Bygglovsmall

Full text

(1)

EXAMENSARBETE

Bygglovsmall

Johan Dunder

Högskoleexamen Bygg och anläggning

Luleå tekniska universitet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

(2)

Luleå Tekniska Universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Bygglovsmall

Johan Dunder

(3)
(4)

ii

Förord

Jag vill tacka Bygg & Mark i Haparanda AB för att jag fått utföra min VFU hos dem. Jag vill även tacka Harry Kumppani, byggnadsinspektör vid Haparanda stad, för att han tagit sig tid till att kontrollera mina ritningar och mina fakta så att det blivit rätt.

Haparanda December 2011 Johan Dunder

(5)
(6)

iv

Sammanfattning

Den här rapporten handlar om bygglov, vad det är och vad som behövs för att få bygglov i Haparanda Kommun. Jag beskriver vilka handlingar som behövs och ger exempel på hur de kan se ut. Jag tar även upp olika regler över vad som gäller för olika ritningstyper.

De handlingar som krävs för att få ett bygglov i Haparanda är:

Ansökningsblankett

Situationsplan i skala 1:500 eller 1:1 000

Planritning i skala 1:100

Fasadritningar i skala 1:100

Sektionsritning i skala 1:100

Uppgift om kontrollansvarig

(7)
(8)

vi

Innehållsförteckning

Förord ... ii

Sammanfattning ... iv

Innehållsförteckning ... vi

1. Inledning ... 1

1.1. Bakgrund ... 1

1.2. Syfte ... 1

1.3. Mål ... 1

1.4. Metod ... 1

1.5. Avgränsningar ... 1

2. Material (Resultat) ... 2

2.1. Vad är ett bygglov och varför behövs det? ... 2

2.2. När behöver du bygglov? ... 2

2.3. Vilka handlingar behövs för ett bygglov? ... 2

2.3.1. Allmänt ... 2

2.3.2. Ansökningsblankett ... 2

2.3.3. Situationsplan ... 3

2.3.4. Planritning ... 4

2.3.5. Fasadritningar ... 5

2.3.6. Sektionsritning ... 5

2.3.7. Kontrollansvarig ... 6

2.3.8. Övriga krav ... 6

3. Diskussion och slutsatser ... 7

Referenser ... 8

Bilageförteckning ... 9

(9)
(10)

1

1. Inledning 1.1. Bakgrund

Ordet bygglov har alltid varit ett ord som låtit komplicerat i mina öron. När det kom till att göra ett examensarbete ville jag lära mig mer om vad ett bygglov är och vad en bygglovsansökan innefattar. Jag tyckte det vore bra att ta fram en lättförståelig mall om hur de olika ritningarna ska se ut och vad det finns för krav.

1.2. Syfte

Syftet med arbetet har varit att ta fram en bygglovsmall över vad som gäller för Haparanda kommun, baserad på nya plan- och bygglagen som kom 2 maj 2011. Att göra en lättförståelig mall över hur de olika ritningarna ska se ut.

1.3. Mål

Målet med arbetet har varit att öka mina kunskaper om den nya plan- och bygglagen, att ta fram godkända bygglovshandlingar samt att lära mig att rita hus och producera ritningar i Archicad.

1.4. Metod

Jag har studerat den nya plan- och bygglagen samt material från Boverket. Jag har läst en extra kurs på LTU för att lära mig mer om rapportskrivning och lära mig Archicad.

1.5. Avgränsningar

Eftersom varje kommun har egna krav på skalar på ritningar osv. så har jag valt att avgränsa mig till vad som gäller för Haparanda kommun.

(11)

2

2. Material (Resultat)

2.1. Vad är ett bygglov och varför behövs det?

För att få bygga ett hus krävs enligt plan- och bygglagen särskilda tillstånd bl.a. beträffande placeringen och yttre utformningen, detta prövas i ett bygglov. Det vi bygger lever kvar över en lång tid och berör ofta många människor, det ska även fungera på ett bra sätt med det som redan finns. Miljöaspekten är en annan sak som tas i beaktande eftersom allt vi bygger har en direkt och indirekt påverkan på miljön.

2.2. När behöver du bygglov?

Enligt Plan- och Bygglag (2010:900) 9 Kap. 2 § krävs bygglov i följande fall:

1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Nybyggnad är uppförande av en ny byggnad eller flyttning av existerande byggnad till ny plats. Till tillbyggnad räknas allt som ökar byggnadens volym, även inglasning av uteplats under skärmtak.

