpellata ) perveia-

tum fuerit; qua: inter animalium

genera diftincta 5c difpertitä funt >

5c fua cuique propria ad id apta,

qua? cujusque natura defiderat;

hujus autem loci eft , paucula

nunc dicamus de principiis natu¬

rs , quscramusque quodnam dt

primum illud natura: invitamen-

tum >

(21)

tum, quod å natura in primo ortu ita appetatur? Philofophi ad hanc

quaeftionem refponfuri in diverfa

abivere fententiarum divortia , alii

hocprimum, alii aliud ftatuentes, Cauflam divortii ipfis dediü varia ,

de Summo fine conftituendo, opi-

nio. Quem ita conftitutum volu- ere, ut, 8c> prima , & media, Sc

omnia fuaconfilia ad eum obtinen-' dum referre deberent, juxta mo*

dum humanx vitx convenientem.

Sententias eorum Cicero de fin.

Hb: v. cap 6, 7 & 8 colle&as adr^- xcroplcLv, feu tres clafies reducit, dicens : alios fummum bonum pofuifie in voluptate, alios in va- cuitate doloris feu indolentia, ali¬

os in primis natura?. Illud fecifc

Ariftippus; iftud Hieronymus; hoc

Carneades, qui hujus fententix de- fenfor non autor fuit, cum ante_>

oum A.eademici veteres , Sc Peri- patetici eandem foverunt, Sc pro eadem Xenocrates, Sc Ariftoteles

C ' ibi«

(22)

i8 /' v ibidem allegantur. Summi itaque

boni conftitutio, inuno horum triü,

omnino fieri debet; cum teile Ci¬

cerone Supra citato loco , capite o&avo, plures , fi penitius rerum

naturam videas, efTe nonpotuerunt.

Nam ,aut voluptas adjungi poteft

ad honellatem; ut Calliphoni, l)i- nomachoque placuit; aut doloris

vacuitas ; ut Diodoro, aut prima

Naturs ; qt antiquis, quos eos- dem Academicos & Peripateticos

nominamus.

§. VI.

Sententiam nanc ordine ultimam,

dignitate vero prima, ceu toti natu¬

ra: ex afTe convenientem, noftroque

inftituto abunde fatisfacientem pra:

reliouis defendendam fufcipimus;

modo tarnenå Carneadeprorfus di-

verfo. Nam in eo,ilIe valde hal- lucinatuseft, quod å Stoicis recef-

lurus,extremum hominis bonumin

virtute foia ponentibus , infelici

cafu in alterum extremum pro- £|

lapfus

(23)

19 lapfiis fuerit

naturajibus pofuerit. Et tanto gra- viorem, quam illi, fui erroris cen- furam meruiftecenfendus eft, quan-

to longius å veri via declinaverit;

Illi enim Summum bonum unice homini vindicant, partique ejus

nobili ri, menti fcilicet proprium faciunt; hic verö contra, Summum bonum etjam brutis communicat,

illud folummodo corpori tribuens.

Nos, hac in re neutri partium acce-

dentes, cum antiquis Academieis Peripateticisque longo temporis u- futrita incedimus via, Summum ftatuendo hominis bonum, non

quod alterut'ram tant um ejus par- tem; fed quod totum perficiat ho-

minem. Et hoc eft eorum judicio, quod fluat é natura? primis , &

cum iisdem conveniat. Nam di-

camus oportet, fummum bonum,

uon effe in hifce primis natura? con-

ciiiationibus; fed ex iisdem poftea cjis bonum

oriri,

(24)

20

oriri, nf'fiipfa veritate reclamante,

nos felices nafci, 6c in communio-

nem fummi boni, etjam animantia bruta nobifcum venire, dicere ve- Jimus.

$. VII.

Examinafca ficpaucis reje&aque

Carneadis erronea opinione; nunc Ariftippi quoque de Voluptatefen-

tentia nobis examinanda reftat,

quod 6c argumenti noftri ratio re-

quirit. Fuit hic Cyrenaica? fete princeps 6c autor, cui nominis fui originem Cyrenaici atque Anni-

cerii Philofophi acceptam retule-

runt, qui, uon fecus ac ille, omnes

<p t Årdern ndf et 7ro Åavmcci fuerunt, fum-

mum bonum involuptate, nonilla

ftabiii 6c certa; Sed levi ac fugaci,

6c proinde reficienda collocarunt.

