• No results found

2.4 Multiplikation och division

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.4 Multiplikation och division"

Copied!
3
2
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

2.4 Multiplikation och division

När man multiplicerar spelar det ingen roll i vilken ordning man multiplicerar talen, eftersom produkten blir densamma.

9 ∙ 12 = 12 ∙ 9

(2)

2.4 Multiplikation och division

I en division kan man inte byta plats på täljare och nämnare utan att kvoten ändras.

108

9 = 12 men 9

108 ≠ 12

(3)

2.4 Multiplikation och division

Sambandet mellan multiplikation och division

Man kan säga att en division är en omvänd multiplikation. När man ska utföra divisionen 108

9 , så kan man ställa frågan:

Vilket tal ska man multiplicera med 9 för att få 108?

Svaret är 12 eftersom 9 ∙ 12 = 108, och det innebär att 108

9 = 12.

References

Related documents

Bästa målvakt: Modou Jawo, IK Frej, Norra Svealand Bästa back: Ibrahim Koroma, Motala AIF, Östra Götaland Bästa mittfältare: Goran Zdravkov, Skellefteå FF, Norrland Bästa

© 2014 Wendick-modellen Räkneflyt – Multiplikation och Division 1-10 Version 2.71 Licens för XXX-skolan.. Räkneflyt är kopplat till Lgr11

De ovanstående frågorna berör vissa centrala element av historiemedvetandet: där tar man ställning till hur historiska processer och händelser skulle bäst förklaras, i vilken

Enligt Skolverket har det har visat sig att det är de konkreta och kortsiktiga målen som har bäst effekt vad gäller stödåtgärder. Dessa skall dock vara ett led i att nå större,

Skulle lag nedflyttas från högre till lägre division, där föreningen eller kvarterslaget förut är representerat, nedflyttas även laget i denna division, om det inte är

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till.. 40,6 mkr (9,9 mkr) den sista

Föreningarna i Division 2 redovisade ett samlat positivt eget kapital uppgående till.. 14,7 mkr (40,6 mkr) den sista

Frånräknat nationella medel så är den främsta orsaken till överskottet mins- kade kostnader för bland annat läkemedel och sjukvårdsmaterial till följd av inställd produktion

2009-02-23 Chefens roll /förbättringssarbete division Service BILD

[r]

[r]

Kalle ska såga till små trästavar med längden 0,3 dm. Han ska såga från en 90 dm

Faktorer som delaktighet, sociala relationer, socialt kapital, utanförskap, kunskap, motivation och lärande har i denna studie visat sig vara centrala i relation till det

Vidare hjälper den mentala aritmetiken även eleverna att utveckla ett gynnsamt beteende för lärande inom division, samtidigt som det kan öka motivationen och det aktiva deltagandet

Hvar och en får 6 stycken enkronor, alltså siff- ran 6 (enheter) i kvoten, och det åtgår vid utdelningen 102 stycken, hvarefter 6 enkronor återstå.. (Nu är utdelningen af helt

En läromedelsanalys kan gå till på många olika sätt och det är omöjligt att redogöra för alla genomförda läromedelsanalyser i denna uppsats, men nedan följer

[r]

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man multiplicerar ett tal med 10 blir varje siffra värd 10 gånger mer.. Varje siffra flyttas en position

När man dividerar med 0,5 så kommer talet att bli större, alltså dubbelt

Du kan tänka så här: ”Hur många grupper med fyra personer kan jag få av

När man ska dividera ett heltal med 10, 100 eller 1 000 så stryker man lika många nollor i täljaren och i nämnaren.. Svar :Varje bit är

12, förefaller