2.3. Vilka handlingar behövs för ett bygglov?

2.3.1. Allmänt

Innan du börjar tänka på hur ditt hus ska se ut och var på tomten du vill ha det så ska du kontakta kommunen för att ta reda på om det finns en detaljplan för området. Detaljplanen är en del av kommunens översiktsplan och styr i ett mindre område över vad man får bygga, byggnadsarea, antal byggnader, byggnadshöjder, byggnaders utformning med mera.

2.3.2. Ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida som en nedladdningsbar pdf, där du kan fylla i dina uppgifter direkt på datorn. På blanketten ifylls vilken typ av lov som ansöks, fastighetsbeteckning, typ av byggnad, vissa mått, uppgift om kontrollansvarig, vilka typer av bilagor som ingår osv.

Ansökningsblanketten ska vara fullständigt och korrekt ifylld.

(12)

3 2.3.3. Situationsplan

Grunden till situationsplanen ska vara en aktuell nybyggnadskarta upprättad vid Metria, i skala 1:500 eller 1:1 000, där alla befintliga byggnader samt anläggningar är medtagna. En norrpil ska finnas med på ritningen.

Situationsplanen visar var den planerade byggnationen är placerad på tomten, var tomtens gränser går samt markhöjder. Byggnationens placering på tomten görs med hjälp av mått från husets utsida till fastighetsgränsen på minst två ställen. Husets yttermått kan även tas med på ritningen. Plushöjd på färdig grund samt markhöjd vid fasaden är lämpliga att ha. Om egen avloppsbrunn, infiltration och dylikt ska grävas på tomten ska även det ritas in på situationsplanen.

Situationsplanen visar huslivets placering på tomten, det är alltså fasadyttermått som ska användas vid måttsättning till tomtgräns och inte grundens mått. Taket ska inte heller finnas med på ritningen.

Nedan visas ett exempel på en del av en situationsplan. Avstånd till tomtgräns på två ställen samt husets storlek finns medtaget. Plushöjder vid fasader samt höjden på färdig grund finns även det med.

Figur 1 Situationsplan.

(13)

4 2.3.4. Planritning

En planritning ska upprättas i skala 1:100 och det är en måttsatt ritning över byggnadens våningsplan, samt rumsindelning och användning av rum. Den visar byggnaden uppifrån, skuren ca 1m från golvet så alla dörrar, fönster och rumsindelning tydligt syns för varje våningsplan. Fast inredning t.ex.

köksinredning, tvättstuga, dusch osv. ska även det tas med.

Nedan visas ett exempel på planritning. Byggnationens alla yttermått finns med, samt fönster och dörrars placering. Den fasta inredningen och exempel på rumsindelning finns även det med.

Figur 2 Planritning.

(14)

5 2.3.5. Fasadritningar

Fasadritningar ska tas fram för varje fasad, normalt 4 stycken, i skala 1:100. De visar hur husets fasader ser ut rakt framifrån, och det ska vara tvådimensionella ritningar. Markyta kan även det tas med.

Nedan visas två exempel på fasadritningar, den övre från östra sidan och den undre från norra sidan. På bygglovsansökan ska även södra och västra sidan tas med.

Figur 3 Fasadritningar.

2.3.6. Sektionsritning

Sektionsritningen ska upprättas i skala 1:100 och visar huset i genomskärning från sidan. På sektionsritningen visas t.ex. byggnadshöjd, nockhöjd och rumshöjd. Markytan närmast huset ska visas, underkant panel till markytan ska minst vara 200mm. Taklutningen ska även den visas på sektionsritningen.

Nedan visas ett exempel på sektionsritning, rumshöjd och nockhöjd finns med samt även taklutningen i grader.

Figur 4 Sektionsritning.

(15)

6 2.3.7. Kontrollansvarig

Enligt plan- och bygglagen ska en kontrollansvarig utses vid nybyggnationer. Ett förslag om vem som ska vara kontrollansvarig ska inlämnas tillsammans med ansökan.

Den kontrollansvariges uppgifter är bistå byggherren med kunskap, se till att den upprättade kontrollplanen följs, närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, dokumentera sina byggplatsbesök och notera viktiga iakttagelser samt avge ett utlåtande till byggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Den kontrollansvarige ska alltså bistå och hjälpa byggherren och se till att allt går till på rätt sätt och att alla handlingar blir korrekt inlämnade.

Kontrollansvarige måste vara certifierad enligt boverkets föreskrift KA 4 och vara fristående från byggprojektet, en entreprenör får alltså inte vara kontrollansvarig för den egna entreprenaden.

2.3.8. Övriga krav

Ritningar som tas fram ska vara fackmässigt gjorda och får inte inlämnas på rutat papper. Det ska vara tydlig kontrast mellan text, linjer och bakgrund, t.ex. svart text på vitt papper. Fackmässigt gjorda ritningar innebär inte att en arkitekt måste rita dem, utan den ska vara gjorda på fackmannamässigt vis.