Virtutem, non ut dominam 6c fux felicitatis genetricem amarunt ;fed

ut famulam, fua* voluptati ancillan-

tem, 6c undique fvavitates conqui-

rentem laudarunt. Et ex eo, quod

natura

(25)

natura dolorem vitemus, 6c volu- ptatem fequamur, fibifirmitér per-

fvafum habuerunü, in ejus fuga ,

& hujus profecutione fummum bo-

num confiftere; voluptatemque

cum humano genere natam, efTe primum familiäre, 6c ultimum de- fideriorum finem, appetitum ho¬

minis moventem ad fe unice expe- tendum. Verum, iftud hominum genus, totum deliciis deditum, lus- que deque habent, quäntum inde abfurditatis fyrma fequatur , quod

talem fibi proponant malorum 6c bonorum finem, qui omne offici¬

um pervertat. Nam , qui dolo¬

rem fummum efTe malum ftatuunt;

quomodo fortes erunt ? Fortitudo enimad quasvis mala,etjam maxi¬

ma animum obfirmat, ut pro pa- fria, aris 6c focis; aut alius hone- fti finis gratia non dubitent mor¬

tem oppetere: Et contra, qui vo-

juptatem fummum efTe malum cre-*

uunt, qui ipfi temperantes erunt ?

Tem-

(26)

Temperantia enim naturales &ne-

ceflarias cupiditatesad amyflinho-

neftatatis exigit ac cieterminat.

Et pofito, fed adverfante Cicero-

ne lib. 2 de finibus cap. 2 , Ulis non conceflb, voluptatem hancce inter prima natura numerari debere;

tarnen illa non eil tantae dignatio-

nis, ut inde fequatur, eam folam

effe appetendam. Quippe, natura infantem non movet, ut volupta¬

tem expetat j fed tantum, ut fe ipfe

diligat, ut integrum fe falvumque

velit. Quocirca errori adeo vici-

na eft harc opinio, nihil putare eile

praeter voluptatem, non membra,

non fenfus, non ingenii motum , non in tegritatem corporis; ut fum-

mae Ciceroni videatur inlcitiae.

J. VIII.

Hifce etjam haud obfcure pa-

trocinati funt Epicurei, ut conftat

ex Laértio in V. Ep. Ubi clare often-

ditur; eos voluptatem in genere,

prout ab omnibus appetitur ani-

malibuSj

(27)

23

malibus, primum {latuifle famili-

ar$, eandemque per fäpientiam in

ordinem redactam eile ultimum hominis finem. Voluptas enim, inqiliunt, i<?t TrfoflcvOMiiOv, xcc) %<ycL,w c- pé*h; Eft primum natura? accom- modatum, Sc expetendorum ulti¬

mum. vSed neutrum nos , ipfis fa-

cile concedimus: non prius,ob ra- tiones fuperiori thefi adiatas; nec

pofterius, ob alias etjam heic loci

nunc adferendas. Quia pofttergum

ponunt, quod imperabit, Virtus

quomodo voluptatemreget, quam

fequitur , cum fequi parenfcis fit,

regere imperantis. Virtus vacii-

lat, imo jacet potius, quam lubri-

ca ifta via voluptatem fui commo- di tantum fhidiofarn ad talem pras- poftere fequatur felicitatem. Illa itaque huic omnino praeponenda,

fi qu£ ad eam felix fiet progreilio:

Qua antecedente tutum erit omne

veftigium. Illa dignitate fui fem-

per magni facienda, qua? eft pru-

dens

(28)

24

dens reglna, non modo vofuptatem;

fed 5creliqua natura? omnia, füore- gimine moderatur, 5c ad debitum dirigit finem.

$. IX.

Gum quibus viris equisque (ut

dicitur ) acerrime pugnarunt Stoi-

ci honeflatis milites ftrenuiores.

Qui oranem voluptatem ab hifce

initiis profe&am fibi contrariam, multum turpitudinis fe cum adlatu-

ram, å regno honeftatis longe late-

que exterminafle exiftimantur. Sed

cum voiuptates fint diverfi gene¬

ris , nec illis fimpliciter concedi- 1

mus, omnes omnino corporis vo¬

iuptates honeftati efle contrarias;

fed alias naturales & neceflarias;

utpo^te cibi, potus 5c veneris 5cc.

confervando individuo, 5c propa¬

ganda; fpeciei defervientes; alias

non neceflarias; fed fupervacaneas

5c adfcitas efle. Et proinde has, ho-

neftatem debellantes, ceu hoftes

natune cavendas $ illasvero, ratio-

(29)

rt 2$

ne & modö adhibitas, honeftati 8c

naturs ainicas ac neceilarias effe ftatuimus.

