• No results found

Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1992:1512) om elektro- magnetisk kompatibilitet ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande ly- delse.

1 a § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynsmyndig- hetens verksamhet enligt denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar ANDERS YGEMAN

Pontus Söderström

(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2020/21:181, bet. 2020/21:NU27, rskr. 2020/21:394.

SFS 2021:756

Publicerad den 30 juni 2021

References

Related documents

I fall som avses i andra stycket ska revisorn ha den kompetens som enligt lag gäller för revisorn i ett svenskt företag av motsvarande slag som driver angiven verksamhet. Till

3 § 3 Den som sänder program till allmänheten, tillhandahåller beställradio som finansieras med public service-avgift enligt lagen (2018:1893) om finansiering av radio

För försök eller förberedelse till kretsmönsterbrott eller grovt kretsmönster- brott döms det till ansvar enligt 23 kap.. Åklagaren får väcka åtal för brott endast om åtal

Bestämmelser om att sådana krav som föreskrivs i första stycket i vissa fall inte gäller om näringsverksamheten bedrivs av en försäkringsgivare från USA finns i det

1 a § 3 Bestämmelserna i 3–9 b §§ denna lag tillämpas också när Konsu- mentombudsmannen fullgör sina skyldigheter som behörig myndighet enligt Europaparlamentets och

13 § 3 Ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för nyttigheten är

Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksam- het i krig vidta de

Magnus Bengtson (Finansdepartementet). 1