Alla ritningar ska ha skala, fastighetsbeteckning samt namn på sökanden inskrivna.

Det finns vissa tillgänglighetskrav på nybyggnation. Byggnader ska utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. I en bostadslägenhet innebär det t.ex. att rullstolsanvändare ska kunna förflytta sig till alla rum inklusive balkong, terrass eller uteplats.

Entréplanet ska innehålla alla grundläggande funktioner såsom möjlighet till matlagning, hygienfunktioner (wc/dusch), sovplats och utrymme för förvaring.

Efter att du lämnat in en godkänd bygglovsansökan har kommunen 10 veckor på sig att handlägga ditt ärende, enligt nya PBL som började gälla 2 maj 2011. Det krävs även ett startbesked innan du får påbörja bygget samt ett slutbesked innan du får börja använda byggnaden. För att ett beslut om startbesked ska kunna utfärdas måste ett tekniskt samråd hållas tillsammans med kontrollansvarige och kommunen. Inför det tekniska samrådet ska de tekniska handlingar som krävs för beslut om startbesked skickas in, t.ex.

konstruktionsritningar, VA-ritningar och brandskyddsbeskrivningar.

(16)

7

3. Diskussion och slutsatser

Jag tycker att jag har kommit fram till ett bra resultat med tanke på de mål jag ställt upp. Jag har tagit fram godkända ritningar med god hjälp av Harry på Haparanda Kommun samt lärt mig mycket mer om programmet Archicad.

Det har varit mycket intressant att läsa om plan- och bygglagen och det fanns väldigt många saker jag inte ens hade tänkt på. En sak man bör ha i tanken dock är att kommunerna själva bestämmer vilka handlingar de vill ha in och således måste man ta reda på vad som gäller i den egna kommunen. Jag har som sagt endast följt Haparanda kommuns regler.

Det finns en hel del exempel på nätet på hur de olika ritningarna kan se ut, men eftersom kommunerna har olika krav ser också därför alla ritningar olika ut. Jag försökte själv googla på exempel men eftersom alla såg så olika ut så gick jag till kommunen och fick fram vad som gällde för varje ritning. Resultatet blev i mitt tycke väldigt bra och fackmannamässiga ritningar.

(17)

8

Referenser

www.haparanda.se – Haparanda stads hemsida

www.boverket.se – Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

Bygglovsbroschyr – Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? (Boverket, 2011) Information om Plan- och bygglagen i din vardag (Boverket, 2011)

Plan- och bygglag (2010:900)

(18)

9

Bilageförteckning

Plan- och sektionsritning skala 1:100

Fasadritningar norr+söder skala 1:100

Fasadritningar öster+väster skala 1:100

Situationsplan skala 1:500

Ansökningsblankett

(19)

DMK F

TT TM

12 458

4 049 4 256 4 153

2 00010 0601 100

4 382

G G

G G

G L

UGN SK ST

SOVRUM

WC

BASTU BAD

HALL VARDAGSRUM

SOVRUM

SOVRUM

KLK KÖK

MATPLATS

TVÄTTSTUGA

2 450 5 677

25°

PLANRITNING

SEKTIONSRITNING

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-01

1:100

2011-12-09 Johan Dunder Ex-jobb

Luleå Tekniska Universitet BYGG-

HERRE

Bygglovsmall

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

FASTIGHETSBETECKNING

SÖKANDES NAMN

SKATAN 12

Johan Dunder

Johan Dunder

(20)

A2 Fasad Norr 1:100

A4 Fasad Söder 1:100 FASAD NORR

FASAD SÖDER

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-02

1:100

2011-12-09 Johan Dunder Ex-jobb

Luleå Tekniska Universitet BYGG-

HERRE

Bygglovsmall

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

FASTIGHETSBETECKNING

SÖKANDES NAMN

SKATAN 12

Johan Dunder

Johan Dunder

(21)

A1 Fasad Öster 1:100

A3 Fasad Väster 1:100 FASAD ÖSTER

FASAD VÄSTER

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-03

1:100

2011-12-09 Johan Dunder Ex-jobb

Luleå Tekniska Universitet BYGG-

HERRE

Bygglovsmall

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

FASTIGHETSBETECKNING

SÖKANDES NAMN

SKATAN 12

Johan Dunder

Johan Dunder

(22)

N

10,06

12,46

SITUATIONSPLAN

F.G.