Cadentibus fic fententiis ad- verfariorum , adhuc inconcufla perftat fententia noftratium; qua?

plerisque hodie probatur , initium fcilicet 8c finem omninin animali-

umappetitum moventem, fatian- temque redle deduci debere ex pri-

mis natura?. Nam,unde naturale 'illud fludium Qiåclvvou; enafcatur,

omni animantium generi commu-

I ne, nifi ex tcnerrimo fui ipfius

confervandi appetitu ? Qui å natura datus praecipui boni.pra?cipuo tene¬

tur defiderio. Pnecipuum illud bo-

nü, alioruraque bonoru fundamen-

tum eft vita,quam, cumquodlibet

animal velmaxime {alvam velit 8c

incolumem, fe ipfum ftudet om- nibus modis confervare, qua? bona

fibi videntur, adquirere; malavero

fepellere. Et naturalis hic amor

P ©m-ni-

(30)

26

omnibus innatus, in cujusvis ani-*

tnalis natura altiores ordinarie agit radices, quam Utah ullare amabi-

li folvi eradicarique queat.

$. XL

Parum enim univerfali noftra?

adfertionis veritati officit aut pra?-

judicat nonnuliorum in contrarium iliata negatio, petita, vel ab homi- nibus, vel etjam ab animalibus bru-

tis. Horum equidem exempla funt

rariora, quae fetus fuos teneriore, quam fe ipla ample&i videanturaf-

fedhi ; illorum autem paulo fre-'

quentiora , qui ex neceflitate orifi¬

cii , ar&a neceffitudine , aut fidei ja&antia, pro liberls, confanguine-

is aut amicis quandoque mortem fubire non dubitaverint» Nonnul¬

li quoque per impatientiam vitam

projiciunt, tanquam fibi deinceps

miferrimam futuram, & mille ca- lamitatibus plenam, abfumto eo

fubiti cafus ineurfu, in quo omnem

fuam fpem collocarint. Sed quid-

(31)

27

quid hi, di<ftas ob caufTas extraordi-

nario modo faciunt; fui tarnen nunquam oblivifcuntur : Quippe ,

qui geftibus fuisquoquefatis often- dunt, rem ipfam aggreftiiri, quam inviti naturse adverfa perpetrent Nam communis 6c Ordinarius iile hominum affe&us, quo quisque Ti¬

bi natura amicifftmus eft, huic mul-

tum pra?valet ,6c non male expri-

mitur in illolobi 2: 4. Pellempro pelle, 6c omnia, qua? habet homo aabitpro animafua.

§. XII.

Ut vita fua cuique cariflima; ita

nulli diftimfta magis 6c fpecialis ejus cura incumbit, quam fibimet ipfi. Unde natum eft illud prover-

bii: Proximus quisque fibi. Jux-

ta quod,quivis etjam fe plus amat

in ungve pedis , quam alterum in

vertice capitis. Et, quoniam vita

eftarctiflima animi corporisque co- pnla i utique ex debita ejus cura ,

p utriusque partium Talus depende-

at«

(32)

28

at. Nam, natura fiiis omnibus vulfc

expleri partibus , animus hominis

virtutum feminibus excoli; corpus fanitate, integritate fenfuum, con- cinna membrorüm difpofitione in I

omnem fui ufum mobili, viribus, pulcritudine Sc ceteris fuis adfcitis perfici, quae tanquam pra?cipua

cun&as animantes diligunt; 8c hunc corporis flatum per fe expetunt

fua? natura? maximeconvenientem, quse tota perturbatur, fi aut a?grum corpus eft, aut doIet,aut caret vi¬

ribus.

$. XIII.

Pteterquam quod perfe&us

hic fui flatus vite corporique con- formis, fit cujuslibet animalis pro- prius, &, per fe nullo non tempore

maxime expetatur -y etjam multa

alia propter eum expetuntur, fine quibus animal diu in eo, nec e(Te,

ne c vivere queat; utpote pabulum

ad corporis,'vel motu detriti, vel

continua infenfibilium particula»

rum

(33)

29

rum tranfpiratione decedentis re-

ftaurationem ; latibulum ad fui pro- tedionem contra pericula, violen-

tiam ventorum & fimilia. Et qnan- quam fatis abundc benignitatis

fuae afteåura in hoc provida folers-

que declaravit natura, quodfmgu-

lorum generibus , & proprium profpexerit pabulum, & propriam ejus parandi artem: tamen eum af- feélum, homini peculiariter decla-

rare voluit; utpoteeximio,praere- liquis, afiimaii, ad focialem vitam

cum aliis hominibus honefto 6c I decenti modo colendam, inprimis

nato. Ad cujus vitas culturam mul¬

tiplex & varius requirebatur appa-

ratus. Cui paranaouni homini bo¬

tet impoilibile, propter connatam ejus pauperiem, incultum, infeitiam

atque infirmitatem , nifi aliorum hominum ope & induftria mox fuc-

curreretur. Nam idem dies ipfi

föret fatalis, qui iuit natalis, nifi jam tum parata efTet nafcenti alio¬

rum^

(34)

rum, et , inprimis benigna nutri-

cis opera, lac fiium fuppeditatura?,

donec folidioris patiens appetens- quc fberit cibi: quem, poftea ad quotidianos vitx ufus, neeeflarium>

fortaßls alma parens terra,ipfona-

tali foio, ei fatis parabilem fecit:

Nam , frugibus alia, alia feris aut

pifeibus ferax regio eft , ac proin-

de ibi agricultura ; heic venatio

aut pifcatura fui colono vi&umre-

feret. Qua? varia vitx fuftentanda?

media, natura quidemprimumpa-

ravit; Sed poftmodumindigentia,

quae multarum artium inventrix eft, ipiiim ufurpare docuit. Et, quod omnia, una non proferattel-

lus, id a-quitatem naturs arguit,

volentis non uni,omnia fua dona dåre.; fed eadem piuribus divide-

re, ut hominesfocietatem intér fe

tanto diiigentius colerent; quanto uberior,exmutua ejus cultura, in

eos omnes redundaret fru&us.

$. XIV.

(35)

3*

$. XIV.

Et licet nulluni prorfus animal,

quanto quanto fui feratur confer-

vandi ftudio, cum alias obcauflas,

tum ob caloris inüati humidique

radicalis defe<ftum, ad eam, quam

ipfa natura intendit , vita? perpe- tuitatem pofiit pervenire: Ideoque hicindividui defe<fhis,per ejus fpe-

ciem haud incommode refarcitur.

Quam, propterea maris 6c femin«

diverfitate natura diftinxit, ac u-

triusque fabricam partibus, 6c ad

procreandum, 6c adconcipiendü, a-

ptilfimis, forma vit, ut vehementi

mutuae conjun&ionis cupiditate ca¬

pitata, mutuäappeterentoperä, in perpetuo vita? ftatu perennandi. Et,

quamvis hic conjun&ionis appeti-

tus procreandi caufia fit omnibus animalibus communis, t3men ho- minibus praecipue, ad focietatem

cetto modo ineundam, ejus Angu¬

laris eft ufus, 6c å brutorum lon- ge diverfus; ubi fcilicet cum re&a

rati-

(36)

5 2

ratione, aliisque facultatibus con- neöatur. Nam illa, in fua quadi-

bet fpecie, ftatis tantum fempori- bus, cum å veneris ftimulis com-

pelluntur,ad promifcuum ejus u- iiiin concurrunt, 6c , commixtis

corporibus conjunguntur, quo de-

mum pera$o, eorum conjunéKo i-

terum folvitur , 6c fefe invicem ad

alia non indigent. At homines, non modo propter mutuam confvetudi-

nem, 6c commune illud fui reftau-

randi opus, liberorum fcilicetpro-

creationem ; fed 6c, propter mu-

tuum vita? flabilis adjutorium, foci-

etatem appetunt, 6c, nexu recipro-

co colligantur; quiea propter å na¬

tura humana? imbecillitatis gnara,

non tantum fociabiles; fed etjam

tnvAvnwsi creati funt, ut bini vitajn agerent commodiorem.

§. XV.

Ab hoc eodem fonte , quo fö-

bolis procreanda? appetitus, etjam

ejus ccnfervanda? cura originem

ducit

(37)

ducit. Et ut iile, ita quoque lia^c

a natura pafentis reéte derivatur.

Nam, cum animalium fetus tan- ttim non omnis, ex utero matris

üias, tenero nafcatur modo coaJe- fcente corpufculo , viribusque ad

fe fe fuftentandum cuftodiejidum- que non fatis firmis; utique nulli major, ejus fiiftentandi cuftodiendi-

que cura , tum temporis , poterit incumbere , quam ei, qui fuerit geniti caulTa. Qua propter in iis änimalibus, quorum fetus la&e fo- lent nutriri, fetu jamjam ex utero

matris labente, omnis fere cibus la- Öefcere incipit: Et, qui paulo ante

natus eft, fine magiftra, duce natu¬

ra marnas mox appetit, la&isq; co- pia faturatur. Atqj, ne hujus defe- ftufuos deftituant fetus fecundiores

plures procreare foliti; ut fiies, <3c

canes, illis mammarum data eil

ttmltitudo, quas easdem pauciores habent ex befliß, qua? paucos gi-

gnunt. Et vim fuam mirifice ex-

E erit

(38)

er it communis hie natura? inpulfus,"

quo, vel rabidillima? fene, ad fil¬

os, quos procrearünt fetus, per-

dite amandos , impenfe curandos

8c follicite defendendos compellun-

tur: ufque ad eum finem, dum ipfi, vitxüix confulere^ fax nu- trifcionis ac defenfionis curam fiifci- pere ritequeperagere valeant. Etfi velmaximepifces, 8c nonnulla quo- queanimalium genera dantur ,qua?

crimine infimulentur ; ut- pote ftruthiones, teftucliaes& Cro- codili; quiaiili,ut ajunt, fua cum genuerunt ova , aquis relinqunt ■, hi partus fuos in terra editos, are-

nis faltem obruunt, •& deinde difce- dunt; tarnen ultra hanc commu- nem natura? commendationem ,

nec parentes agnofcunt, nec par¬

tus defiderant: Facile enim, ut il¬

la aquis & fuflinentur, 8c fetum fundunt; Ita hi, in pulvere, vir?

tute folis calefa® nafcuntur,per fe ipfi educantur, <Sc ad naturalem fui

per-

(39)

perfe&ionem pervemunt; qua illi,

ficut' omnes reliqu^e animantes, ut

fummå dcmum acquiefcunt. Sed hsec,. de natura? inftinöibus homi- ni cum brutis communibus , qua?

rudi pingnique Minerva diximus,

fatis jam di&a funto.

Caput Tertium,

Trädet nonnulla natur £ prima, qti£ homi¬

nis propria funt, quibus rem t o- tam et jam claudet.

§. L

P|uftum ha&enus fecuti fumus

*^inftin<9:uum mere natur^lium, adfinem animalium communem, eorum fcilicet confervationem ;

Sed,quia inftin&us hi, in homine heic non ceflant j fedratione dire&i

longius procedunt, & ad finertt ejus proprium quoque tendunt;

Proinde ratio methodi noftras, fi-

rniilac ordo rei jam requirunt, ut aoniinem paulo ulterius in natu¬

rs

(40)

3 6

Yx fufcepto itinere profequamun_.,

&, vide am us, quomodo etjam ille

ad fuam progrediatur felicitatem.

$. ii.

Prima naturé ieu inftin&usna¬

turales, prorfus diverfe funt con- fiderationis , quando fimpliciter prsecifa hominis ratione; & quan¬

do cum eadem conjuncH, ejusdem

mo d e ram in i fubj ae e nt. Eo e nim

modo confiderati > ut funt mere naturales hominique cum brutis

communes, fimplices dicuntur^,

& femper uniformiter agunt; hoc

autem , prout Tunt direåtionis hu¬

mana? capaces, å veteribus Philo- fophis Kar troxiiv Tr^cora KaXd (pusrrAeU

prima naturs nuncupantur; Quia

re$ae rationi, qua? poftea in ho-

mine oritur , & vim fuam exerit, tanquam fax dire&rici <3c domino

demum fubordinantur, cui turru

amicam conferunt operam, ad vi-

tam cul tiorem agendam , decoro

fcilicet ördine confpicuam.

(41)

37

$. III,

Priori modo mftinchis ajccepti, pro communi illa & unilorrm re- gula motuum mere natur aliutrL,,

quam eundbe animantes naturam

confervatura? ftiiäe obfervant, ju¬

ris adpellationem non merentur„.,

&, ab eo proprio fie diclo nomi-

nis funt longe alieni: Nam quo- tnodo recipiendaa proprii juris, ob-

ligationi habiles erunt, qui nuHa_»

gaudeant ratione ? &, quomodo ad

normam ejus fefe accomodabunt,

qui libertäre deftituantur volunta- tis, & femper ad uniformem agen-

di modum , intrinßce determinati.

fint? Ideoque tantum abeft, ut in-

ftinßms hi,qua tales, ad haec apti

evadunt, ut potius nullius obliga-

tionis, nullius ofißcii, nullius virtu-

tis aut vitii, nullius praemii aut pce-

nae fint capaces. Eßo, quod de-

cantata illa Veterum JCtprum Na¬

tura definitio , iuris inter bruta__»

hominesq; ftatuat com m union ein i

(42)

38

Et antiqua illa utjep\Lv%iWTi? (eu tofariinct Pythagorxa, ejus perifrt*

tiam quoque iilis vindicafTe vulgo credatur, tarnen neutrum, fme na¬

turarum in fe lnaxime diftinftarum

confufione, & fumma? vocisfa&um eft a?quivqcatione. Natu, quid a-

liud faciant, communionem juris

inter bruta & homines inducentes, quam, ex brutis homines facere_>

conentur, nullam eos inter relin-

quendo fpecialem differentiam-j.

Qme tamen, ut fupra diximus,ma-

xime diftingvuntur, & omnibus

diftant pajxifangis, adeo ut nulla

alia re, hi, ab illis tam longe ab-

imt, quam ipla ratione. Et quan- quam illa , nudis inflin&ibus, ea

nonnpnquam agere videantur^,

qua? juris funt, & hi, ratione di-

re&is , eidem conformiter aganfc;

tamen ea avSip&)7nvyi^

vite hamanse imitamenta, ut habet Ariftoteles lib. 9 de hifL anim.cap.

7. feu vir tu tum fimulacra, uti Ci¬

cero-

(43)

39 ceroni dicuntur lib. 2.de fin.-non Hifi fimilitudinem quandam illius, quod pro jure&regula vivendi ho-

mines oblervant, exhibent. Nam,

.

nihil ad jus proprie didhim, ejus-

que faciat obligationem ; fi quid bruta, fuo inftin&u, a&ibus hu- manis, fimili agant, vel omittant;

quod homines lege naturali pra>

ceptum aut vetitum, agere vel o- mittere téneantur.

§. IV.

Sed pofteriori modo conliderati, quafcenus inftin&us rationis impe-

rio natura

apti funt parere, poft-

modum quoad perfe&um fui exer-

citium oriundae; eatenus in offi-

chs prima fuftinent naturs Funda¬

mente, <Sc velut robuftiflima? colu-

1 mnae munus obeunt, cui reliqua

a T« xctS-' c ha 7Tj)w\cL , feu univerfaliter prima, quas in moralibus tradfcan-

na futit, innituntur. Ubi commu-

; Ues iftae motiones , homini inftar regulae erunt, ad quam quotquot

! va-

(44)

40

valent ufu rationis, fuos inftiri&us, fuasqj} omnes tam fuperiores, quam inferiores facultates applicabunt-,.

Cui > fi exacfe conveniant, a&io-

num humanarum redtitudo; firm

vero disconveniant, earundem ab¬

erratio, inde judicanda venit.

$. v.

Solus itaque homo, idemque to-

tns adaequatum hujus vegulx prin- cipium & obje&um erit. Cujus

inllin&us funt initia qua^dam ho¬

ne Iii feu virtutis ex mente Stoico-

rum lic didta : fiquidem non tan

tum obje&um funt virtutis ; quia

virtus illa defendit; fed etiam illiüs principium elféndi , quamvis re¬

motum , (loquor enim ore Scho-

laflico) quippe homines naturali¬

ter invitant ad lioneilas & virtuo- fas a&iones. Qme quatenus im¬

perfecta? funt, eatenus poflunt di-

ci oriri a natura feu primis natu¬

ra^ quatenus autem perfe£tx, ea¬

tenus oriuntur ab ipfa virtute. Na¬

tu-

(45)

41 Natura enim eft principium Quod,

a&ionum honeftarum; Virtus au-

tem principium, Quo. Qua? fimul

fumta, conftituunt principium ea-

rum completum.

§. VI.

Hinc videmus vitam humanam nonunico, ficut belluinam; fed ge- mino feptam eile, fuse confervati-

onis munimento; inftindu fcilicet,

& ipfa ratione. Utraque homini

data funt, ad ejus^ curam tanto di- ligentius ageridam. Nam ille non deferitut, hac accedente ; fed huic

fubordinatus cooperatur, ad unum velut opus producendum. Quo-

circa tum virtus, quid valeat, vires

fuas quoque experietur, qua? ex

opera pra?ftita, fa&i fimulac Ho¬

minis gloriam merebitur. Ipfä qui-

dem in fe fimplex & una; fed pro obje&orum multitudine & diver- fitate, circa qua? verfatur, &pra?-

clari quid homini pra?ftat, multa_»

& div.eria fortietur nomina. Quip-

F pe,

(46)

42

"-

.pe, nunc focietatem fervans, fuurn

cuique tribuendo, juftitia falutatuf;

nunc vim externam repeliens, pro-

pulfando pericula, fortitudo voca- tur; nunc cibi potusque capiendi,

vel etlam veneris ufurpandas mo- dura tenens, temperantia, vel ca- ftitas appellatur. Et, fi curat, ut o- mnia domi & foris, rede atque or- dine fiant, fcunc jure merito® Pru-

dentia nuncupatur. Narmna^c^

pluscula ejusmodi alia, funt obje-

da, per quse, fi homo, virtutis du-

du medio tranfierit, reda ad fuam

progreditur felicitatem, å qua ve-

ro, fi declinarit, mox inhibetur, a vitiis virtutum hoftibus utrinque infeftatus.

$• vn.

Et, ut vitia plane omnia , homi-

nem å fua felicitate impediunt, e-

jusque naturam hoftium inftar im-

pugnant: Ita virtutes ex adverfo,

ejus felicitatem promovent, & con¬

tra quosvis eorum infultus fortiter

(47)

43 »

defendunt. Prudentia, qua? reliqua-

rum princeps eft, iis omnibus fu-

um ordinem, modum <3c occafio-

nem, tanquam oculus quidam men- tis undequaqüam lucidifiimus o- ftendit & adfignat: Proprium ita-

que fortitüdinis munus erit, immi-

nentibus periculis obviam ire, me-.

tum & audaciam cavere, &, ut vi¬

gd ac ftrenuus miles, pro hominis

vita & incolumitate, femper excu- bias habere; Temperantise proprio

um erit, ingluviem, ebrietatem-,,

immodicam venerem & fimilia fu- gere, hominique fui ftudiofo debi-

tamreddere mercedem , corporis

falubritatem ac profperam valetu- dinem; Par efto judicium de cete- ris quoque virtutibus, quse fi fem-

per dcubique precedant,hominem-

que habeant comitem, eum bene

& prudenter ad debitum dirigunt finem, fui fcilicet felicitatem.

VIII.

Plura quidem ad huucfuae felici-

ta-

(48)

44 ;| H

tatis obtinenda? finem, b om o mihi

eflet profequendus , cum praten»

harccejam ftri&im dicffca, etiam a- lia bene muita habeat naturs pro- pria, ful promovendi media ; ut ex

dilucida eorum declaratione cap.4- lib. 1. offic. Cic. patefa&a nemini

non infpicienti manifeftum evadit, quibus rede ufurus cum fuccefTu pregredi, eundemque adféqui po-

teft : Sed cum propofita brevitas,

fimuiac rerum mearum tenuitas hoc ipfum non admittant, qua? me quafi inhibitum avocatumcß jam~»

gtadum fiftere jubent; quaranta jufla exeeuturus, heic fubfifto, pe- demquefigo. Omnium ultimo, Te

B.L.,enixe rogans velis, qua? fuper

ardua hac & difficili materia dida funt, & meliori tuas fefe probanda

fiftunt cenfura?, pro fölita humanita-

te, candide interpretari.

D. G.

V * * * v.

References

Related documents

Hoc ipfum lucuienter patet a) ab Analyfi nitri, qua nihil aer ei obfcineri queat; irapetratur vero Spiritus/#/#*. me expanfwus rutilans (§, 4.) b) in prseparatione nitri

fenda eft adquieicentia in ie ipfo, Quatenus enim nofmet ipfi nobis fumus conjundiiTimi, atque naeurali quodam. inftinftu ad noftram pra? ahorum

rebus, quae exfiftunt, omnibus ubique vere prsefens fit,. neque adeo locum iam hunc jam

«V Kaj TrccvTcc, unum &amp; omnia, quoniarn re ipfa &amp; aåu ipfo explicat &amp; producit id, quod prima hypoftafis vir-. tute &amp; potentia, altera vero in

natio illa Dei a&amp;io, qua omnes rerum creatarum mutationes, etja:n lib eras actione s, ad fin es certos dijponit cd dirigit, Nwque enim aliquid jam a:cidere poteil, quod ab

tione facile inteliigicur, &amp; quod unus vero fimile judicat, ab akero ut falfum vel fiftum kepe

Handelsmannen, Herr JOHAN BETULIN, Åldermannen, Herr OLOF STRÖM,.. Åldermannen, Herr JOHAN BRUUN, Åldermannen, Herr

Quis vero non videt quam futiies &amp; null® hse fimf- lesque fint vinculi conjugalis abrumnendi rationes, quinpe quarum nulla fini matrimonii offieit. Quod au-. tem ad diäium

bitamtis; Etquidem, quod Impcrans, cx obligationc fe- Ücitatis civilis procuraudat, jus habeat ca exigendi circa negotia civitatis. Cum vero ad felicitatem hane obtincn- dani

Unde quoque novimus nullam fere gentem, per omnium eemporum intervalla, omnis cultus Divini prorfus fuifle expertem, licet quam. plurimas ab ilIo,quem lumen rationis

va , qua? a terra abeft 36000 min. circa iilam movetur tempore 27d. attamen in longiori itinere co- mitatur. Neque adeo efi parva, ut nobis videtur, ete*. nim diameter ejus excedit

\prehendimus quoque, hane fcientiar cupiditaterarprae- cipue ducere homines ad rerum naturalium inveftiga- tionernj cujus dulcedine adeo plures funt abrepti, ut miffis

Triilitia , quae vehemens eil taedium, örtum ex malo, quod, vel ac4u praefens eil, vel ut tale percipitur, ad aver- iionem eorum omnium, quae nobis perniciofa funt, nosfol-

Sed mirum fbrtaifis cuipiam videbitur, in de- feribenda Scylla &amp; Charybdi * ab Hiftorica veritate adeo.. At quod primum eft, cum Homerus Scylfem a Charybdi tcli tantummodo

féquens, in qua tum longitudo cujosque pedis in partibus milleL Pedis Sveth.;. «um

Pauli et Jacobi dissimiies, sed etiam modi, quibus illae expfimuntur, partes sunt necessariae, quae, cogitatione quidem distinetae, re autem vera conjunctissimae, totam et

نأ ينتدعااس هذه ةينقتلا نم بلغتلا ىلع يلكاشم ةيسفنلا نم طابحلا طارفلاأو يف. ،ماعطلا امدنعأو

En stor del av medlemmarna bestod av konservativa republikaner från Mel- lanvästern och de hade inte mycket till övers för ledningsfilosofier à la Elton Mayo eller Peter

motum, incolarum in commodum, a natura Domino effe inditum, quod &amp; ceteris planetis, eadem de eauda , fuit cenceiius., vero eil iimillimum. Nulla enim adparet ratio, .cur hos

quin (nomina propria , fi quae ex aliis lingvis occurrunt, im o non- nulla etiam alia ob ;emphalin non mutet, fed integra retineat. e.g- Eva di&amp;a quod ex viro gr#. defumta

eft qvod ipli impucurare confveverant, nam Eptcurus Solus inqvit Cicero vidit pimum ejfe Deos, qvod tn omnium animis ,eorum noittiam imprefferit natura (ic). Et infinua fåne

nando fcilicer 8c largiendo materia:, inter fe 8c organa interjacenri, hunc vel illum motum, cujus in inftanti participantur or- ganaj quod nullutn in rerum natura detur Vacmm}

id quod natura poteft, ut ea nunc eft, nova gracia ex- cellentiora bona hominibus contulit Deus, &amp; iimul. per illa cum deftinavit ad nobiliorem finem,