• No results found

Barn- och utbildningsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämnden"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-03-09 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämnden

Tid Torsdagen den 9 mars kl. 13:30 Plats Öresten, Kommunhuset

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Ekonomisk månadsrapport (I) Ekonomer Johan Höglund, Emil Klasson 5. Budget 2018 (I)

6. Preliminära platser gymnasiet 17/18 (B)

Rektor Markus Ring Biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson 7. Preliminära platser gymnasiet 18/19(B)

Rektor Markus Ring Biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson 8. Ungdomsutvecklarnas tillhörighet (B) Verksamhetschef

Cecilia Ragnarsson 9. Uppföljning av biblioteksplanen (I) Verksamhetschef

Kenny Fredholm 10. Rapport från kontaktpolitiker (I)

11. Aktuella händelser (I) 12. Meddelanden (I) 13. Delegationsbeslut (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Generellt så ligger barn, som kommer från andra skolor, sämre till resultatmässigt än barn i Bollstanässkola?. Special-lärarna gick åt till att hjälpa barn som kom inflyttade

Operativt ansvarig: Samordnaren för studenter med funktionshinder Uppföljning: Ingen särskild information har gått till intresse- och handikapporganisationer under 2006,

Bedömningssamtalet utgår från ditt uppdrag som rektor och ligger till grund för kommande medarbetarsamtal och din löneöversyn.. I nedanstående del gör du och din chef en genomgång

Flera föräldrar upplever det svårt att kunna delge varandra information/återkoppling från våra möten. Olika förslag

Preliminära platser gymnasiet läsåret 18/19 (I) Rektor Markus Ring 5. Begäran om förstudie gällande Hyssnaskolan (FB)

Rektor Markus Ring Biträdande rektor Claes-Håkan Martinsson 6. Begäran om skolskjuts

Statistik och analys kring gymnasieantagningen (I) Rektor gymnasiet Markus Ring 4.. Dialog

[r]