+10,5

9,25

6,0 +10,2

+10,2 +10,2

+10,2

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD AV HANDLÄGGARE

A-04

1:500

2011-12-09 Johan Dunder Ex-jobb

Luleå Tekniska Universitet BYGG-

HERRE

Bygglovsmall

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

FASTIGHETSBETECKNING

SÖKANDES NAMN

SKATAN 12

Johan Dunder

Johan Dunder

(23)

SKL Kommentus I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting © CopyrightP-330 055 sv 3 K016 11-10

ANSÖKAN

Datum

Om sökanden/byggherren är ett företag ska bevis om firmatecknare medsändas

Bygglov där förhands- besked lämnats (datum) . . .

Byggnad

Areauppgifter m m

Student-

bostadshus Annat special-

bostadshus Inredande av ytterligare

bostad/lokal

Hus för äldre eller funktionshindrade Garage och

förråd Industri- och

lagerbyggn

Ansökan avser (Ifylls i tillämpliga delar)

Tidsbegränsat bygglov högst fem år (t o m datum) Periodiskt tidsbegränsat bygglov (fr o m - t o m datum) . . . .

Ändring/Förnyelse av bygglov (dnr) . . . .

Bygglov Marklov

Fritidshus

Ändring

Tillbyggnad

Nybyggnad

Ändrad användning: Från Till

Ombyggnad Rivning

Annat (se anvisningar)

Annan byggnad eller anläggning, ange vilken

Rivningslov

En- bostadshus

Enbostads-

hus i grupp Två-

bostadshus Flerbostads-

hus Rad-, par-,

kedjehus Fastighet och sökande/byggherre

Ärende

Fastighetsbeteckning Fastighetens adress

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer Postort

Sökanden: Förnamn Efternamn

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) Byggherre: Förnamn

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr) E-postadress

Antal berörda lägenheter därav specialbostad

Byggnadsarea

Planerad upplåtelseform för eventuella bostadslägenheter

Nytillkommen bruttoarea Därav bruttoarea bostäder

Byggnadsarbetena

avses att påbörjas Planerad

byggtid Uppskattad sammanlagd

produktionskostnad, inkl moms

Datum Antal månader 1 000-tal kronor

Ange orsak

m2 m2 m2 m2

0922-15 000, miljo-bygg@haparanda.se 953 85 HAPARANDA

Samhällsbyggnadskontoret

Nytillkommen bostadsarea (boarea) Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr) Villkorsbesked har lämnats (dnr) . . . .

E-postadress

Efternamn

Kontaktperson

E-postadress

Telefon kvällstid (även riktnr) Telefon dagtid (även riktnr)

Kontaktperson: Namn

Organisations-/Personnummer

Organisationsnummer Företagets projektnummer

(24)

SKL Kommentus I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting © CopyrightP-330 055 sv 3 K016 11-10

... ...

Kommunens uppgifter Beskrivning av projektet och eventuella förtydliganden till ovan lämnade uppgifter

Datum för beslut Län Kommun Församling

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL)

Sökandens underskrift Namnförtydligande

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa Avgift

Fasadbeklädnad Takbeläggning Fönster

Anslutning till Kommunalt Gemensamhets-

anläggning Enskild anläggning Fönsterbågar

Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) Trä

Lertegel

Isolerglas Treglas Tegel

Papp En-/Tvåglas

Betong Betong

Plåt

Vatten Avlopp Dagvatten

Plåt

Puts Glas

Skiffer Koppar

Lättmetall

Trä Plast

Färg (NCS-nr) Annat

Uppvärmningssätt Grundläggningssätt

Tillgänglighet Funktionalitet Konstruktion Energihushållning

Brandsäkerhet Miljö och hälsa

Kulturhistoriskt värde

Sakkunnigutlåtande (NPBL 8 kap 4 §) Information

NPBL 9 kap 22 § Om ansökningen är ofullständig, får byggnadsnämnden förelägga sökanden att avhjälpa bristerna inom en viss tid. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att ansökan kan komma att avvisas eller att ärendet kan komma att avgöras i befintligt skick om föreläggandet inte följs.

Buller Vatten och avlopp

Bilagor

Om ansökan avser rivning eller ändrad användning ange Fasadritningar

Planritningar Bifogade handlingar

Situationsplan

Sektioner Bevis om färdigställandeskydd

Rivningsplan Byggfelsförsäkring (t o m 2011-12-31)

Nybyggnadskarta (tomtkarta)

Annat

Husets ursprungliga byggnadsår eller användning under den senaste 10-årsperioden

Antal lägenheter före åtgärden Antal hissar före åtgärden Antal hissar som installerats

Teknisk beskrivning Anmälan kontrollansvarig Om föreläggandet inte följs, får byggnadsnämnden avvisa ansökan eller avgöra ärendet i befintligt skick.

Kontrollansvarig

Normal art Komplicerad art

Söker godkännande för aktuellt projekt Riksbehörig kontrollansvarig är anmäld

Behörighetsklass Anmäls på särskild blankett

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :